Ziņojums - A8-0067/2017Ziņojums
A8-0067/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu

22.3.2017 - (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) - ***

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Stefan Eck

Procedūra : 2016/0021(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0067/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0067/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05925/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0102/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A8-0067/2017),

1.  sniedz piekrišanu Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijai.

ĪSS PAMATOJUMS

Minamatas konvencija par dzīvsudrabu ir starptautisks nolīgums, kas tika noslēgts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (UNEP) aizgādībā. Tā ir galvenais starptautiskais tiesiskais satvars, kas reglamentē sadarbību un pasākumus, kuru mērķis ir kontrolēt un ierobežot dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu izmantošanu un to antropogēnās emisijas gaisā, ūdenī un zemē. Tās mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un vidi no jebkādas dzīvsudraba kaitīgas ietekmes. Vienošanās par šo konvenciju tika panākta 2013. gada 19. janvārī, un tā tika pieņemta 2013. gada 10. oktobrī Kumamato, Japānā. Tā nosaukta Japānas piekrastes pilsētas Minamatas vārdā, kurā notika dabas katastrofa, kas tika pirmo reizi atzīta 1968. gadā un ko izraisīja desmitiem gadu ilgstošs rūpnieciskais ūdeņu piesārņojums ar dzīvsudrabu.

Zinātniskās liecības pierāda dzīvsudraba akūto toksiskumu, tā ir viela, ko nevar iznīcināt, un tā arī neizzūd. Dēļ tā graujošās ietekmes uz veselību, dzīvsudrabs ir viena no visbīstamākajām piesārņojošām vielām pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem neeksistē tādi dzīvsudraba līmeņi, kas būtu droši. Nonākot ūdens vidē dzīvsudrabs var veidot neirotoksisku savienojumu metildzīvsudrabu, kura ietekme bioloģiski palielinās barības ķēdē. Dzīvsudraba iedarbība ir plaši izplatīta veselības problēma un tai var būt toksiska ietekme uz nervu sistēmu, gremošanas sistēmu un imūnsistēmu, kā arī uz plaušām, nierēm, ādu un acīm. Pat niecīgs dzīvsudraba daudzums var ietekmēt nervu sistēmu.

Dzīvsudrabs ir visā pasaulē ārkārtīgi izplatīts metāls, kas tiek plaši izmantots dažādos ikdienā lietojamos priekšmetos. Tas nonāk atmosfērā, augsnē un ūdenī no dažādiem avotiem. Dzīvsudraba antropogēno noplūžu kontrole visā tā aprites ciklā ir bijis galvenais jautājums, izstrādājot konvencijā noteiktās saistības. Minamatas konvencija attiecas uz visu dzīvsudraba aprites ciklu. Tajā noteikts jaunu dzīvsudraba raktuvju aizliegums un pakāpeniska esošo raktuvju slēgšana, dzīvsudraba izmantošanas izbeigšana un samazināšana vairākos produktos un procesos, noteikti kontroles pasākumi attiecībā uz emisijām un noplūdēm, kā arī regulējums attiecībā uz nerūpniecisku un mazapjoma zelta ieguvi. Konvencija attiecas arī uz dzīvsudraba uzglabāšanu un apglabāšanu, kad tas kļuvis par atkritumiem, kā arī uz teritorijām, kas piesārņotas ar dzīvsudrabu. Saskaņā ar Minamatas konvenciju dalībvalstis tiks mudinātas veikt pasākumus, lai risinātu veselības problēmas, kas saistītas ar dzīvsudraba iedarbību.

Regula (EK) Nr. 1102/2008 par metāliskā dzīvsudraba un noteiktu dzīvsudraba savienojumu un maisījumu eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu jau sagatavoja pamatu šai Konvencijai. Šī regula ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par dzīvsudrabu, par kuru Padome un Parlaments 2016. gada 14. decembrī panāca vienošanos, ko COREPER atbalstīja 2016. gada 16. decembrī un Parlaments pieņēma 2017. gada 14. martā. Regulā par dzīvsudrabu iekļauti tie Minamatas konvencijas noteikumi, kas līdz šīm vēl nebija transponēti ES tiesību aktos, un risināti vairāki papildu jautājumi, attiecībā uz kuriem Konvencijas regulējums nav izsmeļošs.

Saskaņā ar tās 30. pantu Minamatas konvenciju ratificē, pieņem vai apstiprina valstis un reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas. ES un tās dalībvalstīm Minamatas konvencijas ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti jādeponē kolektīvi un koordinēti, lai nodrošinātu, ka konvencija ES un tās dalībvalstīs stājas spēkā vienlaikus. Lai nodrošinātu iepriekšminēto tehnisko pasākumu izpildi, Eiropas Savienībai Minamatas konvencija par dzīvsudrabu būtu jāratificē pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā to, ka sarunas par Regulu par dzīvsudrabu ir noslēgtas un tā ir pieņemta, tagad ir īstais laiks ratificēt Minamatas konvenciju.

Tāpēc Padome ir pieņēmusi projektu Padomes lēmumam par Minamatas Konvencijas noslēgšanu, apstiprinot Konvenciju ES vārdā. Konvencijas teksts ir pievienots šim lēmumam. Konvencijas ratifikācija būs nozīmīgs solis ceļā uz cilvēka veselības un vides augstāka līmeņa aizsardzību no dzīvsudraba. Tas arī dos iespēju ES aktīvi rīkoties, veidojot tādu starptautisku politiku, kas nodrošinātu dzīvsudraba ietekmes izskaušanu. Tāpēc referents atzinīgi vērtē Padomes lēmuma projektu un ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Minamatas konvencija par dzīvsudrabu

Atsauces

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

7.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Iesniegšanas datums

22.3.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas