Pranešimas - A8-0064/2017Pranešimas
A8-0064/2017

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

  9.3.2017 - (COM(2016) 0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) - ***I

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėja: Marita Ulvskog


  Procedūra : 2016/0130(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0064/2017
  Pateikti tekstai :
  A8-0064/2017
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

  (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0248),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0181/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

  –  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7–0000/2016),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis kitu tekstu, jį pakeis iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl kancerogenų ir mutagenų darbe, ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius ir techninius duomenis, nustatyti būtiniausi su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines vertes;

  (1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl kancerogenų, mutagenų ir toksiškų reprodukcijai medžiagų darbe, ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius ir techninius duomenis, ekonomines galimybes, išsamų socialinį ir ekonominį poveikį ir prieigą prie potyrio matavimo protokolų ir technikos būdų darbe, ir nustatyti būtiniausi su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines vertes. Reikalavimais, numatytais toje direktyvoje, siekiama apsaugoti darbuotojus Sąjungos lygmeniu ir šiuos reikalavimus reikėtų laikyti minimaliais. Griežtesnes privalomas profesinio poveikio ribas gali nustatyti valstybės narės;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1a)  būtina laikytis atsargumo principo, ypač tais atvejais, kai esama neaiškumų dėl su medžiagomis ir jų mišiniais susijusios veiklos poveikio darbuotojų sveikatai arba kai turimų mokslinių ir techninių duomenų nepakanka;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)   ribines vertes, atsižvelgiant į mokslinius duomenis, prireikus reikėtų patikslinti;

  (2)   atsižvelgiant į naujus mokslinius ir technikos duomenimis ir įrodymais pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, metodus ir protokolus, skirtus išmatuoti poveikio lygį darbe, Direktyva 2004/37/EB, įskaitant numatytas privalomas profesinio poveikio ribines vertes, turėtų būti reguliariai peržiūrima, ne rečiau kaip kas penkeri metai, ir, kai būtina, atitinkamai patikslinta. Vykdant tokias peržiūras reikėtų atsižvelgti į Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto ir Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto, kurį sudaro po tris tikruosius narius iš kiekvienos valstybės narės, atstovaujančius šalių vyriausybėms, profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, bendradarbiaujant su Tarptautine vėžio mokslinių tyrimų agentūra, rekomendacijas ir nuomones. Taip pat reikia gauti paskutinių trijų dešimtmečių epidemiologinius duomenis apie vėžio ir ligų bei sveikatos sutrikimų, susijusių su kancerogenų, mutagenų arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu darbuotojams, atvejus;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a)   būtina atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu apsaugoti darbuotojus nuo rizikos, susijusios su kancerogenų, mutagenų ir toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu. Darbo vietoje vyrai ir moterys dažnai susiduria su cheminių medžiagų deriniais, o tai gali kelti rimtesnį pavojų sveikatai, daryti neigiamą poveikį jų reprodukcinei sistemai, sukelti vaisingumo sumažėjimą arba nevaisingumą, taip pat turėti neigiamą poveikį vaisiaus vystymuisi ir laktacijai. Reprodukcijai toksiškos medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą, todėl organizuojant darbo vietoje prevenciją turėtų būti laikomasi tokio paties požiūrio kaip kancerogenų ir mutagenų atveju. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra būtinas norint pasiekti pagrindinį strategijos „Europa 2020“ tikslą, t. y. kad iki 2020 m. būtų įdarbinta 75 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų. Kadangi ne visos reprodukcijai toksiškos medžiagos yra ribinę vertę turinčios medžiagos, labai svarbu Direktyvos 2004/37/EB taikymo sritį išplėsti ir toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, siekiant ją suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/20061a, geriau apsaugoti darbuotojus ir jų palikuonis ir užtikrinti saugesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje;

   

  _____________________

   

  1a. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b)  kadangi trūksta nuoseklių duomenų apie medžiagų poveikį, būtina apsaugoti poveikį patiriančių darbuotojų arba darbuotojų, kuriems gresia poveikio rizika, užtikrinant sveikatos priežiūrą, o ne ją vykdant tik tuomet, kai laikoma, kad ji būtina. Todėl darbuotojų, kuriems pagal vertinimo rezultatus, kaip nurodyta Direktyvos 2004/37/EB 3 straipsnio 2 dalyje, yra nustatoma, kad jų sveikatai ar saugai kyla grėsmė, sveiktos priežiūra turėtų būti pratęsta net ir pasibaigus darbingam amžiui ir ją turėtų vykdytų valstybės narės. Direktyvos 2004/37/EB 14 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant visiems poveikį patyrusiems darbuotojams užtikrinti visą gyvenimą trunkančią sveikatos priežiūrą;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2c)  tinkamas ir nuoseklus darbdavių duomenų rinkimas valstybėse narėse yra būtinas siekiant pagerinti ir užtikrinti saugą ir tinkamą rūpinimąsi darbuotojais. Komisija turėtų remti duomenų rinkimo valstybėse narėse geriausios praktikos pavyzdžius ir pasiūlyti, kaip duomenų rinkimą būtų galima patobulinti. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai informacijos Komisijos ataskaitų apie Direktyvos 2004/37/EB įgyvendinimą tikslais;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2d)  Sąjungos lygmeniu nėra suderintos metodikos, skirtos įvertinti kancerogenų, mutagenų ir reprodukcijai toksiškų medžiagų poveikį darbuotojams. Komisija turėtų netrukus parengti tokią Sąjungos lygmens metodiką, siekiant užtikrinti, viena vertus, panašią ir aukšto lygio darbuotojų apsaugą ir, kita vertus, sudaryti vienodas veiklos sąlygas;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2e)  didesnis rizikos sveikatai, su kuria susiduria darbuotojai, skaidrumas turėtų būti numatytas, numatant į Direktyvos 2004/37/EB III priedą įtraukti dvi naujas skiltis, siekiant nurodyti likutinę vėžio riziką, susijusią su privaloma profesinio poveikio riba ir paskutinio vertinimo data;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 f konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2f)   atlikus Direktyvos 2004/37/EB III priedo dalinius pakeitimus, nustatytus šioje direktyvoje, nedelsiant bus pasiūlytos kitos papildomų cheminių medžiagų ribinės vertės. Įvairios agentūros, suinteresuotieji subjektai ir Pasaulio sveikatos organizacija nustatė 50–70 medžiagų apimantį kancerogenų, mutagenų ir reprodukcijai toksiškų medžiagų darbo vietoje prioritetinį sąrašą. Papildomi Direktyvos 2004/37/EB III priedo daliniai pakeitimai turėtų apimti (tačiau jais neapsiriboti) tokias chemines medžiagas, mišinius ir procesus, kaip dyzelinių variklių išmetamosios dujos, formaldehidas, kadmis ir jo junginiai, berilis ir jo junginiai, nikelio junginiai, arsenas ir jo junginiai bei akrilnitrilas;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)   kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugą, vertinant tam tikrus kancerogenus ir mutagenus, reikia atsižvelgti ir į kitus galimus patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą;

  (3)   kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugą, vertinant visus kancerogenus, mutagenus ir reprodukcijai toksiškas medžiagas, reikia atsižvelgti ir į kitus galimus patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (toliau – komitetas) Komisijai visų pirma padeda vertinant naujausius turimus mokslinius duomenis ir siūlant ribines vertes darbo aplinkoje, kuriomis siekiama darbuotojus apsaugoti nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB47 ir Direktyvą 2004/37/EB, turėtų būti nustatomos ES lygmeniu. Komitetas neparengė rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-nitropropano, todėl remtasi kitais pakankamai patikimais viešais mokslinės informacijos šaltiniais,48,49;

  (4)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (toliau – komitetas) Komisijai visų pirma padeda nustatant, vertinant ir nuodugniai analizuojant naujausius turimus mokslinius duomenis ir siūlant profesinio poveikio ribines vertes, kuriomis siekiama darbuotojus apsaugoti nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB47 ir Direktyvą 2004/37/EB, turėtų būti nustatomos ES lygmeniu. Komitetas neparengė rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-nitropropano, todėl remtasi kitais pakankamai patikimais viešais mokslinės informacijos šaltiniais48, 49;

  __________________

  __________________

  47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

  47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

  48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

   

  48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

   

  49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

  49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6)   gairės ir geroji praktika, išplėtotos įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus“ (NEPSi), yra vertingos priemonės, kuriomis bus papildytos reguliavimo priemonės, visų pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines vertes;

  (6)   gairės ir geroji praktika, išplėtotos įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus“ (NEPSi), yra vertingos ir būtinos priemonės, kuriomis bus papildytos reguliavimo priemonės, visų pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines vertes, todėl į jas turėtų būti rimtai atsižvelgta;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7)   Direktyvos 2004/37/EB III priede nustatytos vinilchlorido monomero ir kietosios medienos dulkių ribinės vertės turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į naujesnius mokslinius duomenis;

  (7)   Direktyvos 2004/37/EB III priede nustatytos vinilchlorido monomero ir lapuočių medienos dulkių ribinės vertės turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į naujesnius mokslinius duomenis ir reikėtų pašalinti skirtumą tarp lapuočių ir spygliuočių medienos dulkių, atsižvelgiant į ribinę vertę pagal Direktyvos 2004/37/EB III priedą, kaip rekomendavo Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra ir Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas, kuris šią mintį įtraukė į medienos dulkių rizikos vertinimą (SCOEL/SUM/102 galutinis), atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu turimais duomenimis ir siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą, nėra tinkama atskirti lapuočių ir spygliuočių medienos dulkes;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)   1,2-epoksipropanas atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti aiškią poveikio ribą, kurios neviršijus šio kancerogeno poveikis neturėtų būti kenksmingas. Todėl reikėtų nustatyti tokią ribinę 1,2-epoksipropano vertę;

  (8)   1,2-epoksipropanas atitinka klasifikavimo kaip (1B kategorijos) kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenas pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti poveikio ribą, kurios neviršijus šio kancerogeno poveikis neturėtų būti kenksmingas. Todėl reikėtų nustatyti tokią ribinę 1,2-epoksipropano vertę;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18)  šiuo pakeitimu gerinama darbuotojų sveikatos apsauga darbe;

  (18)  šiuo pakeitimu gerinama darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbe su sąlyga, kad valstybės narės tinkamai perkels Direktyvos 2004/37/EB dalinius pakeitimus į nacionalinę teisę, juos įgyvendins ir kad įmonės ir darbuotojai juos taikys. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad darbo inspekcijos turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie joms padėtų atlikti savo pareigas, ir kartu inspekcijos turėtų padėti įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), laikytis šių naujų taisyklių, ir glaudžiai bendradarbiauti su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir skirti pakankamai finansinių išteklių remti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą, tuo pat metu stengiantis išvengti darbo vietų praradimo;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19a)  Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas savo nuomonėse mini keletui cheminių medžiagų skirtą privalomų profesinio poveikio ribinių verčių peržiūros laikotarpį. Siūloma, kad privalomos profesinio poveikio ribos, nustatytos įkvepiamajam silicio dioksidui ir lapuočių medienos dulkėms, turėtų būti peržiūrimos per 3–5 metus, o akrilamido ir 1,3-butadieno ribos per 3 metus bei chromo (VI) – per atitinkamą peržiūros laikotarpį. Todėl Komisija turėtų paprašyti Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto pateikti atnaujintas nuomones dėl šių medžiagų;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19b)  savo nuomonėje dėl ugniai atsparių keraminių pluoštų Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas sutiko, kad nustatyti privalomą profesinio poveikio ribą būtina, tačiau jam nepavyko priimti bendros pozicijos dėl ribinės vertės. Todėl Komisija turėtų skatinti Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą pateikti nuomonę dėl privalomos ugniai atsparių keraminių pluoštų profesinio poveikio ribinės vertės;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, nustatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 31 straipsnio 1 dalyje;

  (20)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, nustatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 2 straipsnyje (teisė į gyvybę) ir 31 straipsnio 1 dalyje (teisė į darbuotojų sveikatos, saugos ir orumo atžvilgiu tinkamas ir teisingas darbo sąlygas);

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21)  jų ribinės vertės nustatytos pagal šią direktyvą bus nuolat peržiūrimos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 įgyvendinimą, visų pirma atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir DNEL (išvestinės ribinę poveikio nesukeliančios vertės), nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają;

  (21)  jų ribinės vertės nustatytos pagal šią direktyvą bus nuolat peržiūrimos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 įgyvendinimą, visų pirma atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir DNEL (išvestinės ribinę poveikio nesukeliančios vertės), nustatytų pavojingoms cheminėms medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają, kad darbuotojai būtų veiksmingai apsaugoti;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo konkrečių pavojų, kurių kyla dėl kancerogenų veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti ES lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, ES gali patvirtinti priemones. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

  (22)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo konkrečių pavojų, kurių kyla dėl kancerogenų, mutagenų ir toksiškų reprodukcijai medžiagų veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti ES lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, ES gali patvirtinti priemones. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23)  atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas susijęs su darbuotojų sveikata darbo vietoje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti du metai;

  (23)  atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas susijęs su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti ne vėliau kaip dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  Antraštinė dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1)  pavadinimas pakeičiamas taip:

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų, mutagenų arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1a)  1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

  Šios direktyvos tikslas – darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų ar mutagenų poveikio, įskaitant šio pavojaus prevenciją.

  Šios direktyvos tikslas – darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikio, įskaitant šio pavojaus prevenciją.“

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1b)  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

   

  ba)  „toksiška reprodukcijai medžiaga“:

   

  cheminė medžiaga ar mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  2 straipsnio 1 dalies c punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1c)  2 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

  c)  "ribinė vertė", jei nenurodyta kitaip – kancerogeno arba mutageno koncentracijos ore svertinio vidurkio pagal laiką didžiausia reikšmė darbuotojo kvėpavimo erdvėje per tam tikrą laikotarpį, nustatytą tos direktyvos III priede.

  „c)   „ribinė vertė“, jei nenurodyta kitaip – kancerogeno, mutageno arba toksiškos reprodukcijai medžiagos koncentracijos ore svertinio vidurkio pagal laiką didžiausia reikšmė darbuotojo kvėpavimo erdvėje per tam tikrą laikotarpį, nustatytą tos direktyvos III priede.“

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  3 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1d)  3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1.  Ši direktyva taikoma tiems darbams, kurių metu darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su darbo metu susidariusiais kancerogenais ar mutagenais.

  „1.  Ši direktyva taikoma tiems darbams, kurių metu darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su darbo metu susidariusiais kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai medžiagomis.“

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1e)  3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

  2.  Imantis darbų, kurių metu gali kilti poveikio su kancerogenais arba mutagenais rizika, reikia nustatyti darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia imtis.

  „2.  Imantis darbų, kurių metu gali kilti poveikio su kancerogenais, mutagenais arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis rizika, reikia nustatyti darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia imtis.“

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 f punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1f)  3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

  Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus sąlygoms, galinčioms turėti įtakos darbuotojų poveikiui su kancerogenais arba mutagenais.

  Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus sąlygoms, galinčioms turėti įtakos darbuotojų poveikiui su kancerogenais, mutagenais arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis.“

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 g punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  3 straipsnio 4 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1g)  3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

  4.  Atlikdami rizikos įvertinimą, darbdaviai ypač atsižvelgia į visus padarinius tų darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems gresia ypač didelis pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali susidurti su kancerogenais ar mutagenais.

  „4.  Atlikdami rizikos įvertinimą, darbdaviai ypač atsižvelgia į visus padarinius tų darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems gresia ypač didelis pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali susidurti su kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai medžiagomis.“

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 h punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  4 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1h)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1.  Darbdavys mažina kancerogeno ar mutageno naudojimą darbo vietoje, visų pirma pakeisdamas juos pagal technines galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi darbuotojų saugai ir sveikatai.

  „1.  Darbdavys mažina kancerogeno, mutageno ar toksiškos reprodukcijai medžiagos naudojimą darbo vietoje, visų pirma pakeisdamas juos pagal technines galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi darbuotojų saugai ir sveikatai.“

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 i punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1i)  5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Jei kancerogeno ar mutageno techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės galimybės, kad kancerogenas ar mutagenas būtų gaminami ir naudojami uždaroje sistemoje.

  „2.  Jei kancerogeno, mutageno ar toksiškos reprodukcijai medžiagos techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, preparatu ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės galimybės, kad kancerogenas, mutagenas ar toksiška reprodukcijai medžiaga būtų gaminami ir naudojami uždaroje sistemoje.“

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 j punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 4 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1j)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

  4.  Poveikis neviršija kancerogeno ribinės vertės, kaip nustatyta III priede.

  „4.  Poveikis neviršija kancerogeno, mutageno ar toksiškos reprodukcijai medžiagos ribinės vertės, kaip nustatyta III priede.“

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 k punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1k)  5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

  5.  Visada, kai naudojamas kancerogenas ar mutagenas, darbdavys imasi visų šių priemonių:

  „5.  Visada, kai naudojamas kancerogenas, mutagenas ar toksiška reprodukcijai medžiaga darbdavys imasi visų šių priemonių:“

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 l punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 dalies a punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1l)  5 straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

  a)  riboja kancerogeno ar mutageno kiekį darbo vietoje;

  „a)  riboja kancerogeno, mutageno ar toksiškos reprodukcijai medžiagos kiekį darbo vietoje;“

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 m punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 pastraipos c punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1m)  5 straipsnio 5 dalies c punktas pakeičiamas taip:

  c)  darbo procesus ir inžinerines kontrolės priemones projektuoja taip, kad būtų išvengta kancerogenų ar mutagenų patekimo į darbo vietą arba sumažintas patenkantis jų kiekis;

  „c)  darbo procesus ir inžinerines kontrolės priemones projektuoja taip, kad būtų išvengta kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų patekimo į darbo vietą arba sumažintas patenkantis jų kiekis;“

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 n punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 dalies d punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1n)  5 straipsnio 5 dalies d punktas pakeičiamas taip:

  d)  išretina kancerogenus jų susidarymo vietoje, naudoja vietinę išgavimo sistemą arba bendrąją ventiliaciją bei visus kitus tinkamus būdus, kurie atitinka visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikius;

  „d)  išretina kancerogenus, mutagenus ar toksiškas reprodukcijai medžiagas jų susidarymo vietoje, naudoja vietinę išgavimo sistemą arba bendrąją ventiliaciją bei visus kitus tinkamus būdus, kurie atitinka visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikius;“

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 o punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 dalies e punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1o)  5 straipsnio 5 dalies e punktas pakeičiamas taip:

  e)  naudoja žinomus darbo procesus kancerogenų ar mutagenų kiekiui matuoti, ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba avarijos;

  „e)  naudoja žinomus darbo procesus kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų kiekiui matuoti, ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba avarijos;“

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 p punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  5 straipsnio 5 dalies j punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1p)  5 straipsnio 5 dalies j punktas pakeičiamas taip:

  j)  pažymi pavojingas vietas ir naudoja atitinkamus įspėjamuosius ir saugos ženklus, įskaitant ženklus "Nerūkyti", zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su kancerogenais ar mutagenais;

  „j)  pažymi pavojingas vietas ir naudoja atitinkamus įspėjamuosius ir saugos ženklus, įskaitant ženklus Nerūkyti, zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai medžiagomis;“

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 q punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  6 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1q)  6 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

  a)  atliekamus darbus ir (arba) vykstančius gamybinius procesus, įskaitant kancerogenų ar mutagenų naudojimo priežastis;

  „a)  atliekamus darbus ir (arba) vykstančius gamybinius procesus, įskaitant kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo priežastis;“

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 r punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  6 straipsnio 1 dalies b punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1r)  6 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

  b)  pagamintų ar naudojamų medžiagų arba preparatų, kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų, kiekius;

  „b)  pagamintų ar naudojamų medžiagų arba mišinių, kuriuose yra kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, kiekius;“

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 s punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  6 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1s)  Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „6a straipsnis

   

  Informacija Komisijai

   

  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos 6 straipsnyje nurodytą informaciją kaip įgyvendinimo ataskaitų, nurodytų Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnyje, dalį.“

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 t punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1t)  10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

  1.  Darbdaviai įpareigojami visų darbų, dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais ar mutagenais rizika, metu imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad:

  „1.  Darbdaviai įpareigojami visų darbų, dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai medžiagomis rizika, metu imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad:“

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 u punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  10 straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1u)  10 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

  a)  darbuotojai nevalgytų, negertų ar nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia užkrėtimo kancerogenais ar mutagenais pavojus;

  „a)  darbuotojai nevalgytų, negertų ar nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia užkrėtimo kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai medžiagomis pavojus;“

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 v punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  11 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1v)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Darbdaviai praneša darbuotojams apie įrenginius ir su jais susijusias talpyklas, kuriose yra kancerogenų ar mutagenų, užtikrina, kad visos talpyklos, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų, aiškiai ir įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji ar pavojaus ženklai.

  „2.  Darbdaviai praneša darbuotojams apie įrenginius ir su jais susijusias talpyklas, kuriose yra kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, užtikrina, kad visos talpyklos, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, aiškiai ir įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji ar pavojaus ženklai.“

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 w punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  14 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1w)   14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1.  Valstybės narės, laikydamosi nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos, atitinkamai prižiūri darbuotojų, kuriems 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, sveikatą.

  „1.   Valstybės narės, laikydamosi nacionalinių įstatymų arba praktikos, nustato tinkamos privalomos darbuotojų, kuriems 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, sveikatos priežiūros visą gyvenimą tvarką.“

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 x punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  14 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1x)   14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Imamasi tokių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, kad prireikus būtų tikrinama kiekvieno darbuotojo sveikata:

  „2.   Pagal 1 dalyje nurodytą tvarką, prireikus kiekvienam darbuotojui gali būti užtikrinama sveikatos priežiūra visą gyvenimą:

  –  prieš poveikį;

  –  prieš poveikį;

  –   reguliariai po to.

  –  reguliariais intervalais poveikio laikotarpiu;

   

    po poveikio ir darbo santykių pabaigos.

  Imamasi tokių priemonių, kad būtų įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmens higienos ir darbo higienos priemones.

  Imamasi tokių priemonių, kad būtų įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmens higienos ir darbo higienos priemones.

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 y punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  14 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1y)  14 straipsnyje 3 dalis pakeičiama taip:

  3.  Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė sutriko dėl galimo kancerogenų ar mutagenų poveikio, gydytojas arba institucija atsakinga darbuotojų už sveikatos priežiūrą gali paprašyti kitų darbuotojų, patyrusių panašų poveikį, pasitikrinti sveikatą. Tokiu atveju, laikantis 3 straipsnio 2 dalies, pakartotinai įvertinama poveikio rizika.

  „3.   Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė sutriko dėl galimo kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikio, gydytojas arba institucija atsakinga darbuotojų už sveikatos priežiūrą gali paprašyti kitų darbuotojų, patyrusių panašų poveikį, pasitikrinti sveikatą. Tokiu atveju, laikantis 3 straipsnio 2 dalies, pakartotinai įvertinama poveikio rizika.“

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 z punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  14 straipsnio 8 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1z)  14 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

  8.  Atsižvelgiant į visus nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką, kompetentingai institucijai pranešama apie visus profesinės aplinkos sukelto kancerogeninio ar mutageninio poveikio atvejus.

  „8.  Atsižvelgiant į visus nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką, kompetentingai institucijai pranešama apie visus profesinės aplinkos sukelto kancerogeninio, mutageninio ar toksiško reprodukcijai poveikio atvejus.“

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 aa punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1aa)  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

   

  „2a.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos 14 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją kaip įgyvendinimo ataskaitų, nurodytų Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnyje, dalį.“

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 ab punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1ab)  16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  1.  Laikydamasi Sutarties 137 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir remdamasi turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, Taryba direktyvomis nustato visų kancerogenų ar mutagenų, kurių atveju tai įmanoma padaryti, ribines vertes ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai susijusias nuostatas.

  „1.  Laikydamasi Sutarties 137 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir remdamasi turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, Taryba direktyvomis nustato visų kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurių atveju tai įmanoma padaryti, ribines vertes ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai susijusias nuostatas.“

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos -1 ac punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  17 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1acv)  17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Vien tik techniniai II priedo pakeitimai, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pasikeitimus bei išradimus karcinogenų ar mutagenų srityje, priimami Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

  „2.  Vien tik techniniai II priedo pakeitimai, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pasikeitimus bei išradimus kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų srityje, priimami Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka.“

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  II priedo 1 punktas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  1a)  II priedo 1 punktas pakeičiamas taip:

  1.  Gydytojas ir (arba) už karcinogenų ar mutagenų veikiamų darbuotojų sveikatos patikrinimą atsakinga institucija turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.

  „1.  Gydytojas ir (arba) už kancerogenų, mutagenų ar toksiškų reprodukcijai medžiagų veikiamų darbuotojų sveikatos patikrinimą atsakinga institucija turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.“

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  Priedas

  Direktyva 2004/37/EB

  III priedo A dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  CAS Nr. (1)

  EC Nr. (2)

  CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

  RIBINĖS VERTĖS(3)

  Užrašas(4)

  mg/m3 (5)

  ppm (6)

  f/ml(7)

  -

  -

  Lapuočių medienos dulkės

  3 (8)

  -

  -

  -

  -

  -

  Chromo (VI) junginiai, esantys kancerogenais pagal Direktyvos 2 straipsnio a punkto i papunktį (išreikšta chromu)

  0,025

  -

  -

  -

  -

  -

  Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, esantys kancerogenais pagal Direktyvos 2 straipsnio a punkto i papunktį

  -

  -

  0,3

  -

  -

  -

  Įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės

  0,1 (9)

  -

  -

  -

  71-43-2

  200-753-7

  Benzenas

  3,25

  1

  -

  oda

  75-01-4

  200-831-0

  Vinilchlorido monomeras

  2,6

  1

  -

  -

  75-21-8

  200-849-9

  Oksiranas

  1,8

  1

  -

  oda

  75-56-9

  200-879-2

  1,2-epoksipropanas

  2,4

  1

  -

  -

  79-06-1

  201-173-7

  Akrilamidas

  0,1

  -

  -

  oda

  79-46-9

  201-209-1

  2-nitropropanas

  18

  5

  -

  -

  95-53-4

  202-429-0

  o-toluidinas

  0,5

  0,1

  -

  -

  106-99-0

  203-450-8

  1,3-butadienas

  2,2

  1

  -

  -

  302-01-2

  206-114-9

  Hidrazinas

  0,013

  0,01

  -

  oda

  593-60-2

  209-800-6

  Brometilenas

  4,4

  1

  -

  -

  ________________

  1 CAS Nr.: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos indekso numeris.

  2 EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 skirsnyje.

  3 Išmatuotos arba apskaičiuotos aštuonių valandų atskaitos laikotarpiui.

  4 Bendras kiekis organizme gali padidėti, medžiagai patenkant per odą.

  5 mg/m3 = miligramais viename kubiniame metre oro 20°C temperatūroje, esant 101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).

  6 ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).

  7 f/ml = pluoštų milimetre.

  8 Įkvepiamoji frakcija:jei lapuočių medienos dulkių yra susimaišiusios su kitomis medienos dulkėmis, ribinė vertė taikomos visoms medienos dulkėms tame mišinyje.

  9 Alveolinė frakcija.

   

  Pakeitimas

  CAS Nr. (1)

  EC Nr. (2)

  CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

  RIBINĖS VERTĖS(3)

  Užrašas(4)

  mg/m3 (5)

  ppm (6)

  f/ml(7)

  -

  -

  Medienos dulkės

  2 (8)

  -

  -

  Lapuočių medienos dulkės: 3 mg/m³ iki XXXX (5 metai nuo įsigaliojimo dienos) Spygliuočių medienos dulkės: 5 mg/m³ iki XXXX (5 metai nuo įsigaliojimo dienos)

  -

  -

  Chromo (VI) junginiai, esantys kancerogenais pagal Direktyvos 2 straipsnio a punkto i papunktį (išreikšta chromu)

  0,001

  -

  -

  -

  -

  -

  Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, esantys kancerogenais pagal Direktyvos 2 straipsnio a punkto i papunktį

  -

  -

  0,3

  -

  -

  -

  Įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės

  0,05 (9)

  -

  -

  Pereinamojo laikotarpio vertė 0,1 mg/m³ iki XXXX (10 metų nuo įsigaliojimo dienos) – turi būti peržiūrėta praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo dienos

  71-43-2

  200-753-7

  Benzenas

  3,25

  1

  -

  oda

  75-01-4

  200-831-0

  Vinilchlorido monomeras

  2,6

  1

  -

  -

  75-21-8

  200-849-9

  Oksiranas

  1,8

  1

  -

  oda

  75-56-9

  200-879-2

  1,2-epoksipropanas

  2,4

  1

  -

  -

  79-06-1

  201-173-7

  Akrilamidas

  0,1

  -

  -

  oda

  79-46-9

  201-209-1

  2-nitropropanas

  18

  5

  -

  -

  95-53-4

  202-429-0

  o-toluidinas

  0,5

  0,1

  -

  -

  106-99-0

  203-450-8

  1,3-butadienas

  2,2

  1

  -

  -

  302-01-2

  206-114-9

  Hidrazinas

  0,013

  0,01

  -

  oda

  593-60-2

  209-800-6

  Brometilenas

  4,4

  1

  -

  -

  ________________

  1 CAS Nr.: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos indekso numeris.

  2 EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 skirsnyje.

  3 Išmatuotos arba apskaičiuotos aštuonių valandų atskaitos laikotarpiui.

  4 Bendras kiekis organizme gali padidėti, medžiagai patenkant per odą.

  5 mg/m3 = miligramais viename kubiniame metre oro 20°C temperatūroje, esant 101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).

  6 ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).

  7 f/ml = pluoštų milimetre.

  8 Įkvepiamoji frakcija.

  9 Alveolinė frakcija.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2016 m. gegužės 13 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą 2004/37/EB, siekiant geriau apsaugoti darbuotojus nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ir mutagenų poveikiu darbe. Europos Parlamentas tiek per šią, tiek per ankstesnę kadenciją kelis kartus paragino peržiūrėti šią direktyvą.

  Pranešėja palankiai vertina Komisijos iniciatyvą – tai būtų pirmas svarbus žingsnis sprendžiant bendrą kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe problemą. Vėžys yra antra labiausiai paplitusi mirties priežastis Europoje ir labiausiai paplitusi su darbu susijusios mirties priežastis. Visų su darbu susijusių susirgimų vėžiu atvejų galima išvengti. Atnaujinta ir tikslia teisine sistema Europos Sąjungoje bus prisidedama prie geresnės su darbu susijusių vėžinių ligų prevencijos. Manoma, kad valstybių narių metinės sąnaudos dėl to siekia 334 mlrd. EUR[1].

  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) teigia, kad valstybių narių ataskaitose trūksta duomenų apie patiriamą poveikį ir toksikologinių duomenų nacionaliniu lygmeniu ir kad sunku pasiekti sutarimą dėl profesinio poveikio ribinių verčių (angl. OEL). Pranešėja laikosi nuomonės, kad pagrindinis privalomų profesinio poveikio ribinių verčių (angl. BOEL) nustatymo principas yra vadovautis geriausia praktika valstybėse narėse ir visame pasaulyje ir veikti taikant atsargumo principą. Šis principas turėtų būti nuosekliai atspindėtas direktyvoje, kaip primenama jos 14 konstatuojamojoje dalyje („Atsargumo principą reikėtų taikyti darbuotojų sveikatos apsaugai.“).

  I. Toksiškų reprodukcijai medžiagų įtraukimas į direktyvos taikymo sritį

  Pranešėja siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad būtų galima įtraukti toksiškas reprodukcijai medžiagas; tai atitinka ankstesnius Europos Parlamento raginimus[2] ir galiojančiais teisės aktais kai kuriose valstybėse narėse.

  Remiantis neseniai Prancūzijoje atliktu tyrimu[3], daugiau kaip 1 proc. darbuotojų patiria toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikį. Ekstrapoliavus šiuos duomenis, gali būti kad Europos Sąjungoje yra nuo 2 iki 3 mln. darbuotojų, patiriančių toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikį. Šiuo metu teisinė darbuotojų apsauga nuo tokių medžiagų yra labai silpna, nes ji iš esmės yra tik apribota bendromis Cheminių medžiagų direktyvos 98/24/EB nuostatomis. Toksiškos reprodukcijai medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) yra labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos. Darbuotojų apsaugos nuostatos turėtų derėti su šia išvada. Direktyvoje 92/85/EB dėl nėščių darbuotojų nenustatyta prevencinių priemonių prieš tai, kai nėščia darbuotoja praneša darbdaviui apie savo nėštumą. Tai reiškia, kad nėra jokios konkrečios apsaugos ankstyvosiomis nėštumo savaitėmis ir vyrų ar moterų vaisingumo apsaugos. Europos teisės aktuose, pvz., REACH reglamente, kancerogenai ir mutagenai yra siejami su toksiškomis reprodukcijai medžiagomis. Valstybių narių lygmeniu šešios šalys (FR, AT, FI, DE, SE ir CZ) jau išplėtė direktyvos taikymo sritį ir, perkeldamos direktyvą į nacionalinę teisę, į ją įtraukė toksiškas reprodukcijai medžiagas.

  2004 m. Prancūzijoje atliktame tyrime nustatyta 50 galimų toksiškų reprodukcijai medžiagų ir jos išvardytos pagal jų keliamą pavojų ir daromą poveikį. Pirmosios pagal šią metodiką išvardytos 10 medžiagų buvo: di(2-etilheksil)ftalatas, benzilbutilftalatas, dibutilftalatas, švinas, heksachlorbenzenas, toluenas, nonilfenolis, etilenglikolis, dieteris ir benomilas[4]. Į ftalatus panašių toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikis gali būti toksiškumas sėklidėms, sumažintas vyrų ir moterų vaisingumas ir toksiškumas vaisiui (kuris gali sukelti mirtį arba apsigimimą). Alkilfenoliai ir susijusios cheminės medžiagos turi panašių į hormonus savybių (hormonų imitacija) ir dėl jų gali sumažėti vyrų vaisingumas, sėklidžių dydis ir spermos kokybė[5].

  II. Griežtesnės ribinės vertės

  Pranešėja pasiūlė nustatyti griežtesnes kelių aptartų medžiagų ribines vertes. Pranešėja mano, kad Europos Sąjungos nustatytos privalomos profesinio poveikio ribinės vertės turėtų atspindėti geriausią praktiką valstybėse narėse. Kaip savo poveikio vertinime pabrėžė Komisija, sprendimais dėl ribinių verčių nustatoma pusiausvyra tarp vėžio rizikos ir numatomų jo prevencijos išlaidų. Kai esama praktinių sunkumų, nes nėra alternatyvių medžiagų ar techninių sprendimų, siūloma suteikti daugiau laiko griežtesnėms ribinėms vertėms įgyvendinti. Taip užtikrinama, kad darbdaviai turėtų laiko parengti sprendimus ir kompensuoti investicijų sąnaudas. Visi pranešėjo siūlomi pakeitimai atspindi privalomas profesinio poveikio ribines vertes, kurios jau galioja ar yra nustatytos kai kuriose valstybėse narėse.

  – Kristalinis silicio dioksidas

  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (angl. SCOEL) rekomenduoja nustatyti 0,05 mg/m³ ribinę vertę. Pranešėja pritaria šiam požiūriui ir pasiūlė tokią pačią ribinę vertę, kaip SCOEL. Komisijos poveikio vertinime nurodoma, kad nustačius tokią ribinę vertę 2010–2069 m. laikotarpiu būtų 107 350 mažiau mirčių palyginti su dabartiniu scenarijumi.

  – Chromas (VI)

  Pranešėja pritaria nuomonei, kurią per Tarybos diskusijas išreiškė kelios valstybės narės (Belgija, Vokietija, Danija, Prancūzija, Nyderlandai, Lietuva ir Švedija), kad chromo (VI) ribinė vertė turėtų būti sumažinta palyginti su Komisijos pasiūlymu (0,025 mg/m³). Jai kelia nerimą tai, kad, nepaisant naujausių duomenų apie šešiavalenčio chromo poveikį, galėtų būti nustatyta palyginti didelė ribinė vertė, kadangi duomenys, naudoti siūlomai ribai nustatyti, yra 1995 m. duomenys. Šiuo metu trys valstybės narės yra nustačiusios 0,001 mg/m³ ribinę vertę. Vėlgi, reikėtų taikyti atsargumo principą.

  – Medienos dulkės

  Pranešėja pritaria Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros (IARC) nuomonei, kad yra pakankamai įrodymų, kad nereikėtų daryti skirtumo tarp lapuočių ir spygliuočių medienos dulkių. Kadangi pastaraisiais metais padaryta didelė techninė pažanga, žvelgiant iš praktinės perspektyvos visiškai įmanoma nustatyti griežtesnę medienos dulkių kiekio ribinę vertę. Kadangi daugumoje ES valstybių narių nustatyta 2 mg/m³ ribinė vertė, ši vertė turėtų būti bendra visoje Europos Sąjungoje, kol bus galima pasiekti griežtesnę 1 mg/m³ geriausios praktikos ribinę vertę (galiojančią Prancūzijoje). Ateityje persvarstant direktyvą, remiantis poveikiu saugai ir sveikatai, techniniu įgyvendinamumu ir sąnaudomis reikėtų įvertinti galimybę nustatyti dar griežtesnę 0,5 mg/m³ ribinę vertę.

  III. Kiti spręstini klausimai

  Pranešėja nepasiūlė nustatyti papildomų medžiagų privalomų profesinio poveikio ribinių verčių, kadangi Komisija aiškiai ketina artimiausioje ateityje toliau keisti šią direktyvą. Kadangi yra daug medžiagų, kurios buvo nustatytos kaip kancerogenai, mutagenai ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, pranešėja palankiai vertina tokius planus ir ragina nedelsiant nustatyti papildomas ribines vertes, siekiant apsaugoti daugiau darbuotojų nuo poveikio, išvengti daugiau pavojų ir išsaugoti daugiau gyvybių.

  Persvarstant direktyvą taip pat reikia pagerinti duomenų rinkimą dalinantis geriausia patirtimi Europos lygmeniu ir padedant socialiniams partneriams, visų pirma darbdaviams. Šiuo metu dėl to, kad valstybės narės aiškių ir išsamių duomenų surenka nepakankamai, daromos kliūtys saugai, prevencijai ir sveikatos priežiūrai, nekalbant apie atsakingą politikos formavimą.

  Duomenų rinkimo trūkumai taip pat pabrėžia tai, kad reikia nustatyti privalomą poveikį patyrusių darbuotojų sveikatos priežiūrą visą gyvenimą. Tai pasiūlyta šios direktyvos pakeitime dėl skubaus problemos pobūdžio, nes, neturint pakankamai duomenų apie poveikį darbuotojams, neįmanoma įvertinti, kada sveikatos priežiūra yra būtina. Kol nebus surinktas pakankamas kiekis išsamių duomenų, kuriais nuolat bus galima dalytis su atitinkamais sveikatos priežiūros specialistais, turi būti vykdoma visų darbuotojų sveikatos priežiūra, taip pat ir poveikiui pasibaigus bei pasibaigus jų profesiniam gyvenimui. Ši nuostata apima visus poveikį patyrusius darbuotojus, stažuotojus, gamybinę praktiką atliekančius asmenis ir priežiūros personalą. Ankstyvas vėžio nustatymas yra vienas svarbiausių veiksnių, padedančių padidinti išgyvenimo tikimybę.

  Apskritai ši peržiūra turi būti suvokiama kaip pirmasis žingsnis siekiant atnaujinto tikslo apsaugoti darbuotojus nuo kenksmingų medžiagų darbo vietoje. Svarbu įžvelgti, kokios papildomos politikos sritys gali padėti siekti ilgalaikio apsaugos tikslo, pavyzdžiui, vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijų iniciatyvas.

  • [1]  Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, RIVM, 2016 m.
  • [2]  2011 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2007–2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros (2011/2147(INI)).
  • [3]  Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques, INRS, References en sante au travail, Nr. 144, 2015 m.
  • [4]  AFSSET – „Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail“, Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’, 2006 m., p. 58.
  • [5]  Evans, T.J.,’ Endocrine disruptors’, Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011 m., p. 874-875.

  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (1.2.2017)

  pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
  (COM(2016) 0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

  Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Poveikio vertinimo[1] paremtu pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, siekiama užtikrinti aukšto lygio darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą ES, ES lygmeniu nustatant aukštesnius profesinės veiklos standartus, susijusius su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbuotojams darbo aplinkoje.

  Konkrečiau kalbant, pasiūlymu pirmiausiai siekiama: a) stiprinti darbuotojų sveikatos apsaugą, mažinant vėžį arba mutacijas galinčių sukelti cheminių medžiagų poveikį darbo aplinkoje, b) ekonominės veiklos vykdytojams suteikti daugiau aiškumo ir sudaryti vienodesnes veiklos sąlygas, taip pat c) padidinti ES darbuotojų apsaugos sistemos veiksmingumą, ją atnaujinant remiantis turimais moksliniais faktais. Šie tikslai dera su pagrindine teise į gyvybę ir teise į darbuotojo sveikatos, saugos ir orumo atžvilgiu sąžiningas ir teisingas darbo sąlygas, kaip nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos atitinkamai 2 ir 31 straipsniuose.

  Pasiūlymas susijęs su Komisijos parengta 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategine programa ir atitinka Komisijos prioritetinius veiksmus pagal jos 2016 m. darbo programą, kuriais siekiama stipresnės ir teisingesnės bendrosios rinkos ir sukurti teisingą ir iš tiesų europinę darbo rinką, kurioje darbuotojams užtikrinama derama apsauga ir darbo vietų tvarumas. ES vėžys yra dažniausia (53 %) su darbu susijusių mirties atvejų priežastis. Dėl vėžio ne tik gerokai suprastėja darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo kokybė, bet ir patiriama tiesioginių sveikatos priežiūros sąnaudų, taip pat netiesiogiai prarandamos esamos ir būsimos pajamos. Profesiniai susirgimai vėžiu taip pat daro poveikį visai ekonomikai, dėl jo mažėja darbo jėgos pasiūla ir našumas bei didėja našta viešiesiems finansams, nes patiriama viešųjų sveikatos priežiūros ir kitų socialinių išlaidų, kurių būtų galima išvengti. Be to, įmonėms dėl profesinių susirgimų vėžiu tenka patirti darbuotojų keitimo sąnaudų ir našumo nuostolių bei tenka mokėti didesnius atlyginimus, kad būtų kompensuojama didesnė profesinė rizika.

  Darbuotojams ES šiuo metu teikiama apsauga nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų pagal Kancerogenų ir mutagenų direktyvą (2004/37/EB), kuri yra viena iš 24 direktyvų, priklausančių Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvos (89/391/EEB) taikymo sričiai. Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvoje nustatomi bendrieji tikslai, kuriuos įgyvendinant pašalinama arba kuo labiau sumažinama darbuotojų saugai ir sveikatai kylanti rizika. Kancerogenų ir mutagenų direktyvoje numatyta, kad darbdaviai privalo nustatyti ir įvertinti darbuotojams dėl kancerogenų poveikio kylančią riziką, o jai kilus, privalo užtikrinti, kad jų veikimui būtų užkirstas kelias. Tais atvejais, kai tai techniškai įmanoma, atitinkamas procesas (medžiaga) turi būti pakeistas (-a) nepavojingu (-a) arba mažiau pavojingu (-a) procesu (medžiaga). Jeigu pakaitalai neįmanomi, cheminiai kancerogenai turi būti naudojami uždaroje sistemoje arba poveikis darbo aplinkoje turi būti sumažintas iki kuo žemesnio techniškai galimo lygio. Darbdaviai taip pat privalo užtikrinti, kad poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės nebūtų viršijamos.

  Naujuoju pasiūlymu siekiama į Kancerogenų ir mutagenų direktyvos taikymo sritį įtraukti keletą cheminių medžiagų, kurios ES nepriklausančių valstybių arba tarptautinių organizacijų pripažintos turinčiomis kancerogeninį poveikį žmonėms, tačiau dar nėra laikomos tokiomis pagal galiojančią ES sistemą. Konkrečiai siūloma remiantis naujausiais moksliniais faktais ES lygmeniu peržiūrėti arba nustatyti 13 cheminių medžiagų profesinio poveikio ribines vertes, suderinant labai skirtingas nacionalines ribines vertes (kai jų esama). Remiantis poveikio vertinimu, numatoma, kad dėl to iki 2069 m bus išgelbėta maždaug 100 000 gyvybių ir iš to gauta bendra nauda sveikatai, kiekybiškai įvertinta pinigais, sudarys 34–89 mlrd. EUR.

  Todėl nuomonės referentas tvirtai remia minėtą pasiūlymą, nors ir pateikdamas pakeitimų, kurių pagrindinis tikslas – pabrėžti poreikį įgyvendinant pasiūlymą laikytis atsargumo principo. Atsargumo principas gali būti apibrėžtas kaip bendrasis Sąjungos teisės principas, taikytinas siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos, vartotojų saugos ir aplinkos apsaugos lygį visose Sąjungos veiklos srityse[2]. Šis principas ypač svarbus, kai esama neaiškumų dėl su mišiniais, ypač toksinių medžiagų, susijusios veiklos poveikio darbuotojų sveikatai arba kai turimų mokslinių ir techninių duomenų nepakanka. Iš esmės tam reikia sukurti naują ir veiksmingą vėžio ir susijusių sveikatos problemų prevencijos paradigmą, kurioje atsižvelgiama į keletą tarpusavyje susijusių veiksnių ir į naujausius matavimo metodų, rizikos valdymo priemonių ir kitų aktualių veiksnių patobulinimus.

  Be to, nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant efektyviai apsaugoti darbuotojus nuo rizikos, susijusios su darbo aplinkoje esančiais kancerogenais ir mutagenais, nes tebėra įvairių į pasiūlyme pateiktą sąrašą neįtrauktų medžiagų, galinčių turėti neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai[3]. Visoms cheminėms medžiagoms, kurios gali padidinti profesinių vėžio susirgimų riziką, turi būti taikomi ES teisės aktai.

  PAKEITIMAI

  Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl kancerogenų ir mutagenų darbe, ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius ir techninius duomenis, nustatyti būtiniausi su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines vertes;

  (1)  Direktyva 2004/37/EB siekiama daugiau kaip 217 mln. Sąjungos darbuotojų apsaugoti nuo pavojų jų sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl kancerogenų ir mutagenų darbe, ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius ir techninius duomenis, nustatyti būtiniausi su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines vertes;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1a)  Direktyvą 2004/37/EB reikia nedelsiant atnaujinti, kad būtų nustatytos naujos prevencinės ir apsaugos priemonės;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1b)  vaisingumui kenkiančios medžiagos darbuotojų sveikatai daro tokį pat žalingą poveikį kaip kancerogenai ar mutagenai, todėl Direktyvos 2004/37/EB taikymo sritis turėtų apimti ir vaisingumui kenkiančias medžiagas;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1c)  būtina atsižvelgti į atsargumo principą, ypač tais atvejais, kai esama neaiškumų dėl su medžiagomis ir jų mišiniais susijusios veiklos poveikio darbuotojų sveikatai arba kai turimų mokslinių ir techninių duomenų nepakanka;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  ribines vertes, atsižvelgiant į mokslinius duomenis, prireikus reikėtų patikslinti;

  (2)  siekiant pagerinti Sąjungos sistemos nuostatų dėl darbuotojų apsaugos veiksmingumą ir efektyvumą ir laikantis atsargumo principo, ribinės vertės turėtų būti reguliariai peržiūrimos atsižvelgiant į naujausią mokslinę ir techninę informaciją ir duomenis, taip pat atsižvelgiant į naujausius matavimo metodų, rizikos valdymo priemonių ir kitų aktualių veiksnių patobulinimus;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a)  būtina atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu apsaugoti darbuotojus nuo rizikos, susijusios su kancerogenų, mutagenų ir toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu. Darbo vietoje vyrai ir moterys dažnai susiduria su pavojingų medžiagų deriniais, o tai gali kelti rimtesnį pavojų sveikatai, daryti neigiamą poveikį jų reprodukcinėms sistemoms, sukelti vaisingumo sumažėjimą arba nevaisingumą, taip pat turėti neigiamą poveikį vaisiaus vystymuisi ir vaikų vystymuisi dėl, be kita ko, žalingo poveikio laktacijai arba žalingo poveikio perdavimo maitinant krūtimi. Reprodukcijai ir lytinei funkcijai toksiškos medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą, todėl turėtų būti organizuojama tokia pati prevencija darbo vietoje kaip kancerogenų ir mutagenų atveju. Siekiant užtikrinti aktyvesnį ir saugų moterų dalyvavimą darbo rinkoje, laikantis pagrindinio strategijos „Europa 2020“ tikslo, į reprodukcijai toksiškų medžiagų klausimą reikėtų atsižvelgti persvarstant Direktyvą 2004/37/EB. Taip moterų apsaugos darbovietoje požiūriu ji būtų suderinta su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/20061a.

   

  ________________

   

  1a. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b)  reikia užtikrinti kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų prevenciją ir Sąjungos lygmeniu vykdyti informavimo kampaniją, remiantis naujausiais Eurostato statistiniais duomenimis apie cheminių medžiagų gamybą, kuriais remiantis Sąjungoje kasmet pagaminama apytikriai 31 mln. tonų kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  kad būtų galima užtikrinti geriausią galimą apsaugą, vertinant tam tikrus kancerogenus ir mutagenus, reikia atsižvelgti ir į kitus galimus patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą;

  (3)  laikantis atsargumo principo, kad būtų galima užtikrinti kuo stipresnę darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą, itin svarbu atsižvelgti ir į kitokius galimus kancerogenų, mutagenų ir toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų patekimo būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per odą;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (toliau – komitetas) Komisijai visų pirma padeda vertinant naujausius turimus mokslinius duomenis ir siūlant ribines vertes darbo aplinkoje, kuriomis siekiama darbuotojus apsaugoti nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir Direktyvą 2004/37/EB47, turėtų būti nustatomos ES lygmeniu. Komitetas neparengė rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-nitropropano, todėl remtasi kitais pakankamai patikimais viešais mokslinės informacijos šaltiniais48, 49;

  (4)  Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (toliau – komitetas) Komisijai visų pirma padeda nustatant, vertinant ir nuodugniai analizuojant naujausius turimus mokslinius duomenis ir siūlant ribines vertes darbo aplinkoje, kuriomis siekiama darbuotojus apsaugoti nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB47 ir Direktyvą 2004/37/EB, turėtų būti nustatomos ES lygmeniu. Komitetas neparengė rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-nitropropano, todėl remtasi kitais pakankamai patikimais viešais mokslinės informacijos šaltiniais48, 49;

  __________________

  __________________

  47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

  47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

  48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

   

  48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

   

  49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

  49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  turima pakankamai įrodymų, kad įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės yra kancerogeninės. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, reikėtų nustatyti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių ribinę vertę. Vykstant darbo procesui susidarančios įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės neklasifikuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/200850. Todėl į Direktyvos 200437/EB I priedą reikia įtraukti darbą, kurį atliekant esama įkvepiamųjų silicio dioksido dulkių (alveolinės frakcijos), susidarančių vykstant darbo procesui, poveikio ir nustatyti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (alveolinės frakcijos) ribinę vertę;

  (5)  turima pakankamai įrodymų, kad įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės, kurios gali patekti giliai į plaučius ir sukelti rimtų sveikatos sutrikimų, yra kancerogeninės. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, reikėtų nustatyti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių ribinę vertę. Vykstant darbo procesui susidarančios įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės neklasifikuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/200850. Todėl į Direktyvos 200437/EB I priedą reikia įtraukti darbą, kurį atliekant esama įkvepiamųjų silicio dioksido dulkių, susidarančių vykstant darbo procesui arba kitam susijusiam procesui, poveikio ir nustatyti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių (alveolinės frakcijos) ribinę vertę;

  __________________

  __________________

  50 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

  50 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6)  gairės ir geroji praktika, išplėtotos įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus“ (NEPSi), yra vertingos priemonės, kuriomis bus papildytos reguliavimo priemonės, visų pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines vertes;

  (6)  gairės ir geroji praktika, išplėtotos įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo turinčius produktus“ (NEPSi), yra vertingos priemonės, kuriomis bus papildytos reguliavimo priemonės, visų pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines vertes ir atnaujinti jas atsižvelgiant į dabartinę praktiką;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7)  Direktyvos 2004/37/EB III priede nustatytos vinilchlorido monomero ir kietosios medienos dulkių ribinės vertės turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į naujesnius mokslinius duomenis;

  (7)  siekiant, kad būtų laikomasi atsargumo principo siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą bei saugą ir kad šis principas būtų taikomas, Direktyvos 2004/37/EB III priede nustatytos vinilchlorido monomero, kietosios medienos dulkių, benzeno ir chromo (VI) ribinės vertės turėtų būti reguliariai tikslinamos atsižvelgiant į naujesnius mokslinius duomenis;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12)  tam tikri chromo (VI) junginiai atitinka klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenai kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenai pagal Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis, galima nustatyti tų chromo (VI) junginių ribinę vertę. Todėl reikia nustatyti chromo (VI) junginių, esančių kancerogenais pagal Direktyvą 2004/37/EB, ribinę vertę;

  (12)  tam tikri chromo (VI) junginiai atitinka klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenai kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl tai kancerogenai pagal Direktyvą 2004/37/EB. Todėl galima ir būtina nustatyti chromo (VI) junginių, kurie pagal Direktyvą 2004/37/EB yra kancerogenai, ribinę vertę, remiantis naujausia turima informacija, įskaitant mokslinius ir techninius duomenis;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18)  šiuo pakeitimu gerinama darbuotojų sveikatos apsauga darbe;

  (18)  daliniu direktyvos 2004/37/EB pakeitimu siekiama pagerinti ir sustiprinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą jų darbo vietoje, sustiprinant atitinkamas kontrolės priemones. Be to, padidinamas atitinkamų Sąjungos teisės aktų veiksmingumas ir aiškumas ir užtikrinamos vienodos sąlygos;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, nustatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 31 straipsnio 1 dalyje;

  (20)  šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma pagrindinės teisės į gyvybę, įtvirtintos jos 2 straipsnyje, ir teisės į žmonių sveikatos, saugos ir orumo požiūriu tinkamas ir teisingas darbo sąlygas, įtvirtintos jos 2 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23)  atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas susijęs su darbuotojų sveikata darbo vietoje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti du metai;

  (23)  atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas susijęs su darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti ne vėliau kaip dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  Pavadinimas

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1)   pavadinimas pakeičiamas taip:

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe;

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų, mutagenų arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu darbe“

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  -1a)  1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

  „1.   Šios direktyvos tikslas – darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų ar mutagenų poveikio, įskaitant šio pavojaus prevenciją.

  „1.   Šios direktyvos tikslas – darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų, mutagenų ar vaisingumui kenkiančių medžiagų poveikio darbe, įskaitant šio pavojaus prevenciją.

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  2 straipsnio c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1b)   2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

   

  „ca)   toksiška reprodukcijai medžiaga – medžiaga, atitinkanti priskyrimo 1A arba 1B kategorijos medžiagoms, toksiškoms reprodukcijai, kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priede.“

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies -1 c punktas (naujas)

  Direktyva 2004/37/EB

  17 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1c)   įterpiamas šis straipsnis:

   

  „17a straipsnis

   

  Toksiškos reprodukcijai medžiagos

   

  Ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 1 d. Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, peržiūri šią direktyvą ir pasiūlo pakeitimus, būtinus siekiant atsižvelgti į toksiškų reprodukcijai medžiagų įtraukimą į jos taikymo sritį.“

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  25.5.2016

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  25.5.2016

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Kostas Chrysogonos

  11.7.2016

  Svarstymas komitete

  8.11.2016

  28.11.2016

   

   

  Priėmimo data

  31.1.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  22

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

  • [1]  SWD(2016) 152 ir SWD(2016) 153.
  • [2]  Žr., be kita ko, bylos T-74/00, Artegodan prieš Komisiją, [2000], Rink. II-02583, 183–184 dalis.
  • [3]  Žr., be kita ko, ataskaitą „Carcinogens that should be subject to binding limits on workers' exposure“, kurią 2016 m. parengė „Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit“ darbuotojas Henning Wriedt.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  10.5.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  25.5.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  25.5.2016

  ITRE

  25.5.2016

  JURI

  25.5.2016

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ITRE

  14.6.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Marita Ulvskog

  2.6.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  31.8.2016

  13.10.2016

  8.12.2016

  25.1.2017

  Priėmimo data

  28.2.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  38

  6

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Ulrike Rodust

  Pateikimo data

  9.3.2017

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  38

  +

  ALDE

  EFDD

  EPP

  Green/EFA

  GUE/NGL

  NI

  S&D

  Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

  Laura Agea, Tiziana Beghin

  Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

  Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

  Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  Lampros Fountoulis

  Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

  6

  -

  ECR

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

  0

  0

   

   

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė