Menettely : 2016/0384(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2017

Keskustelut :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Äänestykset :

PV 13/06/2017 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0250

MIETINTÖ     ***I
PDF 425kWORD 73k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iskra Mihaylova

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle COM(2016)0778,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0489/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0070/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 1303/2013

120 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille toimille myönnettävä määrä saa olla korkeintaan 5 prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden kokonaismäärästä jäsenvaltiossa ohjelmakaudella 2014–2020.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Viimeaikaisilla maanjäristyksillä Italiassa on ollut tuhoisia seurauksia niistä kärsineillä alueilla. Tarvitaan mittavia jälleenrakennustoimia, jotta paikallisia asukkaita voidaan auttaa elämään ihmisarvoisissa olosuhteissa ja säilyttää kulttuuriperintö. Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSF) tarjotun alustavan tuen ohella jäsenvaltioille voidaan myöntää täydentäviä määriä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) suurista luonnonmullistuksista kärsimien alueiden jälleenrakentamiseen.

Jotta luonnonmullistuksista kärsineille jäsenvaltioille voidaan myöntää tällaista täydentävää tukea, Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) varten perustettua yleistä oikeudellista kehystä on mukautettava. Konkreettisemmin sanottuna komissio ehdottaa yleisiä säännöksiä koskevan asetuksen(1)120 artiklan muuttamista siten, että toimintaohjelman puitteissa perustetaan erillinen toimintalinja EAKR:stä tuettaville jälleenrakennushankkeille. Luonnonmullistusten mahdollinen laajuus huomioon ottaen EAKR:n mukaisille hankkeille ehdotetaan 100 prosentin osarahoitusosuutta. Hallintoviranomaisten valitsemia toimia rahoitetaan kyseisestä toimintalinjasta ainoastaan, jos ne liittyvät suurten luonnonmullistusten jälkeiseen jälleenrakentamiseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaisesti.

Komissio ehdottaa myös uuden toimenpiteen soveltamista takautuvasti siten, että katastrofin päivämäärää pidetään menojen tukikelpoisuuden alkamispäivämääränä.

Komission ehdotuksella olisi täydennettävä käytännössä EUSF:stä jo myönnettyä asetuksessa määriteltyä tukea.(2) Tällä ehdotuksella ei ole talousarvioon kohdistuvia vaikutuksia, ja se on kautta 2014–2020 koskevien kokonaismäärärahojen rajoissa. Yhteisrahoitusosuuden korottaminen 100 prosenttiin johtaa maksujen osittaiseen etupainotteisuuteen ja myöhemmässä vaiheessa alhaisempiin maksuihin, sillä kokonaisrahoituspuitteet eivät muutu.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, sillä se on kohdennettu ratkaisu, eikä sillä ole talousarviovaikutuksia. Esittelijä katsoo, että koheesiopolitiikkaa on mukautettava uusiin haasteisiin ja sen on tarjottava nopeita ratkaisuja kaikille jäsenvaltioille, joiden alueet kärsivät mittavista luonnonmullistuksista.

Näissä erityistapauksissa on otettava käyttöön yksinkertainen, tehokas ja vaikuttava menettely, jotta EAKR:n tukea voidaan käyttää avoimesti ja vastuullisesti.

Aluekehitysvaliokunnan jäsenten kanssa käytyjen useiden keskustelujen perusteella esittelijä suosittelee, että valiokunta ja täysistuntovaiheessa parlamentti hyväksyvät komission ehdotuksen mietintöön sisältyvin tarkistuksin. Tarkistuksilla on laaja tuki valiokunnassa, ja sen vuoksi tarvitaan parlamentin täysistunnossa antama suostumus, jotta neuvoston kanssa voidaan aloittaa neuvottelut.

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta,

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Erityistoimenpiteet lisäavun tarjoamiseksi luonnonmullistusten koettelemille jäsenvaltioille

Viiteasiakirjat

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

15.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

16.2.2017

Hyväksytty (pvä)

17.3.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.3.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö