ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Jussi Halla-aho


Postup : 2016/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0065/2017
Předložené texty :
A8-0065/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM (2016)0434),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0247/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0065/2017),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh Komise je spíše technické než politické povahy. Vychází z předchozích nástrojů týkajících se této záležitosti (nařízení (ES) č. 1030/2002[1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 380/2008[2]).

Cílem tohoto návrhu není zcela harmonizované povolení k pobytu, neboť by se mělo jednat o nákladově neutrální návrh a bylo považováno za vhodné umožnit těm členským státům, které si přály poskytnout státním příslušníkům třetích zemí stejné výhody jako svým vlastním občanům, aby na doklad přidaly kontaktní čip pro účely elektronické veřejné správy.

Toto nařízení aktualizuje přílohu, aby se zajistila větší harmonizace. I když se nepodaří dosáhnout úplné jednotnosti a některé rozdíly budou i nadále existovat, představuje tento nástroj posun kupředu. Cílem návrhu je zajistit jednotný vzor a některé standardní bezpečnostní prvky, které lze doplnit volitelnými bezpečnostními prvky.

Další harmonizace povolení k pobytu umožní pohraniční stráži a dalším příslušným orgánům plnit jejich úkoly a přispívá k bezpečnosti občanů EU a osob, které v EU zákonně pobývají.

Považuji článek 79 SFEU za odpovídající právní základ, přičemž účast Spojeného království a Irska by se mohla zakládat na protokolu (č. 21). Větší jednotnosti lze dosáhnout pouze v případě, že se každý členský stát zapojí do některého z nástrojů.

  • [1]  Nařízení Rady ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1.
  • [2]  Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 1.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

Referenční údaje

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Datum předložení EP

30.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Datum přijetí

9.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Datum předložení

13.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se