Pranešimas - A8-0070/2017Pranešimas
A8-0070/2017

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą

23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 0070/2017(COD)) - ***I

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Iskra Mihaylova
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2016/0384(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0070/2017
Pateikti tekstai :
A8-0070/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 0070/2017(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0778),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0489/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 vasario 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0070/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

120 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmoje pastraipoje minimiems veiksmams skirta suma neviršija 5 proc. visų ERPF asignavimų valstybėje narėje 2014–2020 programavimo laikotarpiui.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Neseniai Italijoje įvykę žemės drebėjimai padarė labai didelės žalos nukentėjusiems regionams. Reikalingi dideli atstatymo darbai, kad būtų padėta žmonėms gyventi padoriomis sąlygomis ir kad būtų išsaugotas kultūrinis paveldas. Be pradinės Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) pagalbos valstybėms narėms gali būti teikiamos papildomos sumos iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (ERPF) siekiant paremti nuo didelių stichinių nelaimių nukentėjusių regionų atstatymą.

Siekiant nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą, turi būti pritaikyta visa teisinė sistema, sukurta Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESIF). Kalbant konkrečiau, Komisija siūlo iš dalies pakeisti Bendrųjų nuostatų reglamento[1] 120 straipsnį veiksmų programoje ERPF remiamiems atstatymo projektams nustatant atskirą vystymosi kryptį. Atsižvelgiant į galimą stichinių nelaimių mastą ERPF projektams siūlomas 100 proc. bendras finansavimas. Vadovaujančiųjų institucijų pasirinkti veiksmai bus finansuojami pagal šią prioritetinę kryptį tik jei jie susiję su atstatomaisiais darbais, vykdomais reaguojant į dideles stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą.

Komisija taip pat siūlo atgaline data taikyti naują priemonę nelaimės datą laikant pradine data, kai galima padengti išlaidas.

Komisijos pasiūlymas turėtų praktiškai papildyti jau ESSF teikiamą paramą, kaip apibrėžta ją reglamentuojančiame reglamente.[2] Bendra 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų asignavimų suma šiuo pasiūlymu nekeičiama, todėl jo poveikis biudžetui – neutralus. Bendro finansavimo normos padidinimas iki 100 proc. leis dalį mokėjimų atlikti ankstesniame etape, todėl vėliau mokėjimai mažės, nors bendras finansinis paketas nesikeis.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kaip tikslingą ir poveikio biudžetui nedarantį sprendimą. Jos manymu, sanglaudos politika turėtų prisitaikyti prie naujų iššūkių ir greitai reaguoti, kai įvairūs valstybių narių regionai nukenčia nuo didelių stichinių nelaimių.

Šiems specialiems atvejams turėtų būti nustatyta paprasta, veiksminga ir efektyvi procedūra siekiant panaudoti ERPF pagalbą skaidriai ir atskaitingai.

Po kelių diskusijų su REGI komiteto nariais pranešėja siūlo, kad komitetas ir Parlamentas per plenarinį posėdį perimtų Komisijos pasiūlymą su pridedamais pakeitimais. Šiems pakeitimams plačiai pritarė komiteto nariai ir todėl reikalingas Parlamento pritarimas per plenarinį posėdį, kad būtų pradėtos derybos su Taryba.

  • [1]  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.
    OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
  • [2]  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Specialios priemonės, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą

Nuorodos

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Pateikimo EP data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

15.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra: nutarimo data

16.2.2017

Priėmimo data

17.3.2017

 

 

 

Pateikimo data

23.3.2017