ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami

23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) - ***I

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Iskra Mihaylova
(Zjednodušený postup - čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2016/0384(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0070/2017
Předložené texty :
A8-0070/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0778),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0489/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 2017[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0070/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013

Čl. 120 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Částka přidělená na operace uvedené v prvním pododstavci nesmí překročit 5 % z celkového přídělu EFRR v členském státě na programové období 2014–2020.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nedávná zemětřesení v Itálii měla na zasažené regiony zničující dopady. K zajištění důstojných podmínek pro život místních obyvatel a k zachování kulturního dědictví jsou nutné rozsáhlé rekonstrukční práce. Vedle prvotní pomoci, kterou nabízí Fond solidarity Evropské unie (FSEU), lze členským státům na podporu rekonstrukce regionů zasažených závažnými přírodními katastrofami poskytnout dodatečné částky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

K tomu, aby bylo možné tuto doplňující pomoc členským státům zasaženým přírodní pohromou poskytnout, je nutné upravit celkový právní rámec stanovený pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy). Komise konkrétně navrhuje upravit článek 120 nařízení o společných ustanoveních[1] a zavést pro projekty obnovy podporované fondem EFRR v rámci operačního programu samostatnou prioritní osu. Vzhledem k potenciální závažnosti přírodních katastrof se pro projekty EFRR navrhuje míra spolufinancování až 100 %. Operace vybrané řídicími orgány budou financovány v rámci této prioritní osy, pouze pokud se týkají obnovy v reakci na závažné přírodní katastrofy vymezené v nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie.

Komise rovněž navrhuje, aby bylo toto nové opatření prováděno se zpětnou účinností, přičemž za počáteční datum způsobilosti výdajů bude považováno datum katastrofy.

Návrh Komise by měl v praxi doplňovat podporu, kterou již poskytuje FSEU, jak se uvádí v souvisejícím nařízení.[2] Z hlediska rozpočtu se tento návrh považuje za neutrální a zůstává v mezích celkové výše prostředků přidělených na období 2014–2020. Zvýšená míra spolufinancování až do výše 100 % povede k částečnému předsunutí finančních prostředků určených na platby, přičemž v pozdější fázi budou platby nižší, neboť celkový příděl prostředků se nezmění.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka návrh Komise vítá jako cílené a rozpočtově neutrální řešení. Dle jejího mínění se politika soudržnosti musí přizpůsobit novým výzvám a musí poskytovat rychlou pomoc všem členským státům, jejichž regiony zasáhly závažné přírodní pohromy.

Pro tyto specifické případy je nezbytné stanovit jednoduchý, účinný a efektivní postup, aby bylo možné využívat podpory EFRR transparentním a odpovědným způsobem.

Po několika projednáních s členy výboru REGI zpravodajka doporučuje, aby tento výbor i Parlament na plenárním zasedání převzaly návrh Komise společně s pozměňovacími návrhy přiloženými k této zprávě. Tyto pozměňovací návrhy mají ve výboru velkou podporu, a tudíž je na zasedání požadován souhlas Parlamentu, aby bylo možné zahájit jednání s Radou.

  • [1]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
  • [2]  Nařízení rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Konkrétní opatření s cílem poskytnout dodatečnou pomoc členským státům postiženým přírodními katastrofami

Referenční údaje

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Datum předložení EP

30.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

15.12.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

16.2.2017

Datum přijetí

17.3.2017

 

 

 

Datum předložení

23.3.2017