Postup : 2016/0384(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2017

Predkladané texty :

A8-0070/2017

Rozpravy :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 13/06/2017 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0250

SPRÁVA     ***I
PDF 520kWORD 73k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0778),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0489/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. februára 2017(1);

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0070/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013

Článok 120 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Suma pridelená na operácie uvedené v prvom pododseku nepresiahne 5 % celkových pridelených prostriedkov z EFRR pre členský štát na programové obdobie 2014 – 2020.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nedávny rad zemetrasení v Taliansku mal zničujúce účinky na obyvateľstvo v regióne. Treba uskutočniť rozsiahle rekonštrukčné práce, aby miestni obyvatelia mohli žiť v dôstojných podmienkach a aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo. Okrem počiatočnej podpory poskytnutej z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) možno členským štátom poskytnúť dodatočné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na podporu obnovy regiónov zasiahnutých veľkými prírodnými katastrofami.

S cieľom poskytnúť takúto dodatočnú pomoc členským štátom zasiahnutým prírodnými katastrofami treba upraviť celkový právny rámec zriadený pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Komisia konkrétne navrhuje zmeniť článok 120 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU)(1) a zaviesť samostatnú prioritnú os pre projekty obnovy podporované z EFRR v rámci operačného programu. Vzhľadom na potenciálny rozsah prírodných katastrof sa pre projekty EFRR navrhuje miera spolufinancovania až do výšky 100 %. Operácie vybrané riadiacimi orgánmi sa budú financovať v rámci tejto prioritnej osi len vtedy, ak budú zamerané na obnovu v reakcii na veľké prírodné katastrofy, ako sa vymedzuje v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie.

Komisia tiež navrhuje, aby sa nové opatrenie uplatňovalo retroaktívne, pričom za počiatočný dátum pre oprávnenosť výdavkov sa bude považovať dátum katastrofy.

Návrh Komisie by mal v praxi dopĺňať podporu, ktorú už poskytuje FSEÚ, ako je vymedzené v príslušnom nariadení(2). Tento návrh sa považuje za rozpočtovo neutrálny, pretože zostáva v medziach celkovej výšky pridelených rozpočtových prostriedkov na obdobie 2014 – 2020. Zvýšená miera spolufinancovania až do výšky 100 % povedie k čiastočnému prednostnému uskutočneniu platieb, po ktorých budú v neskoršej fáze nasledovať nižšie platby, keďže celková výška pridelených finančných prostriedkov sa nezmení.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie ako cielené a rozpočtovo neutrálne riešenie. Domnieva sa, že politika súdržnosti sa musí prispôsobiť novým výzvamrýchlo zareagovať na potreby všetkých členských štátov, ktorých regióny zasiahli veľké prírodné katastrofy.

Pre tieto osobitné prípady treba zriadiť jednouchý, účinný a efektívny postup, ktorý umožní využiť podporu z EFRR transparentným a zodpovedným spôsobom.

V nadväznosti na viaceré diskusie s členmi výboru REGI spravodajkyňa odporúča, aby výbor a Parlament prevzali na plenárnej schôdzi návrh Komisie spolu s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi priloženými k tejto správe. Tieto pozmeňujúce návrhy sa vo výbore tešia širokej podpore, a preto je potrebné, aby ich Parlament odsúhlasil na plenárnej schôdzi, a tak sa mohli začať rokovania s Radou.

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami

Referenčné čísla

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

15.12.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

16.2.2017

Dátum prijatia

17.3.2017

 

 

 

Dátum predloženia

23.3.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia