VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Jussi Halla-aho


Procedure : 2016/0198(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0065/2017
Ingediende teksten :
A8-0065/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0434),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0247/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0065/2017),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie is meer technisch dan politiek van aard. Het is gebaseerd op eerdere instrumenten in deze materie (Verordening (EG) nr. 1030/2002[1], zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 380/2008[2]).

Het voorstel beoogt niet een volledig geharmoniseerd model voor de verblijfstitel omdat het kostenneutraal moet blijven en het wenselijk werd geacht in te stemmen met de toevoeging van een contactchip ten behoeve van e-overheid voor de lidstaten die onderdanen van derde landen dezelfde voordelen wilden bieden als hun eigen burgers.

Deze verordening bevat een update van de bijlage met het oog op meer harmonisering. Ook al wordt er nog geen uniformiteit tot stand gebracht en blijft er enige divergentie bestaan, betekent dit instrument een stap voorwaarts. Het voorstel beoogt een uniform ontwerp en een aantal standaard veiligheidskenmerken, waaraan facultatieve veiligheidskenmerken kunnen worden toegevoegd.

Verdere harmonisering van de verblijfstitel is voor grenswachten en andere betrokken instanties van nut voor de uitvoering van hun taken en draagt bij aan de veiligheid van EU-burgers en legale ingezetenen.

Ik beschouw artikel 79 VWEU als de adequate rechtsgrondslag, met een mogelijke deelname door het VK en Ierland op basis van Protocol 21. Meer uniformiteit is alleen te realiseren als elke lidstaat deelneemt in het kader van één instrument.

  • [1]  Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1).
  • [2]  Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 115 van 29.4.2008, blz.1).

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

Document- en procedurenummers

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Datum indiening bij EP

30.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Datum goedkeuring

9.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Datum indiening

13.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding