AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik

22.3.2017 - (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) - ***

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Stefan Eck

Procedure : 2016/0021(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0067/2017
Ingediende teksten :
A8-0067/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (05925/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0102/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1, en lid 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0067/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, en aan de Verenigde Naties.

TOELICHTING

Het Verdrag van Minamata inzake kwik is een mondiaal verdrag onder auspiciën van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Het is het belangrijkste internationale juridische kader voor samenwerking en maatregelen om het gebruik en de antropogene emissies van kwik en kwikverbindingen in lucht, water en bodem te beheersen en te beperken. Het heeft tot doel de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen de ongewenste effecten van kwik. Het werd vastgesteld op 19 januari 2013 en is op 10 oktober 2013 in Kumamoto, Japan, aangenomen. Het verdrag is vernoemd naar de Japanse kuststad Minamata, waar een milieuramp heeft plaatsgevonden die voor het eerst erkend werd in 1968, nadat het water er tientallen jaren door de industrie vervuild werd met kwik.

Wetenschappelijk bewijs legt onomstotelijk de acute toxiciteit van kwik vast. Het is een element dat niet vernietigd kan worden en dat niet verdwijnt. Kwik heeft een verwoestend effect op de gezondheid en behoort tot de meest vervuilende stoffen wereldwijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er geen veilige grenswaarden voor kwik. In aquatische systemen kan kwik de neurotoxische verbinding methylkwik vormen, waarna biomagnificatie in de voedselketen plaatsvindt. Blootstelling aan kwik is een wijdverspreid gezondheidsprobleem en kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel, de spijsvertering, het immuunsysteem, de longen, de nieren, de huid en de ogen. Zelfs kleine hoeveelheden kwik kunnen gevolgen hebben voor het zenuwstelsel.

Kwik is een metaal dat wereldwijd vaak gebruikt wordt in alledaagse toepassingen. Het wordt door verschillende bronnen geloosd in de atmosfeer, de bodem en het water. De controle van de antropogene lozingen tijdens de volledige levensloop van kwik is een belangrijke drijfveer geweest bij het opstellen van het verdrag. Het Verdrag van Minamata omvat de volledige levenscyclus van kwik. Het voorziet onder andere in een verbod op nieuwe kwikmijnen en de uitfasering van bestaande mijnen, de uitfasering en vermindering van het gebruik van kwik in een aantal producten en processen, controlemaatregelen voor emissies en lozingen, en de regulering van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Het verdrag omvat ook de opslag van kwik, de verwijdering ervan als afval, en met kwik verontreinigde locaties. In het Verdrag van Minamata worden de lidstaten aangemoedigd maatregelen te treffen om de gevolgen van blootstelling aan kwik voor de gezondheid te beperken.

Verordening (EG) nr. 1102/2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik maakte de weg vrij voor het verdrag. Deze verordening is ingetrokken bij de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik. De Raad en het Parlement bereikten hierover overeenstemming op 14 december 2016; daarna volgde goedkeuring door het Coreper op 16 december 2016, en aanneming door het Parlement op 14 maart 2017. De verordening betreffende kwik neemt een aantal nog niet omgezette bepalingen van het Verdrag van Minamata op in het EU-recht, en omvat daarnaast verschillende bijkomende kwesties die in het verdrag nog niet volledig gereguleerd waren.

In overeenstemming met artikel 30 van het Verdrag van Minamata moet het verdrag bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd worden door staten en door regionale organisaties voor economische integratie. De EU en haar lidstaten moeten de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Verdrag van Minamata gezamenlijk en op gecoördineerde wijze neerleggen om te waarborgen dat het Verdrag voor de EU en voor haar lidstaten gelijktijdig in werking treedt. Om de nodige hierboven beschreven technische maatregelen tot stand te brengen moet de EU het Verdrag van Minamata inzake kwik zo snel mogelijk ratificeren. Nu de onderhandelingen zijn afgerond en de verordening betreffende kwik is aangenomen, is het moment aangebroken om de ratificering van het Verdrag van Minamata te voltooien.

Daartoe heeft de Raad een ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag van Minamata inzake kwik aangenomen, waardoor het verdrag namens de EU wordt goedgekeurd. De tekst van het verdrag is aan het besluit gehecht. De ratificering van het Verdrag zal een belangrijke stap zijn naar een hoger niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen kwik. De EU zal hierdoor ook een actieve rol kunnen opnemen bij het vormgeven van een mondiaal beleid zonder kwik. De rapporteur is daarom ingenomen met het ontwerpbesluit van de Raad en stelt voor dat het Parlement zijn goedkeuring geeft.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verdrag van Minamata inzake kwik

Document- en procedurenummers

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

7.3.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum indiening

22.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding