Postopek : 2016/2311(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2017

Predložena besedila :

A8-0063/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0261

POROČILO     
PDF 539kWORD 61k
22.3.2017
PE 594.161v03-00 A8-0063/2017

o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2016

(2016/2311(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: David McAllister

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2016

(2016/2311(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta s seje v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/213/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva s Srbijo in o razveljavitvi Sklepa 2006/56/ES(1),

–  ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 12. oktobra 2011 o prošnji Srbije za članstvo v Evropski uniji (SEC(2011)1208), sklepa Evropskega sveta z dne 2. marca 2012, da Srbiji podeli status države kandidatke, in sklepa Evropskega sveta z dne 27. in 28 junija 2013, da se začnejo pristopna pogajanja s Srbijo,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Republiko Srbijo, ki je začel veljati 1. septembra 2013,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 (1999), svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 64/298 z dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pomaga pri dialogu med Srbijo in Kosovom,

–  ob upoštevanju deklaracije in priporočil, sprejetih na petem srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Srbija, ki je potekalo 22. in 23. septembra 2016,

–  ob upoštevanju poročila o politiki podjetništva in industrije, ki ga je 7. oktobra 2016 sprejel skupni posvetovalni odbor EU-srbska civilna družba,

–  ob upoštevanju končnega poročila o misiji omejenega obsega za opazovanje volitev OVSE/ODIHR o predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji z dne 29. julija 2016,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o Srbiji za leto 2016 z dne 9. novembra 2016 (SWD(2016)0361),

–  ob upoštevanju ocene programa gospodarskih reform Srbije (2016–2018), ki jo je pripravila Komisija (SWD(2016)0137),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, sprejetih v okviru ekonomskega in finančnega dialoga med EU ter Zahodnim Balkanom in Turčijo z dne 26. maja 2016 (9500/16),

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva z dne 13. decembra 2016,

–  ob upoštevanju tretje seje Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Srbija z dne 13. decembra 2016;

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2016 o poročilu o Srbiji za leto 2015(2),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0063/2017),

A.  ker je treba Srbijo, kot vse države, ki si prizadevajo za članstvo v EU, soditi po lastnih dosežkih pri izpolnjevanju, izvajanju in spoštovanju istega sklopa meril in ker je časovni načrt za pristop določen na podlagi kakovosti nujnih reform in predanosti njim;

B.  ker je v skladu s pogajalskim okvirom napredek Srbije pri poglavjih 23 in 24 o načelih pravne države in pri normalizaciji odnosov s Kosovom v sklopu poglavja 35 še vedno izjemno pomemben za splošen tempo pogajalskega procesa;

C.  ker je Srbija sprejela pomembne ukrepe za normalizacijo odnosov s Kosovom, kar je privedlo do sklenitve prvega sporazuma o načelih normalizacije odnosov dne 19. aprila 2013 ter sporazuma avgusta 2015, vendar je treba na tem področju storiti še veliko; ker je treba nujno sprejeti dodatne ukrepe, da bi bilo mogoče obravnavati, začeti reševati in rešiti vsa odprta vprašanja med državama;

D.  ker je Srbija ostala zavezana vzpostavljanju delujočega tržnega gospodarstva in še naprej izvaja stabilizacijsko-pridružitveni sporazum;

E.  ker je treba v celoti zagotoviti izvajanje pravnega okvira za zaščito manjšin, zlasti na področjih izobraževanja, uporabe jezika, dostopa do medijev in verskih obredov v manjšinskih jezikih, prav tako pa poskrbeti za ustrezno politično zastopanje narodnih manjšin na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

1.  pozdravlja začetek pogajanj o poglavjih 23 (pravosodje in temeljne pravice) in 24 (pravica, svoboda in varnost) kot ključnih poglavjih v pristopu EU k širitvi, ki temelji na spoštovanju načela pravne države, saj je napredek pri teh poglavjih še vedno izjemno pomemben za splošen tempo pogajalskega procesa; pozdravlja odprtje poglavij 32 (finančni nadzor) in 35 (druga vprašanja), začetek pogajanj o poglavju 5 (javno naročanje) ter odprtje in začasno zaprtje poglavja 25 (znanost in raziskovanje); poziva Svet k odprtju poglavja 26 (izobraževanje in kultura) in poudarja, kako pomembno je to poglavje za spodbujanje evropskih vrednot med mladimi; se veseli odprtja dodatnih poglavij, ki so tehnično pripravljena;

2.  pozdravlja stalen napredek Srbije na poti vključevanja v EU ter njen tvoren in dobro pripravljen pristop k pogajanjem, kar je jasen znak odločnosti in politične volje; poziva Srbijo, naj še naprej dejavno spodbuja in širi to strateško odločitev med srbskim prebivalstvom, tudi z ozaveščanjem srbskih državljanov o sredstvih iz proračun EU, namenjenih Srbiji; poziva srbske oblasti, naj se vzdržijo retorike proti EU in pošiljanja sporočil javnosti; poudarja, da so potrebne informirane, pregledne in konstruktivne razprave o EU, njenih institucijah in vidikih članstva v EU; je seznanjen z izboljšavami v dialogu in javnih posvetovanjih z ustreznimi deležniki in civilno družbo, pa tudi z njihovim sodelovanjem v procesu vključevanja v EU;

3.  poudarja, da je temeljito izvajanje reform in politik še vedno bistveni kazalnik uspešnega procesa vključevanja; izraža pohvalo sprejetju revidiranega nacionalnega programa za sprejemanje pravnega reda EU; poziva Srbijo, naj izboljša načrtovanje, usklajevanje in spremljanje izvajanja nove zakonodaje in politik, vzpostavi primerno in učinkovito upravno zmogljivost ter si dodatno prizadeva za sistematično vključevanje civilne družbe v politične dialoge, vključno s pristopnim procesom, saj gre za pripomoček, s katerim je mogoče izboljšati standarde demokratičnega upravljanja; pozdravlja stalne pobude vladnega urada, pristojnega za sodelovanje s civilno družbo, katerih namen je izboljšati sodelovanje med državo in civilnim sektorjem;

4.  je seznanjen z zamudo pri črpanju predpristopne pomoči, tudi zaradi neustreznega institucionalnega okvira; poziva oblasti, naj si prizadevajo za pozitivne primere in dobre prakse med državami članicami; poudarja, da je treba na nacionalni, regionalni in lokalni ravni vzpostaviti učinkovitejši in celovitejši institucionalni sistem za črpanje sredstev iz instrumenta za predpristopno pomoč in drugih razpoložljivih skladov;

5.  pozdravlja napredek, ki ga je Srbija dosegla pri razvoju delujočega tržnega gospodarstva in izboljšanju splošnih gospodarskih razmer v državi; poudarja, da je Srbija dosegla pomemben napredek pri obravnavanju nekaterih pomanjkljivosti v zvezi s politiko, zlasti kar zadeva proračunski primanjkljaj, ki je sedaj pod stopnjo, določeno z maastrichtskimi merili; poudarja, da so se obeti za rast izboljšali in da so se notranja in zunanja neravnovesja zmanjšala; pozdravlja dejstvo, da je prestrukturiranje podjetij v javni lasti napredovalo, zlasti na področju energije in železniškega prometa, ter poudarja, kako pomembno je, da s strokovnim upravljanjem postanejo bolj učinkovita, konkurenčna in donosna; poudarja, kako pomembna sta zaposlitev v javnem sektorju in spoštovanje pravic delavcev za srbske državljane;

6.  poudarja bistveno vlogo malih in srednjih podjetij za gospodarstvo Srbije in poziva državo, naj še naprej izboljšuje poslovno okolje za zasebni sektor; poziva srbsko vlado in institucije EU, naj razširijo priložnosti za financiranje malih in srednjih podjetij, zlasti na področju informacijske tehnologije in digitalnega gospodarstva; želi pohvaliti prizadevanja Srbije v zvezi z dualnim in poklicnim izobraževanjem, s katerimi obravnava brezposelnost mladih, in poudarja, kako pomembno je organizirati več usposabljanj, prirejenih zahtevam trga dela; poziva Srbijo, naj spodbuja podjetništvo, zlasti med mladimi; je seznanjen z neugodnim demografskim trendom in pojavom bega možganov ter poziva Srbijo, naj uvede nacionalne programe za spodbujanje zaposlovanja mladih;

7.  pozdravlja izvedbo parlamentarnih volitev dne 24. aprila 2016, ki so jih mednarodni opazovalci pozitivno ocenili; poziva oblasti, naj v celoti obravnavajo priporočila misije za opazovanje volitev OVSE/ODIHR, zlasti v zvezi s pristranskim poročanjem medijev, neupravičeno prednostjo za tiste, ki so trenutno na položajih, nejasno ločnico med dejavnostmi države in političnih strank, postopkom registracije ter pomanjkanjem preglednosti pri financiranju političnih strank in volilnih kampanj; poudarja, da mora biti financiranje političnih strank v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi; poziva oblasti, naj ustrezno preiščejo očitke o nepravilnosti, nasilju in ustrahovanju, ki so bili podani med volilnim procesom; poziva Srbijo, naj poskrbi za poštene in svobodne volitve aprila 2017;

8.  ponovno poziva Srbijo, naj v skladu z zahtevami za države s statusom kandidatk svojo zunanjo in varnostno politiko postopoma uskladi s politiko EU, vključno s politiko o Rusiji; meni, da je izvajanje skupnih vojaških vaj med Srbijo in Rusijo obžalovanja vredno; pozdravlja pomemben prispevek Srbije k številnim misijam in operacijam EU v okviru skupne varnostne in obrambne politike (EUTM Mali, EUTM Somalija, EU NAVFOR Atalanta in EUTM RCA) in stalno sodelovanje pri mednarodnih operacijah za ohranjanje miru; odločno spodbuja in podpira Srbijo pri pogajanjih za pristop k STO;

9.  izreka pohvalo Srbiji za njen konstruktiven in humanitaren pristop pri reševanju migracijske krize; poziva Srbijo, naj tak konstruktiven pristop spodbuja tudi v sosednjih državah; z zadovoljstvom ugotavlja, da si Srbija močno prizadeva, da z evropsko in mednarodno pomočjo državljanom tretjih držav zagotovi zatočišče in humanitarno pomoč; poudarja, da bi morala Srbija sprejeti in izvajati novo zakonodajo na področju azila; poziva srbske oblasti, naj vsem beguncem in migrantom še naprej zagotavljajo osnovne storitve, kot so ustrezna nastanitev, hrana, sanitarna infrastruktura in zdravstvena oskrba; poziva Komisijo in Svet, naj še naprej zagotavljata podporo Srbiji pri obravnavanju izzivov na področju migracij ter natančno spremljata uporabo finančnih subvencij za organiziranje in obvladovanje migracijskih tokov; spodbuja Srbijo, naj ohrani trend vse manjšega števila prosilcev za azil, ki v EU prihajajo iz Srbije; poziva Srbijo, naj v celoti spoštuje pravice prosilcev za azil v državi ter zagotovi identifikacijo in zaščito mladoletnikov, ki nimajo spremstva ali so bili ločeni od družine; poziva Komisijo, naj se še naprej ukvarja z migracijami, ki zadevajo vse države zahodnega Balkana, da bi zagotovili, da se spoštujejo evropske in mednarodne norme in standardi;

Pravna država

10.  ugotavlja, da kljub temu, da je bil dosežen določen napredek na področju pravosodja, zlasti z ukrepi za usklajevanje sodne prakse in nadaljnje spodbujanje sistema zaposlovanja na podlagi zaslug, neodvisnost sodstva v praksi ni zagotovljena, to pa sodnikom in tožilcem preprečuje, da bi začeli izvrševati sprejeto zakonodajo; poziva oblasti, naj uskladijo ustavni in pravni okvir z evropskimi standardi, da bi zmanjšali politični vpliv pri zaposlovanju in imenovanju sodnikov in tožilcev; poudarja, da so kakovost in učinkovitost sodstva ter dostop do pravnega varstva še naprej omejeni zaradi neenakomerne porazdelitve dela, obremenjujočih sodnih zaostankov in odsotnosti sistema brezplačne pravne pomoči, ki bi ga bilo treba vzpostaviti; poziva k začetku izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice;

11.  je zaskrbljen zaradi pomanjkanja napredka v zvezi z bojem proti korupciji in poziva Srbijo, naj pokaže jasno politično voljo in zavezanost spopadanju s tem vprašanjem, tudi z izboljšanjem in popolnim uveljavljanjem pravnega okvira; poziva Srbijo, naj okrepi izvajanje nacionalne strategije in akcijskega načrta za boj proti korupciji, in poziva k prvim konkretnim rezultatom glede preiskav, kazenskega pregona in obsodb za korupcijo na visoki ravni; pozdravlja napredek pri dokončnem oblikovanju osnutka zakona o agenciji za boj proti korupciji in izvajanju dejavnosti preprečevanja korupcije in boja proti njej, ki so predvidene v novem projektu EU o tesnem medinstitucionalnem sodelovanju; poziva Srbijo, naj spremeni in izvaja poglavja kazenskega zakonika o gospodarskem kriminalu in kaznivih dejanjih korupcije, da bi zagotovila verodostojen in predvidljiv okvir kazenskega prava; je zaskrbljen, ker so informacije o potekajočih preiskavah že večkrat pricurljale v medije; poziva srbske oblasti, naj z vso resnostjo preiščejo več odmevnih primerov, pri katerih so novinarji predstavili dokaze o domnevnih kaznivih dejanjih; znova poziva k primerni reformi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in zlorabe odgovornega položaja, da se preprečijo možne zlorabe ali samovoljno tolmačenje; poudarja, da je pretirana uporaba določbe o zlorabi položaja v zasebnem sektorju škodljiva za poslovno ozračje in ovira pravno gotovost; poziva Srbijo, naj zagotovi neopredeljeno in neprekinjeno delovanje javne uprave;

12.  pozdravlja aktivno vlogo, ki jo ima Srbija pri mednarodnem in regionalnem policijskem in pravosodnem sodelovanju, napredek, dosežen na področju boja proti organiziranemu kriminalu, ter dejstvo, da je Srbija sprejela prvo nacionalno oceno ogroženosti zaradi organiziranega kriminala in hudih kaznivih dejanj (SOCTA); poziva Srbijo, naj okrepi prizadevanja za preiskovanje širših kriminalnih mrež, izboljša finančne preiskave in policijsko ukrepanje na podlagi obveščevalnih podatkov ter doseže trdne rezultate pri pravnomočnih obsodbah; poziva Srbijo, naj začne v celoti izvajati zakon o policiji iz februarja 2016, uskladi predpise s pravili EU o zaplembi premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, ter vzpostavi varno platformo za izmenjavo obveščevalnih podatkov med agencijami kazenskega pregona; pozdravlja pred kratkim izvedene spremembe zakona o javnem lastništvu ter poudarja, da je treba zagotoviti pregledno in nediskriminacijsko izvajanje in sprejeti nadaljnje ukrepe, da se v celoti vzpostavi pravna jasnost nad lastniškimi pravicami; poziva k dodatnim prizadevanjem pri obravnavi področja uporabe, posledic in izvajanja zakona o organizaciji in pristojnosti državnih organov pri sodnih postopkih v zvezi z vojnimi hudodelstvi; poziva oblasti, naj obravnavajo primere pretirane uporabe policijske sile zoper državljane; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prišlo v beograjski četrti Savamala do spornih dogodkov, zlasti na področju uničenja zasebne lastnine, in poziva, da se ob polnem sodelovanju s sodnimi organi hitro preišče te dogodke, da bi storilce privedli pred sodišče;

13.  pozdravlja aktivno vlogo Srbije pri boju proti terorizmu in spominja, da je Srbija v skladu z resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov št. 2178(2014) že leta 2014 kriminalizirala delovanje tujih borcev; poziva k sprejetju nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in boj proti njemu, ki je bila marca 2016 dokončno oblikovana; poziva Srbijo, naj v celoti izvaja priporočila iz poročila o oceni napredka Srbije, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma Sveta Evrope (Moneyval), zlasti priporočila projektne skupine za finančne ukrepe (FATF) v zvezi s financiranjem teroristov in pranjem denarja; pozdravlja stalno mednarodno in regionalno sodelovanje Srbije v boju proti drogam, a poudarja, da je potrebno nadaljnje prizadevanje za iskanje in pregon kriminalnih združb, vpletenih v trgovino z ljudmi; meni, da sta regionalna strategija in tesnejše sodelovanje v regiji bistvena za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu;

Demokracija

14.  pozdravlja sprejete ukrepe za izboljšanje preglednosti in procesa posvetovanja znotraj parlamenta, vključno z javnimi razpravami ter rednimi srečanji in posvetovanji z nacionalnim svetom za evropske integracije, zlasti ker so pomemben del pogajalskih postopkov; je še vedno zaskrbljen zaradi razširjene uporabe nujnih postopkov pri sprejemanju zakonodaje; poudarja, da pogosta uporaba nujnih postopkov in sprememb dnevnega reda v zadnjem trenutku spodkopava učinkovitost parlamenta ter kakovost in preglednost zakonodajnega procesa, hkrati pa ne zagotavlja vedno zadostnega posvetovanja deležnikov in širše javnosti; poudarja, da je treba okrepiti nadzor parlamenta nad izvršilno oblastjo; poziva k boljšemu usklajevanju na vseh ravneh in takojšnjemu sprejetju kodeksa ravnanja parlamenta; obžaluje, da vodja delegacije EU v Srbiji poročila Komisije zaradi prekinitev ni mogel predstaviti v odboru srbskega parlamenta za evropske integracije; poudarja, da bi bilo treba vodji delegacije EU omogočiti neovirano predstavitev tega poročila in da bo s tem omogočen ustrezen nadzor srbskega parlamenta nad pristopnim procesom;

15.  ugotavlja, da je treba revidirati ustavo, da bi ta v celoti odražala priporočila Beneške komisije, zlasti kar zadeva vlogo parlamenta pri imenovanju sodnikov, nadzor političnih strank nad mandati parlamentarnih poslancev, neodvisnost ključnih institucij in varovanje temeljnih pravic;

16.  pozdravlja sprejetje programa reform upravljanja javnih financ, strategije za e-upravo, strategije o reformi zakonodaje in oblikovanju politik ter nove zakonodaje o splošnih upravnih postopkih, plačah v javnem sektorju in javnih uslužbencih na pokrajinski in lokalni ravni vlade; ugotavlja, da je bilo izvajanje akcijskega načrta reforme javne uprave na nekaterih področjih počasno in da ni bil dosežen nikakršen napredek glede spremembe zakonodajnega okvira za javne uslužbence centralne vlade; poudarja, da si je treba bolj prizadevati za nadaljnjo profesionalizacijo in depolitizacijo uprave ter za preglednejše postopke zaposlovanja in odpuščanja;

17.  ponovno poudarja, kako pomembni so pri zagotavljanju nadzora in politične odgovornosti izvršilne oblasti neodvisni regulativni organi, kot so varuh človekovih pravic, komisar za informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov, državna revizijska institucija, agencija za preprečevanje korupcije in svet za preprečevanje korupcije; poudarja potrebo po preglednosti in odgovornosti državnih institucij; poziva oblasti, naj v celoti zaščitijo neodvisnost teh regulativnih organov ter jim zagotovijo popolno politično in upravno podporo, da bi omogočili ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi njihovih priporočil; poziva oblasti, naj se vzdržijo obtožb in neutemeljenih političnih napadov na varuha človekovih pravic;

18.  poudarja, da je treba zagotoviti dostopen izobraževalni sistem s polnim in uravnoteženim učnim načrtom, ki bo vključeval pomembnost človekovih pravic in protidiskriminacije, priložnosti za delo in usposabljanje za mlade ter spodbujanje evropskih študijskih programov, kot je program Erasmus;

Človekove pravice

19.  poudarja, da je zakonodajni in institucionalni okvir za spoštovanje mednarodnega prava o človekovih pravicah vzpostavljen; poudarja, da je potrebno dosledno izvajanje v celotni državi; poudarja, da so potrebna nadaljnja neprekinjena prizadevanja za izboljšanje položaja pripadnikov ranljivih skupin, vključno z Romi, invalidi, osebami z virusom HIV/aidsom ter osebami LGBTI, migranti in prosilci za azil ter etničnimi manjšinami; poudarja, da morajo srbski organi in vse politične stranke ter javne osebnosti v Srbiji spodbujati ozračje strpnosti in vključenosti; poziva oblasti, naj zagotovijo pravilno izvajanje sprejete zakonodaje proti diskriminaciji, zlasti v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva; izraža zaskrbljenost zaradi zakona o pravicah civilnih žrtev vojne, ki izključuje nekatere skupine žrtev nasilja med konflikti, in poziva oblasti, naj pregledajo ta zakon;

20.  ponovno izraža zaskrbljenost, ker se stanje na področju svobode izražanja in samocenzure medijev ni izboljšalo, temveč se je še poslabšalo; poudarja, da so politično vmešavanje, grožnje novinarjem, nasilje nad njimi in njihovo ustrahovanje, vključno s fizičnimi napadi, verbalnimi in pisnimi grožnjami ter napadi na lastnino, še vedno skrb vzbujajoči; poziva oblasti, naj javno in odločno obsodijo vse napade, zagotovijo zadostne vire za bolj proaktivno preiskovanje vseh primerov napadov na novinarje in medijske hiše ter hitro privedejo storilce pred sodišče; izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da so medijske hiše in novinarji nesorazmerno pogosto tarča civilnih tožb zaradi obrekovanja in kampanj blatenja, ter se sprašuje, kakšne posledice bi utegnile imeti sodbe v zvezi z obrekovanjem na svobodo medijev; poziva k celovitemu izvajanju zakonodaje na področju medijev; pozdravlja podpis sporazuma o sodelovanju in zaščiti novinarjev, sklenjenega med tožilci, policisti, novinarji in medijskimi združenji, ter pričakuje, da se bo začel čim prej izvajati; poudarja, da je glede lastništva in financiranja medijev nujna popolna preglednost; poziva vlado, naj zagotovi neodvisnost in finančno vzdržnost obeh organizacij javnih medijskih služb ter finančno zmogljivost za medijske vsebine v manjšinskih jezikih, prav tako pa naj okrepi vlogo javnih radijskih in televizijskih postaj na tem področju;

21.  je zaskrbljen, ker je bil zakon o oglaševanju sprejet leta 2015 brez ustreznega posvetovanja z javnostjo in je odpravil pomembne določbe, kot so tiste, ki se nanašajo na prepoved oglaševanja javnih organov in političnega oglaševanja izven volilne kampanje;

22.  obžaluje, da je bila izoblikovana zahteva za uporabo sredstev iz instrumenta za predpristopno pomoč, ki zahteva od organizacij civilne družbe, da postanejo partnerice z državo, če želijo, da je njihova prijava uspešna;

23.  obsoja negativno kampanjo vlade in medijev, ki jih upravlja vlada, proti organizacijam civilne družbe; izraža zaskrbljenost, ker vlada ustanavlja navidezne institucije organizacij civilne družbe in nasprotuje neodvisnim organizacijam civilne družbe; meni, da je nesprejemljivo, da je partnerstvo z vlado pogoj za uspešno prijavo organizacij civilne družbe za sredstva iz instrumenta za predpristopno pomoč;

Spoštovanje in varstvo manjšin

24.  poudarja, da sta spodbujanje in varstvo človekovih pravic, tudi pravic narodnih manjšin, osnovni pogoj za pristop k EU; pozdravlja sprejetje akcijskega načrta za uresničevanje pravic narodnih manjšin ter sprejetje odloka, s katerim je ustanovljen sklad za narodne manjšine, ki mora začeti delovati; poziva k celovitemu izvajanju akcijskega načrta in njegove priloge na celovit in pregleden način, s konstruktivnim sodelovanjem vseh strani; ponovno poziva Srbijo, naj zagotovi skladno izvajanje zakonodaje o varstvu manjšin in posebno pozornost nameni nediskriminatornemu obravnavanju narodnih manjšin v celotni državi, tudi na področju izobrazbe, uporabe jezikov, ustrezne zastopanosti v sodstvu, javni upravi, nacionalnem parlamentu ter lokalnih in regionalnih organih, pa tudi dostopa do medijev in verskih obredov v jezikih manjšin; pozdravlja, da so bili za predmet srbski jezik kot nematerni jezik sprejeti novi izobraževalni standardi, je zadovoljen z napredkom pri prevajanju šolskih učbenikov v jezike manjšin in spodbuja srbske oblasti, naj zagotovijo trajnost teh postopkov; poziva Srbijo, naj celovito izvaja vse mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na pravice manjšin;

25.  ugotavlja, da večetnična, večkulturna in večverska raznolikost Vojvodine prav tako prispeva k identiteti Srbije; poudarja, da je Vojvodina ohranila visoko raven zaščite manjšin in da so medetnični odnosi še vedno dobri; poudarja, da se avtonomija Vojvodine ne sme omajati ter da je treba nemudoma sprejeti zakon o njenih virih, kot je določeno v ustavi; pozdravlja uspeh srbskega Novega Sada, ki je bil izbran za evropsko prestolnico kulture v letu 2021;

26.  je seznanjen s sprejetjem nove strategije za vključevanje Romov za obdobje 2016–2025, ki zajema izobraževanje, zdravstveno varstvo, nastanitev, zaposlovanje, socialno zaščito, nediskriminacijo in enakost spolov; poziva k celovitemu in hitremu izvajanju nove strategije za vključevanje Romov, saj so najšibkejša, najbolj marginalizirana in najpogosteje diskriminirana skupina v Srbiji, in zahteva, naj se nujno sprejme akcijski načrt in ustanovi organ za usklajevanje njegovega izvajanja; obsoja, da oblasti rušijo neformalna romska naselja, ne da bi njihove prebivalce o tem obvestile ali jim ponudile nadomestno namestitev; je zelo zaskrbljen, ker se Romom ne izdajajo osebni dokumenti, kar omejuje njihove temeljne pravice; meni, da vse to vodi do tega, da je med prosilci za azil v EU veliko Romov iz Srbije;

Regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi

27.  pozdravlja dejstvo, da Srbija ostaja tvorno zavezana bilateralnim odnosom z drugimi državami širitve in sosednjimi državami članicami EU; spodbuja Srbijo, naj okrepi proaktivno in pozitivno sodelovanje s sosedami in širšo regijo, spodbuja dobre sosedske odnose ter si skupaj s sosednjimi državami še bolj prizadeva za reševanje dvostranskih vprašanj v skladu z mednarodnim pravom; ponovno poziva oblasti, naj omogočijo dostop do arhivov, ki zadevajo nekdanje jugoslovanske republike; poziva Srbijo, naj celovito izvaja dvostranske sporazume s sosednjimi državami; poudarja, da nerešeni bilateralni spori ne bi smeli škoditi pristopnemu procesu; poziva Srbijo, naj okrepi sodelovanje s sosednjimi državami članicami EU, zlasti v obmejnih območjih, da bi spodbudili gospodarski razvoj;

28.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Srbija vse bolj konstruktivno sodeluje v pobudah regionalnega sodelovanja, kot so strategija za Podonavje, proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi, Svet za regionalno sodelovanje, Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini, Jadransko-jonska pobuda, proces Brdo-Brioni, pobuda šestih zahodnobalkanskih držav in njihova agenda o povezljivosti ter Berlinski proces; pozdravlja srečanje bolgarskega, romunskega in srbskega predsednika vlade na temo sodelovanja na področju energetike in prometne infrastrukture ter podpira zamisel o stalni obliki srečanj skupine iz Craiove; poudarja, kako pomemben je Regionalni urad za sodelovanje mladih Zahodnega Balkana pri spodbujanju sprave; poziva Srbijo, naj izvaja reformne ukrepe na področju povezljivosti, povezane z agendo o povezljivosti, in sklepe pariške konference o Zahodnem Balkanu iz leta 2016 ter uredbo o TEN-T; želi pohvaliti vlogo srbske gospodarske zbornice pri spodbujanju regionalnega sodelovanja ter njen prispevek k ustanovitvi in razvoju naložbenega foruma zahodnobalkanskih zbornic;

29.  pozdravlja sprejetje nacionalne strategije za preiskovanje in pregon vojnih hudodelstev; poziva Srbijo, naj spodbuja ozračje spoštovanja in strpnosti ter obsodi vse oblike sovražnega govora, javno odobravanje in zanikanje genocida, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva; ugotavlja, da se je prejšnjemu tožilcu za vojna hudodelstva mandat iztekel decembra 2015; poudarja, da je imenovanje njegovega naslednika zelo skrb vzbujajoče; poziva k izvajanju nacionalne strategije in sprejetju delujoče tožilske strategije v skladu z načeli in pravili mednarodnega prava in mednarodnih standardov; poziva k tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju pri obravnavi vojnih hudodelstev in rešitvi vseh odprtih vprašanj v zvezi s tem, tudi s sodelovanjem tožilstev, ki so v regiji pristojna za vojna hudodelstva, pri vprašanjih skupnega interesa; poziva k polnemu sodelovanju z MKSJ, ki ostaja ključno; poziva k obravnavanju vojnih hudodelstev brez kakšne koli diskriminacije, odpravljanju nekaznovanja in zagotavljanju odgovornosti; poziva oblasti, naj si še naprej prizadevajo za rešitev vprašanja o usodi pogrešanih oseb, iskanje množičnih grobišč in zagotavljanje pravic žrtev in njihovih družin; ponovno izraža podporo pobudi za ustanovitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih hudodelstvih in drugih resnih kršitvah človekovih pravic, zagrešenih v nekdanji Jugoslaviji, in poziva srbsko vlado, naj pri tem prevzame vodilno vlogo;

30.  izraža zaskrbljenost zaradi udeležbe nekaterih visokih srbskih uradnikov na slovesnosti ob dnevu Republike Srbske, ki je potekala 9. januarja v nasprotju s sodbo ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine; poudarja, da bi morali Srbija kot država kandidatka ter Bosna in Hercegovina kot potencialna kandidatka z dejanji varovati in spodbujati načela pravne države; poziva srbske organe, naj podpirajo ustavne reforme v Bosni in Hercegovini, da bi povečali zmogljivost države za delovanje in sodelovanje v pristopnih pogajanj z EU;

31.  želi pohvaliti odprtje treh novih mejnih prehodov med Srbijo in Romunijo, saj pričajo o pozitivnem razvoju dogodkov, ter priporoča odprtje treh še neodprtih mejnih prehodov z Bolgarijo Salaš – Novo Korito, Bankija – Petačinci in Trekljano – Bosilegrad;

32.  želi pohvaliti tako Srbijo kot Albanijo za njuna nenehna prizadevanja za izboljšanje dvostranskih odnosov in krepitev regionalnega sodelovanja na politični in družbeni ravni, na primer z regionalnim uradom za sodelovanje mladih (RYCO) s sedežem v Tirani; spodbuja obe državi, naj še naprej dobro sodelujeta ter spodbujata spravo v regiji;

33.  pozdravlja stalno sodelovanje Srbije v procesu normalizacije odnosov s Kosovom ter njeno zavezanost izvajanju sporazumov, doseženih v dialogu, ki ga podpira EU; ponavlja, da je treba napredek pri dialogu ocenjevati glede na izvajanje na terenu; zato poziva obe strani, naj začneta v dobri veri in pravočasno v celoti izvajati vse že sprejete sporazume in odločno nadaljujeta proces normalizacije odnosov, tudi z obravnavo vprašanja skupnosti srbskih občin; spodbuja Srbijo in Kosovo, naj opredelita nove teme dialoga, da bi izboljšala življenja prebivalcev in v celoti normalizirala odnose; ponovno poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj oceni, kako strani izpolnjujeta svoje obveznosti;

34.  je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih trenj med Srbijo in Kosovom v zvezi s prvo železniško povezavo med Beogradom in Mitrovico na severu Kosova, vključno z vojnohujskaškimi izjavami in retoriko, uperjeno zoper EU; poudarja, da se morata Beograd in Priština vzdržati vsakršnih dejanj, ki bi utegnila ogroziti doslej dosežen napredek, in opustiti izzivalne korake in nesmiselno retoriko, ki bi utegnili ovirati proces normalizacije odnosov;

35.  pozdravlja, da srbski organi podpirajo Črno goro pri preiskavi spodletelih napadov, ki so bili načrtovani na dan črnogorskih volitev leta 2016; ugotavlja, da so srbski organi na podlagi črnogorskega naloga za prijetje aretirali dva osumljenca; spodbuja srbske organe, naj še naprej sodelujejo s Črno goro ter se z njo dogovorijo o izročitvi osumljencev v skladu s pogoji iz dvostranskega sporazuma o izročanju med državama;

Energetika

36.  poziva Srbijo, naj v celoti izvaja reformne ukrepe na področju povezljivosti v sektorju energetike; spodbuja Srbijo, naj na trgu s plinom razvije konkurenco in sprejme ukrepe za izboljšanje usklajevanja s pravnim redom na področju energetske učinkovitosti, energije iz obnovljivih virov in boja proti podnebnim spremembam, vključno s sprejetjem celovite podnebne politike; poziva k ratifikaciji pariškega podnebnega sporazuma; poziva, naj se v skladu z okoljsko zakonodajo EU oblikuje strategija za izkoriščanje vodne energije za ves Zahodni Balkan, in poziva organe, naj dodatna sredstva EU v višini 50 milijonov EUR uporabijo za razvoj vodnega potenciala v regiji; želi pohvaliti Srbijo, da je vzpostavila sistem, s katerim se sredstva za okolje zagotavljajo v obliki sklada za varstvo podnebja; poudarja, da mora Srbija razviti plinske in elektroenergetske povezave s sosednjimi državami; poziva Srbijo, naj pospeši tehnične in proračunske priprave za povezovalni plinovod med Bolgarijo in Srbijo;

37.  poudarja, da Srbija uradno še ni sprejela strategije za gospodarjenje z vodo ter ni pregledala zakona o vodah in nacionalnega načrta za upravljanje povodja Donave; poudarja, da so ti zakoni bistveni za nadaljnje usklajevanje s pravnim redom EU in izboljševanje izvajanja direktiv EU v vodnem sektorju;

*

* *

38.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Srbije.

(1)

UL L 80, 19.3.2008, str. 46.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0046.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Bodil Valero, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

6

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov