DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: David Borrelli

Postup : 2016/0052(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0072/2017
Předložené texty :
A8-0072/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06679/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 (06956/16),

–  s ohledem na Dohodu mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021 (06957/16),

–  s ohledem na návrh Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (06960/16),

–  s ohledem na návrh Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem (06959/16),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0175/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0072/2017),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením výše uvedených dohod a protokolů;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Norského království, Islandské republiky a Lichtenštejnského knížectví.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) umožňuje Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku (dále jen „státy ESVO EHP“) plně se podílet na jednotném trhu.

EHP přesahuje rámec tradičních dohod o volném obchodu, neboť zemím ESVO EHP uděluje plná práva a povinnosti související s jednotným trhem EU. Zahrnuje čtyři svobody jednotného trhu (volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu) a související politiky (hospodářská soutěž, doprava, energetika a hospodářská a měnová spolupráce). Dohoda zahrnuje oblasti horizontální politiky, které jsou s uvedenými čtyřmi svobodami úzce spjaty: sociální politiku (včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovního práva a rovného zacházení s muži a ženami), politiku na ochranu spotřebitele, v oblasti životního prostředí, statistik a práva obchodních společností a řadu doprovodných oblastí politiky, což se týká například výzkumu a technického rozvoje, které nejsou zakotveny v právních předpisech EU ani v právně závazných aktech, avšak jsou prováděny v rámci spolupráce.

Zároveň s tím tyto tři země od roku 1994, kdy Dohoda o EHP vstoupila v platnost, přispívají na základě článku 115 dohody ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v EHP. Norsko kromě toho přispívá i prostřednictvím samostatného norského finančního mechanismu. Platnost posledních finančních mechanismů skončila dne 30. dubna 2014.

Vzhledem k tomu, že je i nadále zapotřebí snižovat hospodářské a sociální rozdíly v rámci Evropského hospodářského prostoru, se s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem vedla jednání o dohodě o budoucích finančních příspěvcích států ESVO EHP v zájmu zlepšení hospodářské a sociální soudržnosti v Evropském hospodářském prostoru. Souběžně s těmito jednáními o finančním mechanismu, ale nezávisle na nich byl zahájen přezkum protokolů o obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi EU a Islandem a EU a Norskem, a to na základě doložky o přezkumu dodatkových protokolů k dohodám o volném obchodu s Norskem a Islandem.

Jako výsledek těchto jednání byly dne 17. července 2015 parafovány:

•  Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021,

•  Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021,

•  Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a

•  Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem.

Na základě dohody o finančním mechanismu EHP a dohody s Norskem vyplatí státy ESVO EHP finanční příspěvek na hospodářskou a sociální soudržnost v EHP na období 2014–2021 v celkové výši 2,8 miliardy EUR. Kromě toho bude určitá částka finančních zdrojů přidělena na řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí. Tento výsledek znamená, že celkově se finanční příspěvek zvýší oproti období 2009–2014 o 11,3 %,

Přezkum protokolů o obchodu s rybami a produkty rybolovu mezi EU a Islandem a EU a Norskem vedl k udělení nových koncesí oběma zemím na období 2014–2021. Tyto koncese v podstatě představují obnovení koncesí, které platily pro období 2009–2014, s mírným zvýšením koncesí pro některé celní položky a/nebo obnovením předchozích koncesí pro ostatní celní položky. Norsko obnoví ujednání o tranzitu ryb na období sedmi let počínaje dnem, kdy se nové koncese začnou prozatímně provádět.

V souladu s čl. 218 odst. 6 SFEU je k tomu, aby mohla Rada přijmout rozhodnutí o uzavření těchto dohod a dodatkových protokolů, zapotřebí souhlas Evropského parlamentu.

Zpravodaj je toho názoru, že je i nadále přetrvává nutnost snižovat hospodářské a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru. Proto by měl být stanoven nový mechanismus pro finanční příspěvky států ESVO EHP a nový norský finanční mechanismus.

Finanční mechanismus EHP a norské granty na období 2014–2021, jejichž úhrnná výše činí 2,8 miliardy EUR, významně přispějí k dosažení celkových cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Ve světle výše uvedeného zpravodaj doporučuje, aby Parlament udělit souhlas s uzavřením těchto dohod a dodatkových protokolů.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem

Referenční údaje

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

11.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.5.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

25.5.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

REGI

17.3.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Datum předložení

24.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

OPRAVY HLASOVÁNÍ A HLASOVACÍCH ZÁMĚRŮ

Loiseau Philippe

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se