Postupak : 2016/0198(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0065/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0065/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0340

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 451kWORD 55k
13.3.2017
PE 597.477v02-00 A8-0065/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jussi Halla-aho

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0434),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 79. stavak 2.a Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0247/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0065/2017),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Ovaj je Prijedlog Komisije više tehničke nego političke prirode. Temelji se na prijašnjim instrumentima o tom pitanju (Uredba (EZ) br. 1030/2002(1) posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 380/2008(2)).

Cilj Prijedloga nije uvođenje potpuno usklađene boravišne dozvole jer bi ona trebala biti neutralna u pogledu troškova i jer se smatra prikladnim da se onim državama članicama koje državljanima trećih zemalja žele omogućiti iste pogodnosti kao i svojim građanima omogući dodavanje kontaktnog čipa za potrebe e-uprave.

Trenutačnom se Uredbom ažurira Prilog kako bi se omogućila bolja usklađenost. Iako još nije postignuta potpuna jedinstvenost te i dalje postoje neke razlike, ovaj je instrument korak naprijed. Prijedlogom se pokušavaju osigurati jedinstven oblik i određene standardne sigurnosne značajke kojima se mogu dodati neobvezne značajke.

Daljnjim usklađivanjem boravišnih dozvola pomaže se graničnoj policiji i ostalim relevantnim tijelima u obavljanju njihovih zadaća te se doprinosi sigurnosti građana EU-a i osoba sa zakonitim boravištem u EU-u.

Smatram da je članak 79. UFEU-a odgovarajuća pravna osnova, uz moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine i Irske na temelju Protokola 21. Veća jedinstvenost može se ostvariti samo ako svaka država članica sudjeluje u okviru jednog instrumenta.

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja, SL L 157, 15.6.2002., str. 1.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 380/2008 od 18. travnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju ujednačenog formata boravišne dozvole za državljane trećih zemalja, SL L 115, 29.4.2008., str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

Referentni dokumenti

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Datum usvajanja

9.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Datum podnošenja

13.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti