Процедура : 2016/0021(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0067/2017

Внесени текстове :

A8-0067/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0134

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 676kWORD 57k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Щефан Ек

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05925/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0102/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0067/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Конвенцията от Минамата относно живака;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на ООН.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Конвенцията от Минамата относно живака е глобален договор под егидата на Програмата на ООН за околната среда. Тя формира основната международна рамка за сътрудничество и мерки за контрол и ограничаване на използването и антропогенните емисии на живак и живачни съединения във въздуха, водата и земята. Нейната цел е опазването на човешкото здраве и на околната среда от вредните въздействия на живака. Тя беше договорена на 19 януари 2013 г. и приета на 10 октомври 2013 г. в Кумамото, Япония. Конвенцията е именувана на крайбрежния японски град Минамата, сцена на екологична катастрофа, призната за пръв път през 1968 г. и причинена от десетилетия на замърсяване на водата с живак.

Научните доказателства доказват острата токсичност на живака, елемент, който не може да бъде унищожен или да изчезне. Със своите изключително вредни за здравето на човека свойства живакът е сред най-опасните замърсители в света. Според Световната здравна организация не съществуват безопасни граници за живака. Във водните системи живакът може да образува невротоксичното съединение метилживак, което се натрупва по биологичен път нагоре по хранителната верига. Експозицията на живак е широко разпространен здравословен проблем и може да има токсично въздействие върху нервната система, храносмилателната система, имунната система и върху белите дробове, бъбреците, очите и кожата. Дори малки количества живак могат да оказват въздействие върху нервната система.

Живакът е повсеместен метал, който се среща по целия свят и намира широко приложение в предметите, използвани в ежедневието. Той се изпуска в атмосферата, почвата и водите от разнородни източници. Контролирането на антропогенните изпускания на живак през целия му жизнен цикъл беше ключов фактор при определянето на задълженията в рамките на конвенцията. Конвенцията от Минамата обхваща целия жизнен цикъл на живака. Тя предвижда например забрана на отриването на нови мини за живак и поетапното закриване на съществуващите такива, както и намаляване на използването на живак в редица продукти и процеси, мерки за контрол на емисиите и изпусканията, както и регулиране на ръчния и дребномащабен добив на злато. Конвенцията обхваща също така съхранението на живак, неговото обезвреждане като отпадък, както и заразените с живак обекти. Съгласно Конвенцията от Минамата правителствата ще бъдат насърчавани да предприемат мерки за управление на въздействието върху здравето от експозицията на живак.

Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак вече проправи път за конвенцията. Регламентът е отменен от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно живака, който беше договорен между Съвета и Парламента на 14 декември 2016 г., приет от Корепер на 16 декември 2016 г. и приет в Парламента на 14 март 2017 г. Регламентът относно живака съдържа разпоредби на Конвенцията от Минамата, които досега не са били транспонирани в законодателството на ЕС, и третира редица допълнителни въпроси, които не са изцяло регулирани от Конвенцията.

В съответствие с член 30 от Конвенцията от Минамата същата подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция. Депозирането на инструментите за ратификация, приемане или одобрение на Конвенцията от Минамата от ЕС и неговите държави членки следва да се извърши колективно и по координиран начин, така че да се гарантира, че конвенцията влиза в сила едновременно както за ЕС, така и за неговите държави членки. За да бъдат позволени описаните по-горе технически мерки, ЕС следва да ратифицира възможно най-скоро Конвенцията от Минамата относно живака. В контекста на приключването на преговорите и приемането на Регламента относно живака, сега е време за финализиране на ратифицирането на Конвенцията от Минамата.

За целта Съветът прие проект на решение на Съвета относно сключването на Конвенцията от Минамата относно живака, с което конвенцията се одобрява от името на ЕС. Текстът на Конвенцията е приложен към решението. Ратифицирането на конвенцията ще бъде важна стъпка към по-висока степен на опазване на човешкото здраве и на околната среда от живака. С него ще се позволи също така на ЕС да заеме активна позиция при определянето на глобална политика за неизползване на живак. Поради това докладчикът приветства проекта на решение на Съвета и предлага Парламентът да даде своето одобрение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Конвенцията Минамата относно живака

Позовавания

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Дата на сезиране

7.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Дата на внасяне

22.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност