Eljárás : 2016/0021(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0067/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0067/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0134

AJÁNLÁS     ***
PDF 374kWORD 56k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

a higanyról szóló Minamata egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Stefan Eck

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a higanyról szóló Minamata egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05925/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0102/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A8-0067/2017),

1.  egyetért a higanyról szóló Minamata egyezmény megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének.


RÖVID INDOKOLÁS

A higanyról szóló Minamata egyezmény az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) égisze alatt megkötött globális szerződés. Ez nem más, mint a higany és a higanyvegyületek használatának és emberi eredetű, levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátásának ellenőrzésére és korlátozására irányuló együttműködés és intézkedések legfőbb nemzetközi jogi kerete. Célja, hogy megvédje az emberi egészséget és a környezetet a higany valamennyi káros hatásától. 2013. január 19-én született erről megállapodás, és 2013. október 10-én fogadták el a Japánban található Kumamotóban. Az egyezményt Japán egyik partvidéki városa, Minamata után nevezték el, amelyet először 1968-ban ismertek el, higannyal történő ipari vízszennyezés által okozott környezeti károsodás sújtotta övezetként.

Tudományos bizonyíték van arra, hogy a higany rendkívül mérgező anyag, egy olyan elem, amelyet nem lehet sem megsemmisíteni, sem pedig eltüntetni. A higany – lévén rendkívül káros hatást gyakorol az egészségre – a világ legártalmasabb szennyező anyagainak egyike. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a higany esetében nincs biztonságos határérték. A vízi rendszerekben a higany neurotoxikus metilhigany-vegyületté válhat, amely felhalmozódhat a táplálékláncokban (biomagnifikáció). A higanynak való kitettség széles körű egészségügyi problémákhoz vezet, károsíthatja az ideg-, az emésztő- és az immunrendszert, valamint a tüdőt, a vesét, a bőrt és a szemet. A higany már kis mennyiségben is hatással lehet az idegrendszer működésére.

A higany egy olyan fém, amely a világon mindenhol előfordul és széleskörű felhasználásra kerül hétköznapi tárgyakban. Számos forráson keresztül eljut a légkörbe, a talajba és a vízbe. A higany emberi eredetű környezetbe juttatásának teljes életciklusán át történő ellenőrzése kulcsfontosságú szerepet játszott az egyezmény szerinti követelmények kialakítása során. Az egyezmény a higany teljes életciklusát lefedi. Előírja az új higanybányák betiltását és a már meglévők felszámolását, a higany használatának megszüntetését és csökkentését számos termékben és eljárás során, a higany kibocsátására és környezetbe való juttatására vonatkozó ellenőrző intézkedéseket, valamint a kisipari és kisüzemi aranybányászat szabályozását. Az egyezmény továbbá a higany tárolásával, hulladékként való ártalmatlanításával, valamint a higannyal szennyezett területekkel is foglalkozik. A Minamata egyezmény értelmében a kormányokat arra fogják ösztönözni, hogy hozzanak intézkedéseket a higanynak való kitettség egészségügyi hatásainak kezelése érdekében.

A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló 1102/2008/EK rendelet már kikövezte az egyezményhez vezető utat. Az említett rendeletet hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács rendelete a higanyról, amelyről a Tanács és a Parlament között 2016. december 14-én született megállapodás; az utóbbi rendeletet a COREPER 2016. december 16-án hagyta jóvá, a Parlament pedig 2017. március 14-én fogadta el. A higanyról szóló rendelet tartalmazza a Minamata egyezmény azon rendelkezéseit, amelyek mindezidáig nem szerepeltek az uniós jogban, és számos olyan további kérdéssel is foglalkozik, amelyeket az egyezmény nem szabályoz teljes körűen.

A Minamata egyezmény 30. cikke értelmében azt az államoknak és a regionális gazdasági integrációs szervezeteknek ratifikálniuk kell, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk. A Minamata egyezményhez kapcsolódó, az Európai Unió és tagállamai részéről ratifikáló, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat együttesen és összehangolt módon kell letétbe helyezni annak biztosítása érdekében, hogy az egyezmény az EU és tagállamai számára ugyanabban az időpontban lépjen hatályba. A fentiekben ismertetett szükséges technikai intézkedések meghatározása érdekében az Európai Uniónak mihamarabb ratifikálnia kell a higanyról szóló Minamata egyezményt. Tekintettel a lezárult tárgyalásokra és a higanyról szóló rendelet elfogadására, eljött az ideje annak, hogy véglegesítsék a Minamata egyezmény ratifikálását.

E célból a Tanács elfogadta a Minamata egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetet, jóváhagyva az egyezményt az EU nevében. Az egyezmény szövege a határozat csatolmányában található. Az egyezmény ratifikálása fontos előrelépést fog jelenteni az emberi egészség és a környezet higannyal szembeni magasabb védelme tekintetében. Lehetővé teszi továbbá, hogy az EU aktív szerepet vállaljon egy globális, higanymentességre törekvő politika kialakításában. Az előadó ezért üdvözli a tanácsi határozattervezetet, és javasolja, hogy a Parlament adja hozzá egyetértését.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A higanyról szóló minamatai egyezmény

Hivatkozások

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

7.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Benyújtás dátuma

22.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat