Izvješće - A8-0070/2017Izvješće
A8-0070/2017

  IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama

  23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) - ***I

  Odbor za regionalni razvoj
  Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova
  (Pojednostavljeni postupak - članak 50. stavak 2. Poslovnika)


  Postupak : 2016/0384(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0070/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0070/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama

  (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0778),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0489/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 22. veljače 2017.[1],

  –  nakon savjetovanja s Odborom regija,

  –  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 2. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0070/2017),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1.

  Uredba (EU) br. 1303/2013

  Članak 120. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Iznos dodijeljen za operacije iz prvog podstavka ne smije premašiti 5 % ukupnog iznosa alokacije EFRR-a u državi članici za programsko razdoblje 2014. – 2020.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

  OBRAZLOŽENJE

  Nedavna serija potresa u Italiji imala je razorne posljedice u pogođenim regijama. Potrebni su opsežni radovi na obnovi kako bi se lokalnom stanovništvu pomoglo da živi u pristojnim uvjetima i kako bi se očuvala kulturna baština. Osim inicijalne potpore Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) za financiranje radova na obnovi u regijama pogođenima prirodnim katastrofama velikih razmjera države članice mogu dobiti dodatna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

  Da bi se osigurala ta dodatna pomoć za države članice koje je pogodila prirodna katastrofa, mora se prilagoditi opći pravni okvir uspostavljen za europske strukturne i investicijske fondove. Točnije, Komisija predlaže izmjenu članka 120. Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR)[1], kojom bi se uvela zasebna prioritetna os za projekte obnove uz potporu EFRR-a u okviru operativnog programa. S obzirom na potencijalne razmjere prirodnih katastrofa, za projekte EFRR-a predložena je stopa sufinanciranja do 100 %. Operacije koje odaberu upravljačka tijela financirat će se u okviru te prioritetne osi samo ako su povezane s radovima obnove nakon prirodnih katastrofa velikih razmjera, kao što je definirano Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.

  Komisija također predlaže novu mjeru koja će se primjenjivati retroaktivno, pri čemu će se datum katastrofe smatrati početnim datumom prihvatljivosti rashoda.

  Prijedlog Komisije trebao bi u praksi dopunjavati već postojeću potporu iz Fonda solidarnosti Europske unije, kako je utvrđena u Uredbi o EUSF-u.[2] Smatra se da, ako ostane u granicama ukupnih dodijeljenih sredstava za razdoblje 2014. – 2020., taj prijedlog ne utječe za proračun. Povećana stopa sufinanciranja u visini do 100% dovest će do prijevremene isplate dijela sredstava, a iznosi kasnijih isplata bit će niži jer se ukupna omotnica ne mijenja.

  Stajalište izvjestiteljice

  Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije, koji smatra svrhovitim i proračunski neutralnim rješenjem. Smatra da se kohezijska politika mora prilagoditi novim izazovima i da treba omogućiti da se u državama članicama čije su regije pogođene prirodnim katastrofama velikih razmjera brzo djeluje.

  Mora se uvesti jednostavan, učinkovit i djelotvoran postupak za te posebne slučajeve kako bi se potpore iz EFRR-a mogle koristiti na transparentan i odgovoran način.

  Nakon nekoliko rasprava održanih s članovima Odbora REGI, izvjestiteljica predlaže da Odbor i Parlament na plenarnoj sjednici usvoje prijedlog Komisije s nizom izmjena sadržanih u ovom izvješću. Te izmjene uživaju veliku potporu Odbora i stoga je, kako bi se započeli pregovori s Vijećem, potrebno da Parlament na plenarnoj sjednici da svoju suglasnost.

  • [1]  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.,
   SL L 347, 20.12.2013., str. 320.
  • [2]  Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  30.11.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  REGI

  15.12.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  15.12.2016

  ENVI

  15.12.2016

  AGRI

  15.12.2016

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  BUDG

  12.1.2017

  ENVI

  31.1.2017

  AGRI

  12.12.2016

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Iskra Mihaylova

  16.2.2017

   

   

   

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  16.2.2017

  Datum usvajanja

  17.3.2017

   

   

   

  Datum podnošenja

  23.3.2017