VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen

23.3.2017 - (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) - ***I

Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Iskra Mihaylova
(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 2, van het Reglement)


Procedure : 2016/0384(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0070/2017
Ingediende teksten :
A8-0070/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0778),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0489/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 februari 2017[1],

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8‑0070/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Verordening (EU) nr. 1303/2013

Artikel 120 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het bedrag dat is toegewezen voor de in de eerste alinea genoemde acties is niet meer dan 5 % van de totale EFRO-toewijzing in een lidstaat voor de programmeringsperiode 2014‑2020.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

TOELICHTING

De recente aardbevingen in Italië hebben verwoestende gevolgen gehad in de getroffen regio's. Er zijn grootschalige wederopbouwwerkzaamheden nodig zodat de plaatselijke bevolking in fatsoenlijke omstandigheden kan leven en het cultureel erfgoed behouden kan blijven. Naast de eerste steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie kunnen er uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) aanvullende bedragen worden betaald aan lidstaten om de wederopbouw van regio’s die zijn getroffen door een grote natuurramp te ondersteunen.

Teneinde dergelijke aanvullende steun te verlenen aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen moet het algemene rechtskader dat is opgezet voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) worden aangepast. Dit wil concreet zeggen dat de Commissie voorstelt artikel 120 van de verordening gemeenschappelijke bepalingen te wijzigen[1], en wel door operationele programma’s te voorzien van een afzonderlijke prioriteitsas voor door het EFRO gesteunde wederopbouwprojecten. Gezien de potentiële omvang van natuurrampen wordt voor de EFRO-projecten een medefinancieringspercentage tot 100 % voorgesteld. De door de beheersautoriteiten geselecteerde acties zullen alleen worden gefinancierd in het kader van deze prioriteitsas als ze verband houden met wederopbouw na grote natuurrampen als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

De Commissie stelt tevens voor de nieuwe maatregel met terugwerkende kracht toe te passen, waarbij de datum waarop de ramp plaatsvond geldt als de begindatum van de subsidiabiliteit van uitgaven.

Het voorstel van de Commissie moet in de praktijk een aanvulling vormen op de steun die al is verleend via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals is vastgelegd in de desbetreffende verordening.[2] Dit voorstel wordt vanuit budgettair oogpunt als neutraal beschouwd omdat het binnen de limieten van de totale toewijzing voor de periode 2014‑2020 blijft. Doordat het medefinancieringspercentage van maximaal 100 % hoger dan anders is, zal een gedeelte van de steun al worden uitbetaald aan het begin maar minder in een later stadium, zodat het totale bedrag ongewijzigd blijft.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie en ziet het als een gerichte en begrotingsneutrale oplossing. Ze is van mening dat het cohesiebeleid moet worden aangepast aan nieuwe uitdagingen en snel moet kunnen worden ingezet in alle lidstaten waarvan een regio is getroffen door een grote natuurramp.

Er moet een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende procedure worden opgezet voor deze specifieke gevallen zodat de steun uit het EFRO op transparante en verantwoorde manier kan worden gebruikt.

Na diverse gesprekken met de leden van REGI doet de rapporteur de aanbeveling dat de commissie en vervolgens in de plenaire fase het Parlement het voorstel van de Commissie overnemen met de reeks amendementen die hierbij gevoegd zijn. Deze amendementen genieten grote steun in de commissie en daarom is overeenstemming van het Parlement in de plenaire vergadering vereist om de onderhandelingen met de Raad te openen.

  • [1]  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
  • [2]  Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Specifieke maatregelen voor het bieden van extra bijstand voor door natuurrampen getroffen lidstaten

Document en procedurenummers

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Datum indiening bij EP

30.11.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

15.12.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Geen adviezen

       Datum besluit

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

16.2.2017

Datum goedkeuring

17.3.2017

 

 

 

Datum indiening

23.3.2017