Menettely : 2016/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0064/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0064/2017

Keskustelut :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 25/10/2017 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0410

MIETINTÖ     ***I
PDF 818kWORD 118k
9.3.2017
PE 593.996v02-00 A8-0064/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Marita Ulvskog

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0248),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0181/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0064/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella työntekijöitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella.

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella työntekijöitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon, taloudellisen toteutettavuuden, sosioekonomisen vaikutuksen perusteellisen arvioinnin sekä altistumisen mittausta työpaikalla koskevien protokollien ja tekniikoiden saatavuuden perusteella. Kyseisen direktiivin vaatimuksilla pyritään suojelemaan työntekijöitä unionin tasolla, ja niitä on pidettävä vähimmäisvaatimuksina. Jäsenvaltiot voivat asettaa työperäisen altistumisen tiukempia sitovia raja-arvoja.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  On keskeisen tärkeää ottaa huomioon ennalta varautumisen periaate, erityisesti tapauksissa, joissa on epäselvää, miten aineiden ja niiden seosten käsittely vaikuttaa työntekijöiden terveyteen, tai joissa tieteellistä ja teknistä tietoa ei ole riittävästi saatavilla.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)   Raja-arvoja olisi tarkistettava, kun se on uuden tieteellisen tiedon vuoksi tarpeellista.

(2)   Direktiiviä 2004/37/EY, myös työperäisen altistumisen sitovia raja-arvoja, olisi tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa tarkistettava vastaavasti, kun otetaan huomioon uusi tieteellinen ja tekninen tieto sekä altistumistasojen mittausta työpaikalla koskevat näyttöön perustuvat tekniikat ja protokollat. Tarkistukset olisi tehtävä ottaen huomioon kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean (SCOEL) ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean (ACSH) suositukset ja lausunnot. Jälkimmäisessä on jokaisesta jäsenvaltiosta kolme täysjäsentä, jotka edustavat kansallista hallitusta, ammattijärjestöjä ja työnantajajärjestöjä. Tarkistukset olisi tehtävä yhteistyössä kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) kanssa. Lisäksi on tarpeen esittää epidemiologiset tiedot syövän ja sellaisten sairauksien esiintyvyydestä, jotka liittyvät työntekijöiden altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, ja tähän liittyvistä olosuhteista kolmen viime vuosikymmenen aikana.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)   On syytä korostaa, että työntekijöitä on tärkeää suojella altistumiselta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille. Miehet ja naiset altistuvat usein työpaikalla erilaisten aineiden yhdistelmälle, joka saattaa lisätä terveysriskejä, aiheuttaa haittoja lisääntymiselimille ja hedelmällisyyden heikentymistä tai hedelmättömyyttä sekä haitata sikiön kehittymistä ja imetystä. Lisääntymiselle vaaralliset aineet herättävät hyvin suurta huolta, ja niihin olisi sovellettava työsuojelussa samaa lähestymistapaa kuin syöpää aiheuttaviin ja perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin. Naisten osallistuminen työmarkkinoille on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategiassa asetettu yleistavoite, jonka mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Koska kaikki lisääntymiselle vaaralliset aineet eivät ole kynnysarvoaineita, on erittäin tärkeää laajentaa direktiivin 2004/37/EY soveltamisalaa lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, jotta se voidaan saattaa Euroopan parlamentin ja direktiivin (EY) N:o 1907/20061 a mukaiseksi ja jotta voidaan suojella entistä paremmin työntekijöitä ja heidän jälkeläisiään ja varmistaa naisten turvallisemmat olot työpaikalla.

 

_____________________

 

1 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Koska aineille altistumisesta ei ole saatavilla yhtenäisiä tietoja, altistuneita työntekijöitä tai altistumisvaarassa olevia työntekijöitä olisi suojeltava tekemällä terveystarkastuksista pakollisia sen sijaan, että tarkastuksia tehdään vain, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Jäsenvaltioiden olisi siksi jatkettava terveystarkastuksia työntekijöille, joiden osalta direktiivin 2004/37/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran olemassaolon, vielä työelämän lopussakin. Direktiivin 2004/37/EY 14 artiklaa olisi tarkistettava sen varmistamiseksi, että kaikille altistuneille työntekijöille tehdään terveystarkastuksia koko eliniän ajan.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä työnantajilta asianmukaisia ja yhtenäisiä tietoja, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja asianmukainen terveydenhuolto ja parantaa niitä. Komission olisi tuettava tietojen keräämisen parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken ja annettava ehdotuksia siitä, miten tietojen keräämistä voidaan parantaa. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietoja, joita tarvitaan direktiivin 2004/37/EY täytäntöönpanoa koskevien kertomusten laatimiseen.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 d)  Unionissa ei ole yhdenmukaista menetelmää, jolla mitataan työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille. Komission olisi kehitettävä pian tällainen unionin menetelmä, jotta voidaan varmistaa yhtäältä samanlainen ja korkeatasoinen työntekijöiden suojelu ja toisaalta tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 e)  Työntekijöiden terveysriskien avoimuutta olisi parannettava lisäämällä direktiivin 2004/37/EY liitteeseen III kaksi uutta saraketta, jotta voidaan ilmoittaa kuhunkin työperäisen altistumisen sitovaan raja-arvoon liittyvä syövän jäännösriski ja viimeisimmän arvioinnin päivämäärä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 f)   Sen jälkeen, kun direktiivin 2004/37/EY liitettä III on muutettu tämän direktiivin mukaisesti, uusia raja-arvoja aineille, seoksille ja menetelmille olisi ehdotettava kohtuullisessa ajassa. Eri virastot, sidosryhmät ja Maailman terveysjärjestö ovat nimenneet 50–70 ainetta, jotka kuuluvat ensisijaisten työpaikoilla syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden luetteloon. Direktiivin 2004/37/EY liitteeseen III olisi lisättävä muun muassa sellaisia aineita, seoksia ja menetelmiä, kuten dieselmoottorien pakokaasut, formaldehydi, kadmium ja kadmiumyhdisteet, beryllium ja berylliumyhdisteet, nikkeliyhdisteet, arseeni ja arseeniyhdisteet sekä akrylonitriili.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)   Joidenkin syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen.

(3)   Kaikkien syöpää aiheuttavien, perimän muutoksia aiheuttavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen arvioinnissa ja EU:n tason työperäisten altistumisraja-arvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY47 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Kemiallisten tekijöiden o-toluidiini ja 2-nitropropaani osalta käytettävissä ei ollut tiedekomitean suositusta, minkä vuoksi tarkasteltiin muita riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tieteellisen tiedon lähteitä.48, 49

(4)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen kartoituksessa, arvioinnissa ja seikkaperäisessä analysoinnissa ja EU:n tason työperäisten altistumisraja-arvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY47 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Kun kyse on kemiallisista tekijöistä, kuten o-toluidiini ja 2-nitropropaani, käytettävissä ei ollut tiedekomitean suositusta, minkä vuoksi tarkasteltiin muita riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tieteellisen tiedon lähteitä.48, 49

__________________

__________________

47

Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7. huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

47

Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7. huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf și http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf și http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)   Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä kuin NEPSin laatima työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, ovat arvokkaita välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa.

(6)   Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä kuin NEPSin laatima työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, ovat arvokkaita ja tarpeellisia välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa, ja ne olisi siksi otettava vakavasti huomioon.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)   Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria ja kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava tuoreemman tieteellisen tiedon perusteella.

(7)   Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria ja kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava tuoreemman tieteellisen tiedon perusteella, ja kovapuun ja pehmeäpuun välisestä erottelusta olisi luovuttava direktiivin 2004/37/EY liitteen III raja-arvojen osalta, kuten kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea suosittelee. Tiedekomitea päättelee puupölyä koskevassa riskinarvioinnissaan (SCOEL/SUM/102 final), että käytettävissä olevien tietojen perusteella ja työntekijöiden terveyden suojelemisen näkökulmasta pehmeäpuupölyn ja kovapuupölyn välinen erottelu ei ole aiheellista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)   1,2-Epoksipropaani täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä selkeä altistumistaso, jota pienemmän altistumisen tälle syöpää aiheuttavalle aineelle ei odoteta aiheuttavan haittavaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 1,2-epoksipropaanille tällainen raja-arvo.

(8)   1,2-Epoksipropaani täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1B) luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava aine. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä altistumistaso, jota pienemmän altistumisen tälle syöpää aiheuttavalle aineelle ei odoteta aiheuttavan haittavaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa 1,2-epoksipropaanille tällainen raja-arvo.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tällä muutoksella vahvistetaan työntekijöiden terveyden suojelua työpaikalla.

(18)  Tällä muutoksella vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua työpaikalla, edellyttäen että direktiiviin 2004/37/EY tehtävät muutokset saatetaan jäsenvaltioissa asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja yritykset ja työntekijät soveltavat niitä asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työsuojeluviranomaisilla on riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit tehtäviensä suorittamiseen, ja samalla niiden olisi autettava yrityksiä ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) noudattamaan näitä uusia sääntöjä ja niiden olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa ja varattava riittävästi taloudellisia resursseja tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon tukemiseen, ilman että menetetään työpaikkoja.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH) viittaa lausunnoissaan useiden aineiden työperäisen altistumisen sitovien raja-arvojen tarkistusjaksoon. ACSH:n mukaan hengitettävän kiteisen piioksidin ja kovapuupölyjen työperäisen altistumisen sitovia raja-arvoja olisi tarkistettava 3–5 vuoden kuluessa, akryyliamidin ja 1,3-butadieenin kolmen vuoden kuluessa ja kromi(VI):n asianmukaisen tarkistusjakson puitteissa. Tämän vuoksi komission olisi pyydettävä ACHS:ää antamaan kyseisistä aineista ajantasaiset lausunnot.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)  Tulenkestävistä keraamisista kuiduista antamassaan lausunnossa ACSH totesi, että työperäisen altistumisen raja-arvo on tarpeellinen, muttei saanut aikaan yhteistä kantaa raja-arvosta. Tämän vuoksi komission olisi kannustettava ACSH:ta antamaan lausunto tulenkestävien keraamisten kuitujen työperäisen altistumisen sitovasta raja-arvosta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusoikeuksia ja periaatteita.

(20)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja periaatteita ja erityisesti sen 2 artiklassa vahvistettua oikeutta elämään ja 31 artiklan 1 kohdassa vahvistettua oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin, joissa otetaan huomioon henkilön terveys, turvallisuus ja ihmisarvo.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja tarkastellaan uudelleen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanon valossa, jotta voidaan etenkin ottaa huomioon direktiivissä 2004/37/EY vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun asetuksen mukaisesti johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) vuorovaikutus.

(21)  Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-arvoja tarkastellaan uudelleen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanon valossa, jotta voidaan etenkin ottaa huomioon direktiivissä 2004/37/EY vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun asetuksen mukaisesti johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) vuorovaikutus, jotta työntekijöitä suojellaan tehokkaasti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(22)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämä säädös koskee työntekijöiden terveyttä heidän työpaikallaan, määräajaksi sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi asetettava kaksi vuotta.

(23)  Koska tämä säädös koskee työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua heidän työpaikallaan, määräajan sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi oltava viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

Otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1.  Korvataan otsikko seuraavasti:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Korvataan 1 artiklan 1 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, mukaan lukien näiden vaarojen ehkäisy.

Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, mukaan lukien näiden vaarojen ehkäisy.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b.  Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

b a)  ’lisääntymiselle vaarallisella aineella’

 

ainetta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi”.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 c.  Korvataan 2 artiklan c alakohta seuraavasti:

c)  ’raja-arvolla’, jollei toisin täsmennetä, syöpää aiheuttavan aineen tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa ilmassa työntekijän hengitysalueella suhteessa liitteessä III määritettyyn täsmälliseen viiteaikaan.

c)   ’raja-arvolla’, jollei toisin täsmennetä, syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa ilmassa työntekijän hengitysalueella suhteessa liitteessä III määritettyyn täsmälliseen viiteaikaan.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

3 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 d.  Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua työnsä johdosta syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille.

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua työnsä johdosta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 e.  Korvataan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2.  Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara altistua syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja kesto on määritettävä sen mahdollistamiseksi, että jokainen vaara työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset toimenpiteet toteutetaan.

2.  Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara altistua syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja kesto on määritettävä sen mahdollistamiseksi, että jokainen vaara työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset toimenpiteet toteutetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 f.  Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille.

Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

3 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 g.  Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Vaaraa arvioitaessa työnantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota jokaiseen vaaralle erityisen alttiiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan vaikutukseen, ja heidän on muun muassa otettava huomioon tarve olla käyttämättä sellaisia työntekijöitä alueilla, joissa he voivat joutua kosketuksiin syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden kanssa.

4.  Vaaraa arvioitaessa työnantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota jokaiseen vaaralle erityisen alttiiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan vaikutukseen, ja heidän on muun muassa otettava huomioon tarve olla käyttämättä sellaisia työntekijöitä alueilla, joissa he voivat joutua kosketuksiin syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kanssa.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 h alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

4 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 h.  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Työnantajan tulee vähentää niin paljon kuin se on teknisesti mahdollista syöpää aiheuttavan aineen tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen käyttöä työpaikalla korvaamalla se aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

1.  Työnantajan tulee vähentää niin paljon kuin se on teknisesti mahdollista syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen käyttöä työpaikalla korvaamalla se aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 i alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 i.  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Jos syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta ei ole teknisesti mahdollista korvata aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta valmistetaan ja käytetään niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista suljetussa järjestelmässä.

2.  Jos syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta ei ole teknisesti mahdollista korvata aineella, seoksella tai menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta valmistetaan ja käytetään niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista suljetussa järjestelmässä.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 j alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 j.  Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4.  Altistuminen ei saa ylittää syöpää aiheuttavalle aineelle liitteessä III säädettyä raja-arvoa.

4.  Altistuminen ei saa ylittää syöpää aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia aiheuttavalle aineelle tai lisääntymiselle vaaralliselle aineelle liitteessä III säädettyä raja-arvoa.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 k alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 k.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:

5.  Kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta käytetään, työnantajan on sovellettava kaikkia seuraavia keinoja:

5.  Kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle vaarallista ainetta käytetään, työnantajan on sovellettava kaikkia seuraavia keinoja:

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 l alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 l.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)  syöpää aiheuttavan aineen tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen määrien rajoittaminen työpaikalla;

a)  syöpää aiheuttavan aineen, perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai lisääntymiselle vaarallisen aineen määrien rajoittaminen työpaikalla;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 m alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 m.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

c)  työmenetelmien ja teknisten valvontatoimenpiteiden suunnittelu siten, että syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden vapautuminen työpaikalla estyy tai on mahdollisimman vähäistä;

c)  työmenetelmien ja teknisten valvontatoimenpiteiden suunnittelu siten, että syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden vapautuminen työpaikalla estyy tai on mahdollisimman vähäistä;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 n alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – d alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 n.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan d alakohta seuraavasti:

d)  syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden poistaminen niiden syntypaikalta, paikallispoistojärjestelmät tai yleiset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja sopusoinnussa kansanterveyden ja ympäristön suojelemisen tarpeen kanssa;

d)  syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden poistaminen niiden syntypaikalta, paikallispoistojärjestelmät tai yleiset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja sopusoinnussa kansanterveyden ja ympäristön suojelemisen tarpeen kanssa;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 o alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 o.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan e alakohta seuraavasti:

e)  olemassa olevien sopivien menettelyjen käyttäminen syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden mittaamiseksi, erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen aikaiseksi havaitsemiseksi;

e)  olemassa olevien sopivien menettelyjen käyttäminen syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden mittaamiseksi, erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen aikaiseksi havaitsemiseksi;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 p alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

5 artikla – 5 kohta – j alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 p.  Korvataan 5 artiklan 5 kohdan j alakohta seuraavasti:

j)  vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvamerkkien käyttö mukaan lukien ”tupakointi kielletty” -merkkien käyttäminen alueilla, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille;

j)  vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvamerkkien käyttö mukaan lukien ”tupakointi kielletty” -merkkien käyttäminen alueilla, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 q alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 q.  Korvataan 6 artiklan a alakohta seuraavasti:

a)  toiminnasta tai käytetyistä teollisista prosesseista tai molemmista mukaan lukien syyt syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden käyttämiseen;

a)  toiminnasta tai käytetyistä teollisista prosesseista tai molemmista mukaan lukien syyt syöpää aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttämiseen;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 r alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 r.  Korvataan 6 artiklan b alakohta seuraavasti:

b)  valmistettavien tai käytettävien syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita sisältävien aineiden tai seoksien määristä;

b)  valmistettavien tai käytettävien syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävien aineiden tai seoksien määristä;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 s alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

6 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 s.  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”6 a artikla

 

Tietojen toimittaminen komissiolle

 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän direktiivin 6 artiklassa tarkoitetut tiedot osana direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanokertomusta.”

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 t alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 t.  Korvataan 10 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1.  Työnantajien on toteutettava kaikessa toiminnassa, jossa on syöpää aiheuttavilla aineilla tai perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla saastumisen vaara, aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1.  Työnantajien on toteutettava kaikessa toiminnassa, jossa on syöpää aiheuttavilla aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla aineilla saastumisen vaara, aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 u alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 u.  Korvataan 10 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)  työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi alueilla, joilla on syöpää aiheuttavilla aineilla tai perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla saastumisen vaara;

a)  työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi alueilla, joilla on syöpää aiheuttavilla aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla aineilla saastumisen vaara;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 v alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

11 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 v.  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Työnantajien on tiedotettava työntekijöille syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita sisältävistä laitteistoista ja niihin liittyvistä säiliöistä ja varmistettava, että kaikki syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, sekä asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- ja vaaramerkkejä.

2.  Työnantajien on tiedotettava työntekijöille syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävistä laitteistoista ja niihin liittyvistä säiliöistä ja varmistettava, että kaikki syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, sekä asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- ja vaaramerkkejä.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 w alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

14 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 w.   Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaiset järjestelyt asianmukaisten terveystarkastuksien järjestämiseksi työntekijöille, joiden osalta 3 artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin tulokset osoittavat terveyden tai turvallisuuden vaaran olemassaolon.

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaiset järjestelyt asianmukaisten terveystarkastuksien järjestämiseksi koko elinajaksi työntekijöille, joiden osalta 3 artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran olemassaolon.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 x alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

14 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 x   Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen tulee olla sellaisia, että kaikki työntekijät, jos se on perusteltua, voivat käydä asianmukaisissa terveystarkastuksissa:

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen on mahdollistettava, että kaikki työntekijät, jos se on perusteltua, voivat käydä koko elinaikansa asianmukaisissa terveystarkastuksissa:

–  ennen altistumista,

–   ennen altistumista,

–   säännöllisin väliajoin sen jälkeen.

–  säännöllisin väliajoin altistumisjaksolla,

 

  altistumisen päätyttyä ja työsuhteen päätyttyä.

Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on suoraan mahdollista toteuttaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja työhygieenisiä toimenpiteitä.

Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on suoraan mahdollista toteuttaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja työhygieenisiä toimenpiteitä.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 y alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

14 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 y.  Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Jos työntekijän havaitaan kärsivän jostain poikkeavuudesta, jonka epäillään johtuvan altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, voi työntekijöiden terveystarkastuksista vastuussa oleva lääkäri tai viranomainen vaatia muita samalla lailla altistuneita työntekijöitä käymään terveystarkastuksissa. Siinä tapauksessa altistumisen aiheuttama vaara on arvioitava uudelleen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

3.   Jos työntekijän havaitaan kärsivän jostain poikkeavuudesta, jonka epäillään johtuvan altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, voi työntekijöiden terveystarkastuksista vastuussa oleva lääkäri tai viranomainen vaatia muita samalla lailla altistuneita työntekijöitä käymään terveystarkastuksissa. Siinä tapauksessa altistumisen aiheuttama vaara on arvioitava uudelleen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 z alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

14 artikla – 8 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 z.  Korvataan 14 artiklan 8 kohta seuraavasti:

8.  Kaikki syöpätapaukset, joiden on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti todettu aiheutuneen työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

8.  Kaikki syöpätapaukset, joiden on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti todettu aiheutuneen työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a a.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän direktiivin 14 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut tiedot osana direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanokertomusta.”

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

16 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a b.  Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Neuvosto määrittelee perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknillisen tiedon, perusteella direktiivein raja-arvot kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, joille se on mahdollista, ja tarvittaessa antaa muita suoranaisesti tähän liittyviä säännöksiä.

1.  Neuvosto määrittelee perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien tieteellisen ja teknillisen tiedon, perusteella direktiivein raja-arvot kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, joille se on mahdollista, ja tarvittaessa antaa muita suoranaisesti tähän liittyviä säännöksiä.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a c alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

17 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a c v.  Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Liitteeseen II tehtävät, pelkästään tekniset mukautukset, jotka johtuvat tekniikan kehityksestä, syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevista kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutoksista ja syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevan tietämyksen tuloksista, annetaan direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.  Liitteeseen II tehtävät, pelkästään tekniset mukautukset, jotka johtuvat tekniikan kehityksestä, syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutoksista ja syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevan tietämyksen tuloksista, annetaan direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

Liite II – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Korvataan liitteessä II oleva 1 kohta seuraavasti:

1.  Syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistuneiden työntekijöiden terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin työntekijän altistumisoloihin tai olosuhteisiin.

1.  Syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistuneiden työntekijöiden terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin työntekijän altistumisoloihin tai olosuhteisiin.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2004/37/EY

Liite III – A osa

 

Komission teksti

CAS-nro (1)

EY-nro (2)

AINEEN NIMI

RAJA-ARVOT (3)

Huomautus (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Kovapuupölyt

3 (8)

-

-

-

-

-

Kromi(VI)yhdisteet, jotka ovat direktiivin 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita(kromina)

 

0,025

-

-

-

-

-

Tulenkestävät keraamiset kuidut,jotka ovat direktiivin 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

 

-

-

0,3

-

-

-

Hengitettävä kiteinen piidioksidi

0,1 (9)

-

-

-

71-43-2

200-753-7

Bentseeni

3,25

1

-

Iho

75-01-4

200-831-0

Vinyylikloridimonomeeri

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Etyleenioksidi

1,8

1

-

Iho

75-56-9

200-879-2

1,2-Epoksipropaani

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akryyliamidi

0,1

-

-

Iho

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropaani

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-Toluidiini

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadieeni

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hydratsiini

0,013

0,01

-

Iho

593-60-2

209-800-6

Bromietyleeni

4,4

1

-

-

________________

1 CAS nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

3 Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.

4 Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista.

5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

7 f/ml = kuituja millilitrassa.

8 Hengittyvä osuus: jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, raja-arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puupölyihin.

9 Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

 

Tarkistus

CAS nro (1)

EY-nro (2)

AINEEN NIMI

RAJA-ARVOT (3)

Huomautus (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Puupölyt

2 (8)

-

-

Kovapuupölyt: 3 mg/m3 [viiden vuoden kuluttua voimaantulopäivästä] asti Pehmeäpuupölyt: 5 mg/m3 [viiden vuoden kuluttua voimaantulopäivästä] asti

-

-

Kromi(VI)yhdisteet, jotka ovat direktiivin 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita(kromina)

 

0,001

-

-

-

-

-

Tulenkestävät keraamiset kuidut,jotka ovat direktiivin 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita

 

-

-

0,3

-

-

-

Hengitettävä kiteinen piidioksidi

0,05 (9)

-

-

Siirtymäajan arvo 0,1 mg/m3 [kymmenen vuoden kuluttua voimaantulopäivästä] asti – tarkistetaan viiden vuoden kuluttua voimaantulosta

71-43-2

200-753-7

Bentseeni

3,25

1

-

Iho

75-01-4

200-831-0

Vinyylikloridimonomeeri

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Etyleenioksidi

1,8

1

-

Iho

75-56-9

200-879-2

1,2-Epoksipropaani

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Akryyliamidi

0,1

-

-

Iho

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropaani

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-Toluidiini

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadieeni

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Hydratsiini

0,013

0,01

-

Iho

593-60-2

209-800-6

Bromietyleeni

4,4

1

-

-

________________

1 CAS nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

3 Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.

4 Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista.

5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla).

6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).

7 f/ml = kuituja millilitrassa.

8 Hengittyvä osuus.

9 Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.


PERUSTELUT

Komissio julkaisi 13. toukokuuta 2016 direktiivin 2004/37/EY muuttamista koskevan ehdotuksen, jolla pyritään suojelemaan työntekijöitä paremmin altistumiselta syöpää aiheuttaville tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille työpaikalla. Euroopan parlamentti on vaatinut kyseisen direktiivin tarkistamista useaan otteeseen nykyisellä ja edellisellä toimikaudella.

Esittelijä pitää komission aloitetta myönteisenä ensiaskeleena käsiteltäessä ongelmaa, joka koskee syöpää aiheuttaville ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumista työpaikalla. Syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy Euroopassa ja merkittävin työhön liittyvä kuolinsyy. Kaikki työhön liittyvät syövät ovat ehkäistävissä. Unionin ajantasainen ja täsmällinen oikeudellinen kehys auttaa parantamaan työperäisten syöpien ehkäisemistä. Syövän arvioidaan aiheuttavan jäsenvaltioille vuosittain 334 miljardin euron kustannukset(1).

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) mukaan jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että altistumista ja myrkyllisyyttä koskevissa kansallisen tason tiedoissa on puutteita ja että työperäisen altistuksen raja-arvoista on vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Esittelijä katsoo, että työperäisen altistuksen sitovia raja-arvoja määritettäessä on käytettävä ohjenuorana jäsenvaltioiden ja koko maailman parhaita käytänteitä ja sovellettava ennalta varautumisen periaatetta. Tämä periaate olisi otettava direktiivissä huomioon johdonmukaisesti, kuten sen johdanto-osan 14 kappaleessa muistutetaan (”Työntekijöiden suojeluun olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta”).

I. Lisääntymiselle vaarallisten aineiden sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan

Esittelijä ehdottaa direktiivin soveltamisalan laajentamista kattamaan lisääntymiselle vaaralliset aineet, mikä vastaa parlamentin aiempia esityksiä(2) sekä eräiden jäsenvaltioiden voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Äskettäin tehdyn ranskalaistutkimuksen(3) mukaan yli prosentti työntekijöistä altistuu lisääntymiselle vaarallisille aineille. Ekstrapoloimalla kyseiset tiedot voidaan päätellä, että unionissa 2–3 miljoonaa työntekijää altistuu lisääntymiselle vaarallisille aineille. Työntekijöiden suojeleminen tällaisilta aineilta jää nykyisessä lainsäädännössä hyvin heikoksi, koska aihetta käsitellään lähinnä ainoastaan kemiallisia tekijöitä koskevan direktiivin 98/24/EY yleisissä säännöksissä. Lisääntymiselle vaarallisia aineita pidetään asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 (Reach-asetus) erityistä huolta aiheuttavina aineina. Työntekijöiden suojelua koskevien säännösten olisi oltava yhdenmukaisia tämän näkemyksen kanssa. Raskaana olevia työntekijöitä koskevassa direktiivissä 92/85/EY ei edellytetä varotoimia ennen kuin raskaana oleva työntekijä on ilmoittanut raskaudestaan työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että raskauden alkuviikkoina ei ole mitään erityissuojelua ja että naisten ja miesten hedelmällisyyttä ei suojella. Syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavat aineet kytketään unionin lainsäädännössä, kuten Reach-asetuksessa, lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin. Jäsenvaltioiden tasolla jo kuusi maata (Ranska, Itävalta, Suomi, Saksa, Ruotsi ja Tšekin tasavalta) on laajentanut direktiivin soveltamisalaa ottamalla lisääntymiselle vaaralliset aineet mukaan kansallisessa lainsäädännössä.

Ranskassa tehtiin vuonna 2004 tutkimus, jossa arvioitiin 50:tä mahdollista lisääntymiselle vaarallista ainetta, jotka pisteytettiin vaaran ja altistumisen perusteella. Tällä menetelmällä arvioituna kymmenen merkittävintä ainetta olivat: di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, bentsyylibutyyliftalaatti, dibutyyliftalaatti, kadmium, lyijy, heksaklooribentseeni, tolueeni, nonyylifenoli, etyleeniglykolietyylieetteri ja benomyyli(4). Lisääntymiselle vaarallisilla aineilla, kuten ftalaateilla, on esimerkiksi seuraavanlaisia vaikutuksia: kiveksille aiheutuvat myrkyllisyysvaikutukset, miesten ja naisten alentunut hedelmällisyys, sikiötoksisuus (saattaa johtaa kuolemaan tai epämuodostumiin). Alkyylifenoleilla ja niihin liittyvillä kemikaaleilla on hormoneja jäljitteleviä vaikutuksia, ja ne saattavat alentaa miesten hedelmällisyyttä ja vaikuttaa kivesten kokoon ja sperman laatuun(5).

II. Tiukemmat raja-arvot

Esittelijä ehdottaa useille aineille tiukempia raja-arvoja. Esittelijä katsoo, että unionin määrittämien työperäisen altistuksen sitovien raja-arvojen olisi heijasteltava jäsenvaltioissa kehitettyjä parhaita käytänteitä. Kuten komissio vaikutustenarvioinnissaan korostaa, raja-arvoja koskevissa päätöksissä on löydettävä tasapaino syöpäriskin ja sen ehkäisemisestä aiheutuvien kustannusten välillä. Tiukempien raja-arvojen soveltamista varten on ehdotettu lisäaikaa, kun asiassa ilmenee käytännön hankaluuksia vaihtoehtoisten aineiden tai teknisten ratkaisujen puutteen vuoksi. Näin varmistetaan, että työnantajilla on aikaa ratkaisujen kehittämiseen ja investointikustannusten kompensoimiseen. Kaikki esittelijän ehdottamat muutokset koskevat työperäisen altistuksen sitovia raja-arvoja, jotka ovat jo voimassa tai olemassa eräissä jäsenvaltioissa.

– Kiteinen piioksidi

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL) neuvoo soveltamaan raja-arvoa 0,05 mg/m3. Esittelijä on asiasta samaa mieltä ja ehdottaa siten samaa raja-arvoa kuin SCOEL. Komission vaikutustenarvioinnin mukaan tällainen raja-arvo johtaisi siihen, että vuosina 2010–2069 ilmenisi nykyskenaarioon verrattuna 107 350 kuolemantapausta vähemmän.

– Kromi VI

Esittelijä on samaa mieltä kuin ne useat jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Liettua, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska), jotka totesivat neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa, että kromi VI:n raja-arvoa olisi alennettava komission ehdotukseen (0,025 mg/m3) verrattuna. Esittelijä on huolissaan siitä, että raja-arvo asetettaisiin suhteellisen korkeaksi, vaikka kuudenarvoiselle kromille altistumisesta ei ole saatavilla ajantasaisia tietoja, sillä ehdotettua rajaa asetettaessa käytetyt tiedot ovat vuodelta 1995. Kolme jäsenvaltiota soveltaa nykisin raja-arvona 0,001:tä mg/m3. Tässäkin asiassa olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta.

– Puupöly

Esittelijä yhtyy Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) näkemykseen siitä, että on saatu riittävästi näyttöä, ettei kovapuupölyä ja pehmeäpuupölyä ole syytä erotella toisistaan. Viime vuosina on saatu aikaan merkittävää teknistä edistymistä, joten käytännön kannalta on täysin mahdollista soveltaa puupölyyn tiukempaa raja-arvoa. Koska useimmat unionin jäsenvaltiot soveltavat 2 mg/m3:n raja-arvoa, sitä olisi sovellettava unionin yhteisenä raja-arvona siihen saakka, kunnes tiukemman parhaan käytänteen (Ranska) mukainen raja-arvo 1 mg/m3 on saavutettavissa. Direktiivin tulevissa tarkistamisissa olisi arvioitava vielä tiukempaa 0,5 mg/m3:n raja-arvoa terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten, teknisen toteutettavuuden ja kustannusten perusteella.

III. Muut käsiteltävät kysymykset

Esittelijä ei ole ehdottanut työperäisen altistuksen sitovia raja-arvoja muille aineille, koska komissio on nimenomaisesti ilmoittanut tekevänsä direktiiviin lisää muutoksia lähitulevaisuudessa. Koska on olemassa useita aineita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimän muutoksia aiheuttaviksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, esittelijä pitää kyseisiä suunnitelmia myönteisinä ja toteaa, että uudet raja-arvot olisi otettava käyttöön viipymättä, jotta kyetään suojelemaan useampia työntekijöitä altistumiselta, ehkäisemään useampia riskejä ja säästämään useampia ihmishenkiä.

Direktiiviä tarkistettaessa on käsiteltävä myös tiedonkeruun parantamista jakamalla Euroopan tason parhaita käytänteitä ja turvautumalla työmarkkinaosapuoliin, etenkin työnantajiin. Jäsenvaltiot eivät kerää nykyisin selviä ja kattavia tietoja, mikä haittaa tuotantoa, ennaltaehkäisyä ja asianmukaista terveydenhuoltoa ja erityisesti vastuullista päätöksentekoa.

Tiedonkeruun puutteet korostavat entisestään sitä, että altistuneiden työntekijöiden terveydentilaa on seurattava koko elinajan. Tätä muutosta on ehdotettu direktiiviin, koska kyseessä on luonteeltaan kiireellinen ongelma, ja jollei työntekijöiden altistumisesta ole riittävästi tietoja, on mahdotonta arvioida, milloin terveystarkastukset ovat tarpeen. Kaikkia altistuneita työntekijöitä koskevien terveystarkastusten on oltava pakollisia myös altistumisen ja itse työsuhteen päätyttyä siihen saakka, kunnes tietoja on saatavilla riittävästi ja kattavasti, ja terveydenhoitoalan ammattilaiset voivat vaihtaa näitä tietoja yhtenäisesti. Tämä pätee kaikkiin altistuneisiin työntekijöihin, harjoittelijoihin, oppisopimussuhteisiin työntekijöihin ja huoltohenkilöstöön. Syövän havaitseminen varhaisessa vaiheessa on eräs tärkeimmistä tekijöistä, joka parantaa henkiinjäämisen todennäköisyyttä.

Tätä tarkistamista on yleisesti ottaen syytä pitää myönteisenä askeleena kohti kunnianhimoista tavoitetta työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta aineilta työpaikalla. On tärkeää hahmottaa, millä muilla aloilla tämän pitkän aikavälin suojelutavoitteen saavuttamista voidaan edistää (esimerkiksi tutkimusta ja innovointia koskevat aloitteet).

(1)

Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, RIVM, 2016.

(2)

Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2011 antama päätöslauselma EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista (2011/2147/INI)

(3)

Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques, INRS, References en sante au travail, No 144, 2015.

(4)

AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’, 2006, s. 58.

(5)

Evans, T.J., ’Endocrine disruptors’, Gupta, R.C. (Toim.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011, s. 874–875.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.2.2017)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta sekä ehdotusta tukevalla vaikutustenarvioinnilla(1) pyritään varmistamaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen suojelu EU:ssa ottamalla unionin tasolla käyttöön paremmat ammattitaitovaatimukset, jotka liittyvät työntekijöiden altistumiseen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille työssä.

Ehdotuksen päätavoitteita ovat erityisesti seuraavat: a) parannetaan työntekijöiden terveyden suojelua vähentämällä työperäistä altistusta karsinogeenisille tai perimän muutoksia aiheuttaville kemiallisille tekijöille, b) selkeytetään säännöksiä ja tarjotaan talouden toimijoille tasapuolisemmat toimintaedellytykset ja c) lisätään työntekijöiden suojelua koskevan EU:n kehyksen vaikuttavuutta saattamalla se ajan tasalle saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella. Nämä tavoitteet ovat johdonmukaisia suhteessa EU:n perusoikeuskirjan 2 artiklassa vahvistettuun perusoikeuteen elämään ja 31 artiklassa vahvistettuun oikeuteen oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin ja työehtoihin.

Ehdotus on osa komission määrittämää työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa EU:n strategiakehystä kaudelle 2014–2020 ja vastaa komission vuoden 2016 työohjelmassa vahvistettuja ensisijaisia toimia syvempien ja oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja sellaisten oikeudenmukaisten ja aidosti yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden luomiseksi, jotka tarjoavat työntekijöille asianmukaisen suojan ja kestäviä työpaikkoja. Syöpä on yleisin (53 prosenttia) työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja EU:ssa. Työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä kohdalla syöpä paitsi heikentää elämänlaatua merkittävästi myös aiheuttaa suoria terveydenhuoltokustannuksia ja välillisesti ansionmenetyksiä heti ja tulevaisuudessa. Työperäinen syöpä vaikuttaa myös koko talouteen: se vähentää työvoiman tarjontaa, heikentää työvoiman tuottavuutta ja lisää julkiseen talouteen kohdistuvaa rasitetta, kun julkisista varoista joudutaan osoittamaan vältettävissä olevia menoeriä terveydenhuoltoon ja muihin etuuksiin. Lisäksi työperäinen syöpä aiheuttaa yrityksille henkilöstön korvaamiseen liittyviä kustannuksia, tuottavuuden heikentymistä sekä tarvetta nostaa palkkoja kohonneen työperäisen riskin kompensoimiseksi.

Tällä hetkellä työntekijöiden suojelu EU:ssa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta perustuu karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin 2004/37/EY, joka on yksi työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan kehysdirektiivin 89/391/ETY alaisista kaikkiaan 24 direktiivistä. Kyseisessä kehysdirektiivissä asetetaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvien riskien poistamista ja minimoimista koskevat yleistavoitteet Karsinogeeni- ja mutageenidirektiivissä säädetään, että työnantajien on kartoitettava ja arvioitava työntekijöille aiheutuvat, karsinogeeneihin liittyvät riskit ja estettävä altistuminen riskin ilmetessä. Kyseinen prosessi tai kemiallinen tekijä on korvattava vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella, jos se on teknisesti mahdollista. Jos korvaaminen ei ole mahdollista, kemiallisia karsinogeeneja on käytettävä suljetussa järjestelmässä tai työntekijöiden altistumisen taso on vähennettävä niin alhaiseksi kuin teknisesti mahdollista. Työnantajilla on myös velvollisuus varmistaa, että työperäisen altistumisen raja-arvoja ei ylitetä.

Tällä uudella ehdotuksella on tarkoitus tuoda karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin soveltamisalan piiriin sellaisia kemiallisia tekijöitä, joiden on EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen tutkimuksissa todettu aiheuttavan syöpää ihmiselle mutta joita ei vielä ole luokiteltu voimassa olevassa EU:n järjestelmässä. Tarkemmin sanoen ehdotuksella tarkistetaan tai otetaan käyttöön unionin laajuisia työssä tapahtuvan altistumisen raja-arvoja 13:a kemiallista tekijää varten uusimman tieteellisen näytön perusteella ja yhdenmukaistetaan siten merkittävästi toisistaan eroavat kansalliset raja-arvot, jos sellaisia on. Vaikutustenarvioinnin mukaan näin vältetään arviolta 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuoteen 2069 mennessä, jolloin rahallinen terveyshyöty olisi yhteensä 34–89 miljardia euroa.

Valmistelija kannattaakin voimakkaasti edellä mainittua ehdotusta mutta esittää siihen kuitenkin eräitä tarkistuksia, joilla on tarkoitus ennen kaikkea korostaa tarvetta soveltaa ennalta varautuvaa lähestymistapaa ehdotuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Ennalta varautumisen periaate voidaan määritellä unionin oikeuden yleiseksi periaatteeksi, jota on sovelletaan terveyden suojelun, kuluttajien turvallisuuden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi kaikilla unionin toiminnan aloilla(2). Tämä periaate onkin erityisen tärkeä, kun on epäselvää, miten seosten ja erityisesti myrkyllisten aineiden seosten käsittely vaikuttaa työntekijöiden terveyteen, tai kun tieteellistä ja teknistä tietoa ei ole riittävästi saatavilla. Tämän vuoksi on olennaista ottaa käyttöön uusi ja vaikuttava syövän ja siihen liittyvien terveysongelmien ehkäisemiseen tarkoitettu järjestelmä, jossa otetaan huomioon lukuisia toisiinsa vaikuttavia näkökohtia sekä mittaustekniikkaan, riskinhallintatoimiin ja muihin merkityksellisiin tekijöihin liittyvät uusimmat kehityskulut.

Valmistelija huomauttaa myös, että on lisättävä ponnisteluja työntekijöiden suojelemiseksi tehokkaasti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä tai perimän muutoksia aiheuttavilta aineilta työssä, sillä ehdotuksen luettelon ulkopuolella on edelleen useita aineita, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden terveyteen(3). Kaikkien sellaisten aineiden, jotka voivat lisätä työperäisten syöpäsairauksien riskiä, on kuuluttava EU:n lainsäädännön piiriin.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella työntekijöitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella.

(1)  Direktiivin 2004/37/EY tarkoituksena on suojella unionin alueella työskenteleviä yli 217:ää miljoonaa työntekijää syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Direktiivi 2004/37/EY on viipymättä saatettava ajan tasalle uusien ennalta ehkäisevien ja suojaavien toimenpiteiden käyttöönoton varmistamiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät aineet vaikuttavat työntekijöihin täsmälleen yhtä haitallisesti kuin syöpää aiheuttavat aineet ja perimän muutoksia aiheuttavat aineet, ja siksi direktiivin 2004/37/EY soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  On keskeisen tärkeää ottaa huomioon ennalta varautumisen periaate, erityisesti tapauksissa, joissa on epäselvää, miten aineiden ja niiden seosten käsittely vaikuttaa työntekijöiden terveyteen, tai joissa tieteellistä ja teknistä tietoa ei ole riittävästi saatavilla.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Raja-arvoja olisi tarkistettava, kun se on uuden tieteellisen tiedon vuoksi tarpeellista.

(2)  Työntekijöiden suojelua koskevien unionin yleisten säännösten tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi sekä ennalta varautumisen periaatteen noudattamiseksi olisi raja-arvoja tarkistettava säännöllisesti uusimman tieteellisen ja teknisen tiedon sekä mittaustekniikkaan, riskinhallintatoimiin ja muihin merkityksellisiin tekijöihin liittyvien uusimpien kehityskulkujen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  On syytä korostaa, kuinka tärkeää on suojella työntekijöitä altistumiselta syöpää aiheuttaville, perimän muutoksia aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille aineille. Miehet ja naiset altistuvat usein työpaikalla erilaisten aineiden yhdistelmälle, joka saattaa lisätä terveysriskejä, aiheuttaa haittoja lisääntymiselimille ja hedelmällisyyden heikentymistä tai hedelmättömyyttä sekä haitata sikiön kehittymistä ja lasten kehitystä muun muassa aiheuttamalla imetykseen vaikuttavia tai imetyksen kautta tapahtuvia haitallisia vaikutuksia. Lisääntymiselle ja seksuaaliselle toiminnalle vaaralliset aineet herättävät hyvin suurta huolta, ja niihin olisi sovellettava työsuojelussa samaa lähestymistapaa kuin syöpää aiheuttaviin ja perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin. Jotta varmistetaan, että yhä useammat naiset osallistuvat työmarkkinoille ja että heillä on turvalliset olot työpaikalla Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen mukaisesti, olisi lisääntymiselle vaaralliset aineet otettava direktiivin 2004/37/EY tarkistuksen piiriin. Tämä saattaisi sen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 a mukaiseksi naisten työpaikalla suojelemisen osalta.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Tarvitaan syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien sekä lisääntymiselle vaarallisten kemikaalien käytön ehkäisemistä sekä unionin laajuista valistus- ja tiedotuskampanjaa ottaen huomioon Eurostatin viimeisimmät kemianteollisuuden alan tilastot, joiden mukaan unionin alueella tuotetaan vuosittain noin 31 miljoonaa tonnia syöpää aiheuttavia ja perimän muutoksia aiheuttavia sekä lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Joidenkin syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen.

(3)  Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti on työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden korkeimman mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi olennaisen tärkeää ottaa huomioon syöpää aiheuttavien ja perimän muutoksia aiheuttavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden vaihtoehtoiset imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen arvioinnissa ja EU:n tason työperäisten altistumisraja-arvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY47 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Kemiallisten tekijöiden o-toluidiini ja 2-nitropropaani osalta käytettävissä ei ollut tiedekomitean suositusta, minkä vuoksi tarkasteltiin muita riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tieteellisen tiedon lähteitä48, 49.

(4)  Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten tietojen kartoituksessa, arvioinnissa ja seikkaperäisessä analysoinnissa ja EU:n tason työperäisten altistumisraja-arvojen ehdottamisessa neuvoston direktiivin 98/24/EY47 ja direktiivin 2004/37/EY mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Kemiallisten tekijöiden o-toluidiini ja 2-nitropropaani osalta käytettävissä ei ollut tiedekomitean suositusta, minkä vuoksi tarkasteltiin muita riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tieteellisen tiedon lähteitä48, 49.

__________________

__________________

47 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

47 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf ja http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  On olemassa riittävä näyttö siitä, että hengitettävällä kiteisellä piidioksidilla on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Hengitettävälle kiteiselle piidioksidille olisi vahvistettava raja-arvo käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella. Työprosessissa syntyvään hengitettävään kiteiseen piidioksidiin ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200850 mukaista luokitusvaatimusta. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistumista työprosessissa syntyvälle hengitettävälle kiteiselle piidioksidille, ja vahvistaa hengitettävälle kiteiselle piidioksidille (keuhkorakkuloihin päätyvä osuus) raja-arvo.

(5)  On olemassa riittävä näyttö siitä, että hengitettävällä kiteisellä piidioksidilla, joka voi kulkeutua syvälle keuhkoihin ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia, on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Hengitettävälle kiteiselle piidioksidille olisi vahvistettava raja-arvo käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella. Työprosessissa syntyvään hengitettävään kiteiseen piidioksidiin ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200850 mukaista luokitusvaatimusta. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I työ, johon liittyy altistumista työprosessissa tai muussa asiaan liittyvässä prosessissa syntyvälle hengitettävälle kiteiselle piidioksidille, ja vahvistaa hengitettävälle kiteiselle piidioksidille (keuhkorakkuloihin päätyvä osuus) raja-arvo.

__________________

__________________

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä kuin NEPSin laatima työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, ovat arvokkaita välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa.

(6)  Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä kuin NEPSin laatima työmarkkinavuoropuheluun perustuva sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, ovat arvokkaita välineitä, jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa, ja viimeksi mainittu on päivitettävä vastaamaan hyviä käytänteitä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria ja kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava tuoreemman tieteellisen tiedon perusteella.

(7)  Jotta varmistetaan, että ennalta varautumisen periaatetta noudatetaan ja sovelletaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, direktiivin 2004/37/EY liitteessä III vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria, kovapuupölyjä, bentseeniä ja kuudenarvoista kromia koskevia raja-arvoja olisi tarkistettava säännöllisesti tuoreemman tieteellisen tiedon perusteella.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tietyt kromi(VI)yhdisteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Käytettävissä olevien tietojen, mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella on mahdollista määritellä näille kromi(VI)yhdisteille raja-arvo. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa raja-arvo niille kromi(VI)yhdisteille, jotka ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita.

(12)  Tietyt kromi(VI)yhdisteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää aiheuttavan aineen (kategoria 1A tai 1B) luokituskriteerit, joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. Sen vuoksi on mahdollista ja tarpeellista vahvistaa uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin, myös tieteellisiin ja teknisiin tietoihin, perustuva raja-arvo kromi(VI)yhdisteille, jotka ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tällä muutoksella vahvistetaan työntekijöiden terveyden suojelua työpaikalla.

(18)  Tällä direktiiviin 2004/37/EY tehtävällä muutoksella on tarkoitus parantaa ja vahvistaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua työpaikalla vahvistamalla asianmukaisia valvontakeinoja. Sillä myös lisätään unionin asiaan liittyvän lainsäädännön vaikuttavuutta ja selkeyttä ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusoikeuksia ja periaatteita.

(20)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja periaatteita, erityisesti sen 2 artiklassa vahvistettua perusoikeutta elämään sekä sen 2 artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa vahvistettua oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin, terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin ja työehtoihin.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Koska tämä säädös koskee työntekijöiden terveyttä heidän työpaikallaan, määräajaksi sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi asetettava kaksi vuotta.

(23)  Koska tämä säädös koskee työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua heidän työpaikallaan, määräajaksi sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi asetettava enintään kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

Otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1.   Korvataan otsikko seuraavasti:

”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta”

”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta”

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Korvataan 1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, mukaan lukien näiden vaarojen ehkäisy.

”1.   Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai ihmisen hedelmällisyyttä heikentäville aineille, mukaan lukien näiden vaarojen ehkäisy.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

2 artikla – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b.   Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”c a)  ’lisääntymiselle vaarallisella aineella’ ainetta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan kategorian 1A tai 1B mukaiset lisääntymiselle vaarallisen aineen luokituskriteerit.”

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2004/37/EY

17 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 c.   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”17 a artikla

 

Lisääntymiselle vaaralliset aineet

 

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä uudelleen 1 päivään marraskuuta 2017 mennessä jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kuultuaan ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia, joilla otetaan huomioon lisääntymiselle vaarallisten aineiden sisällyttäminen sen soveltamisalaan.”

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

25.5.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Valiokuntakäsittely

8.11.2016

28.11.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati (esittelijä), Evelyne Gebhardt

(1)

SWD(2016)0152 ja SWD(2016)0153.

(2)

Katso muun muassa asia T-74/00, Artegodan v. komissio, Kok. 2002, s. II-02583, tuomion 183 ja 184 kohta.

(3)

Katso muun muassa Wriedtin raportti ”Carcinogens that should be subject to binding limits on workers’ exposure” (2016), Occupational Health & Safety Advice Centre.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

25.5.2016

ITRE

25.5.2016

JURI

25.5.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marita Ulvskog

2.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

13.10.2016

8.12.2016

25.1.2017

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ulrike Rodust

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

EFDD

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

NI

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea, Tiziana Beghin

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö