DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie

  22.3.2017 - (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) - ***

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Zpravodaj: Stefan Eck

  Postup : 2016/0021(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0067/2017
  Předložené texty :
  A8-0067/2017
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie

  (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05925/2017),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0102/2017),

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0067/2017),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením Minamatské úmluvy o rtuti;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Minamatská úmluva o rtuti je celosvětová úmluva uzavřená pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Představuje hlavní mezinárodní právní rámec pro spolupráci a opatření na regulaci a omezení používání rtuti a sloučenin rtuti a na snížení jejich emisí způsobených lidskou činností do ovzduší, vody a půdy. Jejím cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí před všemi nežádoucími účinky rtuti. Byla sjednána dne 19. ledna 2013 a přijata dne 10. října 2013 v japonském Kumamotu. Úmluva je pojmenována po japonském pobřežním městě Minamatě, v němž došlo k ekologické katastrofě, jež byla způsobena desetiletími průmyslového znečišťování vody rtutí a zjištěna v roce 1968.

  Vědecké důkazy dokládají vysokou toxicitu rtuti, která nemůže být ani odstraněna, ani sama nezmizí. Rtuť má závažné invalidizující dopady na zdraví, a patří proto k nejvíce znečišťujícím látkám na světě. Podle Světové zdravotnické organizace u rtuti neexistují žádné bezpečné limity. Ve vodních systémech může ze rtuti vzniknout neurotoxická sloučenina methylrtuť, která se biomagnifikuje v potravním řetězci. Expozice rtuti představuje rozšířený zdravotní problém a může mít toxický dopad na nervový, zažívací a imunitní systém a na plíce, ledviny, kůži a oči. I malá množství rtuti mohou ovlivňovat nervový systém.

  Rtuť je kov, který se celosvětově hojně vyskytuje a má široké využití v předmětech každodenní potřeby. Z řady zdrojů uniká do atmosféry, půdy a vody. Kontrola úniků rtuti způsobených lidskou činností během jejího životního cyklu byla klíčovým faktorem při utváření závazků úmluvy. Úmluva podchycuje celý životní cyklus rtuti. Mimo jiné obsahuje ustanovení o zákazu otvírání nových rtuťových dolů a postupném uzavírání těch stávajících, omezování a postupném upouštění od používání rtuti v řadě výrobků a procesů, o opatřeních k regulaci emisí a úniků rtuti a regulaci sektoru neprůmyslové těžby zlata. Úmluva se zabývá rovněž ukládáním rtuti, jejím odstraněním jakožto odpadu a lokalitami kontaminovanými rtutí. Podle Minamatské úmluvy budou vlády vybízeny, aby přijaly opatření k řešení zdravotních dopadů vystavení rtuti.

  Pro úmluvu již připravilo půdu nařízení (ES) č. 1102/2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti. Toto nařízení se zrušuje nařízením Evropského parlamentu a Rady o rtuti, na němž se dne 14. prosince 2016 dohodly Rada a Parlament a jež dne 16. prosince 2016 potvrdil COREPER a dne 14. března 2017 jej přijal Parlament. Nařízení o rtuti provádí do právních předpisů EU ustanovení Minamatské úmluvy, která nebyla dosud provedena, a zabývá se několika dalšími problémy, jež úmluva plně neupravuje.

  V souladu s článkem 30 podléhá Minamatská úmluva ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a organizacemi regionální hospodářské integrace. Uložení listin o ratifikaci, přijetí či schválení Minamatské úmluvy Evropskou unií a jejími členskými státy by mělo proběhnout společně a koordinovaně, aby bylo zajištěno, že úmluva vstoupí pro EU i její členské státy v platnost ve stejnou dobu. Aby byla zavedena potřebná technická opatření popsaná výše, měla by EU Minamatskou úmluvu o rtuti ratifikovat co nejdříve. S ohledem na uzavřená jednání a přijetí nařízení o rtuti nyní nastal čas ratifikaci Minamatské úmluvy dokončit.

  Za tímto účelem přijala Rada návrh rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti a jménem EU úmluvu schválila. Znění úmluvy je připojeno k rozhodnutí. Ratifikace této úmluvy bude představovat důležitý krok k vyšší úrovni ochrany lidského zdraví a životního prostředí před rtutí. Rovněž EU pomůže EU ujmout se aktivní úlohy při utváření celosvětové politiky upouštění od rtuti. Zpravodaj proto vítá návrh rozhodnutí Rady a navrhuje Parlamentu udělit svůj souhlas.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Minamatská úmluva o rtuti

  Referenční údaje

  05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  7.3.2017

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  16.3.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  16.3.2017

  ITRE

  16.3.2017

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  INTA

  13.7.2016

  ITRE

  23.2.2016

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Stefan Eck

  10.3.2016

   

   

   

  Projednání ve výboru

  20.3.2017

   

   

   

  Datum přijetí

  21.3.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  54

  2

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Datum předložení

  22.3.2017

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  54

  +

  ALDE

  Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  ECR

  Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

  2

  -

  ENF

  Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

  1

  0

  EFDD

  Julia Reid

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se