Процедура : 2016/0384(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2017

Внесени текстове :

A8-0070/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0250

ДОКЛАД     ***I
PDF 673kWORD 76k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0778),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0489/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2017 г.(1),

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0070/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013

Член 120 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Сумата, разпределена за операциите, посочени в първата алинея, не надхвърля 5% от общия размер на заделените средства по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в държава членка за програмния период 2014 – 2020 г.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Неотдавнашната поредица от земетресения в Италия имаше пагубно въздействие върху засегнатите региони. Необходими са мащабни възстановителни работи с цел да се помогне на местното население да живее при достойни условия и да се съхрани културното наследство. Освен първоначалната подкрепа, предложена от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), на държавите членки могат да бъдат предоставени допълнителни суми от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) с цел подкрепа за възстановяването на региони, засегнати от големи природни бедствия.

С цел предоставяне на такава допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия, общата правна уредба, установена за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), трябва да бъде коригирана. По-конкретно, Комисията предлага да бъде изменен член 120 от Регламента за общоприложимите разпоредби(1), като се въведе отделна приоритетна ос за проекти за възстановяване, подкрепени от ЕФРР в рамките на оперативна програма. Като се вземе предвид потенциалната тежест, която природните бедствия могат да имат, се предлага ставка на съфинансиране, достигаща до 100%, за проектите по ЕФРР. Операциите, избрани от управляващите органи, ще бъдат финансирани в рамките на приоритетната ос единствено ако свързани с възстановителни дейности в отговор на големи природни бедствия съгласно определението в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Комисията също така предлага новата мярка да се прилага със задна дата, като датата на бедствието се счита за началната дата на допустимост на разходите.

Предложението на Комисията следва да допълва на практика подкрепата, която вече предлага ФСЕС, както е определено в неговия регламент.(2) Счита се, че настоящото предложение няма отражение върху бюджета, като остава в рамките на общия размер на разпределените средства за периода 2014 – 2020 г. Увеличената ставка на съфинансиране, достигаща до 100 %, ще доведе до частично засилено финансиране в началния етап, последвано от по-слабо финансиране на по-късен етап, като целият пакет остава непроменен.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията като фокусирано и неутрално от бюджетна гледна точка решение. Докладчикът счита, че политиката на сближаване трябва да се приспособи към нови предизвикателства и да осигури бърза реакция на всички държави членки, чиито региони са засегнати от големи природни бедствия.

Трябва да бъде създадена проста, ефективна и ефикасна процедура за тези конкретни случаи, за да може предоставената от ЕФРР подкрепа да се използва по прозрачен и отчетен начин.

След няколко обсъждания с членовете на комисията REGI докладчикът препоръчва комисията и Парламентът да приемат на пленарно заседание предложението на Комисията с включените в настоящия доклад изменения. Тези изменения се ползват със сериозна подкрепа в комисията и следователно е необходимо споразумение на Парламента в пленарна зала, за да могат да започнат преговори със Съвета.

(1)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия

Позовавания

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

15.12.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Неизказани становища

       Дата на решението

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

16.2.2017

Дата на приемане

17.3.2017

 

 

 

Дата на внасяне

23.3.2017

Правна информация - Политика за поверителност