Eljárás : 2016/0384(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0070/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0070/2017

Viták :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Szavazatok :

PV 13/06/2017 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0250

JELENTÉS     ***I
PDF 442kWORD 73k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

az 1303/2013/EU rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0778),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0489/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. február 22-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0070/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

1303/2013/EU rendelet

120 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben említett műveletekre elkülönített összeg nem haladhatja meg az ERFA-nak a 2014–2020 közötti programozási időszakban az egyes tagállamokra vonatkozó keretének 5%-át.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A közelmúltbeli olaszországi földrengések súlyos következményekkel jártak az érintett régiókban. Nagyszabású újjáépítési munkákra van szükség az ott élő emberek tisztességes életkörülményeinek elősegítése és a kulturális örökség megőrzése érdekében. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) juttatott kezdeti támogatás mellett a tagállamok számára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) további összegek nyújthatók a jelentős természeti katasztrófák által sújtott régiók újjáépítésének támogatására.

Annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák által érintett tagállamok számára ilyen kiegészítő támogatás legyen nyújtható, ki kell igazítani az európai strukturális és beruházási alapok általános jogi keretét. A Bizottság konkrétan a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)(1) 120. cikkének módosítását javasolja akként, hogy bevezet egy külön prioritási tengelyt az ERFA által valamely operatív program keretében támogatott újjáépítési projektekre vonatkozóan. Figyelemmel a természeti katasztrófák következményeinek lehetséges nagyságrendjére, 100%-ot is elérhető társfinanszírozási arány javasolt az ERFA-projektekre. E prioritási tengelyen belül csak az irányító hatóság által kiválasztott olyan műveletek finanszírozására kerülhet sor, amelyek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet meghatározása szerinti jelentős természeti katasztrófákat követően szükségessé vált újjáépítési munkálatokhoz kapcsolódnak.

A Bizottság azt is javasolja, hogy az új intézkedés visszaható hatállyal legyen alkalmazandó, és a kiadások támogathatósága szempontjából a katasztrófa napját tekinti a kezdő időpontnak.

A Bizottság javaslata a gyakorlatban az EUSZA által már felkínált támogatást egészítené ki, a rá vonatkozó rendeletben(2) meghatározottak szerint. A javaslat költségvetési szempontból semlegesnek tekinthető, mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó teljes előirányzat keretein belül marad. Az akár 100%-ra megnövelt társfinanszírozási arány a kifizetések egy részének az időszak elejére történő összpontosításához vezet, az alacsonyabb összegű kifizetésekre pedig később kerül sor, mivel a teljes keretösszeg változatlan.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mint egy fókuszált és költségvetési szempontból semleges megoldást. Az előadó véleménye szerint a kohéziós politikának igazodnia kell az új kihívásokhoz és gyors választ kell adnia minden olyan tagállamnak, amelynek régióit jelentős természeti katasztrófa sújtja.

Egyszerű, hatékony és hatásos eljárást kell létrehozni e konkrét esetekre az ERFA-támogatás átlátható és elszámoltatható felhasználása érdekében.

A REGI bizottság tagjaival folytatott több eszmecsere nyomán az előadó azt ajánlja, hogy a bizottság és a Parlament plenáris szakaszban fogadja el a Bizottság javaslatát az e jelentésben foglalt módosításokkal. E módosítások a bizottságban széles körű támogatást élveznek, ezért a Parlament plenáris ülésén elfogadott egyetértésére van szükség a Tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdéséhez.

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Különleges intézkedések további segítség nyújtására a természeti katasztrófák által sújtott tagállamoknak

Hivatkozások

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

15.12.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

16.2.2017

Az elfogadás dátuma

17.3.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

23.3.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat