Процедура : 2016/0130(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0064/2017

Внесени текстове :

A8-0064/2017

Разисквания :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0410

ДОКЛАД     ***I
PDF 1037kWORD 94k
9.3.2017
PE 593.996v02-00TITLE \* MERGEFORMAT A8-0064/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Марита Улвског

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0248),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0181/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0064/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително гранични стойности, въз основа на наличните научни и технически данни.

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукцията, на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително гранични стойности, въз основа на наличните научни и технически данни, икономическата осъществимост, цялостна оценка на социално-икономическото въздействие и наличието на протоколи и техники за измерване на експозицията на работното място. Изискванията, съдържащи се в директивата, имат за цел да защитят работниците на равнището на Съюза и трябва да се считат за минимални изисквания. Държавите членки могат да определят по-строги задължителни гранични стойности на професионална експозиция.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  От съществено значение е да се вземе предвид принципът на предпазните мерки, особено в случаите, когато е налице несигурност по отношение на въздействието на контакта с вещества и с техните смеси върху здравето на работниците, или когато наличните научни и технически данни не са достатъчни.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   Граничните стойности следва да бъдат преразгледани, когато е необходимо, с оглед на научните данни.

(2)   С оглед на новите научни и технически данни и основаните на доказателства най-добри практики, техники и протоколи за измерване на нивата на експозиция на работното място, Директива 2004/37/ЕО, включително предвидените задължителни гранични стойности на професионална експозиция, следва редовно да бъдат подлагани на преглед, най-малко на всеки пет години, и, когато е необходимо, съответно преразгледани. При преразглеждането следва да се вземат предвид препоръките и становищата на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (НКГСПЕ) и на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, който се състои от по трима пълноправни членове от всяка държава членка, представляващи националните правителства, профсъюзите и организациите на работодателите, в сътрудничество с Международната агенция за изследване на рака. Също така е необходимо да се получат епидемиологични данни относно честотата на раковите заболявания и относно болестите и състоянията, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията, сред работниците през последните три десетилетия.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)   Необходимо е да се изтъкне значението на защитата на работниците от експозиция на канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукцията. На работното място мъжете и жените често са изложени на смесица от вещества, които могат да увеличат рисковете за здравето, да доведат до неблагоприятни въздействия върху репродуктивните им системи, да причинят намалена плодовитост или безплодие, както и да имат отрицателно въздействие върху развитието на плода през бременността и лактацията. Веществата, токсични за репродукцията, пораждат сериозно безпокойство и организацията за превенция на работното място следва да прилага същия подход както за канцерогени и мутагени. Участието на жените на пазара на труда е необходимо, за да се постигне водещата цел на стратегията „Европа 2020“ за заетост на 75% от населението на възраст от 20 до 64 години до 2020 г. Тъй като не всички вещества, токсични за репродукцията, са вещества с установен праг, от първостепенно значение е да се разшири обхватът на Директива 2004/37/ЕО по отношение на веществата, токсични за репродукцията, с цел да се приведе в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета и да се осигури по-добра защита на работниците и тяхното потомство и да се гарантира по-безопасно участие на жените на работното място.

 

_____________________

 

1а. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Поради липсата на последователни данни относно експозицията на вещества е необходимо изложените работници или тези, за които съществува риск от експозиция, да бъдат защитени чрез засилване на медицинското наблюдение, а не наблюдението да се извършва само когато бъде счетено за необходимо. Следователно медицинското наблюдение на работниците, за които резултатите от оценката, посочена в член 3, параграф 2 от Директива 2004/37/ЕО, разкриват риск за здравето или безопасността, следва да продължи дори когато те приключат със своя трудов живот, и да се извършва от държавите членки. Член 14 от Директива 2004/37/ЕО следва да бъде изменен с цел осигуряване на медицинско наблюдение през целия живот за всички изложени работници.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  Необходимо е държавите членки да събират подходящи и последователни данни от работодателите, за да се подобри и гарантира безопасността и подходящата грижа за работниците. Комисията следва да подкрепя най-добрите практики по отношение на събирането на данни между държавите членки и да предлага начини за подобряване на събирането на данни. Държавите членки следва да предоставят на Комисията информация за целите на изготвяните от нея доклади относно прилагането на Директива 2004/37/ЕО.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г)  Не съществува хармонизирана методология на равнището на Съюза за измерване на експозицията на работниците на канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукцията. В кратки срокове Комисията следва да разработи такава методология на Съюза, за да гарантира сходно високо ниво на защита на работниците, от една страна, а от друга – еднакви условия на конкуренция.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2д)  Следва да се предвиди по-голяма прозрачност по отношение на рисковете за здравето на работниците чрез включване на две нови колони в приложение ІІІ от Директива 2004/37/ЕО, за да се посочи остатъчният риск от ракови заболявания, свързан с всяка задължителна гранична стойност на професионална експозиция, и датата на последната оценка.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 2 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2е)   След измененията на приложение ІІІ към Директива 2004/37/ЕО, посочени в настоящата директива, в скоро време ще бъдат предложени допълнителни гранични стойности за допълнителни вещества, смеси и процеси. Различни агенции, заинтересовани лица и Световната здравна организация са установили между 50 и 70 вещества като приоритетен списък на канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукцията, на работното място. Допълнителни изменения на приложение ІІІ към Директива 2004/37/ЕО следва да включват, но да не са ограничени до вещества, смеси и процеси, като например газове от дизелови двигатели, формалдехид, кадмий и неговите съединения, берилий и неговите съединения, никелови съединения, арсен и неговите съединения, както и акрилонитрил.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   За някои канцерогени и мутагени е необходимо да се вземат предвид други пътища на проникване, по-специално възможността за проникване по кожен път, за да се гарантира възможно най-доброто ниво на защита.

(3)   За всички канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукцията, е необходимо да се вземат предвид други пътища на проникване, по-специално възможността за проникване по кожен път, за да се гарантира възможно най-доброто ниво на защита.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция („Комитетът“) подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на ЕС в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета 47 и Директива 2004/37/ЕО. За химичните агенти o-толуидин и 2-нитропропан не бяха налични препоръки на Комитета и поради това бяха използвани други източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.48, 49

(4)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция („Комитетът“) подпомага Комисията, по-специално при идентифицирането, оценката и подробния анализ на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на ЕС в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета47 и Директива 2004/37/ЕО. Що се отнася до химичните агенти o-толуидин и 2-нитропропан, не бяха налични препоръки на Комитета и поради това бяха използвани други източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.48, 49

__________________

__________________

47 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

47 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)   Наръчниците и добрите практики, създадени чрез инициативи като социалния диалог споразумение за социален диалог за здравословните условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид (NEPSi) са ценни инструменти, с които се допълват регулаторните мерки и се подкрепя действителното прилагане на граничните стойности.

(6)   Наръчниците и добрите практики, създадени чрез инициативи като „Споразумението за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид(NEPSi), постигнато в рамките на социалния диалог, са ценни и необходими инструменти, с които се допълват регулаторните мерки и се подкрепя действителното прилагане на граничните стойности, и поради това следва да им се обърне сериозно внимание.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)   Граничните стойности за мономера винилхлорид и праха от твърда дървесина, определени в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, следва да бъдат преразгледани с оглед на най-новите научни данни.

(7)   Граничните стойности за мономера винилхлорид и праха от твърда дървесина, определени в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, следва да бъдат преразгледани с оглед на най-новите научни даннии следва да бъде премахнато разграничението между прах от твърда и от мека дървесина по отношение на граничните стойности в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, както препоръча Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция и Международната агенция за изследване на рака, която заключава в своята оценка на риска за праха от дървесина (SCOEL/SUM/102 final), че с оглед на наличните понастоящем данни и с цел защита на здравето на работниците не изглежда уместно да се прави разграничение между прах от мека и от твърда дървесина.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)   1,2-епоксипропанът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се идентифицира ясно ниво на експозиция, под което експозицията на този канцероген не се очаква да доведе до неблагоприятни въздействия. Поради това е целесъобразно да се установи такава гранична стойност за 1,2-епоксипропана.

(8)   1,2-епоксипропанът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се идентифицира ниво на експозиция, под което експозицията на този канцероген не се очаква да доведе до неблагоприятни въздействия. Поради това е целесъобразно да се установи такава гранична стойност за 1,2-епоксипропана.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С настоящото изменение се осигурява по-голяма защита на здравето на работниците на работното им място.

(18)  С настоящото изменение се осигурява по-голяма защита на здравето и безопасносттана работниците на работното им място, при условие, че измененията на Директива 2004/37/ЕО са правилно транспонирани и приложени от държавите членки и се спазват от предприятията и работниците. Държавите членки следва да гарантират, че инспекциите по труда разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задължения, като помагат на предприятията, и по-специално на малките и средни предприятия (МСП), да спазват тези нови разпоредби, и следва тясно да си сътрудничат с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и да отделят достатъчно финансови средства за подпомагане на правилното прилагане на настоящата директива, като същевременно не допускат загуба на работни места.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  В своите становища Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място посочва период на преразглеждане на задължителните гранични стойности на професионална експозиция за няколко вещества. Предлага се задължителните гранични стойности на професионална експозиция за респирабилен прах от кристален силициев диоксид и прах от твърда дървесина да се преразглеждат в срок от три до пет години, за акриламид и 1,3-бутадиен – в срок от три години и за хром VІ – в рамките на подходящ период на преразглеждане. Поради това Комисията следва да поиска от Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място да внесе актуални становища по отношение на тези вещества.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  В своето становище относно огнеупорни керамични влакна Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място се съгласи, че е необходима задължителна гранична стойност на професионална експозиция , но не постигна обща позиция относно определен праг. Поради това Комисията следва да насърчава Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място да внесе становище относно задължителна гранична стойност на професионална експозиция за огнеупорни керамични влакна.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В настоящата директива се зачитат основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално в член 31, параграф 1 от нея.

(20)  В настоящата директива се зачитат основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално член 2 (право на живот) и член 31, параграф 1 (право на справедливи и равни условия на труд по отношение на здравето, сигурността и достойнството на работниците) от нея.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани с оглед на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, и по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и получените недействащи дози/концентрации (DNEL) за опасните химични вещества съгласно посочения регламент.

(21)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани с оглед на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, и по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и получените недействащи дози/концентрации (DNEL) за опасните химични вещества съгласно посочения регламент, с цел ефективна защита на работниците.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно — да се подобрят условията на живот и работа и да бъде защитено здравето на работниците от специалните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на ЕС, ЕС може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5, параграф 4 от ДЕС, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(22)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно — да се подобрят условията на живот и работа и да бъде защитено здравето на работниците от специалните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени, мутагени и вещества, токсични за репродукциятане могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на ЕС, ЕС може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5, параграф 4 от ДЕС, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Като се има предвид, че настоящият акт засяга здравето на работниците на работното им място, крайният срок за транспониране следва да бъде две години.

(23)  Като се има предвид, че настоящият акт засяга защитата на здраветои безопасността на работниците на работното им място, крайният срок за транспониране следва да бъде не по-късно от две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  Заглавието се заменя със следното:

Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета).

„Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията, по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета)

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 — параграф 1 — точка -1 a (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  В член 1, параграф 1, алинея 1 се заменя със следното:

Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рисковете за тяхното здраве и безопасност, включително предотвратяването на такива рискове, които възникват или могат да възникнат поради експозицията им на канцерогени или мутагени по време на работа.

Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рисковете за тяхното здраве и безопасност, включително предотвратяването на такива рискове, които възникват или могат да възникнат поради експозицията им на канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията, по време на работа.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  В член 2 се добавя следната буква:

 

(бa)  „вещество, токсично за репродукцията“ означава:

 

вещество или смес, което отговаря на посочените в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 критерии за класифициране като токсично за репродукцията от категория 1A или 1B;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 2 - параграф 2 - буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1в)  В член 2, буква в) се заменя със следното:

в)  в) „гранична стойност“, освен ако друго не е посочено, означава, границата на средно претеглената стойност като функция от времето на концентрация за „канцероген или мутаген“ във въздуха на дихателната зона на работник през определен референтен период, определен в приложение III към настоящата директива.

„в)   в) „гранична стойност“, освен ако друго не е посочено, означава, границата на средно претеглената стойност като функция от времето на концентрация за „канцероген, мутаген или вещество, токсично за репродукцията“ във въздуха на дихателната зона на работник през определен референтен период, определен в приложение III към настоящата директива.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 3 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1г)  В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на дейностите, в които работниците са експонирани или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени в резултат на тяхната работа.

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на дейностите, в които работниците са експонирани или могат да бъдат експонирани на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества в резултат на тяхната работа.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква -1 д (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1д)  В член 3, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

2.  За всяка дейност, при която може да има опасност от експозиция на канцерогени или мутагени, естеството, степента и продължителността на експозиция на работниците трябва да бъдат определени, за да може да се прецени всеки риск за здравето или безопасността на работниците и да се определят мерките, които следва да бъдат взети.

2.  За всяка дейност, при която може да има опасност от експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, естеството, степента и продължителността на експозиция на работниците трябва да бъдат определени, за да може да се прецени всеки риск за здравето или безопасността на работниците и да се определят мерките, които следва да бъдат взети.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 e (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1е)  В член 3, параграф 2, втора алинея се заменя със следния текст:

Тази оценка трябва да се извършва редовно и винаги при всяка промяна на условията, която може да се отрази на експозицията на работниците на канцерогени или мутагени.

Тази оценка трябва да се извършва редовно и винаги при всяка промяна на условията, която може да се отрази на експозицията на работниците на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 3 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ж)  В член 3 параграф 4 се заменя със следното:

4.  При извършване на оценката на риска работодателите обръщат особено внимание на евентуалните въздействия, отнасящи се до здравето или безопасността на работници, изложени на особен риск и, наред с останалото, вземат предвид възможността да не използват тези работници в зони, където те могат да бъдат в контакт с канцерогени или мутагени.

4.  При извършване на оценката на риска работодателите обръщат особено внимание на евентуалните въздействия, отнасящи се до здравето или безопасността на работници, изложени на особен риск и, наред с останалото, вземат предвид възможността да не използват тези работници в зони, където те могат да бъдат в контакт с канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 з (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 4 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1з)  В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  Работодателят намалява използването на канцероген или мутаген на работното място, по-конкретно, като го заменя, доколкото това е технически възможно, с вещество, препарат или процес, който при неговите условия на работа, не е или е по-малко опасен за здравето, или безопасността на работниците, според случая.

1.  Работодателят намалява използването на канцероген, мутаген или токсично за репродукцията вещество на работното място, по-конкретно като го заменя, доколкото това е технически възможно, с вещество, смес или процес, който при неговите условия на работа не е или е по-малко опасен за здравето или безопасността на работниците, според случая.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 и (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1и)  В член 5, параграф 2 се заменя със следното:

2.  Ако замяната на канцерогена или мутагена с вещество, препарат или процес, който при условията на работа, не е опасен или е по-малко опасен за безопасността или здравето, не е технически възможна, работодателят гарантира, че производството и използването на канцерогена или мутагена се извършват в затворена система, доколкото това е технически възможно.

2.  Ако замяната на канцерогена, мутагена или токсичното за репродукцията вещество с вещество, смес или процес, който при условията на работа не е опасен или е по-малко опасен за безопасността или здравето, не е технически възможна, работодателят гарантира, че производството и използването на канцерогена, мутагена или токсичното за репродукцията вещество се извършват в затворена система, доколкото това е технически възможно.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 й (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1й)  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:

4.  Експозицията не трябва да надвишава граничната стойност на даден канцероген, посочена в приложение III.

„4.  Експозицията не трябва да надвишава граничната стойност на даден канцероген, мутаген или токсично за репродукцията вещество, посочена в приложение III.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 к (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1к)  В член 5, параграф 5, уводната част се заменя със следното:

5.  Във всякакви случаи на използване на даден канцероген или мутаген, работодателят прилага всички посочени по-долу мерки:

5.  Във всякакви случаи на използване на даден канцероген, мутаген или токсично за репродукцията вещество работодателят прилага всички посочени по-долу мерки:

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 л (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1л)  В член 5, параграф 5, буква а) се заменя със следното:

a)  а) ограничаване на количествата на даден канцероген или мутаген на работното място;

а)  а) ограничаване на количествата на даден канцероген, мутаген или токсично за репродукцията вещество на работното място;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 м (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1м)  В член 5, параграф 5, буква в) се заменя със следното:

в)  проектиране на работните процеси и на техническите мерки за контрол, така че да се предотврати или да се сведе до минимум отделянето на канцерогени или мутагени на работното място;

в)   проектиране на работните процеси и на техническите мерки за контрол, така че да се предотврати или да се сведе до минимум отделянето на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества на работното място;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 н(нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1н)  В член 5, параграф 5, буква г) се заменя със следното:

г)  отстраняване на канцерогените или мутагените от източника, местни смукателни или общообменни вентилационни съоръжения, като всички тези методи следва да бъдат целесъобразни и съвместими с нуждата от защита на общественото здраве и околната среда;

г)  отстраняване на канцерогените, мутагените или токсичните за репродукцията вещества от източника, местни смукателни или общообменни вентилационни съоръжения, като всички тези методи следва да бъдат целесъобразни и съвместими с нуждата от защита на общественото здраве и околната среда;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 о (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1o)  В член 5, параграф 5, буква д) се заменя със следното:

д)  използване на подходящи съществуващи методи за измерване на канцерогените или мутагените, по-специално за ранно откриване на наднормени експозиции, произтичащи от непредвидимо събитие или от злополука;

д)  използване на подходящи съществуващи методи за измерване на канцерогените, мутагените или токсичните за репродукцията вещества, по-специално за ранно откриване на наднормени експозиции, произтичащи от непредвидимо събитие или от злополука;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 п (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 5 – параграф 5 – буква й

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1п)  В член 5, параграф 5, буква й) се заменя със следното:

й)  определяне на рискови зони и използване на подходящи сигнали за предупреждение и за безопасност, включително знака „пушенето забранено“ в зоните, където работниците са експонирани или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени;

й)  определяне на рискови зони и използване на подходящи сигнали за предупреждение и за безопасност, включително знака „пушенето забранено“ в зоните, където работниците са експонирани или могат да бъдат експонирани на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка - 1 р (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 6 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1р)  В член 6, буква а) се заменя със следното:

a)  осъществените промишлени дейности и/или процеси, включително причините, поради които се използват канцерогени или мутагени;

а)  осъществените промишлени дейности и/или процеси, включително причините, поради които се използват канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества;“

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка - 1 с (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1с)  В член 6, буква б) се заменя със следното:

б)  произведените или използвани количества вещества или препарати, които съдържат канцерогени или мутагени;

б)  произведените или използвани количества вещества или смеси, които съдържат канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 т (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1т)  Създава се следният член:

 

„Член 6a

 

Информация за Комисията

 

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, посочена в член 6 от настоящата директива, като част от докладите относно прилагането, посочени в член 17а от Директива 89/391/ЕИО.“

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 у (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 10 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1у)  В член 10, параграф 1, уводната част се заменя със следното:

1.  Работодателите са длъжни за всички дейности, при които съществува риск от замърсяване с канцерогени или мутагени, да вземат подходящите мерки, за да гарантират, че:

1.  Работодателите са длъжни за всички дейности, при които съществува риск от замърсяване с канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, да вземат подходящите мерки, за да гарантират, че:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ф (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 10 – параграф 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ф)  В член 10, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

a)  работниците не ядат, не пият и не пушат в работните зони, където съществува риск от замърсяване с канцерогени или мутагени;

а)  работниците не ядат, не пият и не пушат в работните зони, където съществува риск от замърсяване с канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 х (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 11 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1х)  В член 11, параграф 2 се заменя със следното:

2.  Работодателите са длъжни да уведомяват работниците за инсталациите и свързаните с тях контейнери, които съдържат канцерогени или мутагени, и гарантират, че на всички контейнери, опаковки и инсталации, които съдържат канцерогени или мутагени, са поставени по видим начин четливи етикети както и добре видими предупредителни знаци и знаци за опасност.

„2.  Работодателите са длъжни да уведомяват работниците за инсталациите и свързаните с тях контейнери, които съдържат канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, и гарантират, че на всички контейнери, опаковки и инсталации, които съдържат канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, са поставени по видим начин четливи етикети, както и добре видими предупредителни знаци и знаци за опасност.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ц (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 14 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ц)   В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Държавите-членки установяват, в съответствие с националното законодателство и/или практика, мерки за провеждане на подходящо наблюдение на здравето на работниците, за които резултатите от оценката, посочена в член 3, параграф 2, разкриват риск за тяхното здраве или безопасност.

„1.   Държавите членки установяват в съответствие с националното законодателство или практика мерки за провеждане на подходящо наблюдение на здравето през целия живот на работниците, за които резултатите от оценката, посочена в член 3, параграф 2, разкриват риск за тяхното здраве или безопасност.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ч (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 14 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ч)   В член 14, параграф 2 се заменя със следното:

2.  Мерките, посочени в параграф 1, са такива, че всеки работник да може да подлежи, ако това е необходимо, на съответно медицинско наблюдение:

„2.   Мерките, посочени в параграф 1, позволяват всеки работник да бъде подложен, ако това е необходимо, на съответно медицинско наблюдение през целия живот:

–  преди експозиция,

-   преди експозиция,

–   на равни интервали впоследствие.

-   на редовни интервали от време през периода на експозиция,

 

-   след края на експозицията и края на неговата трудова заетост.;

Тези мерки са такива, че да бъде възможно направо да се приложат индивидуални медицински мерки или мерки от областта на професионалната хигиена.

Тези мерки са такива, че да бъде възможно направо да се приложат индивидуални медицински мерки или мерки от областта на професионалната хигиена.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ш (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 14 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1ш)  В член 14, параграф 3 се заменя със следното:

3.  Ако се окаже, че даден работник страда от аномалия, която може да е резултат от експозиция на канцерогени или мутагени, лекарят, или органът, отговорен за медицинското наблюдение на работниците, може да изиска други работници, претърпели аналогична експозиция, да бъдат поставени под медицинско наблюдение. В такъв случай се извършва преоценка на риска съгласно член 3.

3.   Ако се окаже, че даден работник страда от аномалия, която може да е резултат от експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, лекарят, или органът, отговорен за медицинското наблюдение на работниците, може да изиска други работници, претърпели аналогична експозиция, да бъдат поставени под медицинско наблюдение. В такъв случай се извършва преоценка на риска съгласно член 3, параграф2.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 щ (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 14 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1щ)  В член 14, параграф 8 се заменя със следното:

8.  Всички случаи на ракови заболявания, които са били установени в съответствие с националните законодателства и/или практики, като резултат от експозицията на канцероген или мутаген през време на работа, трябва да се съобщават на компетентния орган.

8.  Всички случаи на ракови заболявания, които са били установени в съответствие с националните законодателства и/или практики, като резултат от експозицията на канцероген, мутаген или токсично за репродукцията вещество през време на работа, трябва да се съобщават на компетентния орган.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 аа (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 15 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1aa)  В член 15 се добавя следният параграф:

 

„2a.  Държавите членки предоставят на Комисията информацията, посочена в член 14, параграф 8 от настоящата директива, като част от докладите относно прилагането, посочени в член 17а от Директива 89/391/ЕИО.“

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 аб (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 16 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1aб)  В член 16, параграф 1 се заменя със следното:

1.  Въз основа на наличната информация, включително и научните и технически данни, Съветът определя, чрез директиви, в съответствие с процедурата, предвидена в член 137, параграф 2 от Договора, гранични стойности за всички канцерогени или мутагени, за които това е възможно и ако това е необходимо, други, пряко свързани разпоредби.

1.  Въз основа на наличната информация, включително и научните и технически данни, Съветът определя, чрез директиви, в съответствие с процедурата, предвидена в член 137, параграф 2 от Договора, гранични стойности за всички канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, за които това е възможно и ако това е необходимо, други, пряко свързани разпоредби.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 ав (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 17 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1aвх)  В член 17, параграф 2 се заменя със следното:

2.  Измененията от чисто техническо естество на приложение II, в светлината на техническия прогрес, промените на международните разпоредби или спецификации и новите открития в областта на канцерогените или мутагените, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17 на Директива 89/391/ЕИО.

„2.  Измененията от чисто техническо естество на приложение II, в светлината на техническия прогрес, промените на международните разпоредби или спецификации и новите открития в областта на канцерогените, мутагените или токсичните за репродукцията вещества, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17 на Директива 89/391/ЕИО.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Приложение II – точка 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  В приложение ІІ, точка 1 се заменя със следното:

1.  Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работниците, експонирани на канцерогени или мутагени, трябва да познават добре условията или обстоятелствата на експозицията на всеки работник.

1.  Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работниците, експонирани на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества, трябва да познават добре условията или обстоятелствата на експозицията на всеки работник.

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение

Директива 2004/37/ЕО

Приложение III – част A

 

Текст, предложен от Комисията

CAS № ( 1 )

ЕО № ( 2 )

НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (3)

Обозначение(4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Прах от твърда дървесина

3 (8)

-

-

-

-

-

Хромни(VI) съединения, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата (като хром)

0,025

-

-

-

-

-

Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата

-

-

0,3

-

-

-

Респирабилен прах от кристален силициев диоксид

0,1 (9)

-

-

-

71-43-2

200-753-7

Бензен

3,25

1

-

кожа

75-01-4

200-831-0

Мономер винилхлорид

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Етиленоксид

1,8

1

-

кожа

75-56-9

200-879-2

1,2-епоксипропан

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Акриламид

0,1

-

-

кожа

79-46-9

201-209-1

2-нитропропан

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-толуидин

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

Бута-1,3-диен

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Хидразин

0,013

0,01

-

кожа

593-60-2

209-800-6

Бромоетилен

4,4

1

-

-

________________

1 CAS №: регистрационен номер на Службата за химични индекси.

2 ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

3 Измерени или изчислени по отношение на референтен период от осем часа.

4 Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

5 mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

6 ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

7 f/ml = влакна на милилитър.

8 Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда дървесина са смесени с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.

9 Респирабилна фракция.

 

Изменение

CAS № ( 1 )

ЕО № ( 2 )

НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (3)

Обозначение(4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Прах от дървесина

2 (8)

-

-

Прах от твърда дървесина 3 mg/m³ до ХХХХ (5 години след влизането в сила) Прах от мека дървесина: 5 mg/m³ до ХХХХ (5 години след влизането в сила)

-

-

Хромни(VI) съединения, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата (като хром)

0,001

-

-

-

-

-

Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата

-

-

0,3

-

-

-

Респирабилен прах от кристален силициев диоксид

0,05 (9)

-

-

Преходна стойност от 0,1 mg/m3 до ХХХХ (10 години след влизането в сила) – подлежи на преглед 5 години след влизането в сила

71-43-2

200-753-7

Бензен

3,25

1

-

кожа

75-01-4

200-831-0

Мономер винилхлорид

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Етиленоксид

1,8

1

-

кожа

75-56-9

200-879-2

1,2-епоксипропан

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Акриламид

0,1

-

-

кожа

79-46-9

201-209-1

2-нитропропан

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-толуидин

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-Бутадиен

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Хидразин

0,013

0,01

-

кожа

593-60-2

209-800-6

Бромоетилен

4,4

1

-

-

________________

1 CAS №: регистрационен номер на Службата за химични индекси.

2 ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

3 Измерени или изчислени по отношение на референтен период от осем часа.

4 Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

5 mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

6 ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

7 f/ml = влакна на милилитър.

8 Инхалабилна фракция.

9 Респирабилна фракция.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 13 май 2016 г. Комисията публикува своето предложение за изменение на Директива 2004/37/ЕО с цел по-добра защита на работниците от експозиция на канцерогени и мутагени на работното място. Европейският парламент призова за преразглеждане на директивата на няколко пъти както през настоящия, така и през предходния мандат.

Докладчикът приветства инициативата на Комисията като важна първа стъпка към разглеждане на цялостния проблем с експозицията на канцерогени и мутагени на работното място. Раковите заболявания са втората най-честа причина за смърт в Европа и най-честата причина за смърт, свързана с работата. Всички ракови заболявания, свързани с работата, са предотвратими. Наличието на актуализирана и точна законодателна рамка в Европейския съюз ще допринесе за по-добра превенция на раковите заболявания, свързани с работата. Годишните разходи за държавите членки се оценяват на 334 милиарда евро(1).

Според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) държавите членки докладват липса на данни за експозицията и токсикологични данни на национално равнище, както и че е налице трудност за постигане на съгласие относно граничните стойности на професионална експозиция (ГСПЕ). Докладчикът счита, че водещ принцип за определянето на задължителни ГСПЕ (ЗГСПЕ) е да се следват най-добрите практики в държавите членки, както и в световен мащаб и да се действа в съответствие с принципа на предпазливост. Този принцип следва да намира последователно отражение в директивата, както се припомня в нейното съображение 14 (Принципът на предпазните мерки следва да се приложи по отношение на защитата на здравето на работниците).

I. Включване на вещества, токсични за репродукцията, в обхвата на директивата

Докладчикът предлага да се разшири обхватът на директивата, за да бъде възможно включването на вещества, токсични за репродукцията, което е в съответствие с предишни призиви на Европейския парламент(2) и с действащото законодателство в някои държави членки.

Според неотдавнашно френско проучване(3) над 1% от работниците са изложени на вещества, токсични за репродукцията. Ако екстраполираме тези данни, може би има между 2 и 3 милиона работници в Европейския съюз, изложени на вещества, токсични за репродукцията. Понастоящем законодателната защита на работниците срещу такива вещества е много слаба, защото тя се ограничава основно до общите разпоредби на Директива 98/24/ЕО относно химичните агенти. Веществата, токсични за репродукцията, са вещества, пораждащи сериозно безпокойство съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Разпоредбите за защита на работниците следва да бъдат съгласувани с тази констатация. Директива 92/85/ЕО за бременните работнички не налага вземането на превантивни мерки, преди бременната работничка да информира своя работодател за това, че е бременна. Това означава, че няма специална защита в първите гестационни седмици и няма защита за мъжката или женската фертилност. Канцерогените и мутагените са свързани с веществата, токсични за репродукцията, в Европейското законодателство, например чрез REACH. На равнището на държава членка шест държави вече са разширили обхвата на директивата (Франция, Австрия, Финландия, Германия, Швеция и Чешката република), за да включат веществата, токсични за репродукцията, при транспонирането.

В проучване, осъществено във Франция през 2004 г., се оценяват 50 потенциални вещества, токсични за репродукцията, които са оценени за опасност и експозиция. Първите 10 вещества съгласно тази методология са били: бис (2-етилхексил) фталат, бензил бутил фталат, дибутилфталат, кадмий, олово, хексахлорбензен, толуен, нонилфенол, етилен гликол етилов етер, беномил(4). Примери за въздействия на вещества, токсични за репродукцията, като фталатите са: тестикуларна токсичност, намалена мъжка и женска фертилност, фетална токсичност (вероятно водеща до смърт или малформации). Алкилфенолите и свързаните химикали имат въздействия, мимикриращи (имитиращи) хормони, и могат да доведат до намалена мъжка фертилност, намален размер на тестисите и влошено качество на спермата(5).

II. По-строги гранични стойности

Докладчикът предлага по-строги гранични стойности за няколко от разглежданите вещества. По мнение на докладчика ЗГСПЕ, определени от Европейския съюз, следва да отразяват най-добрите практики, развити в държавите членки. Както подчертава Комисията в оценката на въздействието, чрез решенията относно граничните стойности се постига баланс между риска от ракови заболявания и оценката на разходите за тяхното предотвратяване. Където съществуват практически трудности поради липсата на алтернативни вещества или технически решения, е предложено допълнително време за въвеждането на по-строгите гранични стойности. Това осигурява на работодателите време за разработване на решения и за компенсиране на разходите за инвестициите. Всички предложени от докладчика изменения отразяват ЗГСПЕ, които вече са в сила или съществуват в някои държави членки.

- Кристален силициев диоксид

Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция (НКГСПЕ) препоръчва гранична стойност от 0,05 mg/m³. Докладчикът споделя това мнение и предлага същата гранична стойност като НКГСПЕ. Съгласно оценката на въздействието, извършена от Комисията, подобна стойност би довела до 107 350 смъртни случая по-малко през периода 2010 – 2069 г. в сравнение с настоящия сценарий.

- Хром VI

Докладчикът споделя мнението, изразено от няколко държави членки (Белгия, Германия, Дания, Франция, Нидерландия, Литва и Швеция) по време на обсъжданията в Съвета, че граничната стойност за хром VІ следва да бъде понижена спрямо предложението на Комисията (0,025 mg/m³). Докладчикът изразява загриженост поради факта, че граничната стойност ще бъде определена на относително високо ниво въпреки липсата на актуални данни за експозицията на шествалентен хром, тъй като използваните за определянето на предложената гранична стойност данни са от 1995 г. Понастоящем три държави членки са въвели гранична стойност от 0,001 mg/m³. И тук отново следва да се приложи принципът на предпазливост.

- Прах от дървесина

Докладчикът споделя мнението на Международната агенция за изследване на рака (IARC), че са налице достатъчно данни, че не следва да се прави разграничение между прах от твърда и от мека дървесина. Тъй като през последните години има забележим технически напредък, от практическа гледна точка е напълно възможно да се определи по-строга гранична стойност за прах от дървесина. Тъй като мнозинството от държавите – членки на ЕС, имат гранична стойност, определена на 2 mg/m3, това следва да бъде общата гранична стойност за Европейския съюз, докато стане възможно постигането на по-строгата, съответстваща на най-добрите практики гранична стойност от 1 mg/m3 (Франция). При бъдещо преразглеждане на директивата следва да се направи оценка на дори още по-строга гранична стойност от 0,5 mg/m3 въз основа на отражението върху здравето и безопасността, техническата изпълнимост и разходите.

III. Други въпроси, на които следва да се обърне внимание

Докладчикът не предлага въвеждане на ЗГСПЕ за други нови вещества с оглед на изричното намерение на Комисията да предложи допълнителни изменения в директивата в много близко бъдеще. Тъй като има голям брой вещества, които са установени като канцерогени, мутагени и агенти, токсични за репродукцията, докладчикът приветства тези планове и настоятелно призовава за незабавно въвеждане на гранични стойности с цел защита на много повече работници от експозиция, за да се предотвратят повече рискове и да се спасят повече човешки животи.

Подобреното събиране на данни също трябва да бъде разгледано при преразглежданията на директивата чрез споделяне на най-добри практики на европейско равнище и с помощта на социалните партньори, особено работодателите. Понастоящем несъбирането на ясни и всеобхватни данни от страна на държавите членки създава пречки пред защитата, превенцията и подходящите здравни грижи, без да се споменава отговорното формулиране на политики.

Пропуските при събирането на данни подчертава и необходимостта от въвеждане на задължително медицинско наблюдение през целия живот на изложените работници. Това е предложено като изменение на директивата поради неотложното естество на проблема. Без достатъчно данни относно експозицията на работниците не е възможно да се прецени кога е необходимо медицинско наблюдение. Докато няма налични достатъчно и всеобхватни данни и не е възможно тяхното последователно споделяне със съответните здравни специалисти, медицинското наблюдение трябва да бъде провеждано по отношение на всички изложени работници, включително след преустановяването на експозицията и края на техния трудов живот. Това включва всички изложени работници, стажанти, чираци и персонал за поддръжка. Ранното установяване на раково заболяване е един от най-важните фактори, допринасящи за по-висока преживяемост.

В по-общ план, настоящото преразглеждане се възприема като първа стъпка към подновена амбиция за защита на работниците от вредни вещества на работното място. Важно е да се обмисли кои допълнителни области на политиката могат да допринесат за поддържането на дългосрочната цел за защита, например чрез инициативи за научни изследвания и иновации.

(1)

Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention (Ракови заболявания, свързани с работата в Европейския съюз: брой, въздействие и възможности за допълнителна превенция), RIVM, 2016 г.

(2)

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. относно междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007 – 2012 г. (2011/2147(INI)).

(3)

Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques, INRS, References en sante au travail, № 144, 2015 г.

(4)

AFSSET Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’, 2006 г., стр. 58.

(5)

Evans, T.J., Endocrine disruptors (Вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система), Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity (Репродуктивна токсичност и токсичност на развитието), Elsevier Inc., 2011 г., стр. 874 – 875.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (1.2.2017)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, което е подкрепено от оценка на въздействието(1), има за цел да гарантира високо равнище на защита на здравето и безопасността на работниците в ЕС чрез въвеждането на равнище ЕС на по-добри професионални стандарти, отнасящи се до експозицията на работниците на канцерогени или мутагени по време на работа.

Основните цели на предложението са по-конкретно следните: а) да подобри закрилата на здравето на работниците чрез намаляване на професионалната експозиция на химични агенти, които могат да причинят рак или мутации; б) да осигури повече яснота и да създаде по-голяма равнопоставеност за икономическите оператори; и в) да повиши ефективността на рамката на ЕС за закрила на работниците чрез нейното актуализиране въз основа на наличните научни доказателства. Тези цели са в съответствие с основното право на живот и на справедливи и равни условия на труд, които зачитат здравето, безопасността и достойнството на работниците, както е посочено съответно в членове 2 и 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Като такова, настоящото предложение попада в обхвата на представената от Комисията стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година и се вписва в рамките на приоритетните действия на Комисията в нейната работна програма за 2016 г. за по-задълбочен и по-справедлив единен пазар и за създаването на справедлив и истински паневропейски пазар на труда, който предоставя на работниците подходяща закрила и устойчиви работни места. Раковите заболявания са водещата причина (53%) за смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. За работниците и техните семейства раковите заболявания водят не само до значителна загуба на качество на живот, но също така до преки разходи за здравеопазване и непреки загуби на настоящи и бъдещи доходи. Професионалните ракови заболявания оказват въздействие върху икономиката като цяло, като намаляват предлагането на работна ръка и производителността и увеличават тежестта върху публичните финанси чрез публични разходи за здравеопазване и други обезщетения, които могат да бъдат избегнати. На последно място, за предприятията професионалните ракови заболявания означават разходи за замяна на персонал, загуба на производителност и необходимост да се плащат по-високи работни заплати, за да се компенсира по-високият професионален риск.

Работниците в ЕС понастоящем са защитени от канцерогени съгласно Директивата за канцерогените и мутагените 2004/37/ЕО, която е една от 24-те директиви, които попадат в обхвата на Рамковата директива за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място 89/391/ЕИО (наричана по-долу „Рамка за здравословни и безопасни условия на труд“). Рамката за здравословни и безопасни условия на труд определя общи цели за премахване и намаляване до минимум на рисковете за безопасността и здравето на работниците. Директивата за канцерогените и мутагените предвижда, че работодателите трябва да „идентифицират и оценят рисковете за работниците“, свързани с канцерогените, и „когато възникват рискове, да предотвратят експозицията“. Когато това е технически възможно, съответният процес или агент трябва да бъде заменен с неопасен или по-малко опасен процес или агент. Когато заместването не е възможно, химичните канцерогени трябва да се използват в затворена система или експозицията на работниците трябва да бъде намалена до възможно най-ниското от техническа гледна точка равнище. Работодателите също имат задължението да гарантират, че граничните стойности на професионална експозиция не се надвишават.

Новото предложение има за цел да включи в обхвата на Директивата за канцерогените и мутагените редица химични агенти, които са признати за канцерогенни за човека в държави извън ЕС или от международни организации, но все още не са класифицирани съгласно действащата система на ЕС. По-конкретно, то предлага преразглеждането или въвеждането на гранични стойности на професионалната експозиция в целия ЕС за 13 химични агента въз основа на най-новите научни доказателства, като по този начин се хармонизират вариращите в широки граници национални гранични стойности, когато такива съществуват. Съгласно оценката на въздействието това ще спаси около 100.000 човешки живота до 2069 г., като общото парично изражение на ползите за здравето е между 34 и 89 милиарда евро.

Вследствие на това докладчикът категорично подкрепя гореспоменатото предложение, но с известен брой изменения, които имат за цел главно да подчертаят необходимостта от подход на предпазливост по отношение на прилагането на предложението. Принципът на предпазните мерки може да бъде определен като общ принцип на правото на Съюза, предназначен да се прилага с цел гарантиране на високо равнище на защита на здравето, безопасността на потребителите и околната среда във всички области на дейност на Съюза.(2) Този принцип е следователно особено важен в случаите, когато е налице несигурност по отношение на въздействието на контакта със смеси, особено от токсични агенти, върху здравето на работниците, или когато наличните научни и технически данни са недостатъчни. По същество това изисква създаването на нов и ефективен модел за превенция на раковите заболявания и свързаните здравословни проблеми, който взема предвид множество фактори, които взаимодействат помежду си, както и най-новите подобрения в измервателните техники, мерките за управление на риска и други съответни фактори.

Накрая, докладчикът отбелязва, че са необходими повече усилия с цел ефективна защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, тъй като все още има различни вещества, които потенциално могат да имат неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците и не са включени в списъка на предложението.(3) Всички вещества, които могат да повишат риска от професионални ракови заболявания, ще бъдат обхванати от законодателството на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително гранични стойности, въз основа на наличните научни и технически данни.

(1)  С Директива 2004/37/ЕО се цели защитата на над 217 милиона работници в Съюза срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място, и определянето на минимални изисквания за тази цел, включително гранични стойности, въз основа на наличните научни и технически данни.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Директива 2004/37/ЕО трябва спешно да бъде актуализирана с цел да се предвидят нови мерки за превенция и защита.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Веществата, които увреждат човешките репродуктивни способности, са също толкова вредни за здравето на работниците, колкото са канцерогените или мутагените: поради това приложното поле на Директива 2004/37/ЕО следва да обхване и веществата, които увреждат човешките репродуктивни способности.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  От съществено значение е да се вземе предвид принципът на предпазните мерки, особено в случаите, когато е налице несигурност по отношение на въздействието на контакта с вещества и с техните смеси върху здравето на работниците, или когато наличните научни и технически данни не са достатъчни.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Граничните стойности следва да бъдат преразгледани, когато е необходимо, с оглед на научните данни.

(2)  Граничните стойности следва да бъдат редовно преразглеждани, с оглед на най-актуалните научни и технически информация и данни, както и с оглед на последните подобрения в измервателните техники, мерките за управление на риска, както и други съответни фактори, с цел подобряване на ефикасността и ефективността на разпоредбите на рамката на ЕС за защитата на работниците и в съответствие с принципа на предпазните мерки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Необходимо е да се изтъкне значението на защитата на работниците от експозиция на канцерогени, мутагени и вещества, които са токсични за репродукцията. На работното място мъжете и жените често са изложени на смесица от вещества, които могат да увеличат рисковете за здравето, да доведат до неблагоприятни въздействия върху репродуктивните им системи, да причинят намалена плодовитост или безплодие, както и да имат отрицателно въздействие върху развитието на плода през бременността и върху развитието на децата, inter alia чрез вредно въздействие върху кърменето или вреда, възникнала вследствие на кърменето. Веществата, които са токсични за репродукцията и сексуалните функции, пораждат сериозно безпокойство и за тях следва да се прилага същата организация за превенция на работното място, както за канцерогените и мутагените. С цел гарантиране на увеличено и безопасно участие на жените на пазара на труда в съответствие с водещата цел на стратегията „Европа 2020“, токсичните за репродукцията вещества следва да бъдат обхванати в преразглеждането на Директива 2004/37/ЕО. Това ще я преведе в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на закрилата на жените на работното място.

 

________________

 

1a. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  След последните статистически данни на Евростат за производството на химични вещества, които сочат, че годишно в Съюза се произвеждат около 31 милиона тона канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията химикали, налице е необходимост от превенцията на канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията химикали, както и от информационна кампания на равнището на Съюза.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За някои канцерогени и мутагени е необходимо да се вземат предвид други пътища на проникване, по-специално възможността за проникване по кожен път, за да се гарантира възможно най-доброто ниво на защита.

(3)  В съответствие с принципа на предпазните мерки е от съществено значение да се вземат предвид алтернативни пътища на проникване за канцерогените, мутагените и токсичните за репродукцията вещества, по-специално възможността за проникване по кожен път, за да се гарантира възможно най-високото ниво на защита на здравето и безопасността на работниците.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция („Комитетът“) подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на ЕС в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета47 и Директива 2004/37/ЕО. За химичните агенти o-толуидин и 2-нитропропан не бяха налични препоръки на Комитета и поради това бяха използвани други източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.48,49

(4)  Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция („Комитетът“) подпомага Комисията, по-специално при идентифицирането, оценката и подробния анализ на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химикали рискове, които да бъдат определени на равнището на ЕС в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета47 и Директива 2004/37/ЕО. За химичните агенти o-толуидин и 2-нитропропан не бяха налични препоръки на Комитета и поради това бяха използвани други източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.48,49

__________________

__________________

47 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

47 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf и http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Налице са достатъчно данни за канцерогенността на респирабилния прах от кристален силициев диоксид. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, следва да бъде определена гранична стойност за респирабилния прах от кристален силициев диоксид. Респирабилният прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес, не е обвързан с класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета50. Ето защо е целесъобразно работите, свързани с експозиция на респирабилен прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес, да бъдат включени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, както и да бъде установена гранична стойност за респирабилния прах от кристален силициев диоксид („респирабилна фракция“).

(5)  Налице са достатъчно данни за канцерогенността на респирабилния прах от кристален силициев диоксид, който може да навлезе дълбоко в белите дробове и да причини сериозни здравословни проблеми. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, следва да бъде определена гранична стойност за респирабилния прах от кристален силициев диоксид. Респирабилният прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес, не е обвързан с класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета50. Ето защо е целесъобразно работите, свързани с експозиция на респирабилен прах от кристален силициев диоксид, получен при работен процес или друг свързан процес, да бъдат включени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, както и да бъде установена гранична стойност за респирабилния прах от кристален силициев диоксид („респирабилна фракция“).

__________________

__________________

50 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

50 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Наръчниците и добрите практики, създадени чрез инициативи като социалния диалог споразумение за социален диалог за здравословните условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид (NEPSi) са ценни инструменти, с които се допълват регулаторните мерки и се подкрепя действителното прилагане на граничните стойности.

(6)  Наръчниците и добрите практики, създадени чрез инициативи като споразумението за социален диалог за здравословните условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид (NEPSi), са ценни инструменти, с които се допълват регулаторните мерки и се подкрепя действителното прилагане на граничните стойности, като последните се актуализират в съответствие с действащите практики.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Граничните стойности за мономера винилхлорид и праха от твърда дървесина, определени в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, следва да бъдат преразгледани с оглед на най-новите научни данни.

(7)  За да се гарантира спазването и прилагането на принципа на предпазните мерки по отношение на здравето и безопасността на работниците, граничните стойности за мономера винилхлорид, праха от твърда дървесина, бензена и хрома (VI), определени в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, следва да бъдат редовно преразгледани с оглед на най-новите научни данни.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Някои хромни(VI) съединения отговарят на критериите за класификация като канцерогенни от категория 1А или 1B в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Въз основа на наличната информация, включително научните и техническите данни, е възможно да се определи гранична стойност за тези хромни(VI) съединения. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност за хромните(VI) съединения, които представляват канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО.

(12)  Някои хромни (VI) съединения отговарят на критериите за класификация като канцерогенни от категория 1А или 1B в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Поради това е възможно и необходимо, въз основа на най-актуалната налична информация, включително научните и техническите данни, да се установи гранична стойност за хромните (VI) съединения, които представляват канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С настоящото изменение се осигурява по-голяма защита на здравето на работниците на работното им място.

(18)  Целта на настоящото изменение на Директива 2004/37/ЕО е подобряването и осигуряването на по-голяма защита на здравето и безопасността на работниците на работното им място посредством укрепването на подходящите средства за контрол. То също така повишава ефективността и яснотата на съответното законодателство на Съюза и осигурява еднакви условия на конкуренция.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В настоящата директива се зачитат основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално в член 31, параграф 1 от нея.

(20)  В настоящата директива се зачитат основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално основното право на живот в член 2 и правото на справедливи и равни условия на труд с оглед на здравето, безопасността и достойнството на хората по силата съответно на член 2 и на член 31, параграф 1 от нея.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Като се има предвид, че настоящият акт засяга здравето на работниците на работното им място, крайният срок за транспониране следва да бъде две години.

(23)  Като се има предвид, че настоящият акт засяга защитата на здравето и безопасността на работниците на работното им място, крайният срок за транспониране следва да бъде не по-късно от две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)   Заглавието се заменя със следното:

Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа;

Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работа

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  В член 1, параграф 1 първата алинея се заменя със следния текст:

„1.   Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рисковете за тяхното здраве и безопасност, включително предотвратяването на такива рискове, които възникват или могат да възникнат поради експозицията им на канцерогени или мутагени по време на работа.

„1.   Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рисковете за тяхното здраве и безопасност, включително предотвратяването на такива рискове, които възникват или могат да възникнат поради експозицията им на канцерогени, мутагени или вещества, които увреждат човешките репродуктивни способности, по време на работа.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 2 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)   В член 2 се добавя следната буква:

 

„ва)   „токсично за репродукцията вещество“ означава вещество, което отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията вещество от категория 1A или категория 1В, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Директива 2004/37/ЕО

Член 17 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)   Добавя се следният член:

 

„Член 17а

 

Вещества, токсични за репродукцията

 

До 1 ноември 2017 г., след като се консултира с държавите членки и социалните партньори, Комисията прави преглед на настоящата директива и предлага необходимите изменения, за да се отчете включването на токсичните за репродукцията вещества в нейния обхват.“.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Позовавания

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

25.5.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Разглеждане в комисия

8.11.2016

28.11.2016

 

 

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

(1)

SWD(2016) 152 и SWD(2016) 153.

(2)

Вж., наред с другото, дело T-74/00, Artegodan/ Commission [2000] ECR II-02583, параграфи 183-184.

(3)

Вж., наред с другото H. Wriedt, „Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject to binding limits on workers' exposure“ (2016 г.).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Позовавания

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

25.5.2016

ITRE

25.5.2016

JURI

25.5.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marita Ulvskog

2.6.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.8.2016

13.10.2016

8.12.2016

25.1.2017

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ulrike Rodust

Дата на внасяне

9.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

EFDD

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

NI

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea, Tiziana Beghin

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност