Procedūra : 2016/0384(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2017

Debates :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Balsojumi :

PV 13/06/2017 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0250

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 652kWORD 67k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Iskra Mihaylova

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0778),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0489/2016),

––  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 22. februāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0070/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (ES) Nr 1303/2013

120. pants –8. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Summa, ko piešķir pirmajā apakšpunktā minētajām darbībām, nepārsniedz 5 % no kopējā ERAF piešķīruma dalībvalstī 2020.–2014. gada plānošanas periodā.

Or. en

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Nesen Itālijā notikušās zemestrīces ir postoši ietekmējušas to skartos reģionus. Ir vajadzīgi plaši atjaunošanas darbi, lai palīdzētu vietējiem iedzīvotājiem dzīvot pienācīgos apstākļos un saglabāt kultūras mantojumu. Papildus sākotnēji piedāvātajam atbalstam, izmantojot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), dalībvalstīm var piešķirt papildu summas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atjaunošanas atbalstam reģionos, ko skārušas lielas dabas katastrofas.

Lai varētu sniegt šādu papildu atbalstu dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm, ir jāpielāgo vispārējais tiesiskais regulējums, kas ir paredzēts attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem. Konkrētāk, Komisija ierosina grozīt Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 120. pantu(1), ieviešot atsevišķu prioritāro virzienu atjaunošanas projektiem, ko atbalsta ar ERAF starpniecību darbības programmas ietvaros. Ņemot vērā dabas katastrofu potenciālo mērogu, tiek ierosināta līdzfinansējuma likme līdz 100 % apjomā attiecībā uz ERAF projektiem. Vadošo iestāžu izvēlētās darbības finansēs saskaņā ar šo prioritāro virzienu tikai tad, ja tās ir saistītas ar atjaunošanu pēc lielām dabas katastrofām, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.

Komisija arī ierosina jauno pasākumu piemērot ar atpakaļejošu spēku, uzskatot katastrofas dienu par izdevumu atbilstības sākuma datumu.

Komisijas priekšlikumam praksē būtu jāpapildina jau sniegtais atbalsts no ESSF, kā noteikts attiecīgajā regulā(2). Šis priekšlikums ir budžeta ziņā neitrāls, nepārsniedzot kopējo piešķīrumu 2014.–2020. gada periodam. Palielinātā līdzfinansējuma likme līdz 100 % izraisīs maksājumu daļēji intensīvāku izmantošanu sākumposmā, kam sekos mazāki maksājumi vēlākā posmā, jo kopējais finansējums paliek nemainīgs.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā koncentrētu un budžeta ziņā neitrālu risinājumu. Viņa uzskata, ka kohēzijas politika ir jāpielāgo jaunajiem uzdevumiem un ka ar to ir jānodrošina ātra reaģēšana visās dalībvalstīs, kuru reģionos ir notikušas lielas dabas katastrofas.

Ir jāizveido vienkārša, lietderīga un efektīva procedūra attiecībā uz šiem konkrētajiem gadījumiem, lai varētu izmantot ERAF atbalstu pārredzamā un atbildīgā veidā.

Pēc vairākām diskusijām ar REGI komitejas locekļiem referente iesaka komitejai un Parlamentam plenārsēdes posmā pārņemt Komisijas priekšlikumu ar šeit ietverto grozījumu kopumu. Šie grozījumi plaši atbalstīti komitejā, un tādēļ ir nepieciešama Parlamenta piekrišana plenārsēdē, lai sāktu sarunas ar Padomi.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006,

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)

Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Specific measures to provide additional assistance to Member States affected by natural disasters

Atsauces

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

15.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

16.2.2017

Pieņemšanas datums

17.3.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.3.2017

Juridisks paziņojums - Privātuma politika