Förfarande : 2016/0021(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2017

Ingivna texter :

A8-0067/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0134

REKOMMENDATION     ***
PDF 367kWORD 55k
22.3.2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Stefan Eck

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05925/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0102/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0067/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av Minamatakonventionen om kvicksilver.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt Förenta nationerna.


MOTIVERING

Minamatakonventionen om kvicksilver är ett globalt avtal inom ramen för FN:s miljöprogram (Unep). Det är den viktigaste internationella rättsliga ramen för samarbete och åtgärder för att kontrollera och begränsa användning och antropogena utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar till luft, vatten och mark. Dess syfte är att skydda människors hälsa och miljön mot kvicksilvrets alla negativa effekter. Man enades om konventionen den 19 januari 2013 och antog den den 10 oktober 2013 i Kumamoto, Japan. Konventionen är uppkallad efter den japanska kuststaden Minamata, platsen för en miljökatastrof som först erkändes 1968 och som var förorsakad av årtionden av industriell förorening av vatten med kvicksilver.

Det finns vetenskapliga bevis för kvicksilvrets akuta toxicitet. Kvicksilver är ett grundämne som varken kan förstöras eller försvinna. Kvicksilver är ett av världens mest förorenande ämnen och har enormt negativa effekter på människors hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen finns det inga säkra gränsvärden för kvicksilver. I vattenmiljön kan kvicksilver bilda den neurotoxiska föreningen metylkvicksilver, som anrikas i livsmedelskedjan. Kvicksilverexponering är ett utbrett hälsoproblem och kan ha toxiska effekter på nerv-, matsmältnings- och immunsystemen, lungorna, njurarna, huden och ögonen. Även små mängder kvicksilver kan påverka nervsystemet.

Kvicksilver är en globalt spridd och allestädes närvarande metall som används allmänt i vardagsföremål. Det frigörs i luft, mark och vatten från en rad olika källor. Att kontrollera de antropogena utsläppen av kvicksilver under ämnets hela livscykel har varit centralt för utformningen av skyldigheterna enligt konventionen. Minamatakonventionen omfattar kvicksilvrets hela livscykel. Det föreskrivs bland annat ett förbud mot nya och utfasning av befintliga kvicksilvergruvor, avveckling och minskad användning av kvicksilver i ett antal produkter och processer, kontrollåtgärder avseende utsläpp samt reglering av icke-industriell och småskalig guldutvinning. Konventionen behandlar också lagring av kvicksilver, omhändertagande som avfall och kvicksilverförorenade områden. Minamatakonventionen kommer att uppmuntra regeringar att vidta åtgärder för att hantera kvicksilverexponeringens hälsoeffekter.

Redan förordning (EG) nr 1102/2008, om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, banade väg för konventionen. Denna förordning upphävs genom Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver, som rådet och Europaparlamentet enades om den 14 december 2016, som godkändes av Coreper den 16 december 2016 och som antogs i parlamentet den 14 mars 2017. Förordningen om kvicksilver innehåller de bestämmelser från Minamatakonventionen som hittills ännu inte införlivats i EU-rätten och tar hand om flera andra frågor som inte fullständigt regleras genom konventionen.

Enligt artikel 30 i Minamatakonventionen måste den ratificeras, godtas eller godkännas av staterna och av regionala organisationer för ekonomisk integration. Deponeringen av ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrumenten för Minamatakonventionen av EU och dess medlemsstater bör ske gemensamt och på ett samordnat sätt så att konventionen träder i kraft samtidigt för både EU och dess medlemsstater. För att vidta de nödvändiga tekniska åtgärder som beskrivs ovan bör EU ratificera Minamatakonventionen om kvicksilver så snart som möjligt. Mot bakgrund av de avslutade förhandlingarna och antagandet av förordningen av kvicksilver är det nu dags att slutföra ratificeringen av Minamatakonventionen.

I detta syfte antog rådet ett utkast till beslut om ingående av Minamatakonventionen om kvicksilver för att godkänna den på EU:s vägnar. Texten till konventionen åtföljer beslutet. Ratificeringen av konventionen kommer att utgöra ett viktigt steg mot en högre nivå på skyddet för människors hälsa och miljön från kvicksilver. Den kommer också att göra det möjligt för EU att spela en aktiv roll i utformningen av en global kvicksilverfri politik. Föredraganden välkomnar därför utkastet till rådets beslut och föreslår att parlamentet godkänner det.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Minamatakonventionen om kvicksilver

Referensnummer

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Framläggande för parlamentet

7.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.3.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ingivande

22.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Teckenförklaring:

+  :  för

-  :  emot

0  :  nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy