SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

22.3.2017 - (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) - ***

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Stefan Eck

Menetlus : 2016/0021(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0067/2017
Esitatud tekstid :
A8-0067/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05925/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0102/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A8-0067/2017),

1.  annab nõusoleku Minamata elavhõbedakonventsiooni sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

SELETUSKIRI

Minamata elavhõbedakonventsioon on ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) egiidi all sõlmitud ülemaailmne leping. See on peamine rahvusvaheline õigusraamistik koostööks ja meetmete võtmiseks, et kontrollida ja piirata elavhõbeda ja selle ühendite inimtekkelist heidet õhku, vette ja pinnasesse. Konventsiooni eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda elavhõbeda kahjuliku mõju eest. Konventsioonis lepiti kokku 19. jaanuaril 2013 ja see võeti vastu 10. oktoobril 2013 Jaapanis Kumamotos. Konventsioon on saanud nime Jaapani rannikuäärse linna Minamata järgi, kus toimus keskkonnakatastroof, mida tunnustati esimest korda 1968. aastal. Katastroofi põhjustas aastakümneid kestnud vee saastumine tööstusest pärit elavhõbedaga.

Teaduslik tõendusmaterjal tõendab elavhõbeda ägedat mürgisust ning see on element, mida ei saa hävitada ja mis ei kao. Selle äärmiselt kahjustava tervisemõju tõttu on elavhõbe üks maailma kõige kahjulikumatest saasteainetest. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul ei ole elavhõbeda puhul ühtegi ohutut piirmäära. Veesüsteemides võib elavhõbe moodustada neurotoksilist metüülelavhõbedat, mis toiduahelas bioloogiliselt võimendub. Kokkupuude elavhõbedaga on levinud terviseprobleem ja sellel võib olla kahjustav mõju närvi- ja immuunsüsteemile, seedeelundkonnale ning kopsudele, neerudele, nahale ja silmadele. Närvisüsteemi võib mõjutada isegi väike kogus elavhõbedat.

Elavhõbe on ülemaailmne ja kõikjal esinev metall, mis leiab laialdast kasutamist igapäevastes esemetes. Seda eraldub atmosfääri, pinnasesse ja vette eri allikatest. Elavhõbeda inimtekkelise heite kontroll kogu selle olelusringi jooksul on olnud peamisi tegureid konventsioonist tulenevate kohustuste kujundamisel. Minamata konventsioonis käsitletakse elavhõbeda kogu olelusringi. Selles on muu hulgas sätestatud uute elavhõbedakaevanduste keeld ja olemasolevate kaevanduste järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine, elavhõbeda kasutamise vähendamine mitmetes toodetes ja protsessides, heite ja keskkonda laskmise kontrollimeetmed ning käsitööndusliku ja väiksemahulise kullakaevandamise eeskirjad. Konventsioonis käsitletakse ka elavhõbeda ladustamist, jäätmetena kõrvaldamist ja elavhõbedasaastega alasid. Minamata konventsiooniga ergutatakse valitsusi võtma meetmeid, et hallata elavhõbedaga kokkupuutumisest tulenevat mõju tervisele.

Konventsioonile sillutas teed määrus (EÜ) nr 1102/2008 metallilise elavhõbeda ning teatavate elavhõbedaühendite ja -segude ekspordi keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu ladustamise kohta. Nimetatud määrus tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega elavhõbeda kohta, milles nõukogu ja Euroopa Parlament leppisid kokku 14. detsembril 2016, mille COREPER kiitis heaks 16. detsembril 2016 ja mille parlament võttis vastu 14. märtsil 2017. Elavhõbedamääruses sisalduvad Minamata konventsiooni sätted, mida seni ei ole veel üle võetud ELi õigusesse, ja käsitletakse mitmeid küsimusi, mida ei ole konventsiooniga täielikult reguleeritud.

Vastavalt Minamata konventsiooni artiklile 30 kuuluvad kõik konventsiooni protokollid riikide ja piirkondlike majandusintegratsiooni organisatsioonide poolt ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele. Minamata konventsiooni ELi ja tema liikmesriikide poolse ratifitseerimise, vastuvõtmise või heakskiitmise kirjade hoiuleandmine peaks toimuma kollektiivselt ja koordineeritult tagamaks, et konventsioon jõustuks ELis ja selle liikmesriikides üheaegselt. Selleks et tagada eelnimetatud vajalikud tehnilised meetmed, peaks EL ratifitseerima Minamata elavhõbedakonventsiooni niipea kui võimalik. Kuna läbirääkimised on lõppenud ja elavhõbedamäärus vastu võetud, on nüüd aeg viia lõpule Minamata konventsiooni ratifitseerimine.

Sel eesmärgil võttis nõukogu vastu nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni sõlmimise kohta, kiites konventsiooni ELi nimel heaks. Konventsiooni tekst on lisatud otsusele. Konventsiooni ratifitseerimine on oluline samm, mis aitab suurendada inimeste tervise ja keskkonna kaitset elavhõbeda eest. Samuti võimaldab see ELil võtta aktiivse rolli elavhõbeda kasutuselt kõrvaldamist käsitleva ülemaailmse poliitika kujundamisel. Raportöör kiidab seega nõukogu otsuse eelnõu heaks ning teeb parlamendile ettepaneku anda sellele nõusolek.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elavhõbedat käsitlev Minamata konventsioon

Viited

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

7.3.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Esitamise kuupäev

22.3.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu