Menetlus : 2016/0130(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0064/2017

Esitatud tekstid :

A8-0064/2017

Arutelud :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0410

RAPORT     ***I
PDF 874kWORD 115k
9.3.2017
PE 593.996v02-00 A8-0064/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

(COM(2016)0248 – C8‑0181/2016 – 2016/0130(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marita Ulvskog

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0248),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0181/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  olles konsulteerinud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0064/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on kaitsta töötajaid tervise ja ohutusega seotud riskide eest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenide ja mutageenidega nende töökohal, ning selles on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste andmete põhjal sätestatud sellekohased miinimumnõuded, sh piirnormid.

(1)  Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on kaitsta töötajaid tervise ja ohutusega seotud riskide eest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega nende töökohal, ning selles on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste andmete, majandusliku teostatavuse, sotsiaal-majandusliku mõju põhjaliku hindamise ning töökohal kokkupuute mõõtmise protokollide ja meetodite kättesaadavuse põhjal sätestatud sellekohased miinimumnõuded, sh piirnormid. Direktiivis sisalduvate nõuete eesmärk on kaitsta töötajaid liidu tasandil ning neid tuleb pidada miinimumnõueteks. Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad töökeskkonnas kokkupuute siduvad piirnormid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Väga tähtis on võtta arvesse ettevaatuspõhimõtet, eriti siis, kui ei ole kindel, millist mõju avaldab ainete ja ainesegudega kokkupuutumine töötajate tervisele, või kui olemasolevad teaduslikud või tehnilised andmed ei ole piisavad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)   Piirnormid tuleks vajaduse korral teaduslike andmete valguses läbi vaadata.

(2)   Uute teaduslike ja tehniliste andmete ning tõendipõhiste parimate tavade, meetodite ja töökohal kokkupuute tasemete mõõtmise protokollide valguses tuleks direktiivi 2004/37/EÜ ning sealhulgas ette nähtud töökeskkonna siduvaid piirnorme vaadata läbi korrapäraselt, vähemalt iga viie aasta tagant, ja vajaduse korral tuleks neid muuta. Läbivaatamisel tuleks võtta arvesse soovitusi ja arvamusi töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomiteelt ning tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteelt, kuhu kuulub igast liikmesriigist kolm täisliiget, kes esindavad riikide valitsusi, ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone, koostöös Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskusega (IARC). Samuti on vajalik teha kättesaadavaks täielikud epidemioloogilised andmed vähktõve ja selliste haiguste esinemissageduse kohta viimase kolme aastakümne jooksul, mis on seotud töötajate kokkupuutega kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)   Tuleb rõhutada seda, kui oluline on kaitsta töötajaid kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutumise eest. Töökohal puutuvad inimesed sageli kokku mitme eri ainega, mis võib suurendada terviseriske, avaldada kahjulikku mõju reproduktiivsüsteemile ja viljakust vähendada või põhjustada viljatust ning mõjuda negatiivselt loote arengule ja imetamisele. Reproduktiivtoksilised ained tekitavad väga suurt muret ja töökohal ennetuse korraldamisel tuleks kasutada sama lähenemisviisi kui kantserogeenide ja mutageenide puhul. Naiste osalemine tööturul on vajalik, et saavutada strateegia „Euroopa 2020“ peamine eesmärk, mille kohaselt 20–64 aasta vanustest elanikest peaks aastaks 2020 töötama 75%. Kuna kõik reproduktiivtoksilised ained ei ole läviväärtusega ained, on äärmiselt oluline laiendada direktiivi 2004/37/EÜ kohaldamisala reproduktiivtoksilistele ainetele, et viia see kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/20061a, töötajaid ja nende järglasi paremini kaitsta ning tagada naiste suurem ohutus töökohal.

 

_____________________

 

1a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Kuna puuduvad järjepidevad andmed ainetega kokkupuute kohta, on vaja kaitsta nendega kokkupuutuvaid ja kokkupuute ohus töötajaid, jõustades tervisekontrolli, mitte kontrollides tervist vaid siis, kui seda peetakse vajalikuks. Seepärast tuleks selliste töötajate tervisekontrolli, kelle puhul direktiivi 2004/37/EÜ artikli 3 lõikes 2 nimetatud hindamise tulemustest ilmneb oht tervisele või ohutusele, jätkata ka pärast töötamise lõpetamist. Seda viivad läbi liikmesriigid. Direktiivi 2004/37/EÜ artiklit 14 tuleks muuta, et tagada eluaegne tervisekontroll kõigile ainetega kokku puutunud töötajatele.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Liikmesriikidel tuleb koguda tööandjatelt asjakohaseid ja järjepidevaid andmeid, mis on vajalik töötajate ohutuse ja nõuetekohaste tervishoiuteenuste tagamiseks ja parandamiseks. Komisjon peaks toetama andmete kogumise parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel ja tegema ettepanekuid andmete kogumise parandamiseks. Liikmesriigid peaksid andma komisjonile teavet, mis on vajalik direktiivi 2004/37/EÜ rakendamise aruannete koostamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 d)  Euroopa Liidu tasandil puudub ühtlustatud metoodika, et mõõta töötajate kokkupuudet kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega. Komisjon peaks töötama asjaomase ELi metoodika välja võimalikult kiiresti, et tagada ühelt poolt töötajate ühesugune kõrgetasemeline kaitse ning teiselt poolt võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 e)  Tuleks tagada suurem läbipaistvus seoses töötajate terviseriskidega, lisades direktiivi 2004/37/EÜ III lisasse kaks uut veergu, et märkida iga töökeskkonnas kokkupuute siduva piirnormiga seotud kantserogeeni jääkrisk ja viimase hindamise kuupäev.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 f)   Pärast käesoleva direktiiviga ette nähtud direktiivi 2004/37/EÜ III lisa muutmist tehakse varakult ettepanek lisada muude ainete, segude ja protsesside uued piirnormid. Mitmesugused asutused, sidusrühmad ja Maailma Terviseorganisatsioon on teinud kindlaks 50–70 ainet, mis tuleks esmajärjekorras lisada töökeskkonna kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete loendisse. Direktiivi 2004/37/EÜ III lisa edasiste muudatuste hulka peaksid kuuluma sellised ained, segud ja protsessid nagu diiselmootori heitgaasid, formaldehüüd, kaadmium ja selle ühendid, berüllium ja selle ühendid, nikliühendid, arseen ja selle ühendid ning akrüülnitriil, kuid nendega ei tohiks piirduda.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)   Mõne kantserogeeni ja mutageeni puhul on parima võimaliku kaitse tagamiseks vaja arvestada muid imendumisviise, sealhulgas läbi naha tungimise võimalust.

(3)   Kõikide kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete puhul on parima võimaliku kaitse tagamiseks vaja arvestada muid imendumisviise, sealhulgas läbi naha tungimise võimalust.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (edaspidi „komitee“) aitab komisjonil eelkõige hinnata uusimaid kättesaadavaid teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid töökeskkonna kokkupuute piirnormide kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks keemilistest mõjuritest tulenevate riskide eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt kehtestada ELi tasandil. Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-nitropropaani kohta komitee soovitused puudusid, nii et arvesse võeti muid teadusliku teabe allikaid, mis olid sama kindlad ja avalikkusele kättesaadavad48, 49.

(4)  Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (edaspidi „komitee“) aitab komisjonil eelkõige tuvastada, hinnata ja põhjalikult analüüsida uusimaid kättesaadavaid teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid töökeskkonna kokkupuute piirnormide kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks keemilistest mõjuritest tulenevate riskide eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt kehtestada ELi tasandil. Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-nitropropaani suhtes komitee soovitused puudusid, nii et arvesse võeti muid teadusliku teabe allikaid, mis olid sama kindlad ja avalikkusele kättesaadavad48, 49.

__________________

__________________

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)   Suunised ja head tavad, mis on välja töötatud selliste algatuste raames nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud kokkulepe, milles käsitletakse töötajate tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- ja kasutamistavade abil (NEPSi), on väärtuslikud vahendid regulatiivsete meetmete täiendamiseks ja eelkõige piirnormide tõhusa rakendamise toetamiseks.

(6)   Suunised ja head tavad, mis on välja töötatud selliste algatuste raames nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud kokkulepe, milles käsitletakse töötajate tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- ja kasutamistavade abil (NEPSi), on väärtuslikud ja vajalikud vahendid regulatiivsete meetmete täiendamiseks ja eelkõige piirnormide tõhusa rakendamise toetamiseks ning neid tuleks seetõttu põhjalikult arutada.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)   Direktiivi 2004/37/EÜ III lisas sätestatud vinüülkloriidmonomeeri ja lehtpuidutolmu piirnormid tuleks uusimate teaduslike andmete valguses läbi vaadata.

(7)   Direktiivi 2004/37/EÜ III lisas sätestatud vinüülkloriidmonomeeri ja lehtpuidutolmu piirnormid tuleks uusimate teaduslike andmete valguses läbi vaadata ning lehtpuidu- ja okaspuidutolmu piirnorme ei tuleks direktiivi 2004/37/EÜ III lisas enam eristada, nagu on soovitanud töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee ja IARC, kelle puidutolmu riskihindamises (SCOEL/SUM/102 final) tehtud järelduste kohaselt ei näi lõppkokkuvõttes olevat asjakohane teha vahet okaspuidu- ja lehtpuidutolmul, võttes arvesse praegu kättesaadavaid andmeid ja pidades silmas eesmärki kaitsta töötajate tervist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)   1,2-epoksüpropaan vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja on seega kantserogeen direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised andmed) on võimalik kindlaks määrata selge kokkupuutetase, millest väikesem kokkupuude selle kantserogeeniga eeldatavasti ei põhjusta kahjulikku mõju. Seepärast on asjakohane kehtestada selline 1,2-epoksüpropaani piirnorm.

(8)   1,2-epoksüpropaan vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja on seega kantserogeen direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised andmed) on võimalik kindlaks määrata kokkupuute tase, millest väikesem kokkupuude selle kantserogeeniga eeldatavasti ei põhjusta kahjulikku mõju. Seepärast on asjakohane kehtestada selline 1,2-epoksüpropaani piirnorm.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Käesoleva muudatusega tugevdatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitset töökohal.

(18)  Käesoleva muudatusega tugevdatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitset töökohal, tingimusel et liikmesriigid võtavad direktiivi 2004/37/EÜ muudetud sätted nõuetekohaselt üle ja rakendavad neid ning ettevõtjad ja töötajad neid kohaldavad. Liikmesriigid peaksid tagama, et tööinspektsioonidel on piisavad rahalised vahendid ja inimressursid oma kohustuste täitmiseks, aidates seejuures ettevõtetel ning eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) asjaomaseid uusi reegleid järgida, ning nad peaksid tegema tihedat koostööd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga ja eraldama piisavad rahalised vahendid muudetud direktiivi nõuetekohase rakendamise toetamiseks, vältides seejuures töökohtade kadu.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Oma arvamustes osutab tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee töökeskkonnas kokkupuute siduvate piirnormide läbivaatamise perioodile mitme aine puhul. Töökeskkonnas kokkupuute siduvaid piirnorme soovitatakse sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu ja lehtpuidutolmu puhul muuta 3–5 aasta jooksul, akrüülamiidi ja 1,3-butadieeni puhul kolme aasta jooksul ning kroom(VI) puhul vaadata läbi asjakohase perioodi jooksul. Seepärast peaks komisjon paluma tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteel esitada nende ainete kohta ajakohased arvamused.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee nõustus oma arvamuses raskesti sulavate keraamiliste kiudude kohta, et töökeskkonnas kokkupuute piirnorm on vajalik, kuid ei jõudnud künnise osas ühisele seisukohale. Komisjon peaks seepärast innustama tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteed esitama arvamust raskesti sulavate keraamiliste kiududega töökeskkonnas kokkupuute siduva piirnormi kohta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikli 31 lõikes 1 sätestatud aluspõhimõtteid ja põhiõigusi.

(20)  Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklis 2 (õigus elule) ja artikli 31 lõikes 1 (õigus headele ja õiglastele töötingimustele, mis on töötajate tervise, ohutuse ja väärikuse kohased) sätestatud aluspõhimõtteid ja põhiõigusi.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesolevas direktiivis sätestatud piirnorme hakatakse regulaarselt läbi vaatama lähtuvalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakendamisest eelkõige selleks, et võtta arvesse direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud piirnormide ning kõnealuse määruse kohaselt ohtlike kemikaalide jaoks tuletatud DNELide (tuletatud mittetoimivate tasemete) vastasmõju.

(21)  Käesolevas direktiivis sätestatud piirnorme hakatakse regulaarselt läbi vaatama lähtuvalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakendamisest eelkõige selleks, et võtta arvesse direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud piirnormide ning kõnealuse määruse kohaselt ohtlike kemikaalide jaoks tuletatud DNELide (tuletatud mittetoimivate tasemete) vastasmõju, et töötajaid tõhusalt kaitsta.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on elu- ja töötingimuste parandamine ning töötajate tervise kaitse kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate spetsiifiliste riskide eest, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, vaid neid on võimalik saavutada paremini ELi tasandil, võib EL vastu võtta meetmeid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(22)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, milleks on elu- ja töötingimuste parandamine ning töötajate tervise kaitse kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate spetsiifiliste riskide eest, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, vaid neid on võimalik saavutada paremini ELi tasandil, võib EL vastu võtta meetmeid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Kuna käesolev õigusakt käsitleb töötajate tervist nende töökohal, peaks selle ülevõtmise tähtaeg olema kaks aastat.

(23)  Kuna käesolev õigusakt käsitleb töötajate tervise ja ohutuse kaitset nende töökohal, peaks selle ülevõtmise tähtaeg olema mitte rohkem kui kaks aastat alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Pealkiri asendatakse järgmisega:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses).

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses).

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Artikli 1 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste ohtude ennetamine, mis tulenevad või võivad tuleneda kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutumisest tööl.

„Käesoleva direktiivi eesmärgiks on kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste ohtude ennetamine, mis tulenevad või võivad tuleneda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutumisest tööl.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1b (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

b a)  „reproduktiivtoksiline aine“ tähendab

 

ainet või segu, mis vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas sätestatud 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimise kriteeriumitele;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 c)  Artikli 2 punkt c asendatakse järgmisega:

c)  “piirnorm” tähendab töötaja hingamispiirkonna õhus kindlaksmääratud vaatlusperioodi jooksul esineva “kantserogeeni” või “mutageeni” kontsentratsiooni aja-kaalu keskmist piirnormi vastavalt käesoleva direktiivi III lisas sätestatule, kui ei ole määratud teisiti.

„c)  „piirnorm“ tähendab töötaja hingamispiirkonna õhus kindlaksmääratud vaatlusperioodi jooksul esineva „kantserogeeni“, „mutageeni“ või „reproduktiivtoksilise aine“ kontsentratsiooni aja-kaalu keskmist piirnormi vastavalt käesoleva direktiivi III lisas sätestatule, kui ei ole määratud teisiti.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 3 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 d)  Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tööprotsessi suhtes, mille käigus töötajad oma töö tõttu puutuvad kokku või võivad kokku puutuda kantserogeenide või mutageenidega.

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tööprotsessi suhtes, mille käigus töötajad oma töö tõttu puutuvad kokku või võivad kokku puutuda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 e)  Artikli 3 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

2.  Igasuguse tööprotsessi puhul, millega võib kaasneda kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht, tuleb kindlaks määrata kokkupuute iseloom, aste ja kestus, et oleks võimalik hinnata kõiki ohte töötajate tervisele ja tööohutusele ning näha ette rakendatavad meetmed.

2.  Igasuguse tööprotsessi puhul, millega võib kaasneda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute oht, tuleb kindlaks määrata kokkupuute iseloom, aste ja kestus, et oleks võimalik hinnata kõiki ohte töötajate tervisele ja tööohutusele ning näha ette rakendatavad meetmed.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 f)  Artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Hindamist tuleb korrata regulaarselt ja alati siis, kui toimub mis tahes muudatus tingimustes, mis võivad mõjutada töötajate kokkupuudet kantserogeenide või mutageenidega.

„Hindamist tuleb korrata regulaarselt ja alati siis, kui toimub mis tahes muudatus tingimustes, mis võivad mõjutada töötajate kokkupuudet kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 g)  Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Ohu hindamise käigus peavad tööandjad erilist tähelepanu pöörama eriti vastuvõtlike töötajate tervist ja tööohutust puudutavatele mõjudele ning võtma muu hulgas arvesse, et selliseid töötajaid ei ole soovitav kasutada piirkondades, kus nad võivad kokku puutuda kantserogeenide või mutageenidega.

4.  Ohu hindamise käigus peavad tööandjad erilist tähelepanu pöörama eriti vastuvõtlike töötajate tervist ja tööohutust puudutavatele mõjudele ning võtma muu hulgas arvesse, et selliseid töötajaid ei ole soovitav kasutada piirkondades, kus nad võivad kokku puutuda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 h (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 h)  Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Tööandja peab vähendama kantserogeeni või mutageeni kasutust töökohal, asendades selle nii suures ulatuses, kui see on tehniliselt võimalik, aine, segu või menetlusega, mis oma kasutustingimustes vastavalt olukorrale kas ei ole töötajate tervisele ja tööohutusele ohtlik või on vähem ohtlik.

1.  Tööandja peab vähendama kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine kasutust töökohal, asendades selle nii suures ulatuses, kui see on tehniliselt võimalik, aine, segu või protsessiga, mis oma kasutustingimustes vastavalt olukorrale kas ei ole töötajate tervisele ja tööohutusele ohtlik või on vähem ohtlik.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 i (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 i)  Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Kui tehniliselt ei ole võimalik asendada kantserogeeni või mutageeni aine, segu või menetlusega, mis oma kasutustingimustes vastavalt olukorrale kas ei ole tervisele ja tööohutusele ohtlik või on vähem ohtlik, siis tagab tööandja, et kantserogeeni või mutageeni valmistatakse nii suures ulatuses, kui see on tehniliselt võimalik, suletud süsteemis.

2.  Kui tehniliselt ei ole võimalik asendada kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilist ainet aine, segu või protsessiga, mis oma kasutustingimustes vastavalt olukorrale kas ei ole tervisele ja tööohutusele ohtlik või on vähem ohtlik, siis tagab tööandja, et kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilist ainet valmistatakse nii suures ulatuses, kui see on tehniliselt võimalik, suletud süsteemis.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 j (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 j)  Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Kokkupuude ei tohi ületada III lisas kantserogeenile sätestatud piirnormi.

4.  Kokkupuude ei tohi ületada III lisas kantserogeenile, mutageenile või reproduktiivtoksilisele ainele sätestatud piirnormi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 k (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 k)  Artikli 5 lõike 5 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

5.  Kantserogeeni või mutageeni kasutamisel kohaldab tööandja kõiki järgmisi meetmeid:

5.  Kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine kasutamisel kohaldab tööandja kõiki järgmisi meetmeid:

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 l (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 l)  Artikli 5 lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

a)  kantserogeeni või mutageeni koguste piiramine töökohal;

„a)  kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine koguste piiramine töökohal;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 l (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 m)  Artikli 5 lõike 5 punkt c asendatakse järgmisega:

c)  tööprotsesside ja tehnilise kontrolli meetmete kavandamine selliselt, et kantserogeeni või mutageeni vabanemine töökohal oleks välditud või miinimumini viidud;

„c)  tööprotsesside ja tehnilise kontrolli meetmete kavandamine selliselt, et kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine vabanemine töökohal oleks välditud või miinimumini viidud;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 n (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 n)  Artikli 5 lõike 5 punkt d asendatakse järgmisega:

d)  kantserogeenide ja mutageenide eemaldamine nende tekkimise kohas, kohtäratõmbe süsteem või üldventilatsioon, kõik meetodid, mis on asjakohased ning kooskõlas rahva tervise ja keskkonnakaitse vajadusega;

„d)  kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete eemaldamine nende tekkimise kohas, kohtäratõmbe süsteem või üldventilatsioon, kõik meetodid, mis on asjakohased ning kooskõlas rahva tervise ja keskkonnakaitse vajadusega;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 o (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt e

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 o)  Artikli 5 lõike 5 punkt e asendatakse järgmisega:

e)  olemasolevate asjakohaste kantserogeenide ja mutageenide mõõtmismeetodite kasutamine, eriti selleks, et varakult avastada ettenägematust sündmusest või õnnetusest tulenevad erakorralised kokkupuuted kantserogeenide või mutageenidega;

„e)  olemasolevate asjakohaste kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete mõõtmismeetodite kasutamine, eriti selleks, et varakult avastada ettenägematust sündmusest või õnnetusest tulenevad erakorralised kokkupuuted kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 p (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt j

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 p)  Artikli 5 lõike 5 punkt j asendatakse järgmisega:

j)  ohupiirkondade märgistamine ning asjakohaste hoiatus- ja ohutusmärkide, sealhulgas siltide “suitsetamine keelatud” kasutamine piirkondades, kus töötajad puutuvad või võivad kokku puutuda kantserogeenide või mutageenidega;

„j)  ohupiirkondade märgistamine ning asjakohaste hoiatus- ja ohutusmärkide, sealhulgas siltide „suitsetamine keelatud“ kasutamine piirkondades, kus töötajad puutuvad või võivad kokku puutuda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 q (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 q)  Artikli 6 punkt a asendatakse järgmisega:

a)  kasutatavad tööprotsessid ja/või tööstusmenetlused ning kantserogeenide või mutageenide kasutamise põhjused;

„a)  kasutatavad tööprotsessid ja/või tööstusmenetlused ning kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainete kasutamise põhjused;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 r (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 r)  Artikli 6 punkt b asendatakse järgmisega:

b)  valmistatavate või kasutatavate kantserogeene või mutageene sisaldavate ainete või segude kogused;

„b)  valmistatavate või kasutatavate kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid sisaldavate ainete või segude kogused;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 s (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 s)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 6a

 

Komisjoni teavitamine

 

Liikmesriigid esitavad komisjonile käesoleva direktiivi artiklis 6 osutatud teabe direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17a osutatud rakendamisaruannete osana.“

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 t (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 t)  Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

1.  Tööandjad on kõikide tööprotsesside puhul, mille juures esineb kantserogeenide või mutageenidega saastatuse oht, kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et:

1.  Tööandjad on kõikide tööprotsesside puhul, mille juures esineb kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega saastatuse oht, kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et:

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 u (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 u)  Artikli 10 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

a)  töötajad ei söö, joo ega suitseta tööpiirkondades, kus esineb kantserogeenide või mutageenidega saastatuse oht;

„a)  töötajad ei söö, joo ega suitseta tööpiirkondades, kus esineb kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega saastatuse oht;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 v (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 11 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 v)  Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Tööandjad teavitavad töötajaid kantserogeene või mutageene sisaldavatest seadmetest ja nendega seotud konteineritest ja tagavad, et kõik kantserogeene või mutageene sisaldavad konteinerid, pakendid ja seadmed kannavad selgeid ja loetavaid silte ning on märgistatud hästi nähtavate hoiatus- ja ohumärkidega.

2.  Tööandjad teavitavad töötajaid kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid sisaldavatest seadmetest ja nendega seotud konteineritest ja tagavad, et kõik kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid sisaldavad konteinerid, pakendid ja seadmed kannavad selgeid ja loetavaid silte ning on märgistatud hästi nähtavate hoiatus- ja ohumärkidega.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 w (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 w)   Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Vastavalt siseriiklikule õigusele ja/või tavale seavad liikmesriigid sisse asjakohase tervisekontrolli korra nende töötajate jaoks, kelle suhtes artikli 3 lõikes 2 nimetatud hindamise tulemustest ilmneb oht tervisele või tööohutusele.

1.   Liikmesriigid kehtestavad siseriiklikule õigusele või tavale vastava asjakohase eluaegse tervisekontrolli korra nende töötajate jaoks, kelle suhtes artikli 3 lõikes 2 osutatud hindamise tulemustest ilmneb oht tervisele või ohutusele.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 x (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 x)   Artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Lõikes 1 nimetatud kord peab võimaldama igal töötajal vajaduse korral läbida asjakohase tervisekontrolli:

2.   Lõikes 1 nimetatud kord võimaldab igal töötajal vajaduse korral läbida asjakohase eluaegse tervisekontrolli:

–  enne kokkupuudet,

–  enne kokkupuudet,

  pärast seda korrapäraste ajavahemike järel.

  kokkupuute vältel korrapäraste ajavahemike järel,

 

  kokkupuute lõppedes ja töösuhte lõpus.

See kord peab võimaldama otseselt rakendada individuaalse ja tööhügieeni meetmeid.

See kord peab võimaldama otseselt rakendada individuaalse ja tööhügieeni meetmeid.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 y (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 14 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 y)  Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Kui töötajal avastatakse tervisehäire, mis on oletatavalt tekkinud kokkupuute tagajärjel kantserogeenide või mutageenidega, võib töötajate tervisekontrolli eest vastutav arst või ametiasutus nõuda, et teised samamoodi kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutunud töötajad läbiksid tervisekontrolli. Sel juhul viiakse uuesti läbi kokkupuuteohu hindamine vastavalt artikli 3 lõikele 2.

3.   Kui töötajal avastatakse tervisehäire, mis on oletatavalt tekkinud kokkupuute tagajärjel kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega, võib töötajate tervisekontrolli eest vastutav arst või ametiasutus nõuda, et teised samamoodi kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutunud töötajad läbiksid tervisekontrolli. Sel juhul viiakse uuesti läbi kokkupuuteohu hindamine vastavalt artikli 3 lõikele 2.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 z (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 14 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 z)  Artikli 14 lõige 8 asendatakse järgmisega:

8.  Kõikidest vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavale kindlaks tehtud, töökeskkonnas kantserogeeni või mutageeniga kokkupuutest tulenenud vähktõvejuhtumitest teatatakse pädevale ametiasutusele.

8.  Kõikidest vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavale kindlaks tehtud, töökeskkonnas kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega kokkupuutest tulenenud vähktõvejuhtumitest teatatakse pädevale ametiasutusele.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 aa (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 aa)  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile käesoleva direktiivi artikli 14 lõikes 8 osutatud teabe direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17a osutatud rakendamisaruannete osana.“

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 ab (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 16 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 ab)  Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Nõukogu sätestab asutamislepingu artikli 137 lõikes 2 ettenähtud korras olemasoleva teabe, sealhulgas teaduslike ja tehniliste andmete alusel direktiividega piirnormid kõikidele nendele kantserogeenidele ja mutageenidele, mille puhul see on võimalik, ja vajaduse korral teised kõnesolevaga otseselt seotud sätted.

1.  Nõukogu sätestab asutamislepingu artikli 137 lõikes 2 ettenähtud korras olemasoleva teabe, sealhulgas teaduslike ja tehniliste andmete alusel direktiividega piirnormid kõikidele nendele kantserogeenidele, mutageenidele ja reproduktiivtoksilistele ainetele, mille puhul see on võimalik, ja vajaduse korral teised kõnesolevaga otseselt seotud sätted.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 ac (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 acv)  Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  II lisas tehtavad puhttehnilist laadi kohandused, mis tulenevad tehnika arengust, rahvusvaheliste määruste või nõuete muudatustest või kantserogeenide ja mutageenide valdkonnas tehtud uutest avastustest, võetakse vastu direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17 ettenähtud korras.

2.  II lisas tehtavad puhttehnilist laadi kohandused, mis tulenevad tehnika arengust, rahvusvaheliste määruste või nõuete muudatustest või kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete valdkonnas tehtud uutest avastustest, võetakse vastu direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17 ettenähtud korras.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

II lisa – punkt 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  II lisa punkt 1 asendatakse järgmisega:

1.  Kantserogeenide või mutageenidega kokku puutunud tööliste tervisekontrolli eest vastutav arst ja/või ametiasutus peab iga töötaja puhul teadma tema kokkupuutetingimusi ja asjaolusid.

1.  Kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokku puutunud tööliste tervisekontrolli eest vastutav arst ja/või ametiasutus peab iga töötaja puhul teadma tema kokkupuutetingimusi ja asjaolusid.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa

Direktiiv 2004/37/EÜ

III lisa – A osa

 

Komisjoni ettepanek

CASi nr(1)

EÜ nr (2)

MÕJURI NIMETUS

PIIRNORMID (3)

Märkus(4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Lehtpuidutolm

3 (8)

-

-

-

-

-

Kroom(VI)ühendid, mis on kantserogeenid direktiivi artikli 2 punkti a alapunkti i tähenduses (kroomina)

0,025

-

-

-

-

-

Raskesti sulavad keraamilised kiud, mis on kantserogeenid direktiivi artikli 2 punkti a alapunkti i tähenduses

-

-

0,3

-

-

-

Sissehingatav kristalliline ränidioksiiditolm

0,1 (9)

-

-

-

71-43-2

200-753-7

Benseen

3,25

1

-

nahk

75-01-4

200-831-0

Vinüülkloriidmonomeer

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Etüleenoksiid

1,8

1

-

nahk

75-56-9

200-879-2

1,2-epoksüpropaan

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akrüülamiid

0,1

-

-

nahk

79-46-9

201-209-1

2-nitropropaan

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-toluidiin

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-butadieen

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hüdrasiin

0 013

0,01

-

nahk

593-60-2

209-800-6

Bromoetüleen

4,4

1

-

-

________________

CASi nr: Chemical Abstracts Service’i number.

2 EÜ nr, st EINECS, ELINCS või NLP, on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number, nii nagu see on määratletud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa punktis 1.1.1.2.

3 Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise võrdlusperioodi kohta.

4 Võib nahakaudse kokkupuute kaudu oluliselt suurendada kogu organismi koormatust.

5 mg/m3 = milligrammi õhu kuupmeetri kohta 20 °C ja 101,3 kPa (760 mm elavhõbedasammast) juures.

6 ppm = mahumiljondikku õhus (ml/m3).

7 f/ml = kiudu milliliitri kohta.

8 Sissehingatav fraktsioon: kui lehtpuidutolm seguneb muu puidutolmuga, kehtib piirnorm kõigi kõnealuses segus esinevate puidutolmu liikide suhtes.

9 Sissehingatav fraktsioon.

 

Muudatusettepanek

CASi nr(1)

EÜ nr (2)

MÕJURI NIMETUS

PIIRNORMID (3)

Märkus(4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Puidutolm

2 (8)

-

-

Lehtpuidutolm: 3 mg/m3 kuni XXXX (viis aastat pärast jõustumist) Okaspuidutolm: 5 mg/m3 kuni XXXX (viis aastat pärast jõustumist)

-

-

Kroom(VI)ühendid, mis on kantserogeenid direktiivi artikli 2 punkti a alapunkti i tähenduses (kroomina)

0,001

-

-

-

-

-

Raskesti sulavad keraamilised kiud, mis on kantserogeenid direktiivi artikli 2 punkti a alapunkti i tähenduses

-

-

0,3

-

-

-

Sissehingatav kristalliline ränidioksiiditolm

0,05 (9)

-

-

Üleminekunorm 0,1 mg/m3 kuni XXXX (10 aastat pärast jõustumist) – vaadatakse läbi viis aastat pärast jõustumist

71-43-2

200-753-7

Benseen

3,25

1

-

nahk

75-01-4

200-831-0

Vinüülkloriidmonomeer

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Etüleenoksiid

1,8

1

-

nahk

75-56-9

200-879-2

1,2-epoksüpropaan

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akrüülamiid

0,1

-

-

nahk

79-46-9

201-209-1

2-nitropropaan

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-toluidiin

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-butadieen

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hüdrasiin

0 013

0,01

-

nahk

593-60-2

209-800-6

Bromoetüleen

4,4

1

-

-

________________

1 CASi nr: Chemical Abstracts Service’i number.

2 EÜ nr, st EINECS, ELINCS või NLP, on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number, nii nagu see on määratletud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa punktis 1.1.1.2.

3 Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise võrdlusperioodi kohta.

4 Võib nahakaudse kokkupuute kaudu oluliselt suurendada kogu organismi koormatust.

5 mg/m3 = milligrammi õhu kuupmeetri kohta 20 °C ja 101,3 kPa (760 mm elavhõbedasammast) juures.

6 ppm = mahumiljondikku õhus (ml/m3).

7 f/ml = kiudu milliliitri kohta.

8 Sissehingatav fraktsioon:

9 Sissehingatav fraktsioon.


SELETUSKIRI

Komisjon avaldas 13. mail 2016 ettepaneku muuta direktiivi 2004/37/EÜ eesmärgiga parandada töökohal kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutuvate töötajate kaitset. Euroopa Parlament on oma praeguse ja eelmise koosseisu ametiajal korduvalt nõudnud direktiivi läbivaatamist.

Raportöör peab tervitatavaks komisjoni algatust, mis on oluline esimene samm töökohal kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute probleemiga tegelemiseks. Vähktõbi on Euroopas surma põhjustajate seas teisel kohal ja peamine tööga seotud surmapõhjus. Kõik tööga seotud vähivormid on ennetatavad. Euroopa Liidu ajakohastatud ja täpne õigusraamistik aitab kaasa tööga seotud vähktõvevormide paremale ennetamisele. Liikmesriikidele läheb vähktõve ravi maksma aastas 334 miljardit eurot(1).

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) andmetel on liikmesriigid andnud teada, et riigi tasandil puuduvad andmed kokkupuute kohta ja toksikoloogilised andmed, ning raskusi on kokkupuute piirnormide osas kokkuleppele jõudmisega. Raportöör on seisukohal, et siduvate kokkupuute piirnormide kehtestamisel tuleb juhtpõhimõttena järgida liikmesriikide ja kogu maailma parimaid tavasid ja tegutseda ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt. Seda põhimõtet tuleb direktiivis järjepidevalt kajastada ja seda on meelde tuletatud põhjenduses 14 („Töötajate tervise kaitsmisel tuleks rakendada ettevaatuspõhimõtet.“)

I. Reproduktiivtoksiliste ainete lisamine direktiivi kohaldamisalasse

Raportöör teeb ettepaneku laiendada direktiivi kohaldamisala, et oleks võimalik hõlmata reproduktiivtoksilised ained, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi varasemate nõudmistega(2) ja mõnedes liikmesriikides kehtivate õigusaktidega.

Hiljuti Prantsusmaal läbiviidud uuringu(3) andmetel puutub üle 1 % töötajatest kokku reproduktiivtoksiliste ainetega. Nendest andmetest lähtuvalt võib Euroopa Liidus olla reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutes 2–3 miljonit töötajat. Praegu on seadusest tulenev töötajate kaitse selliste ainetega kokkupuute korral väga nõrk, sest peamiselt piirdub see keemiliste mõjurite direktiivi 98/24/EÜ üldiste sätetega. Reproduktiivtoksilised andmed on määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt väga ohtlikud. Töötajate kaitset käsitlevad sätted peaksid olema sellele tõsiasjale vastavad. Rasedate töötajate direktiiviga 92/85/EÜ ei nähta ette ennetusmeetmeid enne, kui töötaja on tööandjale rasedusest teada andnud. See tähendab, et raseduse esimestel nädalatel ei ole ette nähtud erikaitset, samuti ei ole kaitstud meeste ja naiste viljakus. Kantserogeenid ja mutageenid on ELi õigusaktides, näiteks REACHis, seotud reproduktiivtoksiliste ainetega. Kuus liikmesriiki (Prantsusmaa, Austria, Soome, Saksamaa, Rootsi ja Tšehhi) on juba laiendanud direktiivi kohaldamisala ja ülevõtmisaktid hõlmavad reproduktiivtoksilisi aineid.

Prantsusmaal 2004. aastal läbiviidud uuringu kohaselt on ohtlikkuse tõttu kokkupuute korral hinnanguliselt 50 potentsiaalselt reproduktiivtoksilist ainet. Selle metoodika kohaselt on esimese kümne hulgas järgmised ained: di(2-etüül-heksüül)ftalaat, bensüülbutüülftalaat, dibutüülftalaat, kaadmium, plii, heksaklorobenseen, tolueen, nonüülfenool, etüleenglükool, dietüüleeter ja benomüül(4). Näiteks on reproduktiivtoksilistel ainetel, nagu ftalaatidel, järgmine mõju: munandeid kahjustav toksilisus, naiste ja meeste viljakuse vähenemine, mürgisus lootele (võib põhjustada surma või väärarenguid). Alküülfenoolidel ja seonduvatel kemikaalidel on hormoone imiteeriv mõju ja need võivad põhjustada meeste viljakuse, munandite suuruse ja spermakvaliteedi vähenemist(5).

II. Rangemad piirnormid

Raportöör on teinud ettepaneku kehtestada kuuele ainele rangemad piirnormid. Raportöör on seisukohal, et Euroopa Liidus kokkupuute piirnormide kehtestamisel peaks võtma eeskujuks liikmesriikide parimad tavad. Nagu komisjon oma mõjuhinnangus rõhutas, tuleb piirnormide üle otsustamisel seada tasakaalu vähirisk ja selle ennetamise hinnanguline kulu. Kui alternatiivsete ainete või tehniliste lahenduste puudusel esineb raskusi, soovitati anda lisaaega rangemate piirnormide rakendamiseks. See annab töövõtjatele aega lahenduste leidmiseks ja investeeringute kulude hajutamiseks. Raportööri esitatud muudatused sisaldavad kokkupuute piirnorme, mis mõnes riigis juba kehtivad või on olemas.

– Kristalliline ränidioksiid

Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL) on soovitanud piirnormiks 0,05 mg/m³. Raportöör jagab seda seisukohta ja teeb ettepaneku kehtestada SCOELi soovitatud piirmäär. Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt tähendaks selline piirnorm praegusega võrreldes 107 350 võrra väiksemat surmajuhtumite arvu ajavahemikus 2010–2069.

– Kroom(VI)

Raportöör on paljude liikmesriikide (Belgia, Saksamaa, Taani, Prantsusmaa, Madalmaad, Leedu ja Rootsi) nõukogus toimunud aruteludel väljendatuga samal seisukohal, et kroom(VI) piirnormi tuleks komisjoni ettepanekuga (0,025 mg/m³) võrreldes alandada. Raportöör tunneb muret selle pärast, et kehtestatav piirnorm on suhteliselt kõrge, kuigi ei ole uusi andmeid kroom(VI) kokkupuute kohta, ehkki esildatud normi kehtestamisel kasutati 1995. aasta andmeid. Praegu kohaldavad kolm liikmesriiki piirnormi 0,001 mg/m³. Taas tuleks järgida ettevaatuspõhimõtet.

– Puidutolm

Raportöör jagab Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse (IARC) seisukohta, et on piisavalt tõendeid selle kohta, et lehtpuidutolmul ja okaspuidutolmul ei tuleks vahet teha. Kuna viimastel aastatel on tehnika märgatavalt arenenud, siis on praktiliselt täiesti võimalik kehtestada puidutolmule rangemad piirnormid. Kuna suuremal osal ELi liikmesriikides on kehtestatud piirnorm 2 mg/m3, siis see peaks olema Euroopa Liidu ühine piirnorm ajani, kui parimatel tavadel põhinedes saab võimalikuks rangema piirnormi kehtestamine tasemel 1 mg/m3. Direktiivi edaspidise läbivaatamise käigul võiks kaaluda 0,5 mg/m3 suuruse piirnormi kehtestamist tervisele ja ohutusele avaldatava mõju, tehnilise teostatavuse ja kulukuse alusel.

III. Muud käsitlemist vajavad küsimused

Raportöör ei ole esitanud muude ainete kokkupuute piirmäärade ettepanekuid, võttes arvesse komisjoni selget kavatsust muuta direktiivi juba lähitulevikus. Kuna paljud ained on juba loetud kantserogeenideks, mutageenideks ja reprotoksilisteks mõjuriteks, siis raportöör toetab seda ja nõuab täiendavate piirnormide viivitamatut kasutuselevõttu, et kaitsta veelgi suuremat hulka töötajaid kokkupuute eest, ennetada veelgi ohte ja päästa rohkem elusid.

Direktiivi läbivaatamise käigus on vaja käsitleda ka andmete kogumise parandamist heade tavade vahetamise abil Euroopa tasandil ja sotsiaalpartnerite, eriti tööandjate toetusel. Kuna praegu ei koguta liikmesriikides selgeid ja põhjalikke andmeid, siis takistab see kaitse, ennetuse ja nõuetekohaste tervishoiuteenuste korraldamist ja eriti vastutustundlikku poliitikakujundust.

Puudujäägid andmete kogumisel osutavad ka vajadusele võtta kasutusele kokkupuutes olevate töötajate jaoks kohustuslik tervisekontroll kogu elu jooksul. Seda on soovitatud ka direktiivi muudatusettepanekus, kuigi ei ole piisavalt andmeid töötajate kokkupuute kohta, sest probleem on tõsine ja võimatu on hinnata, millal tervisekontroll on vajalik. Kuni saadakse piisaval määral põhjalikke andmeid, mida saab järjepidevalt jagada asjaomaste tervishoiutöötajatega, peab tervisekontroll olema kohustuslik kõigile kokkupuutes olevatele töötajatele, sealhulgas isegi pärast kokkupuute lõppemist ja töötamise lõpetamist. See puudutab kõiki kokkupuutes olnud töötajaid, praktikante, õpilasi ja tugitöötajaid. Vähktõve varajane avastamine on üks olulisemaid tegureid, mis aitab suurendada ellujäämisvõimalusi.

Laiemas mõttes tuleb praegust läbivaatamist pidada esimeseks sammuks, et kaitsta töötajaid kahjulike ainete eest töökohal. Oluline on uurida, milliste teiste poliitikameetmetega, näiteks teadus- ja uuendustegevuse algatustega, oleks võimalik pikemas perspektiivis aidata kaasa kaitse eesmärgi saavutamisele.

(1)

Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further preventionWork-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention,, RIVM, 2016

(2)

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. aasta resolutsioon ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta (2011/2147(INI)).

(3)

Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques, INRS, References en sante au travail, No 144, 2015

(4)

AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, „Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence“, Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’, 2006, lk 58.

(5)

Evans, T.J.,’ Endocrine disruptors’, Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011, lk 874-875.


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (1.2.2017)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

LÜHISELGITUS

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) ja mida toetab mõjuhinnang(1), püütakse tagada ELis töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemeline kaitse, juurutades selleks ELi tasandil rangemad normid, mis reguleerivad töötajate kokkupuutumist kantserogeenide või mutageenidega töökohal.

Konkreetselt on ettepaneku põhieesmärgid järgmised: a) parandada töötajate tervise kaitset, vähendades töökohal nende kokkupuudet keemiliste mõjuritega, mis võivad põhjustada vähki või mutatsioone; b) tagada suurem selgus ja luua võrdsemad tingimused ettevõtjatele; ja c) tõhustada töötajate kaitse ELi raamistikku, uuendades seda olemasolevatest teaduslikest tõenditest lähtudes. Need eesmärgid on kooskõlas põhiõigustega elule ning headele ja õiglastele töötingimustele, mis on töötajate tervise, ohutuse ja väärikusega kooskõlas ning mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 2 ja 31.

Seega kuulub ettepanek komisjoni ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilisse raamistikku (2014−2020) ning moodustab osa komisjoni 2016. aasta tööprogrammis ette nähtud prioriteetsetest meetmetest, mille eesmärk on luua õiglasem ja süvendatum ulatuv ühtne turg ning õiglane ja tõeliselt üleeuroopaline tööturg, mis pakuks töötajatele inimväärset kaitset ja jätkusuutlikke töökohti. Vähk on ELis tööga seotud surmapõhjuste hulgas juhtkohal (53%). Töötajatele ja nende peredele põhjustab vähki haigestumine mitte ainult olulist elukvaliteedi langust, vaid ka otseseid kulutusi tervishoiuteenustele ning kaudset praeguste ja tulevaste sissetulekute kaotust. Vähk kui kutsehaigus mõjutab majandust ka üldisemalt, kuna väheneb tööjõu pakkumine ja tööviljakus ning suureneb koormus riikide rahandusele, mille põhjustavad avaliku sektori kulutused tervishoiuteenustele ja muudele hüvitistele, mida oleks võimalik vältida. Ja lõpuks põhjustab vähk kui kutsehaigus ettevõtjatele töötajate asendamisest tingitud kulusid, tootlikkuse vähenemist ja vajadust maksta suurema kutsealase riski korvamiseks kõrgemat töötasu.

Praegu kaitstakse ELi töötajaid vähki tekitavate kemikaalide eest vastavalt kantserogeenide ja mutageenide direktiivile 2004/37/EÜ (edaspidi kantserogeenide ja mutageenide direktiiv), mis on üks 24-st direktiivist, mis kuuluvad tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiivi 89/391/EMÜ alla (edaspidi tööohutuse ja töötervishoiu raamistik). Tööohutuse ja töötervishoiu raamistikuga kehtestatakse üldised eesmärgid, et kõrvaldada või viia miinimumini riskid töötajate ohutusele ja tervisele. Kantserogeenide ja mutageenide direktiivis sätestatakse, et tööandjad peavad kindlaks määrama töötajate kantserogeenidega kokkupuutumise riskid, neid hindama ja riskide esinemisel hoidma ära kokkupuute. Kui see on tehniliselt võimalik, tuleb asjaomane protsess või keemiline mõjur asendada täiesti ohutu või vähem ohtliku protsessi või mõjuriga. Kui asendamine ei ole tehniliselt võimalik, tuleb keemilisi kantserogeene kasutada suletud süsteemis või peab töötajate kokkupuude nendega olema nii vähene, kui tehniliselt võimalik. Tööandjad on ka kohustatud tagama, et kokkupuute piirnorme töökeskkonnas ei ületata.

Uue ettepaneku eesmärk on lisada kantserogeenide ja mutageenide direktiivi reguleerimisalasse mitmeid keemilisi mõjureid, mis on ELi mittekuuluvates riikides või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tunnistatud inimestele kantserogeenseteks, kuid mis ELis kehtiva süsteemi kohaselt ei ole veel sellistena klassifitseeritud. Täpsemalt soovitatakse selles uusimate teaduslike tõendite põhjal läbi vaadata või kehtestada 13 keemilise mõjuri kohta kogu ELi hõlmavad töökeskkonnas kokkupuutumise piirnormid ja sellega ühtlustada väga erinevad siseriiklikud piirnormid, kui need on olemas. Mõjuhinnangu kohaselt võimaldab see 2069. aastaks säästa umbes 100 000 inimelu, millest saadav tervisealane rahaline kasu jääb vahemikku 34–89 miljardit eurot.

Seetõttu toetab raportöör jõuliselt nimetatud ettepanekut, kuid soovitab sellesse sisse viia mõned muudatused peamiselt selleks, et rõhutada vajadust järgida ettepaneku rakendamisel ettevaatuspõhimõtet. Ettevaatuspõhimõtet võib määratleda kui liidu õiguse üldist põhimõtet, mida kohaldatakse kõigis liidu tegevusvaldkondades kõrgetasemelise tervisekaitse ning tarbijate ja keskkonna ohutuse tagamiseks(2). See põhimõte on seega eriti oluline siis, kui ei ole kindel, millist mõju avaldab töötajate tervisele eelkõige mürgiste mõjurite segudega kokkupuutumine, või kui olemasolevad teaduslikud või tehnilised andmeid ei ole piisavad. See nõuab vähi ja sellega seotud terviseprobleemide ennetamiseks sisuliselt uue ja tõhusa paradigma loomist, mis võtaks arvesse paljusid vastastikku toimivaid tegureid, mõõtmistehnika uusimaid saavutusi, riskijuhtimise meetmeid ja muid asjakohaseid tegureid.

Lõpetuseks märgib raportöör, et töötajate tõhusaks kaitsmiseks kantserogeenide ja mutageenidega seotud ohtude eest tööl on vaja teha suuremaid jõupingutusi, kuna ettepaneku loendist on välja jäänud veel mitmeid aineid, mis võivad töötajate tervist kahjustada(3). Kõik ained, mis võivad suurendada tööst tingitud vähktõve ohtu, tuleb hõlmata ELi õigusaktidega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on kaitsta töötajaid tervise ja ohutusega seotud riskide eest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenide ja mutageenidega nende töökohal, ning selles on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste andmete põhjal sätestatud sellekohased miinimumnõuded, sh piirnormid.

(1)  Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on kaitsta enam kui 217 miljonit liidu töötajat tervise- ja ohutusriskide eest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenide ja mutageenidega nende töökohal, ning selles on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste andmete põhjal sätestatud sellekohased miinimumnõuded, sh piirnormid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Direktiivi 2004/37/EÜ tuleb uute ennetus- ja kaitsemeetmete tagamiseks kiiremas korras ajakohastada.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Inimeste sigivust kahjustavad ained on töötajate tervisele niisama kahjulikud nagu kantserogeenid või mutageenid. Seepärast peaks direktiiv 2004/37/EÜ hõlmama ka inimeste sigivust kahjustavaid (reproduktiivtoksilisi) aineid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Väga tähtis on võtta arvesse ettevaatuspõhimõtet, eriti siis, kui ei ole kindel, millist mõju avaldab ainete ja ainesegudega kokkupuutumine töötajate tervisele, või kui olemasolevad teaduslikud või tehnilised andmeid ei ole piisavad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Piirnormid tuleks vajaduse korral teaduslike andmete valguses läbi vaadata.

(2)  Liidu töötajate tervise kaitset käsitleva õigusraamistiku tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks kooskõlas ettevaatuspõhimõttega tuleks piirnormid uusima teadusliku ja tehnilise teabe ja andmete valguses regulaarselt läbi vaadata, võttes arvesse ka mõõtetehnika uusimaid täiustusi, riskijuhtimise meetmeid ja muid asjakohaseid tegureid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Tuleb rõhutada, et oluline on kaitsta töötajaid kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutumise eest. Töökohal puutuvad mehed ja naised sageli kokku väga erinevate ainetega, mis võivad suurendada terviseriske, kahjustada reproduktiivsüsteemi, vähendada viljakust või põhjustada viljatust ning mõjuda ebasoodsalt loote arengule ja laste hilisemale arengule, avaldades näiteks kahjulikku toimet imetamisele või imetamise kaudu. Reproduktiivtoksilised ja seksuaalfunktsiooni kahjustavad ained tekitavad väga suurt muret ja nende osas tuleks töökohtadel korraldada ennetustegevus samamoodi nagu kantserogeenide ja mutageenide puhul. Selleks et tagada vastavalt strateegia „Euroopa 2020“ peaeesmärgile naiste ohutu osalemine tööturul, peaks direktiivi 2002/37/EÜ läbivaatamine hõlmama ka reproduktiivtoksilisi aineid. See viiks nimetatud direktiivi kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/20061a selles, mis puudutab naiste kaitset töökohtadel.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Eurostati värskeima keemiatoodete statistika kohaselt toodetakse liidus igal aastal umbes 31 miljonit tonni kantserogeenseid, mutageenseid ja reproduktiivtoksilisi kemikaale, seepärast on vaja tõkestada kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide kasutamist ning korraldada liidu tasandil teabekampaania.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Mõne kantserogeeni ja mutageeni puhul on parima võimaliku kaitse tagamiseks vaja arvestada muid imendumisviise, sealhulgas läbi naha tungimise võimalust.

(3)  Vastavalt ettevaatuspõhimõttele on töötajate tervise ja ohutuse võimalikult kõrgetasemelise kaitse tagamiseks väga tähtis arvestada alternatiivseid kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide imendumise viise, sealhulgas läbi naha tungimise võimalust.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (edaspidi „komitee“) aitab komisjonil eelkõige hinnata uusimaid kättesaadavaid teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid töökeskkonna kokkupuute piirnormide kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks keemilistest mõjuritest tulenevate riskide eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt kehtestada ELi tasandil. Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-nitropropaani kohta komitee soovitused puudusid, nii et arvesse võeti muid teadusliku teabe allikaid, mis olid sama kindlad ja avalikkusele kättesaadavad,48.49

(4)  Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (edaspidi „komitee“) aitab komisjonil eelkõige tuvastada, hinnata ja põhjalikult analüüsida uusimaid kättesaadavaid teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid töökeskkonna kokkupuute piirnormide kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks keemilistest mõjuritest tulenevate riskide eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt kehtestada ELi tasandil. Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-nitropropaani kohta komitee soovitused puudusid, nii et arvesse võeti muid teadusliku teabe allikaid, mis olid sama kindlad ja avalikkusele kättesaadavad,48, 49.

__________________

__________________

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  On olemas piisavalt tõendeid sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu kantserogeensuse kohta. Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised andmed) tuleks kehtestada sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu piirnorm. Töö käigus tekkivat sissehingatavat kristallilist ränidioksiiditolmu ei klassifitseerita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/200850. Seepärast on asjakohane lisada direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse tööprotsessid, kus puututakse kokku töö käigus tekkiva sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga ja kehtestada sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu (edaspidi „sissehingatav fraktsioon“) piirnorm.

(5)  On olemas piisavalt tõendeid sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu kantserogeensuse kohta, kusjuures see aine võib tungida sügavale kopsudesse ja põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised andmed) tuleks kehtestada sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu piirnorm. Töö käigus tekkivat sissehingatavat kristallilist ränidioksiiditolmu ei klassifitseerita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/200850. Seepärast on asjakohane lisada direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse tööprotsessid, kus puututakse kokku tööprotsessi või muu protsessi käigus tekkiva sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga, ja kehtestada sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu (edaspidi „sissehingatav fraktsioon“) piirnorm.

__________________

__________________

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Suunised ja head tavad, mis on välja töötatud selliste algatuste raames nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud kokkulepe, milles käsitletakse töötajate tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- ja kasutamistavade abil (NEPSi), on väärtuslikud vahendid regulatiivsete meetmete täiendamiseks ja eelkõige piirnormide tõhusa rakendamise toetamiseks.

(6)  Suunised ja head tavad, mis on välja töötatud selliste algatuste raames nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud kokkulepe, milles käsitletakse töötajate tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- ja kasutamistavade abil (NEPSi), on väärtuslikud vahendid regulatiivsete meetmete täiendamiseks ja eelkõige piirnormide tõhusa rakendamise toetamiseks ning neid tuleks seetõttu põhjalikult arutada.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Direktiivi 2004/37/EÜ III lisas sätestatud vinüülkloriidmonomeeri ja lehtpuidutolmu piirnormid tuleks uusimate teaduslike andmete valguses läbi vaadata.

(7)  Selleks et tagada töötajate tervise ja ohutuse küsimustes ettevaatuspõhimõtte järgimine ja rakendamine, tuleks direktiivi 2004/37/EÜ III lisas sätestatud vinüülkloriidmonomeeri, lehtpuidutolmu, benseeni ja kroom (VI) piirnormid uusimate teaduslike andmete valguses läbi vaadata.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kroom(VI) teatavad ühendid vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks (1A või 1B kategooriasse) klassifitseerimise kriteeriumidele ja on seega kantserogeenid direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised andmed) on võimalik kehtestada kõnealuste kroom(VI)ühendite piirnorm. Seepärast on asjakohane kehtestada piirnorm kroom(VI)ühenditele, mis on kantserogeenid direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses.

(12)  Kroom(VI) teatavad ühendid vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks (1A või 1B kategooriasse) klassifitseerimise kriteeriumidele ja on seega kantserogeenid direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. Seetõttu on võimalik ja vajalik kehtestada piirnorm kroom(VI) ühenditele, mis on direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses kantserogeenid, tuginedes uusimale kättesaadavale teabele, sealhulgas teaduslikele ja tehnilistele andmetele.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Käesoleva muudatusega tugevdatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitset töökohal.

(18)  Direktiivi 2004/37/EÜ käesoleva muudatuse eesmärk on sobivate kontrollimeetmete taaskehtestamisega parandada ja tugevdada töötajate tervise ja ohutuse kaitset töökohal. Lisaks suurendab see asjaomaste liidu õigusaktide selgust ja tulemuslikkust ning tagab võrdset konkurentsitingimused.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikli 31 lõikes 1 sätestatud aluspõhimõtteid ja põhiõigusi.

(20)  Käesolevas direktiivis järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud aluspõhimõtteid ja põhiõigusi, eelkõige selle artiklis 2 sätestatud põhiõigust elule ja artikli 31 lõikes 1 sätestatud õigust headele ja õiglastele töötingimustele, mis on töötajate tervise, ohutuse ja väärikusega kooskõlas.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Kuna käesolev õigusakt käsitleb töötajate tervist nende töökohal, peaks selle ülevõtmise tähtaeg olema kaks aastat.

(23)  Kuna käesolev õigusakt käsitleb töötajate tervise ja ohutuse kaitset nende töökohal, peaks selle ülevõtmise tähtaeg olema mitte rohkem kui kaks aastat alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1.   Pealkiri asendatakse järgmisega:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest“

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Artikli 1 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Käesoleva direktiivi eesmärgiks on kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste ohtude ennetamine, mis tulenevad või võivad tuleneda kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutumisest tööl.

„1.   Käesoleva direktiivi eesmärgiks on kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste ohtude ennetamine, mis tulenevad või võivad tuleneda kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutumisest tööl.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b.   Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„c a)  reproduktiivtoksiline aine tähendab määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas sätestatud liigitamiskriteeriumidele vastavat ainet, mida nimetatud kriteeriumide alusel saab liigitada 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks.”

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c.   Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 17 a

 

Reproduktiivtoksilised ained

 

Komisjon vaatab pärast liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega konsulteerimist 1. novembriks 2017 käesoleva direktiivi läbi ja teeb vajalikud muudatusettepanekud reproduktiivtoksiliste ainete lisamiseks direktiivi kohaldamisalasse.“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmine

Viited

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

25.5.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.11.2016

28.11.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

(1)

SWD(2016)152 ja SWD(2016)153.

(2)

Vt muu hulgas otsust kohtuasjas T-74/00: Artegodan vs Euroopa Komisjon [2000] ECR II-02583, punktid 183–184.

(3)

Vt muu hulgas H. Wriedt, „Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject to binding limits on workers' exposure“ (2016).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmine

Viited

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

25.5.2016

ITRE

25.5.2016

JURI

25.5.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marita Ulvskog

2.6.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.8.2016

13.10.2016

8.12.2016

25.1.2017

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ulrike Rodust

Esitamise kuupäev

9.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

EFDD

PPE

Verts/ALE

GUE/NGL

NI

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea, Tiziana Beghin

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

6

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Tähiste seletused

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika