Postup : 2016/0130(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0064/2017

Předložené texty :

A8-0064/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Hlasování :

PV 25/10/2017 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0410

ZPRÁVA     ***I
PDF 940kWORD 114k
9.3.2017
PE 593.996v02-00 A8-0064/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Marita Ulvskog

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0248),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0181/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro právní záležitosti (A8-0064/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti a stanoví za tímto účelem minimální požadavky, včetně limitních hodnot, na základě dostupných vědeckých a technických údajů.

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům, mutagenům a reprotoxickým látkám na pracovišti a stanovuje za tímto účelem minimální požadavky, včetně limitních hodnot, na základě dostupných vědeckých a technických údajů, ekonomické proveditelnosti, důkladného posouzení sociálních a hospodářských dopadů a dostupnosti protokolů a technik pro měření expozice na pracovišti. Cílem požadavků této směrnice, které je nutné považovat za minimální, je chránit pracovníky na úrovni Unie. Členské státy mohou stanovit přísnější závazné limitní hodnoty expozice při práci.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Je zcela zásadní vzít v potaz zásadu předběžné opatrnosti zejména v případech, kdy panuje nejistota ohledně vlivu zacházení s látkami a jejich směsmi na zdraví pracovníků nebo kdy nejsou dostupné vědecké a technické údaje dostačující.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)   Limitní hodnoty by měly být přezkoumány, pokud je to nezbytné, s ohledem na vědecké údaje.

(2)   S ohledem na nové vědecké a technické údaje a na osvědčené postupy založené na důkazech, by se měly techniky a protokoly pro měření expozice na pracovišti a směrnice 2004/37/ES, včetně stanovených závazných limitních hodnot při práci, pravidelně, nejméně každých pět let, přehodnocovat a v případě nutné příslušným způsobem přepracovat. V rámci tohoto přepracování by se měla ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro výzkum nádorových onemocnění řádně zohlednit doporučení a stanoviska Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice při práci (SCOEL) a Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jenž je složen ze tří řádných členů z každého členského státu, kteří zastupují vládu, odborové svazy a organizace zaměstnavatelů v členském státě. Je také nezbytné získat epidemiologické údaje o výskytu nádorových a jiných onemocnění onemocněních a potížích souvisejících s působením karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek mezi zaměstnanci alespoň za uplynulá tři desetiletí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)   Je nutné zdůraznit, že je důležité chránit pracovníky před působením karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci. Na pracovišti jsou muži a ženy často vystaveni směsi látek, které mohou zvyšovat zdravotní rizika, mít nepříznivé účinky na jejich reprodukční orgány, vést ke snížené plodnosti či neplodnosti a rovněž negativně ovlivnit vývoj plodu a laktaci. Reprotoxické látky vyvolávají velmi velké obavy, při organizaci prevence na pracovišti by se proto měl uplatňovat stejný přístup jako v případě karcinogenů a mutagenů. Účast žen na trhu práce je nezbytná ke splnění hlavního cíle strategie Evropa 2020, jímž je dosažení zaměstnanosti ve výši 75% obyvatel ve věku 20 až 64 let do roku 2020. Vzhledem k tomu, že ne všechny reprotoxické látky mají prahové hodnoty, je nanejvýš důležité rozšířit oblast působnosti směrnice 2004/37/ES na reprotoxické látky, s cílem sladit tuto směrnici s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061a a zajistit lepší ochranu pracovníků a jejich potomků a větší bezpečnost pro ženy na pracovišti.

 

_____________________

 

1a. Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Vzhledem k nedostatku konzistentních údajů o expozici určitým látkám je nutné chránit pracovníky, kteří jsou nebo mohou být takovým látkám vystaveni, prosazováním lékařského dohledu, a nikoli prováděním tohoto dohledu pouze v případě, kdy je to považováno za nezbytné. V lékařských prohlídkách zaměstnanců, u nichž výsledky hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 směrnice 2004/37/ES odhalily riziko pro zdraví nebo bezpečnost, by se mělo pokračovat i na konci jejich pracovního života, přičemž tyto prohlídky by měly provádět členské státy. Aby bylo zajištěno celoživotní sledování zdraví všech pracovníků vystavených uvedeným látkám, je nutné upravit článek 14 směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  Pro zlepšení a zajištění bezpečnosti a patřičné péče pro pracovníky je nezbytný náležitý a konzistentní sběr údajů od zaměstnavatelů ze strany členských států. Komise by měla podporovat osvědčené postupy týkající se sběru údajů v jednotlivých členských státech a navrhnout, jak by bylo možné sběr údajů zlepšit. Členské státy by měly Komisi poskytnout informace pro účely jejích zpráv o uplatňování směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d)  Na úrovni Unie neexistuje jednotná metodika měření expozice zaměstnanců karcinogenům, mutagenům a reprotoxickým látkám. Komise by měla takovou unijní metodiku urychleně vytvořit, aby se zajistila podobná ochrana pracovníků, která by byla na vysoké úrovni, a současně rovné podmínky pro všechny.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e)  Je třeba zajistit větší transparentnost ohledně zdravotních rizik, která u pracovníků vznikají, pomocí doplnění dvou nových sloupců do přílohy III směrnice 2004/37/ES s cílem uvést zbytkové karcinogenní riziko spojené s každou ze závazných limitních hodnot expozice při práci a datum posledního odhadu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2f)   V návaznosti na změny přílohy III směrnice 2004/37/ES, jak je stanoveno v této směrnici, budou v nejbližší době navrženy limitní hodnoty pro další látky, směsi a procesy. Různé orgány, zúčastněné strany a Světová zdravotnická organizace určily 50 až 70 látek jako prioritní seznam karcinogenů, mutagenů a reprotoxických látek na pracovišti. Další změny přílohy III směrnice 2004/37/ES by měly zahrnovat mimo jiné látky, směsi a procesy, jako např. výfukové plyny ze vznětových motorů, formaldehyd, kadmium a jeho sloučeniny, berylium a jeho sloučeniny, sloučeniny niklu, arsen a jeho sloučeniny a akrylonitril.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)   Za účelem zajištění nejlepší možné úrovně ochrany je u některých karcinogenů a mutagenů nezbytné vzít v úvahu jiné možné způsoby absorpce, včetně možnosti průniku kůží.

(3)   Za účelem zajištění nejlepší možné úrovně ochrany je u všech karcinogenů, mutagenů a reprotoxických látek nezbytné vzít v úvahu jiné možné způsoby absorpce, včetně možnosti průniku kůží.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (dále jen „výbor“) je nápomocen Komisi zejména při vyhodnocování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které budou stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES47 a směrnice 2004/37/ES. Pro chemické činitele o-toluidin a 2-nitropropan nebyla k dispozici žádná doporučení výboru a byly zohledněny jiné dostatečně spolehlivé a veřejně dostupné zdroje vědeckých informací.48, 49

(4)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (dále jen „výbor“) je nápomocen Komisi zejména při určování, vyhodnocování a podrobném analyzování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které budou stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES47 a směrnice 2004/37/ES. Pokud jde o chemické činitele o-toluidin a 2-nitropropan, nebyla k dispozici žádná doporučení výboru a byly zohledněny jiné dostatečně spolehlivé a veřejně dostupné zdroje vědeckých informací.48, 49

__________________

__________________

47 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

47 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)   Cennými nástroji k doplnění regulačních opatření, a zejména na podporu účinného uplatňování limitních hodnot, jsou pokyny a osvědčené postupy vypracované v rámci iniciativ, jako je „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ (NEPSi), vypracovaná na základě sociálního dialogu.

(6)   Cennými a nezbytnými nástroji k doplnění regulačních opatření, a zejména na podporu účinného uplatňování limitních hodnot, jsou pokyny a osvědčené postupy vypracované v rámci iniciativ, jako je „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ (NEPSi), vypracovaná na základě sociálního dialogu, a měly by proto být se vší vážností zohledněny.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)   Limitní hodnoty stanovené v příloze III směrnice 2004/37/ES pro vinylchlorid monomer a prach tvrdých dřev by měly být přezkoumány s ohledem na novější vědecké údaje.

(7)   Limitní hodnoty stanovené v příloze III směrnice 2004/37/ES pro vinylchlorid monomer a prach tvrdých dřev by měly být přezkoumány s ohledem na novější vědecké údaje a měl by být odstraněn rozdíl mezi prachem tvrdých dřev a prachem měkkých dřev, pokud jde o limitní hodnotu uvedenou v příloze III směrnice 2004/37/ES, jak doporučuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci, který ve svém posouzení rizik týkajících se prachu dřev (SCOEL/SUM/102 final) vyslovuje závěr, že vzhledem k dostupným údajům a s cílem chránit zdraví pracovníků se nezdá být relevantní rozlišovat mezi prachem měkkých dřev a prachem tvrdých dřev.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)   1,2-epoxypropan splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné stanovit jednoznačnou úroveň expozice, pod níž se nepředpokládá, že by expozice tomuto karcinogenu měla škodlivé účinky. Je proto vhodné stanovit limitní hodnotu pro 1,2-epoxypropan.

(8)   1,2-epoxypropan splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů je možné stanovit úroveň expozice, pod níž se nepředpokládá, že by expozice tomuto karcinogenu měla škodlivé účinky. Je proto vhodné stanovit limitní hodnotu pro 1,2-epoxypropan.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Tento pozměňovací návrh posiluje ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti.

(18)  Tento pozměňovací návrh posiluje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti v případě, že budou změny směrnice 2004/37/ES řádně provedeny a uplatňovány v právu členských států a používány ze strany podniků a pracovníků. Členské státy by měly zajistit, aby inspektoráty práce měly dostatečné finanční prostředky a lidské zdroje k plnění svých úkolů a současně pomáhaly společnostem, zejména malým a středním podnikům, dodržovat tato nová ustanovení, a měly by úzce spolupracovat s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a věnovat dostatečné finanční prostředky na podporu a řádné uplatňování této směrnice a současně zabránit ztrátám pracovních míst.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve svém stanovisku uvádí lhůtu pro přezkum závazných limitních hodnot expozice při práci pro několik látek. Navrhuje, aby byly závazné limitní hodnoty expozice při práci pro respirabilní krystalický oxid křemičitý a prach tvrdých dřev přezkoumány během tří až pěti let, pro akrylamid a 1,3-butadien během tří let a pro šestimocný chrom během přiměřené lhůty pro přezkum. Komise by proto měla požádat poradní výbor, aby předložil aktualizované stanovisko k těmto látkám.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve svém stanovisku k vysokotavným keramickým vláknům souhlasí s tím, že je nezbytné stanovit pro tuto látku závaznou limitní hodnotu expozice, nedohodl se však na společném stanovisku, pokud jde o příslušnou limitní hodnotu. Komise by proto měla poradní výbor vybídnout, aby přeložil stanovisko k závazné limitní hodnotě expozice při práci pro vysokotavná keramická vlákna.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Tato směrnice dodržuje základní práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v čl. 31 odst. 1 této Listiny.

(20)  Tato směrnice dodržuje základní práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména článek 2 (právo na život) a čl. 31 odst. 1 této listiny (právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky respektující zdraví pracovníků, bezpečnost a důstojnost).

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Limitní hodnoty stanovené v této směrnici se budou průběžně přezkoumávat v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 1907/2006, zejména s cílem zohlednit vzájemné působení mezi limitními hodnotami stanovenými podle směrnice 2004/37/ES a odvozenými úrovněmi, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), pro nebezpečné chemické látky podle uvedeného nařízení.

(21)  Limitní hodnoty stanovené v této směrnici se budou průběžně přezkoumávat v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 1907/2006, zejména s cílem zohlednit vzájemné působení mezi limitními hodnotami stanovenými podle směrnice 2004/37/ES a odvozenými úrovněmi, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), pro nebezpečné chemické látky podle uvedeného nařízení, aby byli pracovníci účinně chráněni.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Jelikož cílů této směrnice, kterými je zlepšování životních a pracovních podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců před specifickými riziky vyplývajícími z expozice karcinogenům, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, avšak může jich být lépe dosaženo na úrovni EU, může EU přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 SEU nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(22)  Jelikož cílů této směrnice, kterými je zlepšování životních a pracovních podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců před specifickými riziky vyplývajícími z expozice karcinogenům, mutagenům a reprotoxickým látkám nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, avšak může jich být lépe dosaženo na úrovni EU, může EU přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 odst. 4 SEU nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Vzhledem k tomu, že tento akt se týká zdraví zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro provedení by měla být dva roky.

(23)  Vzhledem k tomu, že tento akt se týká bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro jeho provedení by neměla být delší než dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Název se nahrazuje tímto:

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)“

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)“

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  V čl. 1 odst. 1 se pododstavec 1 nahrazuje tímto:

Účelem této směrnice je ochrana zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví a bezpečnost včetně jejich prevence, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice karcinogenům nebo mutagenům při práci.

„Účelem této směrnice je ochrana zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví a bezpečnost včetně jejich prevence, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  V článku 2 se doplňuje toto písmeno:

 

ba)  „reprotoxickou látkou“

 

látka nebo směs, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 2 – odst. l – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1c)  V článku 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  "limitní hodnotou", není-li uvedeno jinak, limit časově váženého průměru koncentrace "karcinogenu nebo mutagenu" ve vzduchu v dýchací zóně zaměstnance ve vztahu ke specifikovanému referenčnímu období stanovenému v příloze III této směrnice.

„c)   „„limitní hodnotou“, není-li uvedeno jinak, limit časově váženého průměru koncentrace „karcinogenu, mutagenu nebo reprotoxické látky“ ve vzduchu v dýchací zóně zaměstnance ve vztahu ke specifikovanému referenčnímu období stanovenému v příloze III této směrnice.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 3 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1d)  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Tato směrnice se vztahuje na činnosti, při nichž zaměstnanci jsou nebo mohou být vystaveni působení karcinogenů nebo mutagenů v souvislosti s vykonávanou prací.

„1.  Tato směrnice se vztahuje na činnosti, při nichž zaměstnanci jsou nebo mohou být vystaveni působení karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek v souvislosti s vykonávanou prací.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1e)  V čl. 3 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

2.  V případě jakékoli činnosti, která může zahrnovat riziko expozice karcinogenům nebo mutagenům, musí být určena povaha, stupeň a trvání expozice zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit všechna rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců a stanovit opatření, která je třeba přijmout.

„2.  V případě jakékoli činnosti, která může zahrnovat riziko expozice karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám, musí být určena povaha, stupeň a trvání expozice zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit všechna rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců a stanovit opatření, která je třeba přijmout.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 f (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1f)  V čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Toto hodnocení musí být opakováno pravidelně a dále kdykoli dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance karcinogenům nebo mutagenům.

„Toto hodnocení musí být opakováno pravidelně a dále kdykoli dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 g (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 3 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1g)  V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Při hodnocení věnují zaměstnavatelé zvláštní pozornost všem vlivům na zdraví nebo bezpečnost zvlášť ohrožených zaměstnanců a mimo jiné přihlédnou k tomu, že je žádoucí nezaměstnávat tyto zaměstnance v oblastech, kde mohou přijít do styku s karcinogeny nebo mutageny.

„4.  Při hodnocení věnují zaměstnavatelé zvláštní pozornost všem vlivům na zdraví nebo bezpečnost zvlášť ohrožených zaměstnanců a mimo jiné přihlédnou k tomu, že je žádoucí nezaměstnávat tyto zaměstnance v oblastech, kde mohou přijít do styku s karcinogeny, mutageny nebo reprotoxickými látkami.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 h (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 4 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1h)  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Zaměstnavatel musí omezit používání karcinogenů a mutagenů na pracovišti, zejména jejich nahrazením, pokud je to technicky možné, látkou, přípravkem nebo postupem, které v podmínkách, v nichž se používají, nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

„1.  Zaměstnavatel musí omezit používání karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek na pracovišti, zejména jejich nahrazením, pokud je to technicky možné, látkou, přípravkem nebo postupem, které v podmínkách, v nichž se používají, nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 i (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1i)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pokud není technicky možné nahradit karcinogen nebo mutagen látkou, přípravkem nebo postupem, které za podmínek, v nichž se používají, nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, musí zaměstnavatel zajistit, aby byl v rámci technických možností vyráběn a používán v uzavřeném systému.

„2.  Pokud není technicky možné nahradit karcinogen, mutagen nebo reprotoxickou látku látkou, přípravkem nebo postupem, které za podmínek, v nichž se používají, nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, musí zaměstnavatel zajistit, aby byly v rámci technických možností vyráběny a používány v uzavřeném systému.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 j (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1j)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Expozice nesmí překročit limitní hodnotu karcinogenu uvedenou v příloze III.

„4.  Expozice nesmí překročit limitní hodnotu karcinogenu, mutagenu nebo reprotoxické látky uvedenou v příloze III.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 k (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1k)  V článku 5 se úvodní část odstavce 5 nahrazuje tímto:

5.  Při každém používání karcinogenu nebo mutagenu zaměstnavatel uplatňuje všechna tato opatření:

„5.  Při každém používání karcinogenu, mutagenu nebo reprotoxické látky zaměstnavatel uplatňuje všechna tato opatření:

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 l (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1l)  V čl. 5 odst. 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  omezení množství karcinogenu nebo mutagenu na pracovišti;

„a)  omezení množství karcinogenu, mutagenu nebo reprotoxické látky na pracovišti;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 m (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1m)  V čl. 5 odst. 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  řešení pracovních postupů a opatření technické kontroly k vyloučení nebo minimalizaci uvolňování karcinogenů nebo mutagenů na pracovišti;

„c)  řešení pracovních postupů a opatření technické kontroly k vyloučení nebo minimalizaci uvolňování karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek na pracovišti;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 n (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1n)  V čl. 5 odst. 5 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d)  odvádění karcinogenů nebo mutagenů u zdroje, systémy místního odsávání nebo celkového větrání, všechny tyto metody musí být vhodné a slučitelné s potřebou ochrany a zdraví veřejnosti a životního prostředí;

„d)  odvádění karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek u zdroje, systémy místního odsávání nebo celkového větrání, všechny tyto metody musí být vhodné a slučitelné s potřebou ochrany a zdraví veřejnosti a životního prostředí;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 o (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1o)  V čl. 5 odst. 5 se písmeno e) nahrazuje tímto:

e)  použití současných vhodných postupů pro měření karcinogenů nebo mutagenů, zvláště pro včasné odhalení nadměrné expozice v důsledku nepředvídatelné události nebo nehody;

„e)  použití současných vhodných postupů pro měření karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek, zvláště pro včasné odhalení nadměrné expozice v důsledku nepředvídatelné události nebo nehody;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 p (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 5 – odst. 5 – písm. j

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1p)  V čl. 5 odst. 5 se písmeno j) nahrazuje tímto:

j)  vymezení rizikových prostorů a použití vhodných výstražných a bezpečnostních značek včetně značky "zákaz kouření" v prostorech, kde zaměstnanci jsou nebo mohou být vystaveni působení karcinogenů nebo mutagenů;

„j)  vymezení rizikových prostorů a použití vhodných výstražných a bezpečnostních značek včetně značky „zákaz kouření“ v prostorech, kde zaměstnanci jsou nebo mohou být vystaveni působení karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 q (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1q)  V článku 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  prováděných činnostech nebo průmyslových postupech, včetně důvodů, proč jsou používány karcinogeny nebo mutageny;

„a)  prováděných činnostech nebo průmyslových postupech, včetně důvodů, proč jsou používány karcinogeny, mutageny nebo reprotoxické látky;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 r (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1r)  V článku 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  množství vyráběných nebo používaných látek nebo přípravků, které obsahují karcinogeny nebo mutageny;

„b)  množství vyráběných nebo používaných látek nebo směsí, které obsahují karcinogeny, mutageny nebo reprotoxické látky;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 s (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Článek 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1s)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 6a

 

Informace pro Komisi

 

Členské státy poskytnou Komisi informace uvedené v článku 6 této směrnice jako součást zprávy o uplatňování dané směrnice uvedené v článku 17a směrnice 89/391/EHS.“

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 t (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1t)  V článku 10 se úvodní část odstavce 1 nahrazuje tímto:

1.  Zaměstnavatelé jsou povinni v případě všech činností, u nichž je riziko zamoření karcinogeny nebo mutageny, přijmout vhodná opatření, aby zajistili, že:

„1.  Zaměstnavatelé jsou povinni v případě všech činností, u nichž je riziko zamoření karcinogeny, mutageny nebo reprotoxickými látkami, přijmout vhodná opatření, aby zajistili, že:

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 u (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1u)  V čl. 10 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a)  zaměstnanci nejedí, nepijí ani nekouří v pracovních prostorech, kde je riziko zamoření karcinogeny nebo mutageny;

„a)  zaměstnanci nejedí, nepijí ani nekouří v pracovních prostorech, kde je riziko zamoření karcinogeny, mutageny nebo reprotoxickými látkami;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 v (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 11 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1v)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Zaměstnavatelé informují zaměstnance o zařízeních a souvisejících nádobách, které obsahují karcinogeny nebo mutageny, zajistí, aby všechny nádoby, balení a zařízení obsahující karcinogeny nebo mutageny byly zřetelně a viditelně označeny, a umístí dobře viditelné výstražné značky.

„2.  Zaměstnavatelé informují zaměstnance o zařízeních a souvisejících nádobách, které obsahují karcinogeny, mutageny nebo reprotoxické látky, zajistí, aby všechny nádoby, balení a zařízení obsahující karcinogeny, mutageny nebo reprotoxické látky byly zřetelně a viditelně označeny, a umístí dobře viditelné výstražné značky.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 w (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 14 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1w)   V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy opatření pro zajištění odpovídajících lékařských prohlídek zaměstnanců, u nichž výsledky hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 odhalí riziko pro zdraví nebo bezpečnost.

„1.   Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy opatření pro zajištění odpovídajícího celoživotního sledování zdraví zaměstnanců, u nichž výsledky hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 odhalí riziko pro zdraví nebo bezpečnost.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 x (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 14 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1x)   V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 musí umožňovat, je-li to vhodné, provedení odpovídající lékařské prohlídky každého zaměstnance

„2.   Opatření uvedená v odstavci 1 musí umožňovat, aby každý pracovník podléhal v případě potřeby odpovídajícímu celoživotnímu lékařskému dohledu:

–  před expozicí,

–  před expozicí,

–  a dále v pravidelných intervalech.

–  v pravidelných intervalech během expozice,

 

  po ukončení expozice a po skončení zaměstnání.

Tato opatření musí umožňovat přímé uplatňování jednotlivých lékařských a pracovně lékařských opatření.

Tato opatření musí umožňovat přímé uplatňování jednotlivých lékařských a pracovně lékařských opatření.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 y (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 14 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1y)  V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Je-li zjištěno, že zaměstnanec trpí odchylkou, k níž mohlo dojít v důsledku expozice karcinogenům nebo mutagenům, může si lékař nebo orgán příslušný pro lékařské prohlídky zaměstnanců vyžádat, aby se lékařské prohlídce podrobili i ostatní zaměstnanci, kteří byli vystaveni podobné expozici. V tom případě se provede nové zhodnocení rizika expozice v souladu s čl. 3 odst. 2.

„3.   Je-li zjištěno, že zaměstnanec trpí odchylkou, k níž mohlo dojít v důsledku expozice karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám, může si lékař nebo orgán příslušný pro lékařské prohlídky zaměstnanců vyžádat, aby se lékařské prohlídce podrobili i ostatní zaměstnanci, kteří byli vystaveni podobné expozici. V tom případě se provede nové zhodnocení rizika expozice v souladu s čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 z (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 14 – odst. 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1z)  V článku 14 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

8.  Všechny případy rakoviny, u kterých bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy zjištěno, že jsou způsobeny expozicí karcinogenu nebo mutagenu při práci, musí být oznámeny příslušnému orgánu.

„8.  Všechny případy rakoviny, u kterých bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy zjištěno, že jsou způsobeny expozicí karcinogenu, mutagenu nebo reprotoxické látce při práci, musí být oznámeny příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1aa)  V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.  Členské státy poskytnou Komisi informace uvedené v čl. 14 odst. 8  této směrnice jako součást zprávy o uplatňování směrnice uvedené v článku 17a směrnice 89/391/EHS.“

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a b (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 16 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1ab)  V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Rada postupem stanoveným v čl. 137 odst. 2 Smlouvy stanoví ve směrnicích na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů limitní hodnoty pro všechny karcinogeny nebo mutageny, u nichž je to možné, a je-li to nezbytné, jiné přímo související předpisy.

„1.  Rada postupem stanoveným v čl. 137 odst. 2 Smlouvy stanoví ve směrnicích na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů limitní hodnoty pro všechny karcinogeny, mutageny nebo reprotoxické látky, u nichž je to možné, a je-li to nezbytné, jiné přímo související předpisy.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a c (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 17 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1acv)  V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Úpravy přílohy II čistě technického rázu v důsledku technického rozvoje, změn mezinárodních předpisů či specifikací a poznatků v oblasti karcinogenů se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 89/391/EHS.

„2.  Úpravy přílohy II čistě technického rázu v důsledku technického rozvoje, změn mezinárodních předpisů či specifikací a poznatků v oblasti karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 89/391/EHS.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Příloha II – bod 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V příloze II se bod 1 nahrazuje tímto:

1.  Lékař nebo orgán příslušný pro dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců vystavených působení karcinogenů nebo mutagenů musí být obeznámen s podmínkami nebo okolnostmi expozice u každého zaměstnance.

„1.  Lékař nebo orgán příslušný pro dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců vystavených působení karcinogenů, mutagenů nebo reprotoxických látek musí být obeznámen s podmínkami nebo okolnostmi expozice u každého zaměstnance.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2004/37/ES

Příloha III – část A

 

Znění navržené Komisí

Číslo CAS (1)

Číslo ES (2)

NÁZEV LÁTKY

LIMITNÍ HODNOTY (3)

Poznámka (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Prach tvrdých dřev

3 (8)

-

-

-

-

-

Sloučeniny šestivazného chromu, které jsou karcinogeny ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) směrnice (jako chrom)

0,025

-

-

-

-

-

Vysokotavná keramická vlákna, která jsou karcinogeny ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) směrnice

-

-

0,3

-

-

-

Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého

0,1 (9)

-

-

-

71-43-2

200-753-7

Benzene

3,25

1

-

pokožka

75-01-4

200-831-0

Vinylchlorid monomer

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Ethylenoxid

1,8

1

-

pokožka

75-56-9

200-879-2

1,2-epoxypropan

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akrylamid

0,1

-

-

pokožka

79-46-9

201-209-1

2-nitropropan

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-toluidin

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-butadien

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hydrazin

0,013

0,01

-

pokožka

593-60-2

209-800-6

Bromoethylen

4,4

1

-

-

________________

1 Číslo CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

2 Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, které je definováno v příloze VI části 1 oddíle 1.1.1.2 nařízení (ES) č. 1272/2008.

3 Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin.

4 Možné podstatné zvýšení celkové tělesné zátěže prostřednictvím kožní expozice.

5 mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu při 20 °C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm).

6 ppm = částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).

7 f/ml = vlákna na mililitr.

8 Vdechnutelná frakce: pokud je prach tvrdých dřev smíchán s jiným prachem dřeva, použijí se limitní hodnoty na všechen prach dřeva přítomný v této směsi..

9 Respirabilní frakce.

 

Pozměňovací návrh

Číslo CAS (1)

Číslo ES (2)

NÁZEV LÁTKY

LIMITNÍ HODNOTY(3)

Poznámka (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

prach dřev

2 (8)

-

-

prach tvrdých dřev: 3 mg/m3 do XXXX (pět let po vstupu směrnice v platnost)

prach měkkých dřev: 5 mg/m3 do XXXX (pět let po vstupu směrnice v platnost)

-

-

Sloučeniny šestimocného chromu, které jsou karcinogeny ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) směrnice (jako chrom)

0,001

-

-

-

-

-

Vysokotavná keramická vlákna, které jsou karcinogeny ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) směrnice

-

-

0,3

-

-

-

Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého

0,05 (9)

-

-

přechodná hodnota ve výši 0.1 mg/m3 do XXXX (10 let po vstupu směrnice v platnost) - nutno přehodnotit 5 let po vstupu směrnice v platnost

71-43-2

200-753-7

Benzen

3,25

1

-

pokožka

75-01-4

200-831-0

Vinylchlorid monomer

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Ethylenoxid

1,8

1

-

pokožka

75-56-9

200-879-2

1,2-epoxypropan

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akrylamid

0,1

-

-

pokožka

79-46-9

201-209-1

2-nitropropan

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-toluidin

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-butadien

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hydrazin

0,013

0,01

-

pokožka

593-60-2

209-800-6

Bromoethylen

4,4

1

-

-

________________

1č. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

2Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, jak je definována v oddíle 1.1.1.2 přílohy VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.

3 Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin.

4 Možné podstatné zvýšení celkové tělesné zátěže prostřednictvím kožní expozice.

5 mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm).

6 ppm parts per milion (počet částic na milion) (ml/m3).

7 f/ml = vlákna na mililitr.

8 Vdechnutelná frakce.

9 Respirabilní frakce.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise dne 13. května 2016 předložila návrh změny směrnice 2004/37/ES, jehož účelem je lépe chránit zaměstnance před expozicí karcinogenům a mutagenům na pracovišti. Evropský parlament již o změnu směrnice žádal při několika příležitostech, a to v předchozím i současném volebním období.

Zpravodajka tuto iniciativu Komise vítá a považuje ji za první významný krok k řešení všeobecného problému, kterým je expozice karcinogenům a mutagenům na pracovišti. V Evropě je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s výkonem práce. Všem druhům rakovin, které souvisejí s výkonem práce, lze předcházet. Ke zlepšení prevence rakoviny související s výkonem práce v Evropské unii přispěje aktualizovaný a přesný právní rámec. Členské státy to podle odhadů přijde na 334 miliard EUR ročně(1).

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) členské státy udávají, že na vnitrostátní úrovni chybí toxikologické údaje a údaje o expozici a že nalézt shodu ohledně limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) je komplikované. Zpravodajka se domnívá, že závazné OEL by měly být stanovovány na základě vnitrostátních a mezinárodních osvědčených postupů a že by se mělo jednat v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Tato zásada by se měla ve směrnici důkladně promítat, jak to připomíná její 14. bod odůvodnění („pro ochranu zdraví zaměstnanců musí být uplatňována zásada předběžné opatrnosti“).

I. Zahrnutí reprotoxických látek do působnosti směrnice

Zpravodajka navrhuje rozšířit působnost směrnice tak, aby do ní bylo možné zahrnout reprotoxické látky, což se shoduje s předchozími výzvami Evropského parlamentu(2) a platnými právními předpisy některých členských států.

Podle nedávné francouzské studie(3) je více než 1 % pracovníků vystaveno působení reprotoxických látek. Na základě extrapolace těchto údajů se odhaduje, že by v Evropské unii mohly být reprotoxickým látkám vystaveny 2–3 miliony pracovníků. Právní ochrana pracovníků před takovými látkami je v současnosti velmi slabá, protože v podstatě spočívá jen v obecných ustanoveních směrnice č. 98/24/ES o chemických činitelích. V nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) jsou reprotoxické látky označeny jako látky vzbuzující mimořádné obavy a předpisy na ochranu pracovníků by tomu měly odpovídat. Podle směrnice č. 92/85/ES o těhotných zaměstnankyních jsou preventivní opatření zavedena až poté, co pracovnice zaměstnavateli své těhotenství oznámí. To znamená, že pro první týdny těhotenství ani pro mužskou a ženskou plodnost obecně neexistuje žádná konkrétní ochrana. V evropských právních předpisech jsou karcinogeny a mutageny dávány do souvislosti s reprotoxickými látkami například v nařízení REACH. Na úrovni členských států již šest zemí (FR, AT, FI, DE, SE a CZ) působnost směrnice o reprotoxické látky rozšířilo v rámci jejího provedení.

V roce 2004 byl ve Francii proveden výzkum, který hodnotil 50 potenciálně reprotoxických látek a uděloval jim body z hlediska nebezpečnosti a míry expozice. 10 látek s nejvyšším počtem bodů podle této metodologie bylo: bis(2-ethylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát, kadmium, olovo, hexachlorbenzen, toluen, nonylfenol, 2-ethoxyethanol, benomyl(4). Mezi účinky reprotoxických látek, jako jsou ftaláty, patří například: testikulární toxicita, snížená plodnost u mužů a žen, fetální toxicita (případné zapříčinění úmrtí či malformací). Alkylfenoly a jim chemicky příbuzné látky mají účinky, jež se podobají hormonům, a mohou způsobovat snížení plodnosti mužů, velikosti varlat a kvality spermatu(5).

II. Přísnější limitní hodnoty

V případě několika zmíněných látek zpravodajka navrhla zavést přísnější limitní hodnoty. Domnívá se, že závazné OEL stanovené Evropskou unií by se měly držet osvědčených postupů jednotlivých členských států. Jak Komise vyzdvihla ve svém posouzení dopadu, rozhodnutí o limitních hodnotách zajišťují rovnováhu mezi riziky rakoviny a odhadovanými náklady na její prevenci. Tam, kde se z důvodu neexistence alternativních látek nebo technických řešení vyskytují praktické problémy, bylo navrženo poskytnout k provedení přísnějších limitních hodnot dodatečný čas. Zaměstnavatelům to tak zajistí čas k nalezení řešení a kompenzaci nákladů na investice. Všechny změny, které zpravodajka navrhla, vycházejí ze závazných OEL, které již vešly v platnost nebo existují v některých členských státech.

– Krystalický oxid křemičitý

Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (SCOEL) doporučuje stanovit limitní hodnotu na 0,05 mg/m³; zpravodajka je stejného názoru a navrhla stejnou limitní hodnotu jako SCOEL. Posouzení dopadu provedené Komisí udává, že takto stanovená limitní hodnota by oproti současnému scénáři snížila v období 2010–2069 počet úmrtí o 107 350 osob.

– Šestimocný chrom

Zpravodajka sdílí názor, který vyjádřilo několik členských států (Belgie, Německo, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Litva, Švédsko) během jednání v Radě, a to že limitní hodnota pro šestimocný chrom by měla být oproti návrhu Komise (0,025 mg/m³) snížena. Obává se, že limitní hodnota bude stanovena na relativně vysoké úrovni navzdory tomu, že o expozici šestimocnému chromu nejsou k dispozici žádné aktuální údaje; ty, které sloužily ke stanovení navrhovaného limitu, jsou z roku 1995. Limitní hodnotu ve výši 0.001 mg/m³ v současnosti provedly tři členské státy. Znovu je třeba zdůraznit, že by měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti.

– Dřevní prach

Podle zpravodajky a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) dostatečné množství důkazů potvrzuje, že mezi prachem z tvrdých a měkkých dřev by se neměly dělat rozdíly. Z praktického hlediska je vzhledem ke značnému technickému pokroku posledních let u dřevního prachu zcela možné stanovit přísnější limitní hodnoty. Než bude možné dosáhnout přísnější limitní hodnoty 1 mg/m3 vycházející z osvědčených postupů Francie, měla by být společná limitní hodnota v Evropské unii stanovena na 2 mg/m3, jelikož takto je stanovena ve většině členských států EU. Při budoucím přezkumu směrnice by měla být zvážena ještě přísnější limitní hodnota (0.5 mg/m3), a to na základě zdraví a bezpečnostních dopadů, technické proveditelnosti a ceny.

III. Další otázky, které je třeba řešit

Zpravodajka nenavrhla zavést závazné OEL pro další látky, protože Komise dala jasně najevo, že směrnici plánuje v blízké budoucnosti dále měnit. Zpravodajka tento plán vítá, protože za karcinogenní, mutagenní a reprotoxické činitele bylo označeno velké množství látek, a naléhavě vyzývá k tomu, aby byly bez odkladů zavedeny další limitní hodnoty, které by před expozicí chránily mnohem větší množství pracovníků, předcházely většímu počtu rizik a zachránily více životů.

Změna směrnice by se měla rovněž zabývat zlepšením sběru údajů, a to v rámci sdílení osvědčených postupů na evropské úrovni a pomoci sociálních partnerů, zejména zaměstnavatelů. To, že v členských státech v současnosti chybí jasný a komplexní sběr údajů, představuje překážku pro ochranu, prevenci a náležitou zdravotní péči, nemluvě o zodpovědné tvorbě politiky.

Mezery ve sběru údajů také zdůrazňují potřebu zavést povinný celoživotní lékařský dohled nad pracovníky vystavenými expozici. Ten byl vzhledem k naléhavé povaze problému navržen v podobě pozměňovacího návrhu směrnice, protože bez dostatečných údajů o expozici pracovníků není možné posoudit, kdy je lékařský dohled nutný. Dokud nebudou k dispozici dostatečná a komplexní data, která by mohla být sdílena příslušnými zdravotnickými pracovníky, musí být lékařský dohled povinný pro všechny pracovníky vystavené působení příslušných látek, a to i poté, co těmto látkám přestali být vystavováni, a po ukončení jejich pracovního života. Vztahoval by se na všechny zaměstnance, stážisty, učně a údržbáře, kteří byli látkám vystaveni. Včasné zjištění rakoviny je jedním z nejdůležitějších faktorů, který přispívá k vyšší míře přežití.

V obecné rovině je třeba tuto změnu směrnice chápat jako první krok k obnovení úsilí o ochranu pracovníků před škodlivými látkami na pracovišti. Je důležité zjistit, které další politické oblasti mohou pomoci tento dlouhodobý cíl ochrany podpořit, například prostřednictvím inciativ v oblasti výzkumu a inovací.

(1)

Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, RIVM, 2016.

(2)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 o přezkumu evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období (2011/2147(INI)).

(3)

Les expositions aux cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, INRS, Références en santé au travail, No 144, 2015.

(4)

AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’, 2006, str. 58.

(5)

Evans, T.J., Endocrine disruptors, Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011, str. 874–875.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (1.2.2017)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Navrhovatel: Kostas Chrysogonos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Záměrem návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, jenž se opírá o posouzení dopadu(1), je zaručit pracovníkům v EU vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím lepších pracovních norem, jež mají být zavedeny na úrovni EU v souvislosti s expozicí karcinogenům a mutagenům při práci.

Hlavní konkrétní cíle návrhu spočívají v: a) zlepšení ochrany zdraví pracovníků snížením expozice chemickým činitelům, které mohou způsobovat rakovinu nebo mutace; b) zajištění větší srozumitelnosti a rovnějších podmínek pro hospodářské subjekty a c) zvýšení účinnosti rámce EU pro ochranu pracovníků prostřednictvím jeho aktualizace na základě dostupných vědeckých důkazů. Tyto cíle jsou v souladu se základním právem na život a na slušné a spravedlivé pracovní podmínky respektující zdraví, bezpečnost a důstojnost, tj. s právy uvedenými v článcích 2 a 31 Listiny základních práv EU.

Návrh jako takový je součástí strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020, který vypracovala Komise. Zapadá rovněž mezi prioritní opatření Komise, jež byla zařazena do jejího pracovního programu na rok 2016 za účelem vybudování hlubšího a spravedlivějšího jednotného trhu a vytvoření spravedlivého a skutečně celoevropského trhu práce, který poskytuje zaměstnancům důstojnou ochranu a udržitelná pracovní místa. Rakovina je nejvýznamnější příčinou úmrtí (53 %) souvisejících s výkonem povolání v EU. Pro zaměstnance a jejich rodiny znamená rakovina nejen podstatnou ztrátu kvality života, ale i přímé náklady na zdravotní péči a nepřímé ztráty současných i budoucích příjmů. Rakovina jako nemoc z povolání má dalekosáhlý dopad na hospodářství, neboť snižuje nabídku pracovních sil a produktivitu a zvyšuje zatížení veřejných financí prostřednictvím veřejných výdajů na zdravotní péči a jiné dávky, tedy výdajů, kterým by bylo možné se vyhnout. Pro podniky znamená rakovina jako nemoc z povolání náklady na nahrazování zaměstnanců, ztrátu produktivity a nutnost platit vyšší mzdy jako kompenzaci za vyšší pracovní riziko.

V EU jsou pracovníci v současné době před rakovinotvornými chemickými látkami chráněni na základě směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech, která je jednou z 24 směrnic patřících k rámcové směrnici 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „rámec v oblasti BOZP“). Rámec v oblasti BOZP vymezuje obecné cíle v zájmu odstranění a minimalizace rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví pracovníků. Směrnice o karcinogenech a mutagenech stanoví, že zaměstnavatelé musí „identifikovat a vyhodnotit rizika pro zaměstnance“, která jsou spojena s expozicí karcinogenům, „a v případě výskytu rizik musí zabránit expozici“. Pokud je to technicky možné, musí být příslušný postup nebo činitel nahrazen postupem či činitelem, které nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné. Tam, kde nahrazení není možné, musí být chemické karcinogeny používány v uzavřeném systému nebo expozice zaměstnanců musí být omezena na nejnižší technicky možnou úroveň. Zaměstnavatelé mají rovněž povinnost zajistit, aby nebyly překročeny limitní hodnoty expozice při práci.

Záměrem nového návrhu je zahrnout do oblasti působnosti směrnice o karcinogenech a mutagenech řadu chemických činitelů, které jsou v zemích mimo EU nebo mezinárodními organizacemi považovány za lidské karcinogeny, avšak podle stávajícího systému EU dosud nebyly klasifikovány. Konkrétně navrhuje, aby v případě 13 chemických činitelů byly upraveny nebo zavedeny celounijní limitní hodnoty expozice při práci na základě nejnovějších vědeckých důkazů, a byly tak sladěny značně odlišné vnitrostátní limitní hodnoty, pokud existují. Podle posouzení dopadu by se tak do roku 2069 mělo zabránit vzniku 100 000 případů rakoviny a celkový peněžně vyjádřený zdravotní přínos by se měl pohybovat mezi 34 a 89 miliardami EUR.

Na základě výše uvedeného navrhovatel zmíněný návrh plně podporuje, ovšem s celou řadou pozměňovacích návrhů, jejichž účelem je zejména zdůraznit nutnost opatrnosti při provádění návrhu. Zásadu předběžné opatrnosti lze definovat jako obecnou zásadu práva Unie, které se má využít za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti spotřebitelů a ochrany životního prostředí ve všech oblastech činnosti Unie.(2) Tato zásada je tedy obzvláště důležitá v případech, kdy panuje nejistota ohledně vlivu zacházení s látkami a jejich směsmi na zdraví pracovníků nebo kdy nejsou dostupné vědecké a technické údaje dostačující. To vyžaduje v zásadě zavedení nových a účinných přístupů k prevenci rakoviny a s ní souvisejících zdravotních problémů, které zohlední vzájemné působení četných faktorů, poslední zlepšení v oblasti technik měření, opatření k řízení rizik a jiné relevantní faktory.

Na závěr navrhovatel konstatuje, že je zapotřebí dalšího úsilí v zájmu účinné ochrany pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, neboť stále ještě existují různé látky, které nebyly zařazeny do seznamu uvedeného návrhu a jež mohou mít případný nepříznivý vliv na zdraví pracovníků.(3) Všechny látky, které mohou zvýšit riziko rakoviny z povolání, mají být předmětem právních předpisů EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti a stanoví za tímto účelem minimální požadavky, včetně limitních hodnot, na základě dostupných vědeckých a technických údajů.

(1)  Směrnice 2004/37/ES má za cíl chránit více než 217 miliónů zaměstnanců Unie před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost vznikajícími z expozice karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti a stanoví za tímto účelem minimální požadavky, včetně limitních hodnot, na základě dostupných vědeckých a technických údajů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Směrnici 2004/37/ES je nutné urychleně aktualizovat s cílem zajistit nová preventivní a ochranná opatření.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Látky, které snižují plodnost člověka, jsou pro zdraví pracovníků stejně škodlivé jako karcinogeny nebo mutageny: oblast působnosti směrnice 2004/37/ES by se proto měla vztahovat i na látky, které snižují plodnost člověka.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Je zcela zásadní vzít v potaz zásadu předběžné opatrnosti zejména v případech, kdy panuje nejistota ohledně vlivu zacházení s látkami a jejich směsmi na zdraví pracovníků nebo kdy nejsou dostupné vědecké a technické údaje dostačující.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Limitní hodnoty by měly být přezkoumány, pokud je to nezbytné, s ohledem na vědecké údaje.

(2)  S cílem zvýšit účinnost a účelnost rámcových předpisů EU na ochranu pracovníků a v souladu se zásadou předběžné opatrnosti by limitní hodnoty měly být pravidelně přezkoumány s ohledem na nejnovější vědecké a technické informace a údaje a rovněž s ohledem na poslední zlepšení v oblasti technik měření, opatření k řízení rizik a jiné relevantní faktory.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Je nutné zdůraznit, že je důležité chránit pracovníky před expozicí karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci. Na pracovišti jsou muži a ženy často vystaveni směsi látek, které mohou zvyšovat zdravotní rizika, mít nepříznivé účinky na jejich reprodukční orgány, vést ke snížené plodnosti či neplodnosti a rovněž mohou negativně ovlivnit vývoj plodu a vývoj dětí, mimo jiné nepříznivými dopady na kojení nebo újmou způsobenou prostřednictvím kojení. Látky toxické pro reprodukci a sexuální funkce vyvolávají mimořádné obavy a při zajišťování prevence na pracovišti by se měl uplatňovat stejný přístup jako v případě karcinogenů a mutagenů. V zájmu zajištění větší a bezpečné účasti žen na trhu práce v souladu s hlavním cílem strategie Evropa 2020 by se revize směrnice 2004/37/ES měla týkat i reprotoxických látek. V otázkách ochrany žen na pracovišti by tak směrnice byla uvedena v soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061a.

 

________________

 

1a. Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Na základě statistik Eurostatu o chemické výrobě, které uvádějí, že v Unii se každoročně vyrobí přibližně 31 miliónů tun karcinogenních, mutagenních a reprotoxických chemických látek, je třeba zajistit na úrovni Unie prevenci před karcinogenními, mutagenními a reprotoxickými chemickými látkami a informační kampaň.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem zajištění nejlepší možné úrovně ochrany je u některých karcinogenů a mutagenů nezbytné vzít v úvahu jiné možné způsoby absorpce, včetně možnosti průniku kůží.

(3)  Za účelem zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je v souladu se zásadou předběžné opatrnosti klíčové zohlednit alternativní možné způsoby absorpce, které u karcinogenních, mutagenních a reprotoxických látek přicházejí v úvahu, včetně možnosti průniku kůží.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (dále jen „výbor“) je nápomocen Komisi zejména při vyhodnocování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které budou stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES47 a směrnice 2004/37/ES. Pro chemické činitele o-toluidin a 2-nitropropan nebyla k dispozici žádná doporučení výboru a byly zohledněny jiné dostatečně spolehlivé a veřejně dostupné zdroje vědeckých informací.48, 49

(4)  Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice při práci (dále jen „výbor“) je nápomocen Komisi zejména při určování, vyhodnocování a podrobném analyzování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které budou stanoveny na úrovni EU na základě směrnice Rady 98/24/ES47 a směrnice 2004/37/ES. Pro chemické činitele o-toluidin a 2-nitropropan nebyla k dispozici žádná doporučení výboru a byly zohledněny jiné dostatečně spolehlivé a veřejně dostupné zdroje vědeckých informací.48,49

__________________

__________________

47 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

47Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Existují dostatečné důkazy o karcinogenitě respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů by měla být stanovena limitní hodnota pro respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého. Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého vznikající během pracovního postupu není předmětem klasifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200850. Je proto vhodné zařadit práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícímu během pracovního postupu do přílohy I směrnice 2004/37/ES a stanovit limitní hodnotu pro respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého („respirabilní frakce“).

(5)  Existují dostatečné důkazy o karcinogenitě respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého, který může pronikat hluboko do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Na základě dostupných informací včetně vědeckých a technických údajů by měla být stanovena limitní hodnota pro respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého. Respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého vznikající během pracovního postupu není předmětem klasifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200850. Je proto vhodné zařadit práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícímu během pracovního postupu či jiných souvisejících postupů do přílohy I směrnice 2004/37/ES a stanovit limitní hodnotu pro respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého („respirabilní frakce“).

__________________

__________________

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Cennými nástroji k doplnění regulačních opatření, a zejména na podporu účinného uplatňování limitních hodnot, jsou pokyny a osvědčené postupy vypracované v rámci iniciativ, jako je „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ (NEPSi), vypracovaná na základě sociálního dialogu.

(6)  Cennými nástroji k doplnění regulačních opatření, a zejména na podporu účinného uplatňování limitních hodnot a jejich aktualizace s ohledem na současnou praxi, jsou pokyny a osvědčené postupy vypracované v rámci iniciativ, jako je „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“ (NEPSi), vypracovaná na základě sociálního dialogu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Limitní hodnoty stanovené v příloze III směrnice 2004/37/ES pro vinylchlorid monomerprach tvrdých dřev by měly být přezkoumány s ohledem na novější vědecké údaje.

(7)  S cílem zajistit dodržování a uplatňování zásady předběžné opatrnosti, pokud jde o zdraví a bezpečnost pracovníků, by limitní hodnoty stanovené v příloze III směrnice 2004/37/ES pro vinylchlorid monomer, prach tvrdých dřev, benzen a šestivazný chrom měly být pravidelně přezkoumány s ohledem na novější vědecké údaje.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Některé sloučeniny šestivazného chromu splňují kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na základě dostupných informací včetně vědeckýchtechnických údajů je možné pro tyto sloučeniny šestivazného chromu stanovit limitní hodnotu. Je proto vhodné stanovit limitní hodnotu pro sloučeniny šestivazného chromu, které jsou karcinogeny ve smyslu směrnice 2004/37/ES.

(12)  Některé sloučeniny šestivazného chromu splňují kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Je proto možnénezbytné stanovit na základě nejnovějších dostupných informací, mimo jiné vědeckých a technických údajů, limitní hodnotu pro sloučeniny šestivazného chromu, které jsou karcinogeny ve smyslu směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Tento pozměňovací návrh posiluje ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti.

(18)  Účelem této změny směrnice 2004/37/ES je zlepšit a posílit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti, a to posílením vhodných kontrolních prostředků. Tato změna současně zvyšuje účinnost a srozumitelnost příslušných právních předpisů Unie a zajišťuje rovné podmínky.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Tato směrnice dodržuje základní práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v čl. 31 odst. 1 této Listiny.

(20)  Tato směrnice dodržuje základní práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména základní právo na život zakotvené v článku 2 a právo na důstojné a spravedlivé pracovní podmínky, pokud jde o péči o lidské zdraví, bezpečnost a důstojnost, jež je zakotveno v článku 2 a čl. 31 odst. 1 této Listiny.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Vzhledem k tomu, že tento akt se týká zdraví zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro provedení by měla být dva roky.

(23)  Vzhledem k tomu, že tento akt se týká ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro provedení by neměla být delší než dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Název

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)   Název se nahrazuje tímto:

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci“

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci“

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Účelem této směrnice je ochrana zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví a bezpečnost včetně jejich prevence, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice karcinogenům nebo mutagenům při práci

„1.   Účelem této směrnice je ochrana zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví a bezpečnost včetně jejich prevence, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice karcinogenům, mutagenům nebo látkám, které snižují plodnost člověka, při práci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)   V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ca)  „reprotoxickou látkou“ se rozumí látka, která splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, jež jsou uvedena v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008.“

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2004/37/ES

Článek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1c)   Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 17a

 

Reprotoxické látky

 

Komise do 1. listopadu 2017 přezkoumá po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery tuto směrnici a navrhne veškeré nezbytné změny, tak aby bylo zohledněno zařazení reprotoxických látek do působnosti této směrnice.“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Referenční údaje

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

25.5.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Projednání ve výboru

8.11.2016

28.11.2016

 

 

Datum přijetí

31.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

(1)

SWD(2016) 152 a SWD(2016) 153.

(2)

Viz mimo jiné věc T-74/00, Artegodan v. Komise [2000], Sb. rozh. II-02583, body 183–184.

(3)

Viz mimo jiné H. Wriedt, „Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject to binding limits on workers' exposure“ (2016).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

Referenční údaje

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Datum předložení EP

10.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

25.5.2016

ITRE

25.5.2016

JURI

25.5.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marita Ulvskog

2.6.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

13.10.2016

8.12.2016

25.1.2017

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ulrike Rodust

Datum předložení

9.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

EFDD

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

NI

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea, Tiziana Beghin

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí