Förfarande : 2016/0384(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0070/2017

Ingivna texter :

A8-0070/2017

Debatter :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Omröstningar :

PV 13/06/2017 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0250

BETÄNKANDE     ***I
PDF 431kWORD 74k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Iskra Mihaylova

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0778),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0489/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 februari 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0070/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 1303/2013

Artikel 120 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det belopp som tilldelas de insatser som avses i första stycket ska inte överstiga 5 % av det totala Eruf-anslaget i en medlemsstat för programperioden 2014−2020.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den senaste tidens jordbävningar i Italien har fått förödande konsekvenser i de regioner som drabbats. Stora återuppbyggnadsarbeten är nödvändiga för att hjälpa lokalbefolkningen till ett drägligt liv och för att bevara kulturarvet. Förutom det initiala stöd som erbjuds från Europeiska unionens solidaritetsfond, kan ytterligare belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) tilldelas medlemsstater och regioner som drabbats av större naturkatastrofer.

I syfte att kunna erbjuda sådant ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer måste den övergripande rättsliga ram som har fastställts för de europeiska struktur- och investeringsfonderna justeras. Mer konkret föreslår kommissionen en ändring av artikel 120 i förordningen om gemensamma bestämmelser(1), genom inrättandet av ett separat prioriterat område för återuppbyggnadsprojekt som stöds av Eruf, inom ett operativt program. Med tanke på den magnitud som naturkatastrofer kan få, föreslås en medfinansieringsgrad på 100 % för Eruf-projekten. Insatser som väljs ut av förvaltningsmyndigheterna kommer att finansieras inom detta prioriterade område endast om de är kopplade till återuppbyggnad till följd av större naturkatastrofer, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Kommissionen föreslår även att denna nya åtgärd tillämpas retroaktivt och att dagen för katastrofen betraktas som startdatum för utgifter som berättigar till stöd.

Kommissionens förslag bör i praktiken komplettera det stöd som redan erbjuds från Europeiska unionens socialfond, enligt definitionen i förordningen.(2) Detta förslag betraktas som neutralt ur budgetsynpunkt och håller sig inom ramen för de totala anslagen för perioden 2014–2020. Den högre medfinansieringsgraden på upp till 100 procent kommer att innebära delvis tidigareläggning av utbetalningar och lägre utbetalningar i ett senare skede, eftersom det totala anslaget förblir oförändrat.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som en tydlig och budgetneutral lösning. Hon anser att sammanhållningspolitiken måste anpassas till nya utmaningar och reagera snabbt i de medlemsstater vars regioner har drabbats av större naturkatastrofer.

Ett enkelt, effektivt och ändamålsenligt förfarande måste fastställas för dessa specifika fall för att kunna utnyttja Eruf-stödet på ett transparent och ansvarsfullt sätt.

Efter flera diskussioner med REGI-ledamöter, rekommenderar föredraganden att utskottet och parlamentet tar över kommissionens förslag med den uppsättning ändringsförslag som ingår i kammaren. Dessa ändringsförslag har brett stöd i utskottet och därför krävs parlamentets godkännande i kammaren för att inleda förhandlingar med rådet.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

Referensnummer

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

15.12.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

16.2.2017

Antagande

17.3.2017

 

 

 

Ingivande

23.3.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy