Proċedura : 2012/0267(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0069/2017

Testi mressqa :

A8-0069/2017

Dibattiti :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Votazzjonijiet :

PV 05/04/2017 - 9.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0108

RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI     ***II
PDF 714kWORD 62k
23.3.2017
PE 601.101v02-00 A8-0069/2017

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE

(10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Peter Liese

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA
 ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE

(10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10729/4/2016 – C8-0105/2017),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Frar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(2) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0541),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 67a tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0069/2017),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1)

ĠU C 133, 9.5.2013, p. 52.

(2)

Testi adottati: P7_TA(2014)0267.


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet għal informazzjoni u konsulenza fil-qasam tal-ittestjar ġenetiku fl-Artikolu 4 tar-Regolament dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro

Mhux aktar tard minn ħames snin wara d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament u fil-qafas tar-rieżami tat-tħaddim tal-Artikolu 4 previst fl-Artikolu 111 tar-Regolament, il-Kummissjoni se tirrapporta dwar l-esperjenza tal-Istati Membri bl-implimentazzjoni tal-obbligi fl-Artikolu 4 għal informazzjoni u konsulenza fil-kuntest tal-użu ta' testijiet ġenetiċi. B'mod partikolari, il-Kummissjoni se tirrapporta dwar il-prattiki differenti fis-seħħ, fid-dawl tal-għan doppju segwit mir-Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza tal-pazjent u jkun garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-ittestjar ġenetiku użat għal skopijiet ta' stil ta' ħajja u ta' benessri

Fir-rigward tat-testijiet ġenetiċi maħsuba għal skopijiet ta' benessri jew ta' stil ta' ħajja, il-Kummissjoni tenfasizza li l-apparat mingħajr ebda skop mediku, inkluż dak li huwa intenzjonat biex, direttament jew indirettament, iżomm jew itejjeb id-drawwiet sani, il-kwalità tal-ħajja u l-benessri tal-individwi, mhuwiex kopert mill-Artikolu 2 (Definizzjonijiet) tar-Regolament dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro. Madankollu, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li twettaq monitoraġġ ta' kwistjonijiet speċifiċi ta' sikurezza li jistgħu jkunu marbuta mal-użu ta' dan l-apparat, abbażi tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq imwettqa mill-Istati Membri.


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Proċedura

Fis-26 ta' Settembru 2012, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)).

Il-Parlament diġà indirizza l-kwistjoni fl-ewwel qari fit-22 ta' Ottubru 2013 u ssospenda l-votazzjoni finali sabiex jibda negozjati mal-Kunsill. Madankollu minħabba li l-Kunsill ma kienx għadu lest li jidħol f'negozjati, il-Parlament finalment adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-2 ta' April 2014. In-negozjati mal-Kunsill ma bdewx qabel il-Ħarifa tal-2015 meta fil-5 ta' Ottubru 2015 il-Kunsill adotta Approċċ Ġenerali bl-għan li jibda negozjati bikrija dwar it-tieni qari mal-parlament li fil-fatt bdew fit-13 ta' Ottubru 2015 taħt il-Presidenza Lussemburgiża.

Wara għaxar sessjonijiet ta' negozjati, il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim politiku fil-25 ta' Mejju 2016 taħt il-Presidenza Netherlandiża. It-test maqbul kien konsegwentement approvat b'maġġoranza kbira mill-Kumitat ENVI fil-15 ta' Ġunju 2016. Abbażi tal-approvazzjoni tal-Kumitat, il-President tal-Kumitat impenja ruħu, fl-ittra tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2016 lill-President tal-Coreper, li jirrakkomanda li l-plenarja tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari mingħajr emendi. Wara verifika ġuridika-lingwistika, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tikkonferma l-ftehim tas-7 ta' Marzu 2017.

Kontenut

Il-protezzjoni għall-pazjenti imma mingħajr burokrazija żejda

Is-sistema regolatorja Ewropea dwar l-apparat mediku kienet mheżża minn għadd ta' skandli ta' diversi apparati li wrew biċ-ċar id-dgħufijiet eżistenti u enfasizzat il-ħtieġa urġenti li jingħalqu l-lakuni li kien fadal fil-qafas attwali. Pereżempju, għal bosta snin kien hemm test tal-HIV fis-suq, li ta' spiss ta riżultati negattivi foloz. Dan ifisser li t-test kien negattiv anke jekk il-virus HI kien preżenti. Il-proposta tal-Kummissjoni u t-test maqbul sussegwentement għal regolament ġdid li jissostitwixxi d-direttivi eżistenti jfittex li jindirizza b'mod effiċjenti tali nuqqasijiet filwaqt li jibqa' jżomm u jsaħħaħ is-sistema attwali ta' approvazzjoni.

Il-proposta inizjali tal-Kummissjoni kienet punt ta' tluq solidu li kompla jissaħħaħ bl-emendi sussegwenti tal-Parlament u tal-Kunsill. Dispożizzjonijiet addizzjonali u strutturi ġodda se jimlew il-lakuni u jżidu l-livelli ta' protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza pubblika filwaqt li jiżguraw regoli ċari fir-rigward tar-rwoli u l-obbligi tal-atturi kollha li joperaw fis-suq. Fl-istess ħin huwa ferm importanti li tkun evitata burokrazija żejda. Din mhix se tkun aċċettabli għal parti ferm innovattiva tal-industrija li toħloq ħafna impjiegi, iżda, b'mod aktar importanti, din tista' timpedixxi innovazzjoni li tgħin lill-pazjenti.

F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza b'mod partikolari l-elementi li ġejjin tat-test maqbul:

Spezzjonijiet mingħajr avviż

Titjib ewlieni fil-leġiżlazzjoni l-ġdida li tajjeb ikun enfasizzat hu li korpi nnotifikati huma obbligati jwettqu spezzjonijiet mingħajr avviż fuq il-post tal-produzzjoni. Għal apparat ta' riskju għoli, m'għadux aktar biżżejjed li jkunu kkontrollati biss id-dokumenti iżda l-kontrolli jridu jsiru fuq il-post. Fl-opinjoni tar-rapporteur dan hu l-aktar titjib importanti li se jevita skandli fil-futur.

Korpi nnotifikati - aktar adattati għax-xogħol

Waħda mill-emendi ewlenin għas-sistema l-antika hi t-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar id-deżinjazzjoni, l-organizzazzjoni, is-sorveljanza u l-għarfien espert tal-Korpi Nnotifikati (KN) li jwettqu l-valutazzjoni tal-konformità u ċ-ċertifikazzjoni għall-apparati kollha fis-suq tal-Unjoni. Il-Kapitlu IV u l-Anness VII jindirizzaw l-aspetti kollha ta' dawn il-proċeduri. Uħud mid-dispożizzjonijiet addizzjonali introdotti mill-Parlament u maqbula mill-Kunsill huma relatati mad-disponibbiltà permanenti ta' persunal amministrattiv, tekniku u xjentifiku suffiċjenti tal-KN sabiex ikunu jistgħu jmexxu b'suċċess l-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità. Il-valutazzjoni konġunta tad-deżinjazzjoni, is-sorveljanza kontinwa u l-valutazzjoni mill-ġdid annwali tal-KN b'awditi fuq il-post, inklużi żjarat mingħajr avviż, jikkostitwixxu miżura oħra biex tiġi żgurata l-kwalità kontinwa tal-għarfien espert u tal-osservazzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi min-naħa tal-KN kollha fl-Unjoni. Fl-aħħar imma mhux l-inqas, dispożizzjoni ġdida mibdija mill-Parlament issa tesiġi li l-korpi nnotifikati jistabbilixxu lista ta' tariffi standard ippubblikata għall-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità, sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ugwali u trasparenza fl-Istati Membri kollha differenti.

Laboratorji ta' Referenza u Proċedura Speċjali għal Ċertu Apparat b'Riskju Għoli

B'żieda fuq il-proposta inizjali tal-Kummissjoni għal mekkaniżmu ta' skrutinju għal apparat tal-klassi D, dan l-apparat se jkun suġġett għal kontroll tal-konformità ieħor minn laboratorju Ewropew ta' referenza. Barra minn hekk, il-koleġiżlaturi introduċew dispożizzjoni (l-Artikolu 48) għal kontroll tat-tieni livell, proċedura speċjali matul il-valutazzjoni tal-konformità u qabel iċ-ċertifikazzjoni (Taqsima 4.9 tal-Anness IX), għal apparat innovattiv tal-ogħla riskju - klassi D meta l-ebda Speċifikazzjonijiet Komuni ma jkunu disponibbli għal dan l-apparat u meta din tkun ukoll l-ewwel ċertfikazzjoni għal dak it-tip speċifiku ta' apparat. Il-proċedura tinvolvi l-valutazzjoni indipendenti permezz ta' bord ta' esperti speċjali msemmi fir-Regolament dwar l-Apparat Mediku (l-Artikolu 106 tiegħu). F'sistema globalment deċentralizzata tal-valutazzjoni tal-konformità u taċ-ċertifikazzjoni fl-Ewropa, din id-dispożizzjoni ġdida għandha l-għan li tiżgura li fir-rigward ta' apparati tal-akbar riskju jkun hemm livell addizzjonali ta' superviżjoni fil-livell tal-UE li jitmexxa minn esperti li jerġgħu jevalwaw ir-rapporti ta' valutazzjoni klinika tal-korpi nnotifikati għal tali apparati.

Responsabbiltà tal-manifatturi

Minbabba l-esperjenza reċenti b'apparati difettużi u l-konsegwenzi għall-utenti milquta, il-Parlament ħass l-importanza estrema li jindirizza l-aspett ta' assigurazzjoni tar-responsabbiltà tal-manifatturi fil-qafas regolatorju l-ġdid anke għaliex dan kien nieqes fil-proposta tal-Kummissjoni. Dan kien marbut ukoll mal-każijiet frekwenti meta l-pazjenti ma kellhomx aċċess għall-informazzjoni rilevanti biex ikunu jistgħu jippruvaw rabta kawżali bejn id-difett u d-dannu, kif mitlub mid-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-Prodotti Difettużi. Għal dan l-għan, intlaħaq kompromess mal-Kunsill fejn skont l-Artikolu 10, dwar l-obbligi tal-manifatturi, żdiedet dispożizzjoni li tesiġi li l-manifatturi, b'mod li jkun proporzjonat għall-klassi tar-riskju, it-tip tal-apparat u d-daqs tal-intrapriża, jenħtieġ li jkollhom miżuri fis-seħħ li jipprovdu kopertura finanzjarja suffiċjenti fir-rigward tar-responsabbiltà potenzjali tagħhom skont id-Direttiva ta' hawn fuq. Barra minn hekk, intlaħaq qbil dwar regoli ulterjuri li jikkonċernaw il-faċilitazzjoni, minn awtorità kompetenti, tal-għoti ta' informazzjoni lil persuni li setgħu sofrew dannu minn apparat difettuż.

Investigazzjoni/Evalwazzjoni Klinika - allinjament mar-Regolament dwar il-Provi Kliniċi

Filwaqt li jibni fuq id-dispożizzjonijiet eżistenti fid-direttivi attwali dwar it-twettiq ta' provi kliniċi għal apparat mediku (l-ekwivalenti għal provi kliniċi fil-qasam tal-prodotti mediċinali), ir-regolament il-ġdid jistipula dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-proċess kollu b'regoli u obbligi definiti b'mod ċar dwar il-manifatturi, l-isponsors, is-suġġetti parteċipanti u l-awtoritajiet rilevanti (il-Kapitolu VI u l-Anness XIII). Minħabba li r-Regolament dwar il-Provi Kliniċi kien maqbul u adottat qabel ir-regolament dwar l-apparat mediku, it-test negozjat fittex li jallinja dan it-test kemm jista' jkun bl-inklużjoni tad-dispożizzjonijiet kollha relatati ma' kunsens infurmat, kumitati tal-etika, suġġetti inabilitati, minuri, nisa tqal, trasparenza u dispożizzjoni għall-applikazzjoni obbligatorja tal-proċedura ta' valutazzjoni kkoordinata (meta l-investigazzjonijiet ikunu twettqu f'aktar minn Stat Membru wieħed) seba' snin wara d-data ta' applikazzjoni tar-regolament attwali.

Konsulenza ġenetika

Il-kwistjoni ta' informazzjoni, ta' kunsens infurmat u ta' konsulenza f'każijiet ta' użu ta' testijiet ġenetiċi kienet waħda mill-kwistjonijiet ċentrali fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari dwar l-IVD. Hi l-konvinzjoni tal-Parlament li l-qafas għall-użu ta' dawn it-testijiet għandu jkun stabbilit minn set minimu ta' regoli. Il-Kunsill irreżista bil-qawwa l-pożizzjoni inizjali tal-Parlament imma ntlaħaq qbil dwar l-Artikolu 4 li jistabbilixxi l-pedament bażiku li permezz tiegħu individwi li qed jiġu ttestjati b'test ġenetiku għandhom ikunu pprovduti bl-informazzjoni rilevanti kollha dwar in-natura, is-sinifikat u l-implikazzjonijiet tat-test ġenetiku, inkluż aċċess xieraq għal konsulenza fil-każ fejn it-test jipprovdi informazzjoni dwar il-predispożizzjoni ġenetika għal kundizzjonijiet mediċi u/jew mard li ġeneralment huma meqjusa li m'hemmx trattament għalihom. Il-Kummissjoni, fid-dawl tal-obbligi tagħha skont l-Artikolu 111 u tal-evalwazzjoni tal-funzjonament tar-regolament attwali, b'mod partikolari se teżamina l-applikazzjoni tal-Artikolu 4 kif ikkonfermat ukoll fid-dikjarazzjoni tagħha mehmuża mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Viġilanza u Sorveljanza ta' Wara t-Tqegħid fis-Suq

Minbarra t-tisħiħ tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, wieħed mill-pilastri ewlenin tal-proposta l-ġdida huwa sistema globali msaħħa ta' traċċabbiltà tal-apparat, viġilanza u sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq sabiex ikunu żgurati sorveljanza kostanti u reazzjoni rapida jekk jinqalgħu xi problemi (Kapitolu VII). Minbarra l-proposta tal-Kummissjoni, il-koleġiżlaturi introduċew obbligu għall-manifatturi, proporzjonat għall-klassi tar-riskju tal-apparat, biex jippjanaw, jistabbilixxu, jiddokumentaw, jimplimentaw, iżommu u jaġġornaw sistema ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għal kull tip ta' apparat sabiex jiġbru, jirreġistraw u janalizzaw id-data rilevanti kollha assoċjata mas-sikurezza tal-apparat tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Simili għal prodotti mediċinali, ir-rapporti perjodiċi ta' aġġornament tas-sikurezza kienu introdotti għall-klassijiet tar-riskju C u D li jeħtieġ li jkunu aġġornati tal-inqas kull sena. Il-koleġiżlaturi jobbligaw ukoll lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha ħalli jinkoraġġixxu u jagħtu l-possibbiltà lill-professjonisti fil-kura medika, lill-utenti u l-pazjenti jirrappurtaw inċidenti serji suspettati fil-livell nazzjonali bl-użu ta' formati armonizzati.

Rakkomandazzjoni

Billi l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija konformi mal-ftehim milħuq matul in-negozjati interistituzzjonali, ir-Rapporteur jirrakkomanda li din tiġi approvata mingħajr emendi.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Apparat mediku dijanjostiku in vitro

Referenzi

10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

2.4.2014                     T7-0267/2014

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2012)0541 - C7-0317/2012

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

16.3.2017

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Peter Liese

24.10.2012

 

 

 

Eżami fil-kumitat

20.3.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

21.3.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

55

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Keller, Arne Lietz

Data tat-tressiq

23.3.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

55

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza