ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Юси Хала-ахо


Процедура : 2016/0198(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0065/2017
Внесени текстове :
A8-0065/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0434),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0247/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0065/2017),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение на Комисията е от по-скоро техническо, отколкото политическо естество. То се основава на предишни инструменти по въпроса (Регламент (ЕО) № 1030/2002[1], последно изменен с Регламент (ЕО) № 380/2008[2]

).

Предложението няма за цел цялостното хармонизиране на разрешенията за пребиваване, тъй като то следва да бъде неутрално по отношение на разходите, а също така беше прието, че е целесъобразно да се даде възможност на държавите членки, които желаят да предоставят на граждани на трети страни същите преимущества като тези на собствените си граждани, да добавят използването на контактен чип за целите на електронното управление. Настоящият регламент актуализира приложението, с цел да се осигури по-голяма хармонизация. Дори все още да не може да се постигне пълно уеднаквяване и някои различия да остават, инструментът представлява стъпка напред.

Предложението има за цел да осигури единен дизайн и някои стандартни защитни елементи, към които могат да се добавят допълнителни елементи по избор.

По-нататъшната хармонизация на разрешенията за пребиваване помага на граничните служители и други компетентни органи да изпълняват своите задачи и допринася за сигурността на гражданите на ЕС и законно пребиваващите лица. Считам, че член 79 от ДФЕС е подходящото правно основание с евентуално участие на Обединеното кралство и Ирландия въз основа на Протокол № 21.

Една по-голяма хармонизация може да се постигне единствено ако всяка държава членка участва в рамките на същия инструмент.

  • [1]  Регламент на Съвета от 13 юни 2002 г. година за установяване на единен формат на разрешения за пребиваване за граждани на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).
  • [2]  Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 г. година за изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 1).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

Позовавания

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Дата на приемане

9.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Дата на внасяне

13.3.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“