RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks

23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) - ***I

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Iskra Mihaylova
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)


Menetlus : 2016/0384(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0070/2017
Esitatud tekstid :
A8-0070/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0778),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0489/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2017. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 2,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0070/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Määrus (EL) nr 1303/2013

Artikkel 120 – lõige 8 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimeses lõigus osutatud tegevusteks eraldatud summa ei ületa 5 % ERFi kogueraldisest liikmesriigi jaoks 2014.–2020. aasta programmiperioodil.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Itaalia hiljutised maavärinad mõjusid piirkonnale laastavalt. Vaja on ulatuslikke ülesehitustöid, et aidata kohalikel elanikel taastada inimväärsed elutingimused ja kaitsta kultuuripärandit. Lisaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) esialgsele abile on võimalik eraldada Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) liikmesriikidele täiendavaid summasid, et toetada suurtest loodusõnnetustest tabatud piirkondade ülesehitustööd.

Et loodusõnnetustest tabatud liikmesriikidele niisugust täiendavat abi anda, tuleb kohandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide üldist õigusraamistikku. Täpsemalt paneb komisjon ette muuta ühissätete määruse artiklit 120[1], võttes kasutusele eraldi prioriteetse suuna ERFi poolt rakenduskava raames toetatavate ülesehitusprojektide jaoks. Loodusõnnetuste võimalikku ulatust arvestades soovitatakse ERFi projektide kuni 100%list kaasrahastamise määra. Korraldusasutuste välja valitud meetmeid rahastatakse kõnealuse prioriteetse suuna raames ainult siis, kui need on seotud ülesehitustööga pärast suuri loodusõnnetusi, mis on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta.

Samuti soovitab komisjon kohaldada uut meedet tagasiulatuvalt, lugedes loodusõnnetuse toimumise kuupäeva kulude rahastamiskõlblikkuse alguskuupäevaks.

Komisjoni ettepanek peaks praktilisest seisukohast täiendama ELSFi vahendusel juba antavat abi, nagu vastavas määruses[2] ette nähtud. Seda ettepanekut loetakse eelarvelisest seisukohast neutraalseks, sest see jääb ajavahemiku 2014–2020 kogueraldise piiresse. Suurendatud kaasrahastamise määr (kuni 100 %) toob kaasa maksete osalise eeljaotuse, millele järgnevad hilisemas etapis väiksemad maksed, kuna eraldise üldsuurust ei muudeta.

Raportööri seisukoht

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks ja peab seda eesmärgipäraseks ning eelarveliselt neutraalseks lahenduseks. Ta on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb uute ülesannetega kohandada ning see peab võimaldama kiiret reageerimist igale liikmesriigile, kelle mõnda piirkonda tabab tõsine loodusõnnetus.

Sellisteks juhtudeks tuleb kehtestada lihtne, tõhus ja tulemuslik menetlus, et kasutada ERFi toetust läbipaistvalt ja vastutustundlikult.

Pärast mitut arutelu REGI-komisjoni liikmetega soovitab raportöör REGI-komisjonil ja parlamendil täiskogu istungil komisjoni ettepanek koos siintoodud muudatusettepanekutega üle võtta. Muudatusettepanekud on REGI-komisjonis laialdast toetust leidnud ja seetõttu on vaja täiskogul parlamendi nõusolek saavutada, et alustada nõukoguga läbirääkimisi.

  • [1]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006,
    ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
  • [2]  Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks

Viited

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

15.12.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

16.2.2017

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

23.3.2017