Pranešimas - A8-0065/2017Pranešimas
A8-0065/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

13.3.2017 - (COM(2016) 0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Jussi Halla-aho


Procedūra : 2016/0198(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0065/2017
Pateikti tekstai :
A8-0065/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

(COM(2016) 0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0434),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0247/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0065/2017),

1.  priima savo poziciją per pirmąjį svarstymą, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šis Komisijos pasiūlymas yra daugiau techninio nei politinio pobūdžio. Jis pagrįstas ankstesnėmis priemonėmis, reglamentuojančioms šį klausimą (Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002[1], paskutinį kartą iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 380/2008[2]).

Pasiūlymu nesiekiama visiškai suderinti leidimų apsigyventi, nes dėl jo neturi išaugti kainos ir manoma, kad būtų tikslinga pritarti papildomo kontaktinio lusto e. vyriausybės reikmėms pridėjimui tose valstybėse narėse, kurios pageidauja, kad trečiųjų šalių piliečiai turėtų tokius pačius privalumus kaip ir jų pačių piliečiai.

Šiuo reglamentu atnaujinamas priedas siekiant didesnio suderinamumo. Net ir nepasiekus visiško suderinamumo, išlikus kai kuriems skirtumams, priemonė yra žingsnis į priekį. Pasiūlymu siekiama užtikrinti vienodus reikalavimus ir kai kurias standartines saugumo priemones, kurios gali būti papildytos neprivalomais požymiais.

Toliau derinant leidimus apsigyventi padedama pasieniečiams ir kitoms susijusioms valdžios institucijoms vykdyti savo užduotis ir prisidedama prie ES piliečių bei teisėtų gyventojų saugumo.

Manau, kad SESV 79 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas ir pagal Protokolą Nr. 21 prie jo gali prisijungti JK ir Airija. Jeigu visos valstybės narės dalyvautų vienoje priemonėje, būtų sukurta vientisesnė sistema.

  • [1]  2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1).
  • [2]  2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 380/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 115, 2008 4 29, p. 1.)

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma

Nuorodos

COM(2016) 0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Pateikimo EP data

30.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Priėmimo data

9.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Pateikimo data

13.3.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė