Ziņojums - A8-0065/2017Ziņojums
A8-0065/2017

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

  13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Jussi Halla-aho


  Procedūra : 2016/0198(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0065/2017
  Iesniegtie teksti :
  A8-0065/2017
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

  (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0434),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0247/2016),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0065/2017),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  PASKAIDROJUMS

  Šis Komisijas priekšlikums pēc savas būtības ir drīzāk tehnisks, nevis politisks. Tas pamatojas uz iepriekšējiem instrumentiem par šo jautājumu (Regulu (EK) Nr. 1030/2002[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 380/2008[2]).

  Šā priekšlikuma mērķis nav uzturēšanās atļauju pilnīga saskaņošana, jo tai vajadzētu būt izmaksu ziņā neitrālai, un e-pārvaldes īstenošanas nolūkā tika uzskatīts par lietderīgu ļaut tām dalībvalstīm, kuras vēlas piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem tādas pašas priekšrocības kā saviem pilsoņiem, papildināt uzturēšanās atļaujas ar kontakta mikroshēmu.

  Ar pašreizējo regulu ir atjaunināts pielikums, lai uzlabotu saskaņotību. Pat ja pilnīga saskaņotība vēl nav sasniegta un ir konkrētas atšķirības, instruments ir uzskatāms par soli uz priekšu. Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt vienotu dizainu un dažus standarta drošības elementus, kurus var papildināt ar fakultatīviem drošības elementiem.

  Veicot uzturēšanās atļauju turpmāku saskaņošanu, robežsargiem, kā arī citām attiecīgām iestādēm tiktu atvieglota viņu uzdevumu izpilde un sekmēta ES pilsoņu un legālo pastāvīgo iedzīvotāju drošība.

  LESD 79. pants ir uzskatāms par piemērotu juridisko pamatu, un, pamatojoties uz 21. protokolu, ir iespējama Apvienotās Karalistes un Īrijas līdzdalība. Lielāku saskaņotību var panākt tikai tad, ja visas dalībvalstis piedalās viena instrumenta sistēmā.

  • [1]  Padomes 2002. gada 13. jūnija regula, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.).
  • [2]  Padomes 2008. gada 18. aprīļa Regula (EK) Nr. 380/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 115, 29.4.2008., 1. lpp.).

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem

  Atsauces

  COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  30.6.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  7.7.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  7.7.2016

  PETI

  7.7.2016

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  AFET

  1.2.2016

  PETI

  13.7.2016

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Jussi Halla-aho

  12.10.2016

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  20.10.2016

  30.1.2017

  9.3.2017

   

  Pieņemšanas datums

  9.3.2017

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

  Iesniegšanas datums

  13.3.2017

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  43

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

  ECR

  Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

  EFDD

  Kristina Winberg, Beatrix von Storch

  GUE/NGL

  Malin Björk

  PPE

  Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

  S&D

  Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  2

  0

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas