Procedūra : 2016/0021(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0067/2017

Pateikti tekstai :

A8-0067/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0134

REKOMENDACIJA     ***
PDF 585kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Stefan Eck

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05925/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0102/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją (A8-0067/2017),

1.  pritaria Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinėms Tautoms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio yra pasaulinė sutartis, sudaryta remiant Jungtinių Tautų aplinkos programai (UNEP). Ši konvencija yra pagrindinė tarptautinė teisinė sistema, pagal kurią bendradarbiaujama ir imamasi priemonių siekiant kontroliuoti ir sumažinti antropogeninės kilmės gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių naudojimą ir išmetimą į orą, vandenį ir žemę. Jos tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo gyvsidabrio poveikio. Dėl konvencijos buvo susitarta 2013 m. sausio 19 d., ji priimta 2013 m. spalio 10 d. Kumamote (Japonija). Konvencija pavadinta Japonijos pakrantės miesto Minamatos vardu dėl jame įvykusios ekologinės katastrofos (pirmą kartą pripažintos įvykusia 1968 m.) dėl dešimtmečius vykdytos pramoninės vandens taršos gyvsidabriu.

Moksliniai duomenys įrodo, kad gyvsidabris – elementas, kurio negalima sunaikinti ir kuris neišnyksta, yra labai toksinė medžiaga. Gyvsidabris – vienas iš kenksmingiausių teršalų pasaulyje ir jo poveikis nepaprastai silpnina sveikatą. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad saugių gyvsidabrio kiekio ribų nėra. Vandens telkinių sistemose gyvsidabris gali tapti neurotoksiniu junginiu – metilo gyvsidabriu, kuris kaupiasi maisto grandinės organizmuose. Gyvsidabrio poveikis yra plačiai paplitusi sveikatos problema; jis gali daryti toksinį poveikį nervų, virškinimo ir imuninei sistemai, taip pat plaučiams, kepenims, odai ir akims. Netgi maži gyvsidabrio kiekiai gali paveikti nervų sistemą.

Gyvsidabris yra pasaulyje paplitęs, visur esantis ir plačiai naudojamas kasdieniuose daiktuose metalas. Įvairūs šaltiniai išskiria gyvsidabrį į atmosferą, dirvą ir vandenį. Antropogeninės kilmės gyvsidabrio išskyrimo per jo būvio ciklą kontrolė buvo svarbiausias veiksnys formuojant įsipareigojimus pagal šią konvenciją. Minamatos konvencijoje aptariamas visas gyvsidabrio būvio ciklas. Konvencija numatoma, be kita ko, uždrausti naujas ir palaipsniui panaikinti esamas gyvsidabrio kasyklas, mažinti ir palaipsniui atsisakyti gyvsidabrio naudojimo daugelyje produktų ir procesų; joje siūlomos gyvsidabrio išmetimo ir išskyrimo kontrolės priemonės, reglamentuojama amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavyba. Konvencijoje taip pat pateiktos nuostatos dėl gyvsidabrio laikymo, šalinimo ir gyvsidabriu užterštų teritorijų. Pagal Minamatos konvenciją vyriausybės bus skatinamos imtis priemonių, kuriomis būtų valdomas gyvsidabrio poveikis sveikatai.

Reglamentu (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo jau buvo paruošta dirva konvencijai. Minėtas reglamentas panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl gyvsidabrio, dėl kurio Taryba ir Parlamentas susitarė 2016 m. gruodžio 14 d., kurį 2016 m. gruodžio 16 d. patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas ir kurį 2017 m. kovo 14 d. priėmė Parlamentas. Reglamente dėl gyvsidabrio pateikiamos Minamatos konvencijos nuostatos, kurios iki šiol dar nėra perkeltos į ES teisę, ir nurodomi keli papildomi klausimai, kuriuos nevisiškai reglamentuoja konvencija.

Remiantis Minamatos konvencijos 30 straipsniu, ją gali ratifikuoti, priimti ar patvirtinti valstybės ar ekonominės integracijos regioninės organizacijos. Europos Sąjungos ir jos valstybių narių Minamatos konvencijos ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai turėtų būti deponuoti drauge ir koordinuotai, kad būtų užtikrinta, kad Konvencija ES ir jos valstybėms narėms įsigaliotų tuo pačiu metu. Siekdama įgyvendinti būtinas technines anksčiau nurodytas priemones, ES turėtų ratifikuoti Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio kaip įmanoma greičiau. Atsižvelgiant į užbaigtas derybas ir priimtą reglamentą dėl gyvsidabrio, atėjo laikas užbaigti Minamatos konvencijos ratifikavimo procesą.

Šiuo tikslu Taryba priėmė Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio projektą, patvirtinantį konvenciją Europos Sąjungos vardu. Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo. Konvencijos ratifikavimas bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti didesnę žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo gyvsidabrio. Taip pat bus sudaryta galimybė ES imtis aktyvaus vaidmens formuojant visuotinę gyvsidabrio nenaudojimo politiką. Taigi pranešėjas palankiai vertina Tarybos sprendimo projektą ir siūlo Parlamentui jam pritarti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio

Nuorodos

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

7.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pateikimo data

22.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika