Procedure : 2016/0021(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0067/2017

Indgivne tekster :

A8-0067/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0134

HENSTILLING     ***
PDF 370kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Stefan Eck

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05925/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0102/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0067/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til De Forenede Nationer.


KORT BEGRUNDELSE

Minamatakonventionen om kviksølv er en global traktat, der forvaltes af De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP). Den er den vigtigste internationale lovramme for samarbejde og foranstaltninger, som skal kontrollere og begrænse anvendelsen og de menneskeskabte udledninger af kviksølv og kviksølvforbindelser til luft, vand og jord. Den har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod alle skadelige virkninger af kviksølv. Der opnåedes enighed om den 19. januar 2013, og den blev vedtaget den 10. oktober 2013 i Kumamoto, Japan. Konventionen er opkaldt efter den japanske kystby Minamata, der var lokaliteten for en miljøkatastrofe, som først blev anerkendt i 1968, og som var forårsaget af årtiers industrielle forurening af vandet med kviksølv.

Videnskabelig dokumentation viser, at kviksølv er yderst giftigt og er et grundstof, der hverken kan destrueres eller forsvinde af sig selv. Kviksølv er med sine stærkt invaliderende sundhedsskadelige virkninger blandt verdens 10 værste forurenende stoffer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er der ingen sikre grænseværdier for kviksølv. I vandmiljøet kan kviksølv danne den neurotoksiske sammensætning methylkviksølv, som ophobes i fødekæden. Eksponering for kviksølv er et udbredt sundhedsproblem og kan have giftig indvirkning på nerve- fordøjelses- og immunsystemet samt på lunger, nyrer, hud og øjne. Selv små mængder af kviksølv kan indvirke på nervesystemet.

Kviksølv er et globalt og allestedsnærværende metal, der anvendes bredt i hverdagsgenstande. Det frigives til atmosfæren, jorden og vandet fra en lang række kilder. Kontrol med den menneskeskabte frigivelse af kviksølv i hele dets livscyklus har været en central faktor i udformningen af forpligtelserne i konventionen. Minamatakonventionen omfatter hele kviksølvcyklussen. Den indeholder bl.a. bestemmelser om et forbud mod nye kviksølvminer og udfasning af eksisterende, udfasning og reduktion af anvendelsen af kviksølv i en række produkter og processer, foranstaltninger til kontrol af udledninger og udslip samt regulering af håndværksmæssig guldminedrift og guldminedrift i lille målestok. Konventionen omhandler også oplagring af kviksølv, dets bortskaffelse som affald, og kviksølvforurenede lokaliteter. I henhold til Minamatakonventionen vil regeringerne blive tilskyndet til at træffe foranstaltninger med henblik på at håndtere de sundhedsmæssige virkninger af eksponering for kviksølv.

Forordning (EF) nr. 1102/2008 af 22. oktober 2008 om forbud mod eksport af metallisk kviksølv og visse kviksølvforbindelser og -blandinger og om sikker oplagring af metallisk kviksølv har allerede banet vejen for konventionen. Denne forordning er ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv, som blev aftalt mellem Rådet og Europa-Parlamentet den 14. december 2016, godkendt af Coreper den 16. december 2016 og vedtaget i Parlamentet den 14. marts 2017. Forordningen om kviksølv indeholder de af Minamatakonventionens bestemmelser, som endnu ikke er gennemført i EU-retten, og tager hånd om en række yderligere spørgsmål, der ikke er reguleret fuldt ud af konventionen.

Ifølge Minamatakonventionens artikel 30 er konventionen genstand for ratifikation, accept eller godkendelse i stater og regionale organisationer for økonomisk integration. Deponeringen af EU's og dets medlemsstaters instrumenter til ratifikation, accept eller godkendelse af Minamatakonventionen bør foretages samlet og på koordineret vis, så det sikres, at konventionen træder i kraft samtidigt for både EU og dens medlemsstater. Med henblik på iværksættelsen af de nødvendige tekniske foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, bør EU ratificere Minamatakonventionen om kviksølv så hurtigt som muligt. I lyset af de afsluttede forhandlinger og vedtagelsen af forordningen om kviksølv er det nu tid at færdiggøre ratificeringen af Minamatakonventionen.

Med henblik herpå har Rådet vedtaget et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Minamatakonventionen om kviksølv, der indeholder en godkendelse af konventionen på vegne af EU. Konventionens tekst er vedføjet denne afgørelse. Ratificeringen af konventionen vil udgøre et vigtigt skridt hen imod et højere niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet imod kviksølv. Den vil ligeledes gøre det muligt for EU at spille en aktiv rolle i udformningen af en global politik, som afskaffer anvendelsen af kviksølv. Ordføreren hilser derfor udkastet til Rådets afgørelse velkommen og foreslår, at Parlamentet giver sin godkendelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Minamatakonventionen om kviksølv

Referencer

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

7.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dato for indgivelse

22.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik