Menettely : 2016/0021(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0067/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0067/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0134

SUOSITUS     ***
PDF 364kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Stefan Eck

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05925/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0102/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen (A8-0067/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Yhdistyneille kansakunnille.


PERUSTELUT

Minamatan yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) alaisuudessa tehty elohopeaa koskeva maailmanlaajuinen sopimus. Se on tärkein kansainvälinen oikeudellinen kehys yhteistyölle ja toimenpiteille, joilla hallitaan ja rajoitetaan elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä sekä ihmisten toiminnasta aiheutuvia elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään. Yleissopimuksen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopean kaikilta haittavaikutuksilta. Sopimukseen päästiin 19. tammikuuta 2013, ja se hyväksyttiin 10. lokakuuta 2013 Kumamotossa, Japanissa. Se on saanut nimensä japanilaisesta rannikkokaupungista Minamatasta, jossa tapahtunut ympäristökatastrofi tunnustettiin vasta vuonna 1968. Katastrofin aiheutti kymmeniä vuosia jatkunut vesien saastuminen teollisuuden elohopeapäästöjen vaikutuksesta.

Elohopean välitön myrkyllisyys on todistettu tieteellisesti. Elohopea on alkuaine, jota ei voi hävittää ja joka ei häviä. Erittäin vakavien terveyshaittojensa vuoksi se kuuluu maailman pahimpiin haitta-aineisiin. Maailman terveysjärjestön mukaan elohopealle ei ole turvallisia raja-arvoja. Vesistöissä elohopea voi muuttua neurotoksiseksi yhdisteeksi, metyylielohopeaksi, joka rikastuu ravintoketjussa. Elohopealle altistuminen on laaja terveysongelma, jolla voi olla myrkyllisiä vaikutuksia hermostoon, ruuansulatus- ja immuunijärjestelmään sekä keuhkoihin, munuaisiin, ihoon ja silmiin. Pienetkin määrät elohopeaa voivat olla haitallisia hermostolle.

Elohopeaa esiintyy kaikkialla, ja sitä käytetään monissa arkiesineissä. Sitä pääsee ilmakehään, maaperään ja veteen monenlaisista lähteistä. Pyrkimys hallita ihmisen toiminnasta johtuvia elohopeapäästöjä elinkaaren alusta loppuun oli määräävä tekijä yleissopimuksen mukaisia velvoitteita määriteltäessä. Minamatan yleissopimuksessa otetaan huomioon elohopean koko elinkaari. Siinä määrätään muun muassa uusien elohopeakaivosten avaamiskiellosta, nykyisten kaivosten vaiheittaisesta sulkemisesta, elohopean käytön vaiheittaisesta lopettamisesta ja vähentämisestä monissa tuotteissa ja prosesseissa, päästöjen hallintatoimista sekä kullanhuuhdonnan ja pienimuotoisen kullankaivuun sääntelystä. Yleissopimuksessa käsitellään myös elohopean varastointia, sitä sisältävän jätteen hävittämistä ja elohopean saastuttamia alueita. Minamatan yleissopimuksen määräyksillä hallituksia kannustetaan ryhtymään toimiin elohopealle altistumisen terveysvaikutusten rajoittamiseksi.

Asetus (EY) N:o 1102/2008 metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista valmisti tietä yleissopimukselle. Se kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella elohopeasta, josta neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen 14. joulukuuta 2016 ja jonka Coreper hyväksyi 16. joulukuuta 2016 ja parlamentti 14. maaliskuuta 2017. Elohopea-asetukseen sisältyvät ne Minamatan yleissopimuksen määräykset, joita ei vielä ole saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä, ja siinä puututaan useisiin muihin ongelmiin, joita yleissopimuksella ei täysin säännellä.

Minamatan yleissopimuksen 30 artiklan mukaan valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen on ratifioitava tai hyväksyttävä yleissopimus. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi talletettava Minamatan yleissopimuksen ratifioimis- ja hyväksymiskirjansa yhdessä ja koordinoidusti, jotta varmistetaan, että yleissopimus tulee unionin ja jäsenvaltioiden osalta voimaan samanaikaisesti. Jotta edellä mainitut tarvittavat tekniset toimenpiteet saataisiin toteutettua, EU:n olisi ratifioitava Minamatan yleissopimus mahdollisimman nopeasti. Koska neuvottelut on käyty ja asetus elohopeasta on hyväksytty, on aika saattaa Minamatan yleissopimuksen ratifiointi päätökseen.

Neuvosto on antanut tätä varten esityksen neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta. Yleissopimuksen teksti on päätöksen liitteenä. Sopimuksen ratifiointi on huomattava askel kohti ihmisten terveyden ja ympäristön elohopealta suojelun korkeampaa tasoa. Sen ansiosta EU myös osallistuu aktiivisesti elohopean käytöstä poistamista koskevien maailmanlaajuisten toimien muotoiluun. Niinpä esittelijä suhtautuu myönteisesti esitykseen neuvoston päätökseksi ja ehdottaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus

Viiteasiakirjat

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

7.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö