Betänkande - A8-0065/2017Betänkande
A8-0065/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

13.3.2017 - (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jussi Halla-aho


Förfarande : 2016/0198(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0065/2017
Ingivna texter :
A8-0065/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0434),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0247/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0065/2017).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Kommissionens föreliggande förslag är mer teknisk än politisk till sin natur. Det bygger på de tidigare instrumenten avseende detta ämne (förordning (EG) nr 1030/2002[1], senast ändrad genom förordning (EG) nr 380/2008[2]).

Syftet med förslaget är inte ett fullständigt harmoniserat uppehållstillstånd, eftersom det bör vara kostnadsneutralt, och eftersom det har ansetts lämpligt att tillåta de medlemsstater som vill ge tredjelandsmedborgare samma fördelar som sina egna medborgare, att lägga till ett kontaktchip för e-förvaltningsändamål.

Föreliggande förordning uppdaterar bilagan för att skapa större harmonisering. Även om fullständig enhetlighet fortfarande inte nåtts och en del skillnader fortfarande återstår, utgör instrumentet ett steg framåt. Förslaget syftar till att säkerställa en enhetlig utformning och vissa standardiserade säkerhetsdetaljer, till vilka frivilliga detaljer kan läggas.

En ytterligare harmonisering av uppehållstillståndet hjälper gränskontrolltjänstemän och andra relevanta myndigheter att utföra sina uppgifter och bidrar till EU-medborgares och lagligen bosatta personers säkerhet.

Jag anser att artikel 79 i EUF-fördraget utgör en lämplig rättslig grund med möjligt deltagande av Förenade kungariket och Irland på grundval av protokoll nr 21. En större enhetlighet kan endast uppnås om varje medlemsstat deltar inom ramen för ett instrument.

  • [1]  Rådets förordning av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland, EGT L 157, 15.6.2002, s. 1.
  • [2]  Rådets förordning (EG) nr 380/2008 av den 18 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland, EUT L 115, 29.4.2008, s. 1.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

Referensnummer

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Framläggande för parlamentet

30.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Antagande

9.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Ingivande

13.3.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster