Betänkande - A8-0063/2017Betänkande
A8-0063/2017

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Serbien

9.3.2017 - (2016/2311(INI))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: David McAllister


Förfarande : 2016/2311(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0063/2017
Ingivna texter :
A8-0063/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapport för 2016 om Serbien

(2016/2311(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om upphävande av beslut 2006/56/EG[1],

–  med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208), Europeiska rådets beslut av den 2 mars 2012 om att bevilja Serbien status som kandidatland och Europeiska rådets beslut av den 27–28 juni 2013 om att inleda förhandlingar med Serbien,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 september 2013,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring samt av FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av förklaringen från det femte sammanträdet med den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien den 22-23 september 2016 och av de rekommendationer som antogs vid detta sammanträde,

–  med beaktande av rapporten om näringslivspolitik som antogs den 7 oktober 2016 av den gemensamma rådgivande kommittén för det civila samhället EU–Serbien,

–  med beaktande av slutrapporten av den 29 juli 2016 från OSSE/ODIHR:s begränsade valobservatörsuppdrag om det tidigarelagda parlamentsvalet i Serbien,

–  med beaktande av kommissionens rapport för 2016 om Serbien av den 9 november 2016 (SWD(2016)0361),

–  med beaktande av kommissionens utvärdering av Serbiens program för ekonomiska reformer (2016–2018) (SWD(2016)0137),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatserna av den 26 maj 2016 från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU, västra Balkan och Turkiet (9500/16),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser av den 13 december 2016,

–  med beaktande av det tredje sammanträdet i stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien, som hölls den 13 december 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2016 om 2015 års rapport om Serbien[2],

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0063/2017), och av följande skäl:

A.  Serbien, liksom varje land som vill bli medlem i EU, måste bedömas utifrån sina egna förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva samma uppsättning kriterier, och tidsplanen för anslutningen avgörs av kvaliteten på och viljan till nödvändiga reformer.

B.  Serbiens framsteg vad gäller rättsstatligheten i kapitel 23 och 24 samt i processen för en normalisering av förbindelserna med Kosovo i kapitel 35 fortsätter att vara av stor betydelse för förhandlingsprocessens övergripande takt, i linje med förhandlingsramen.

C.  Serbien har tagit viktiga steg mot en normalisering av förbindelserna med Kosovo, vilket resulterade i en första överenskommelse om principerna för en normalisering av förbindelserna den 19 april 2013 och avtalen i augusti 2015. Dock återstår ett stort arbete på detta område. Det finns ett skriande behov av ytterligare framsteg så att man kan hantera, komma vidare med och lösa alla ouppklarade frågor mellan länderna.

D.  Serbien håller fortfarande fast vid sitt åtagande att införa en fungerande marknadsekonomi, och går vidare med genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet.

E.  Genomförandet av den rättsliga ramen för skydd av minoriteter måste säkerställas fullt ut, särskilt vad gäller områdena utbildning, användning av språk, tillgång till medier och religionsutövande på minoritetsspråk samt adekvat politisk representation av nationella minoriteter på lokal, regional och nationell nivå.

1.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av förhandlingar om kapitlen 23 (domstolsväsende och grundläggande rättigheter) och 24 (rättvisa, frihet och säkerhet) som de viktigaste kapitlen i EU:s strategi för utvidgning på grundval av rättsstatsprincipen, eftersom de framsteg som görs avseende dessa kapitel fortfarande är mycket viktiga för förhandlingsprocessens övergripande tempo. Parlamentet välkomnar öppnandet av kapitlen 32 (finansiell kontroll) och 35 (övriga frågor), inledandet av förhandlingar om kapitel 5 (offentlig upphandling) och öppnandet och det preliminära avslutandet av kapitel 25 (vetenskap och forskning). Parlamentet uppmanar rådet att öppna kapitel 26 (utbildning och kultur) och understryker dess betydelse för främjandet av europeiska värderingar hos den yngre generationen. Parlamentet ser framemot öppnandet av ytterligare kapitel som har förberetts tekniskt.

2.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta engagemang för en integrering med EU och dess konstruktiva och väl förberedda strategi inför förhandlingarna, vilket är ett tydligt tecken på beslutsamhet och politisk vilja. Parlamentet uppmanar Serbien att fortsätta att aktivt främja och informera om detta strategiska beslut hos den serbiska befolkningen, inklusive genom att främja en ökad medvetenhet hos serbiska medborgare om den finansiering från EU-budgeten som går till Serbien. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att avstå från EU-fientlig retorik och EU-fientliga meddelanden som riktar sig till allmänheten. Parlamentet understryker behovet av välgrundade, insynsvänliga och konstruktiva debatter om EU, dess institutioner och följderna av ett medlemskap. Parlamentet noterar förbättringar i dialogen och de offentliga samråden med relevanta berörda parter och civilsamhället samt deras engagemang i EU-integrationsprocessen.

3.  Europaparlamentet betonar att noggrant genomförda reformer och strategier fortsätter att vara en central indikator för en framgångsrik integrationsprocess. Parlamentet berömmer det faktum att det reviderade nationella programmet för antagandet av det gemensamma regelverket (NPAA) har antagits. Serbien uppmanas att förbättra planering, samordning och övervakning av genomförandet av ny lagstiftning och politik genom att bygga upp en adekvat och effektiv administrativ kapacitet, och att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att civilsamhället inkluderas systematiskt i de politiska dialogerna, inbegripet i processen för anslutning, som ett verktyg för att förbättra den demokratiska samhällsstyrningens standarder. Parlamentet välkomnar de fortsatta initiativen från den statliga myndigheten för samarbete med det civila samhället som syftar till att förbättra samarbetet mellan staten och den civila sektorn.

4.  Europaparlamentet noterar att utnyttjandet av föranslutningsstöd försenas, bl.a. på grund av en bristfällig institutionell ram. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att försöka hitta positiva exempel och bästa praxis i medlemsstaterna. Parlamentet understryker att ett mer effektivt och omfattande institutionellt system behöver upprättas på nationell, regional och lokal nivå så att instrumentet för föranslutningsstöd samt annan tillgänglig finansiering kan utnyttjas.

5.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Serbien har gjort i fråga om att utveckla en fungerande marknadsekonomi och den förbättrade allmänna ekonomiska situationen i landet. Parlamentet betonar att Serbien har gjort stora framsteg i fråga om vissa av landets politiska svagheter, särskilt vad gäller budgetunderskottet som nu ligger under den nivå som fastställs i Maastricht-kriterierna. Parlamentet framhåller att tillväxtutsikterna har förbättrats och att inhemska och externa obalanser har minskats. Parlamentet välkomnar det faktum att omstruktureringen av offentligt ägda företag har gått framåt, särskilt inom områdena energi och järnvägstransport, och understryker vikten av att dessa områden styrs på ett professionellt sätt i syfte att göra dem effektivare, konkurrenskraftigare och lönsammare. Parlamentet insisterar på den viktiga roll som sysselsättningen i den offentliga sektorn spelar i Serbien, och vikten av att arbetstagares rättigheter respekteras.

6.  Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag spelar en mycket viktig roll för den serbiska ekonomin, och uppmanar Serbien att ytterligare förbättra företagsmiljön för den privata sektorn. Parlamentet uppmanar den serbiska regeringen och EU-institutionerna att utvidga finansieringsmöjligheterna för små- och medelstora företag, särskilt inom it-området och den digitala ekonomin. Parlamentet berömmer Serbiens ansträngningar vad gäller varvad och yrkesinriktad utbildning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och framhåller vikten av att man organiserar utbildningar som bättre motsvarar arbetsmarknadens behov. Parlamentet uppmuntrar Serbien att främja entreprenörskap, särskilt bland unga människor. Parlamentet noterar de ofördelaktiga demografiska trenderna och fenomenet med kompetensflykt, och uppmuntrar Serbien att införa nationella program för att främja ungdomssysselsättningen.

7.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av parlamentsvalet den 24 april 2016, som de internationella observatörerna gjorde en positiv bedömning av. Parlamentet uppmanar myndigheterna att till fullo ta till sig rekommendationerna från OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag, särskilt vad gäller den snedvridna mediebevakningen, som är en otillbörlig fördel för det sittande partiet, den otydliga åtskillnaden mellan statliga aktiviteter och partiaktiviteter, registreringsprocessen och bristen på insyn i finansieringen av politiska partier och av valkampanjen. Parlamentet understryker att finansieringen av politiska partier måste vara förenlig med de strängaste internationella normerna. Parlamentet uppmanar myndigheterna att grundligt undersöka de påståenden om oegentligheter, våld och hot som framkom under valprocessen. Parlamentet uppmanar Serbien att säkerställa rättvisa och fria val i april 2017.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Serbien att, i linje med de krav som ställs i samband med landets ställning som kandidatland, successivt anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till EU:s politik, inklusive sin Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet anser att de gemensamma serbisk-ryska militärövningarna är beklagliga. Parlamentet välkomnar Serbiens viktiga bidrag till flera av EU:s uppdrag och insatser inom ramen för GSFP (EUTM Mali, EUTM Somalia, Eunavfor-Atalanta, EUTM RCA) liksom det fortsatta deltagandet i internationella fredsbevarande insatser. Parlamentet uppmuntrar och stöder i hög grad Serbien i förhandlingarna om en anslutning till WTO.

9.  Europaparlamentet lovordar Serbiens konstruktiva och humanitära sätt att hantera migrationskrisen, och uppmanar Serbien att tillämpa detta konstruktiva förhållningssätt även med grannländer. Parlamentet noterar med glädje att Serbien med EU-stöd och internationellt stöd har gjort stora ansträngningar för att se till att tredjelandsmedborgare får skydd och humanitär hjälp. Parlamentet betonar att Serbien bör anta och genomföra den nya asyllagen. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att fortsätta förse alla flyktingar och migranter med grundläggande tjänster, såsom adekvata bostäder, mat, sanitära resurser och hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fortsätta stödja Serbien i arbetet med att hantera migrationsrelaterade utmaningar, och att noggrant övervaka tillämpningen av finansiellt stöd som går till organiseringen och hanteringen av migrationsströmmar. Parlamentet uppmuntrar Serbien att upprätthålla trenden med allt färre asylsökande till EU från Serbien. Parlamentet uppmanar Serbien att respektera asylsökandes rättigheter fullt ut och att säkerställa att ensamkommande barn och barn som separerats från sina familjer identifieras och skyddas. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt migrationssamarbete med samtliga länder på västra Balkan för att se till att europeiska och internationella regler och standarder följs.

Rättsstatsprincipen

10.  Europaparlamentet konstaterar att även om vissa framsteg har gjorts inom rättsväsendet, särskilt genom åtgärder för att harmonisera rättspraxis och ytterligare främja ett meritbaserat rekryteringssystem, så är rättsväsendets oberoende i praktiken inte säkerställt, och detta hindrar domare och åklagare från att genomföra den antagna lagstiftningen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att anpassa den konstitutionella och rättsliga ramen till europeiska standarder i syfte att minsta det politiska inflytandet i rekryteringen och utnämnandet av domare och åklagare. Parlamentet betonar att kvaliteten och effektiviteten inom rättsväsendet och tillgången till rättvisa fortfarande begränsas på grund av en ojämn fördelning av arbetsbördan, ett betungande antal icke avgjorda mål och avsaknaden av ett system för kostnadsfri rättshjälp, som behöver inrättas. Parlamentet uppmanar till ett genomförande av Europadomstolens domar.

11.  Europaparlamentet är oroat över bristen på framsteg i kampen mot korruption, och uppmanar med kraft Serbien att visa en tydlig politisk vilja och ett tydligt åtagande för att ta itu med detta problem, även genom att förstärka och helt verkställa den rättsliga ramen. Parlamentet uppmanar Serbien att skynda på genomförandet av den nationella antikorruptionsstrategin och åtgärdsplanen, och begär en redovisning av inledande resultat i fråga om utredningar, lagföring och fällande domar för stor korruption. Parlamentet välkomnar framstegen avseende slutförandet av utkastet till lag om byrån för bekämpning av korruption och genomförandet av de åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption som har planerats genom det nyligen inrättade EU-projektet om partnersamverkan. Serbien uppmanas med kraft att ändra och tillämpa straffrättslagstiftningens avsnitt om ekonomiska brott och korruptionsbrott i syfte att tillhandahålla ett trovärdigt och förutsägbart straffrättsligt ramverk. Parlamentet är oroat över upprepade läckor till medierna om pågående utredningar. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att noggrant undersöka flera kända fall där bevis på påstådda missgärningar har offentliggjorts av journalister. Parlamentet upprepar sin uppmaning till ordentlig reformering av överträdelserna missbruk av tjänsteställning och missbruk av ledande ställning så att eventuellt missbruk och godtyckliga tolkningar förhindras. Parlamentet betonar att överdriven användning av bestämmelsen om missbruk av tjänsteställning i den privata sektorn är skadlig för företagsklimatet och hämmar rättssäkerheten. Parlamentet uppmanar Serbien att garantera neutralitet och kontinuitet i den offentliga förvaltningen.

12.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens aktiva roll i internationellt och regionalt polissamarbete och rättsligt samarbete, framstegen i kampen mot organiserad brottslighet och antagandet av Serbiens första nationella hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten (Socta). Parlamentet uppmanar Serbien att intensifiera arbetet med att utreda större kriminella nätverk, förbättra finansiella utredningar och underrättelsebaserat polisarbete och ta fram en solid redovisning av slutliga domar. Parlamentet uppmanar Serbien att till fullo införa lagen om polisen från februari 2016, anpassa sina regler för förverkande av tillgångar som härrör från brott till EU:s regler samt inrätta en säker plattform för att utbyta underrättelser mellan brottsbekämpande organ. Parlamentet välkomnar de senaste ändringarna av lagen om allmän egendom, och betonar att man måste säkerställa att den genomförs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt och att ytterligare åtgärder måste vidtas för att till fullo klargöra rättsläget när det gäller äganderätten. Parlamentet efterfrågar ytterligare insatser för att ta itu med frågan om tillämpningsområdet för samt verkställigheten och konsekvenserna av lagen om statliga myndigheters organisation och behörighet avseende krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar myndigheterna att ta itu med fall där polisen har använt övervåld mot medborgare. Parlamentet har med oro noterat de kontroversiella händelserna i Belgrads Savamala-distrikt, särskilt rivningen av privat egendom, och begär en lösning snarast och fullständigt samarbete med de rättsliga myndigheterna i undersökningarna för att ställa förövarna inför rätta.

13.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens aktiva roll i kampen mot terrorism, och påminner om att Serbien redan 2014 kriminaliserade utländska soldaters verksamhet i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014). Parlamentet uppmanar med kraft Serbien att anta den nationella strategi för att förebygga och bekämpa terrorism som fastställdes i mars 2016. Parlamentet uppmanar Serbien att till fullo genomföra rekommendationerna i utvärderingsrapporten från Europarådets expertkommitté för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Moneyval), och särskilt rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) om finansiering av terrorister och penningtvätt. Parlamentet välkomnar Serbiens fortsatta internationella och regionala samarbete i kampen mot narkotika, men betonar att ytterligare insatser behövs för att spåra och lagföra kriminella nätverk som är inblandade i människohandel. Parlamentet anser att en regional strategi och utökat samarbete i regionen är av största vikt för att ta itu med korruption och organiserad brottslighet.

Demokrati

14.  Europaparlamentet välkomnar åtgärderna för att öka insyn och öppenhet och samrådsförfarandet inom parlamentet, inklusive offentliga utfrågningar och regelbundna möten och samråd med det nationella konventet för europeisk integration, särskilt eftersom de är en viktig del av förhandlingsförfarandet. Parlamentet är fortsatt oroat över den utbredda tillämpningen av brådskande förfaranden vid antagandet av lagstiftning. Parlamentet understryker att en frekvent tillämpning av brådskande förfaranden och ändringar i sista minuten av den parlamentariska agendan underminerar den parlamentariska effektiviteten och kvaliteten och minskar insynen i lagstiftningsarbetet, samtidigt som det inte alltid möjliggör tillräckliga samråd med berörda parter och den bredare allmänheten. Parlamentet betonar att det serbiska parlamentets granskning av den verkställande makten behöver förstärkas. Parlamentet efterfrågar bättre samordning på alla nivåer och ett omedelbart antagande av parlamentets uppförandekod. Parlamentet beklagar att chefen för EU:s delegation i Serbien på grund av störningar inte kunde redogöra för kommissionens rapport i det serbiska parlamentets utskott för europeisk integration. Parlamentet understryker att chefen för EU:s delegation bör ges möjlighet att lägga fram denna rapport utan onödiga hinder och att detta också kommer att möjliggöra för det serbiska parlamentet att på lämpligt sätt granska anslutningsprocessen.

15.  Europaparlamentet konstaterar att författningen behöver ses över för att till fullo beakta rekommendationerna från Venedigkommissionen, framför allt med avseende på parlamentets roll vid utnämningar till tjänster inom rättsväsendet, de politiska partiernas kontroll över parlamentsledamöternas mandat, viktiga institutioners oberoende och skyddet av de grundläggande rättigheterna.

16.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av reformprogrammet för offentlig ekonomisk förvaltning, e-förvaltningsstrategin, en strategi för lagstiftningsreform och utformning av politik, nya lagar om allmänna administrativa förfaranden, löner i offentliga sektorn och offentliganställda i förvaltningar på provinsiell och lokal förvaltningsnivå. Parlamentet konstaterar att genomförandet av handlingsplanen för reform av den offentliga förvaltningen har gått långsamt på vissa områden, och att inga framsteg har gjorts i fråga om att ändra regelverket för offentliganställda vid statsförvaltningen. Parlamentet understryker att mer insatser krävs för att ytterligare professionalisera och avpolitisera förvaltningen och göra rekryterings- och uppsägningsförfarandena öppnare.

17.  Europaparlamentet understryker vikten av oberoende tillsynsorgan, såsom ombudsmannen, kommissarien för information av allmän betydelse och skydd av personuppgifter, den statliga revisionsenheten, antikorruptionsmyndigheten och antikorruptionsrådet, när det gäller att garantera granskning och utkräva ansvar av den verkställande makten. Parlamentet betonar att öppenhet och ansvarsskyldighet behövs i de statliga institutionerna. Parlamentet uppmanar myndigheterna att till fullo skydda dessa tillsynsmyndigheters oberoende, tillhandahålla fullständigt politiskt och administrativt stöd för deras arbete och säkerställa att deras rekommendationer följs upp ordentligt. Parlamentet uppmanar myndigheterna att avhålla sig från anklagelser och ogrundade politiska angrepp riktade mot ombudsmannen.

18.  Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att säkerställa ett tillgängligt utbildningssystem med heltäckande och balanserade kursplaner, bland annat när det gäller betydelsen av mänskliga rättigheter och anti-diskriminering, och arbets- och utbildningsmöjligheter för unga människor samt främjande av europeiska utbildningsprogram, såsom Erasmus.

Mänskliga rättigheter

19.  Europaparlamentet understryker att det lagstiftningsmässiga och institutionella ramverket för iakttagande av internationell människorättslagstiftning finns på plats. Parlamentet betonar att genomförandet behöver ske konsekvent i hela landet. Parlamentet noterar att ytterligare oförminskade ansträngningar behövs för att förbättra situationen för människor som tillhör sårbara grupper, inklusive romer, personer med funktionsnedsättning, personer med hiv/aids, hbti-personer, migranter, asylsökande och etniska minoriteter. Parlamentet understryker att de serbiska myndigheterna, alla politiska partier och offentliga företrädare måste främja ett tolerant och inkluderande klimat i Serbien. Parlamentet uppmanar myndigheterna att säkerställa att den antagna antidiskrimineringslagstiftningen genomförs korrekt, i synnerhet avseende hatbrott. Parlamentet uttrycker sin oro över lagen om rättigheter för civila krigsoffer, som utesluter ett antal grupper som utsattes för våld under konflikten, och uppmanar myndigheterna att se över denna lag.

20.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att inga framsteg har gjorts för att förbättra situationen i fråga om yttrandefrihet och mediernas självcensur, som blir allt vanligare. Parlamentet understryker att politisk inblandning och hot och våld mot journalister, inbegripet fysiska angrepp, verbala och skriftliga hot och attacker mot egendom, fortfarande är ett problem. Parlamentet uppmanar myndigheterna att offentligt och otvetydigt fördöma alla angrepp, att tillhandahålla adekvata resurser för en mer proaktiv undersökning av alla fall där journalister och medier har angripits, och att snabbt ställa förövarna inför rätta. Parlamentet är bekymrat över att civilrättsliga förtalsstämningar och smutskastningskampanjer i oproportionellt hög grad används mot kritiska medieföretag och journalister och över den eventuella inverkan på mediefriheten av rättsväsendets beslut i fråga om förtal. Parlamentet begär att medielagstiftningen ska genomföras helt, och välkomnar det avtal om samarbete och skydd av journalister som undertecknats av åklagare, polis, journalister och medieförbund och ser fram emot genomförandet av detta avtal. Parlamentet betonar behovet av total insyn i mediernas ägandeförhållanden och finansiering. Parlamentet uppmanar regeringen att garantera public service-organisationers oberoende och finansiella hållbarhet, den finansiella hållbarheten i medieinnehåll på minoritetsspråken och en mer framträdande roll för offentliga programföretag på detta område.

21.  Europaparlamentet ser med oro på att lagen om reklam antogs 2015 utan ordentliga offentliga samråd, och att viktiga bestämmelser i och med detta avskaffades, till exempel förbudet mot reklam från offentliga myndigheter och politisk reklam som inte sker i samband med valkampanjer.

22.  Europaparlamentet beklagar kravet för utnyttjande av IPA-medel, som innebär att det civila samhällets organisationer måste ingå partnerskap med staten för att få sin ansökan godkänd.

23.  Europaparlamentet fördömer regeringens och de regeringskontrollerade mediernas negativa kampanj mot det civila samhällets organisationer. Parlamentet noterar med oro att regeringen inrättar fiktiva organisationer i det civila samhället som motverkar de oberoende organisationerna. Parlamentet anser att det är oacceptabelt att det civila samhällets organisationer måste ingå partnerskap med regeringen för att få sina ansökningar om IPA-stöd godkända.

Respekt för och skydd av minoriteter

24.  Europaparlamentet upprepar att främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter, inbegripet nationella minoriteters rättigheter, är en förutsättning för anslutning till EU. Parlamentet välkomnar antagandet av en handlingsplan för förverkligandet av nationella minoriteters rättigheter, och antagandet av ett dekret om inrättande av en fond för nationella minoriteter, som behöver tas i drift. Parlamentet begär att handlingsplanen och dess bilaga ska genomföras helt på ett heltäckande och insynsvänligt sätt, med ett konstruktivt engagemang från alla parter. Parlamentet uppmanar på nytt Serbien att se till att lagstiftningen om skydd av minoriteter genomförs konsekvent och att särskilt beakta icke-diskriminerande behandling av nationella minoriteter i hela landet, även med avseende på utbildning, språkanvändning, adekvat representation i rättsväsendet, offentlig förvaltning, det nationella parlamentet och lokala och regionala organ, tillgång till medier och religionsutövande på minoritetsspråk. Parlamentet välkomnar antagandet av nya utbildningsstandarder för ämnet serbiska som andraspråk och framstegen med översättning av skolböcker till minoritetsspråk, och uppmuntrar de serbiska myndigheterna att säkerställa att dessa processer fortsätter. Parlamentet uppmanar Serbien att fullt ut tillämpa alla internationella avtal om minoriteters rättigheter.

25.  Europaparlamentet konstaterar att Vojvodinas multietniska, mångkulturella och mångreligiösa mångfald också bidrar till Serbiens identitet. Parlamentet understryker att Vojvodina fortsätter att ge ett starkt skydd till minoriteter och att förhållandet mellan etniska grupper fortfarande är bra. Parlamentet betonar att Vojvodinas självständighet inte bör försvagas och att lagen om Vojvodinas resurser bör antas utan ytterligare dröjsmål, såsom föreskrivs i författningen. Parlamentet välkomnar att den serbiska staden Novi Sad har utsetts till europeisk kulturhuvudstad 2021.

26.  Europaparlamentet noterar antagandet av den nya strategin för social integrering av romer 2016–2025, som omfattar utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder, sysselsättning, socialt skydd, antidiskriminering och jämställdhet. Parlamentet begär att den nya strategin för integrering av romer ska genomföras fullständigt och skyndsamt, eftersom de är den svagaste, mest marginaliserade och mest diskriminerade gruppen i Serbien, att handlingsplanen ska antas skyndsamt och att ett organ ska inrättas för att samordna genomförandet av handlingsplanen. Parlamentet fördömer myndigheternas rivning av romers informella bosättningar, utan anmälning eller erbjudande om alternativt boende. Parlamentet är extremt bekymrat över att inga personhandlingar utfärdas till romer, vilket begränsar deras grundläggande rättigheter. Parlamentet anser att allt det ovannämnda leder till ett högt antal asylsökande i EU från den romska befolkningen i Serbien.

Regionalt samarbete och goda grannskapsrelationer

27.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens konstruktiva inställning till bilaterala förbindelser med andra kandidatländer och de av EU:s medlemsstater som gränsar till Serbien. Parlamentet uppmuntrar Serbien att stärka sitt proaktiva och positiva engagemang med sina grannländer och den större regionen, främja goda grannskapsrelationer och intensifiera arbetet med grannländer för att lösa bilaterala frågor i enlighet med internationell rätt. Parlamentet uppmanar på nytt myndigheterna att underlätta tillgången till de arkiv som rör de före detta jugoslaviska republikerna. Parlamentet uppmanar Serbien att till fullo genomföra bilaterala avtal med grannländerna. Parlamentet understryker att olösta bilaterala tvister inte bör ha några negativa effekter på anslutningsprocessen. Parlamentet uppmuntrar Serbien att utöka samarbetet med angränsande EU-medlemsstater, särskilt om gränsområden, i syfte att underlätta ekonomisk utveckling.

28.  Parlamentet noterar med glädje att Serbien har visat ett allt större konstruktivt engagemang för regionala samarbetsinitiativ såsom Donaustrategin, sydösteuropeiska samarbetsprocessen, det regionala samarbetsrådet, det centraleuropeiska frihandelsavtalet, adriatisk-joniska initiativet, Brdo–Brijuniprocessen, sexpartsinitiativet för västra Balkan och dess agenda för konnektivitet samt Berlinprocessen. Parlamentet välkomnar mötet om samarbete om energi- och transportinfrastruktur mellan Bulgariens, Rumäniens och Serbiens premiärministrar och stöder tanken på ett permanent mötesformat för den s.k. Craiova-gruppen. Parlamentet understryker betydelsen av det regionala samarbetskontoret för ungdom på västra Balkan för att främja försoning. Parlamentet uppmanar Serbien att genomföra de åtgärder för konnektivitetsreformer som hör samman med agendan för konnektivitet och slutsatserna från Pariskonferensen 2016 om västra Balkan och TEN-T-förordningen. Parlamentet berömmer den roll som Serbiens handels- och industrikammare spelar för att främja ett regionalt samarbete och bidra till upprättandet av Western Balkan Chamber Investment Forum.

29.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en nationell strategi för utredning och lagföring av krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar Serbien att främja ett klimat av respekt och tolerans och fördöma alla former av hatuttalanden, offentliga godkännanden och förnekelser av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Parlamentet noterar att mandatet för den tidigare åklagaren för krigsförbrytelser löpte ut i december 2015, och betonar att utnämningen av hans efterföljare är en viktig fråga. Parlamentet begär att denna nationella strategi ska genomföras och att en operativ strategi för åtal i linje med principerna och bestämmelserna i internationell rätt och internationella standarder ska antas. Parlamentet efterfrågar ett utökat regionalt samarbete för att hantera krigsförbrytelser och lösa alla kvarstående frågor i detta avseende, inklusive genom samarbete mellan åklagarkontoren för krigsförbrytelser i regionen i frågor av ömsesidigt intresse. Parlamentet uppmanar till ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty), som fortfarande är av största vikt. Parlamentet begär att krigsförbrytelser ska hanteras utan diskriminering, med hantering av straffrihet och försäkran om ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att fortsätta arbeta med frågorna om försvunna personer, lokalisera massgravar och garantera offrens och deras familjers rättigheter. Parlamentet upprepar sitt stöd för initiativet att inrätta en regional kommission för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som har begåtts i f.d. Jugoslavien, och uppmanar med kraft Serbiens regering att leda dess inrättande.

30.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över olika serbiska högt uppsatta tjänstemäns deltagande i firandet den 9 januari av Republika Srpskas dag, som hölls i strid med beslut av författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet betonar att både Serbien, som kandidatland, och Bosnien och Hercegovina, som potentiell kandidat, bör försvara och främja rättsstatliga principer genom sina handlingar. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att stödja konstitutionella reformer i Bosnien och Hercegovina för att stärka landets kapacitet att fungera och delta i samtalen om EU-anslutning.

31.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet av tre nya gränsövergångar mellan Serbien och Rumänien som en positiv utveckling, och rekommenderar att de tre försenade gränsövergångarna till Bulgarien (Salash–Novo Korito, Bankya–Petachinci, Treklyano–Bosilegrad) öppnas.

32.  Europaparlamentet lovordar både Serbien och Albanien för deras fortsatta engagemang för bättre bilaterala förbindelser och förstärkt regionalt samarbete på det politiska och samhälleliga planet, till exempel genom det regionala samarbetskontoret för ungdom, som har sitt högkvarter i Tirana. Parlamentet uppmanar båda länder att fortsätta sitt goda samarbete för att främja försoning i regionen.

33.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta engagemang för normaliseringsprocessen med Kosovo, och landets åtagande för genomförande av de avtal som har ingåtts inom ramen för den EU-stödda dialogen. Parlamentet upprepar att framstegen i dialogen bör mätas genom det praktiska genomförandet. Parlamentet uppmanar därför båda parter att gå vidare mot ett fullständigt genomförande, i god tro och tidsmässigt korrekt, av alla avtal som redan har ingåtts och för att på ett beslutsamt sätt fortsätta med normaliseringsprocessen, inklusive frågan om sammanslutningen av serbiska kommuner. Parlamentet uppmuntrar Serbien och Kosovo att finna nya områden som kan diskuteras i dialogen, i syfte att förbättra befolkningarnas liv och normalisera förbindelserna. Europeiska utrikestjänsten uppmanas åter att göra en utvärdering av hur väl båda sidor uppfyller sina åtaganden.

34.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över den senaste tidens spänningar mellan Serbien och Kosovo avseende den första tågresan från Belgrad till Mitrovicas norra station, inbegripet krigshetsande uttalanden och EU-fientlig retorik. Parlamentet understryker att både Belgrad och Pristina måste avstå från agerande som kan äventyra de framsteg som hittills har gjorts och avhålla sig från provokativa handlingar och ohjälpsam retorik som skulle kunna hämma normaliseringsprocessen.

35.  Europaparlamentet välkomnar de serbiska myndigheternas stöd till Montenegro i dess utredning av de misslyckade attacker som planerades till dagen för Montenegros val 2016. Parlamentet noterar att de serbiska myndigheterna har gripit två misstänkta efter Montenegros utfärdande av en arresteringsorder. Parlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att fortsätta att samarbeta med Montenegro för att ordna så att de misstänkta kan utlämnas till Montenegro i enlighet med villkoren i ländernas bilaterala utlämningsavtal.

Energi

36.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att till fullo genomföra åtgärderna för konnektivitetsreformer i energisektorn. Parlamentet uppmanar Serbien att skapa konkurrens på gasmarknaden och vidta åtgärder för att förbättra anpassningen till unionens gemensamma regelverk när det gäller förnybar energi, energieffektivitet och kampen mot klimatförändringarna, inklusive antagandet av en omfattande klimatpolitik. Parlamentet manar till en ratificering av klimatavtalet från Paris. Parlamentet begär att en vattenkraftsstrategi ska utarbetas för hela västra Balkan i linje med EU:s miljölagstiftning, och uppmanar myndigheterna att använda ytterligare EU-finansiering på 50 miljoner euro för att utveckla regionens vattenkraftspotential. Parlamentet ger Serbien beröm för inrättandet av finansieringssystemet för miljön via Gröna fonden. Parlamentet framhåller att gas- och elnätverken i Serbien i högre utsträckning behöver kopplas samman med nätverken i grannländerna. Parlamentet uppmanar Serbien att påskynda de tekniska och budgetmässiga förberedelserna för sammankopplingen av gasnätverk mellan Bulgarien och Serbien.

37.  Europaparlamentet påpekar att Serbien ännu inte formellt har antagit vattenhanteringsstrategin och ännu inte gjort någon översyn av vattenlagen och den nationella hanteringsplanen för Donauområdet. Parlamentet betonar att dessa lagar har grundläggande betydelse för den vidare anpassningen till EU:s regelverk och för att förbättra genomförandet av EU-direktiven i vattensektorn.

*

* *

38.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Serbiens regering och parlament.

INFORMATION OM ANTAGANDETI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster