Διαδικασία : 2012/0266(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0107

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 700kWORD 61k
23.3.2017
PE 601.098v02-00 A8-0068/2017

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Glenis Willmott

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0542),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0068/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 133, 9.5.2013, σ. 52.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: P7_TA(2014)0266.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαδικασία

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD)).

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014, αλλά οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2015, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 5 Οκτωβρίου 2015, μιας γενικής προσέγγισης στην προοπτική της έναρξης διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση, οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2015, στη διάρκεια της λουξεμβουργιανής Προεδρίας.

Μετά από συνολικά δέκα γύρους διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 25 Μαΐου 2016, στη διάρκεια της Προεδρίας των Κάτω Χωρών. Το συμφωνημένο κείμενο εγκρίθηκε στη συνέχεια με συντριπτική πλειοψηφία στην επιτροπή ENVI, στις 15 Ιουνίου 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής ENVI, ο πρόεδρός της ανέλαβε, στην επιστολή που απηύθυνε στις 16 Ιουνίου 2016 στον πρόεδρο του COREPER, να συστήσει στην ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Σε συνέχεια της νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία, στις 7 Μαρτίου 2017.

Περιεχόμενο

Το ρυθμιστικό σύστημα στην Ευρώπη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων που έφεραν στην επιφάνεια τις αδυναμίες του και ανέδειξαν την επείγουσα ανάγκη διόρθωσης αυτών των αδυναμιών του συστήματος. Η πρόταση της Επιτροπής και το κείμενο που στη συνέχεια εγκρίθηκε, για έναν νέο κανονισμό ο οποίος θα αντικαθιστά όλες τις ισχύουσες οδηγίες, επιδιώκει να δώσει αποτελεσματική λύση σε σχέση με τις αδυναμίες αυτές, διατηρώντας όμως και ενισχύοντας το ισχύον σύστημα εγκρίσεων.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής αποτέλεσε ένα αξιόπιστο σημείο εκκίνησης που στη συνέχεια ενισχύθηκε με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Νέες διατάξεις και δομές θα καλύψουν τα κενά και θα ενισχύσουν την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σαφείς κανόνες όσον αφορά τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, χωρίς να καταπνίγεται η καινοτομία, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο αυτού του βιομηχανικού κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία του κειμένου που συμφωνήθηκε:

Ειδικές διαδικασίες για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου

Σε επέκταση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για έναν μηχανισμό ελέγχου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ, οι συννομοθέτες πρόσθεσαν μια νέα διάταξη (άρθρο 54) για έναν έλεγχο δεύτερου επιπέδου, μια ειδική διαδικασία στη διάρκεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πριν από την πιστοποίηση (τμήμα 5.1 του παραρτήματος ΙΧ), στα προϊόντα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου - κατηγορία ΙΙΙ εμφυτεύσιμα και κατηγορία ΙΙβ ενεργά τεχνολογικά προϊόντα για τη χορήγηση ή την απομάκρυνση φαρμάκου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων (άρθρο 106). Στο γενικά αποκεντρωμένο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης στην Ευρώπη, η νέα αυτή διάταξη επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, όταν πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, θα υπάρχει ένα πρόσθετο επίπεδο εποπτείας, για ολόκληρη την ΕΕ, κατευθυνόμενο από ειδικούς, που θα επανεξετάζει εκθέσεις εκτίμησης της κλινικής αξιολόγησης των προϊόντων αυτών από τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

Ευθύνη των κατασκευαστών

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εμπειρίες με ελαττωματικά προϊόντα και τις συνέπειες για τους χρήστες τους, ένα στοιχείο που το Κοινοβούλιο θεώρησε εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστεί στο νέο κανονιστικό πλαίσιο αλλά έλειπε από την πρόταση της Επιτροπής ήταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης των κατασκευαστών. Αυτό συνδεόταν επίσης με τις συχνές περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για να αποδείξουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ελαττώματος και βλάβης, όπως επιβάλλει η οδηγία για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός με το Συμβούλιο, με τον οποίο, στο άρθρο 10 για τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, προστέθηκε μια διάταξη που υποχρεώνει τους κατασκευαστές να λαμβάνουν μέτρα, ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου, τον τύπο του τεχνολογικού προϊόντος και το μέγεθος της επιχείρησης, για την παροχή επαρκούς οικονομικής κάλυψης για τη δυνητική ευθύνη τους βάσει της ανωτέρω οδηγίας. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διευκόλυνση, από αρμόδια αρχή, της παροχής πληροφοριών σε πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη από ελαττωματικό τεχνολογικό προϊόν.

Ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή και ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η τροπολογία, που περιλαμβανόταν στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, όσον αφορά τις διατάξεις στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις ουσίες αυτές στο παράρτημα Ι ζητούσε την πλήρη απαγόρευση ορισμένων συγκεντρώσεων τέτοιων ουσιών σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με την επιφύλαξη μιας σειράς παρεκκλίσεων. Παρόλο που αυτή η πλήρης απαγόρευση ήταν απαράδεκτη τόσο για το Συμβούλιο όσο και για την Επιτροπή, λόγω των ενδεχόμενων επιπτώσεών της στη βιομηχανία και ορισμένων ζητημάτων εφαρμογής, το κείμενο που συμφωνήθηκε ενισχύει σημαντικά εκείνο που είχε αρχικά προταθεί και ανοίγει τον δρόμο ώστε να ενθαρρύνονται οι κατασκευαστές να επιδιώκουν την αντικατάσταση των ουσιών αυτών, δεδομένου ότι η άδεια για τη χρήση τους πάνω από ένα όριο συγκέντρωσης θα είναι δυνατή μόνο εφόσον οι κατασκευαστές προβάλουν μια αυστηρά προσδιορισμένη αιτιολόγηση (παράρτημα Ι, τμήμα 10.4).

Κλινική έρευνα/αξιολόγηση - ευθυγράμμιση προς τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές

Αξιοποιώντας ισχύουσες διατάξεις στις τρέχουσες οδηγίες όσον αφορά τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα (το αντίστοιχο των κλινικών δοκιμών στο πεδίο των φαρμακευτικών προϊόντων), ο νέος κανονισμός ορίζει λεπτομερείς διατάξεις για ολόκληρη τη διαδικασία με σαφώς προσδιορισμένους κανόνες και υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές, τους χορηγούς, τα συμμετέχοντα πρόσωπα και τις αρμόδιες αρχές (κεφάλαιο VI και παράρτημα XV). Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε πριν από τον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το κείμενο που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση επιδιώχθηκε να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο προς το προηγούμενο, περιλαμβανομένων όλων των διατάξεων που σχετίζονται με την συναίνεση έπειτα από ενημέρωση, τις επιτροπές δεοντολογίας, τους ανίκανους προς δικαιοπραξία, τους ανήλικους, τις εγκύους, τη διαφάνεια και μια διάταξη για την υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας συντονισμένης εκτίμησης (όταν οι έρευνες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη), επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Επανεπεξεργασία προϊόντων μιας χρήσης

Στην οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν υπήρχαν νομικές διατάξεις όσον αφορά την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης, πέρα από την υποχρέωση της Επιτροπής να εκπονήσει έκθεση για την πρακτική αυτή και, στη βάση της εν λόγω έκθεσης, να υποβάλει πρόταση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η θέσπιση κοινών διατάξεων για μια πρακτική που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ήταν δύσκολή· ωστόσο, οι νομοθέτες βρήκαν μια κοινή λύση που υποστηρίχθηκε και από την Επιτροπή και η οποία για πρώτη φορά κατευθύνει την πρακτική, θέτει υποχρεώσεις και εξασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας για τη χρήση επανεπεξεργασμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το κείμενο που συμφωνήθηκε ορίζει ότι η επανεπεξεργασία μπορεί να γίνει μόνο αν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του ισχύοντος κανονισμού, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να υπερβούν τις διατάξεις αυτές και να περιορίσουν περισσότερο ή να απαγορεύσουν τελείως την πρακτική αυτή στην επικράτειά τους. Ο επανεπεξεργαστής θα θεωρείται κατασκευαστής του επανεπεξεργασμένου τεχνολογικού προϊόντος και θα πρέπει, συνεπώς, να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εξαιρέσεις από τους κανόνες αυτούς για τεχνολογικά προϊόντα που υφίστανται επανεπεξεργασία εντός μιας μονάδας υγείας. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ορίσει κοινές προδιαγραφές για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης.

Διατάξεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο παλιό σύστημα είναι η ενίσχυση των διατάξεων όσον αφορά τον ορισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την εμπειρογνωμοσύνη των κοινοποιημένων οργανισμών (ΚΟ) που διεξάγουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και πιστοποιούν όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγορά της Ένωσης. Το κεφάλαιο IV και το παράρτημα VII προσδιορίζουν όλες τις πτυχές των διαδικασιών αυτών. Ορισμένες από τις πρόσθετες διατάξεις που εισήγαγε το Κοινοβούλιο και για τις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο σχετίζονται με τη διαρκή διαθεσιμότητα επαρκούς διοικητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού στους ΚΟ, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν με επιτυχία τις δραστηριότητές τους σε σχέση με την αξιολόγηση συμμόρφωσης. Η κοινή αξιολόγηση κατά τον ορισμό, η συνεχής παρακολούθηση και η ετήσια επαναξιολόγηση των ΚΟ με επιτόπιους ελέγχους, περιλαμβανομένων και αιφνιδιαστικών επισκέψεων, είναι ένα ακόμη μέτρο που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιότητας της εμπειρογνωμοσύνης και της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις από όλους τους ΚΟ στην Ένωση. Μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις στη νέα νομοθεσία είναι το ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου δεν αρκεί πλέον ο απλός έλεγχος εγγράφων, αλλά πρέπει να πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι. Αυτή, κατά τη γνώμη του εισηγητή, είναι η σημαντικότερη βελτίωση, που θα επιτρέψει να αποφευχθούν σκάνδαλα στο μέλλον. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, μια νέα διάταξη που εισήγαγε το Κοινοβούλιο με στόχο την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού και της διαφάνειας σε όλους τους ΚΟ των διαφόρων κρατών μελών, επιβάλλει τώρα στους ΚΟ να τηρούν και να δημοσιεύουν καταλόγους των τελών που χρεώνουν για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Επαγρύπνηση και εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά

Εκτός από την ενίσχυση της διαδικασίας έγκρισης, ένα από τα βασικά στοιχεία της νέας πρότασης είναι η διαμόρφωση ενός βελτιωμένου συνολικού συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την επαγρύπνηση και την εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση και η ταχεία αντίδραση σε περίπτωση προβλημάτων (κεφάλαιο VII). Επιπρόσθετα στην πρόταση της Επιτροπής, οι συννομοθέτες ενσωμάτωσαν την υποχρέωση των κατασκευαστών να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να τεκμηριώνουν, να εφαρμόζουν, να διατηρούν και να επικαιροποιούν σύστημα εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά, ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και τον τύπο του προϊόντος, προκειμένου να συγκεντρώνονται, να καταγράφονται και να αναλύονται όλα τα σχετικά δεδομένα που συνδέονται με την ασφάλεια του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Όπως συμβαίνει και για τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενσωματώθηκαν περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις για την ασφάλεια για όλες τις κατηγορίες κινδύνου εκτός από την κατηγορία Ι, και για τις κατηγορίες υψηλότερου κινδύνου οι εκθέσεις αυτές πρέπει να ενημερώνονται το πολύ σε ετήσια βάση. Οι συννομοθέτες υποχρεώνουν επίσης τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρυνθούν και να αποκτήσουν τη δυνατότητα οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι χρήστες και οι ασθενείς να αναφέρουν τις υπόνοιες για σοβαρά περιστατικά σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας εναρμονισμένους μορφότυπους.

Σύσταση

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, o εισηγητής συνιστά την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009

Έγγραφα αναφοράς

10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

2.4.2014                     T7-0266/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2012)0542 - C7-0318/2012

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

16.3.2017

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Glenis Willmott

16.10.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Keller, Arne Lietz

Ημερομηνία κατάθεσης

23.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

PPE

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου