BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8–0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jussi Halla-aho


Procedure : 2016/0198(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0065/2017
Indgivne tekster :
A8-0065/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

(COM(2016)0434 – C8–0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0434),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0247/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0065/2017),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposal at hand is technical rather than political in nature. It is based on the previous instruments on the issue (Regulation (EC) No 1030/2002[1], as last amended by Regulation (EC) No 380/2008[2]).

The proposal does not aim at a fully harmonized residence permit, as it should be cost-neutral and as it has been considered appropriate to allow those Member States that wish to give third-country nationals the same advantages as their own citizens, to add a contact chip for e-government purposes.

The present Regulation updates the Annex to provide for greater harmonization. Even if full uniformity is still not achieved and some divergences remain, the instrument presents a step forward. The proposal aims to ensure a uniform design and certain standard security features, to which optional features can be added.

Further harmonization of the residence permit helps border guards and other relevant authorities to conduct their tasks and contributes to the security of EU citizens and legal residents.

I consider Article 79 TFEU as the adequate legal basis with possible participation of the UK and Ireland based on Protocol 21. A greater uniformity can only be achieved if each Member State participates in the framework of one instrument.

  • [1]  Council Regulation of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals, OJ L 157, 15.6.2002, p. 1.
  • [2]  Council Regulation (EC) No 380/2008 of 18 April 2008 amending Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals, OJ L 115, 29.4.2008, p.1.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

Referencer

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Dato for høring af EP

30.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Dato for vedtagelse

9.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Dato for indgivelse

13.3.2017

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention