Procedūra : 2016/0198(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0340

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 585kWORD 54k
13.3.2017
PE 597.477v02-00 A8-0065/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jussi Halla-aho

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0434),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0247/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0065/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Šis Komisijas priekšlikums pēc savas būtības ir drīzāk tehnisks, nevis politisks. Tas pamatojas uz iepriekšējiem instrumentiem par šo jautājumu (Regulu (EK) Nr. 1030/2002(1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 380/2008(2)).

Šā priekšlikuma mērķis nav uzturēšanās atļauju pilnīga saskaņošana, jo tai vajadzētu būt izmaksu ziņā neitrālai, un e-pārvaldes īstenošanas nolūkā tika uzskatīts par lietderīgu ļaut tām dalībvalstīm, kuras vēlas piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem tādas pašas priekšrocības kā saviem pilsoņiem, papildināt uzturēšanās atļaujas ar kontakta mikroshēmu.

Ar pašreizējo regulu ir atjaunināts pielikums, lai uzlabotu saskaņotību. Pat ja pilnīga saskaņotība vēl nav sasniegta un ir konkrētas atšķirības, instruments ir uzskatāms par soli uz priekšu. Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt vienotu dizainu un dažus standarta drošības elementus, kurus var papildināt ar fakultatīviem drošības elementiem.

Veicot uzturēšanās atļauju turpmāku saskaņošanu, robežsargiem, kā arī citām attiecīgām iestādēm tiktu atvieglota viņu uzdevumu izpilde un sekmēta ES pilsoņu un legālo pastāvīgo iedzīvotāju drošība.

LESD 79. pants ir uzskatāms par piemērotu juridisko pamatu, un, pamatojoties uz 21. protokolu, ir iespējama Apvienotās Karalistes un Īrijas līdzdalība. Lielāku saskaņotību var panākt tikai tad, ja visas dalībvalstis piedalās viena instrumenta sistēmā.

(1)

Padomes 2002. gada 13. jūnija regula, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.).

(2)

Padomes 2008. gada 18. aprīļa Regula (EK) Nr. 380/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 115, 29.4.2008., 1. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem

Atsauces

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Pieņemšanas datums

9.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Iesniegšanas datums

13.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika