Postupak : 2016/0021(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0067/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0067/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0134

PREPORUKA     ***
PDF 452kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

o nacrtu odluke Vijeća   o sklapanju, u ime Europske Unije, Minamatske konvencije o živi

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Stefan Eck

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Minamatske konvencije o živi

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (05925/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0102/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0067/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje Minamatske konvencije o živi;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Ujedinjenim narodima.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Minamatska konvencija o živi svjetski je sporazum zaključen u okviru Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP). Glavni je međunarodni pravni okvir za suradnju i mjere nadzora i ograničavanja uporabe i antropogenih emisija žive i živinih spojeva u zrak, vodu i zemlju. Cilj joj je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš od štetnih utjecaja žive. Konvencija je dogovorena 19. siječnja 2013. i usvojena 10. listopada 2013. u Kumamotu u Japanu. Nazvana je po japanskom obalnom gradu Minamata u kojem se dogodila ekološka katastrofa, koja je kao takva priznata tek 1968., a bila je uzrokovana onečišćenjem industrijskih voda živom tijekom više desetljeća.

Znanstveno je dokazana akutna toksičnost žive, elementa koji je nemoguće uništiti i koji ne može nestati. Živa ima neopisivo teške učinke na zdravlje i jedan je od najgorih onečišćivača na svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ne postoje sigurne granične vrijednosti za živu. U vodenim sustavima živa može tvoriti neurotoksičan spoj metil-živu koji se biomagnificira u prehrambenom lancu. Izloženost živi predstavlja rasprostranjen zdravstveni problem i može imati toksične učinke na živčani, probavni i imunološki sustav te na pluća, bubrege, kožu i oči. Čak i male količine žive mogu narušiti živčani sustav.

Živa je sveprisutan i svjetski rasprostranjen metal koji ima široku primjenu u svakodnevnim predmetima. Ispušta se u zrak, tlo i vodu iz raznih izvora. Nadziranje antropogenih ispuštanja žive tijekom njezina životnog ciklusa bio je ključan čimbenik za formuliranje obveza u Minamatskoj konvenciji, kojom je obuhvaćen cijeli životni ciklus žive. Ona propisuje, između ostalog, zabranu otvaranja novih i postupno zatvaranje postojećih rudnika žive, ukidanje i smanjenje upotrebe žive u nizu proizvoda i procesa, mjere kontroliranja emisija i ispuštanja te reguliranje tradicionalnog rudarenja zlata i rudarenja zlata u malom opsegu. Konvencijom su također obuhvaćeni skladištenje žive, zbrinjavanje otpadne žive i mjesta zagađena živom. U skladu s Minamatskom konvencijom vlade će se poticati da donesu mjere za upravljanje učincima izloženosti živi na zdravlje.

Uredba (EZ) br. 1102/2008 o zabrani izvoza metalne žive i određenih živinih spojeva i smjesa i o sigurnom skladištenju metalne žive već je utrla put prema Konvenciji. Ta je Uredba stavljena izvan snage Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o živi, o kojoj su Vijeće i Parlament postigli dogovor 14. prosinca 2016. i koju je COREPER potvrdio 16. prosinca 2016., a Parlament usvojio 14. ožujka 2017. Uredbom o živi preuzimaju se odredbe Minamatske konvencije koje do sada nisu prenesene u zakonodavstvo EU-a i ona obuhvaća nekoliko dodatnih pitanja koja nisu potpuno uređena Konvencijom.

U skladu s člankom 30. Minamatske konvencije, ona podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju država i organizacija regionalne ekonomske integracije. Europska unija i njezine države članice trebale bi zajednički i na usklađen način položiti instrumente o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju Minamatske konvencije kako bi se osiguralo da Konvencija istodobno stupi na snagu u EU-u i njegovim državama članicama. Kako bi se provele spomenute nužne tehničke mjere, EU bi trebao što prije ratificirati Minamatsku konvenciju o živi. S obzirom na završene pregovore i donošenje Uredbe o živi, došlo je vrijeme da se dovrši ratifikacija Minamatske konvencije.

Zbog toga je Vijeće donijelo nacrt odluke Vijeća o sklapanju Minamatske konvencije o živi kojom se Konvencija odobrava u ime EU-a. Tekst Konvencije priložen je toj odluci. Ratifikacija Konvencije bit će važan korak k višoj razini zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od žive. Također će omogućiti EU-u da preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju svjetske politike bez žive. Izvjestitelj stoga pozdravlja nacrt odluke Vijeća i predlaže da Europski parlament na njega da svoju suglasnost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Minamatska konvencija o živi

Referentni dokumenti

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

7.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

54

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum podnošenja

22.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti