Postup : 2016/0021(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0067/2017

Predkladané texty :

A8-0067/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0134

ODPORÚČANIE     ***
PDF 521kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Stefan Eck

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05925/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0102/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0067/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením Minamatského dohovoru o ortuti;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii Spojených národov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Minamatský dohovor o ortuti je celosvetovou zmluvou pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Je hlavným medzinárodným právnym rámcom pre spoluprácu a opatrenia na reguláciu a obmedzenie používania ortuti a jej zlúčenín a obmedzenie antropogénnych emisií ortuti v ovzduší, vode a pôde. Jeho cieľom je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred všetkými nepriaznivými účinkami ortuti. Bol dohodnutý 19. januára 2013 a prijatý 10. októbra 2013 v meste Kumamoto v Japonsku. Dohovor je pomenovaný po japonskom pobrežnom meste Minamata, ktoré bolo svedkom environmentálnej katastrofy prvýkrát uznanej v roku 1968, ktorú spôsobilo desaťročia trvajúce priemyselné znečistenie vody ortuťou.

Vedecké dôkazy svedčia o toxicite ortuti, prvku, ktorý nemožno zničiť a ktorý sa ani sám nerozloží. Vyznačuje sa nesmiernym oslabovaním zdravia, a preto patrí medzi najhoršie znečisťujúce látky na svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neexistujú pre ortuť nijaké bezpečné limity. Vo vodných systémoch môže ortuť vytvárať neurotoxickú zlúčeninu metylortuť, ktorá sa hromadí v potravinovom reťazci. Vystavenie pôsobeniu ortuti je rozšírený zdravotný problém a môže mať toxický vplyv na nervový, tráviaci a imunitný systém, potom na pľúca, obličky, pokožku a oči. Dokonca aj malé množstvá ortuti môžu narušiť nervový systém.

Ortuť predstavuje globálny a všadeprítomný kov, ktorý má rozsiahle použitie v každodenných predmetoch. Je uvoľňovaná do ovzdušia, pôdy a vody z rôznych zdrojov. Kontrola antropogénneho uvoľňovania ortuti počas celého jej životného cyklu bola kľúčovým faktorom pri formulovaní záväzkov podľa dohovoru. Minamatský dohovor sa zaoberá celým životným cyklom ortuti. Okrem iného sa v ňom stanovuje zákaz zriaďovania nových baní na ortuť a postupné vyraďovanie tých existujúcich, postupné ukončovanie a znižovanie používania ortuti vo výrobkoch a v procesoch, stanovujú sa opatrenia na kontrolu emisií a ich uvoľňovania a zavádza reguláciu remeselnej a drobnej ťažby zlata. Dohovor takisto rieši uskladnenie ortuti a jej zneškodnenie ako odpad a plochy znečistené ortuťou. V súlade s Minamatským dohovorom budú vlády členských štátov nabádané, aby prijímali opatrenia na kontrolu vplyvov vystavenia ortuti na zdravie.

Cestu pre prijatie dohovoru vydláždilo nariadenie (ES) č. 1102/2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti. Toto nariadenie sa zrušuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ortuti, ktoré bolo dohodnuté medzi Radou a Parlamentom 14. decembra 2016 a ktoré COREPER schválil 16. decembra 2016 a Parlament prijal 14. marca 2017. Nariadenie o ortuti obsahuje ustanovenia Minamatského dohovoru, ktoré zatiaľ neboli transponované do práva Únie a rieši niekoľko ďalších otázok, ktoré ešte nie sú úplne regulované v dohovore.

Minamatský dohovor podlieha v súlade s jeho článkom 30 ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi a organizáciami regionálnej ekonomickej integrácie. Uloženie listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení Minamatského dohovoru Európskou úniou a jej členskými štátmi by sa malo vykonať spoločne a koordinovaným spôsobom tak, aby dohovor nadobudol platnosť pre EÚ a jej členské štáty v rovnakom čase. S cieľom zrealizovať uvedené potrebné technické opatrenia by EÚ mala ratifikovať Minamatský dohovor o ortuti čo najskôr. V súvislosti s ukončenými rokovaniami a prijatím nariadenia o ortuti nadišiel čas na finalizáciu ratifikácie Minamatského dohovoru.

Na tento účel Rada prijala návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti, ktorým sa schvaľuje dohovor v mene EÚ. Znenie dohovoru je pripojené k tomuto rozhodnutiu. Ratifikácia dohovoru bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred ortuťou. Európskej únii zároveň umožní, aby sa aktívne podieľala na formovaní globálnej bezortuťovej politiky. Spravodajca preto víta návrh rozhodnutia Rady a navrhuje, aby Parlament udelil svoj súhlas.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Minamatský dohovor o ortuti

Referenčné čísla

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

7.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

54

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dátum predloženia

22.3.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia