SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimise kohta Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: David Borrelli

Menetlus : 2016/0052(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0072/2017
Esitatud tekstid :
A8-0072/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimise kohta Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06679/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu projekti EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 (06956/16),

–  võttes arvesse Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise lepingu projekti Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 (06957/16),

–  võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli projekti (06960/16),

–  võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli projekti (06959/16),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0175/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0072/2017),

1.  annab nõusoleku lepingute ja lisaprotokollide sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

Euroopa Majanduspiirkonna leping (edaspidi „EMP leping”) lubab Norral, Islandil ja Liechtensteinil (edaspidi „EMP EFTA riigid”) ühtsel turul täiel määral osaleda.

EMP leping läheb traditsioonilistest vabakaubanduslepingutest kaugemale, laiendades EMP EFTA riikidele kõik ELi ühtse turu õigused ja kohustused. EMP hõlmab nelja ühtse turu vabadust (kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine) ning nendega seotud poliitikavaldkondi (konkurentsi-, transpordi-, energia- ning majandus- ja rahanduskoostöö poliitika). Leping hõlmab nelja vabadusega vahetult seotud horisontaalseid poliitikavaldkondi, milleks on: sotsiaalpoliitika (sealhulgas töötervishoid ja -ohutus, tööõigus ning meeste ja naiste võrdne kohtlemine); tarbijakaitse, keskkonna, statistika ja äriühinguõigusega seotud poliitikavaldkonnad; ning mitmesugused toetavad poliitikasuunad, näiteks teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega seotud poliitika, mille puhul ei tugineta ELi õigustikule või õiguslikult siduvatele aktidele, vaid mida rakendatakse koostöö raames.

Sellega seoses on need kolm riiki alates 1994. aastal toimunud lepingu jõustumisest ja vastavalt lepingu artiklile 115 aidanud leevendada EMPs esinevat majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust. Norra on peale selle andnud oma panuse eraldiseisva Norra finantsmehhanismi kaudu. Viimatine finantsmehhanism aegus 30. aprillil 2014.

Seoses jätkuva vajadusega leevendada majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi Euroopa Majanduspiirkonnas, toimusid Islandi, Liechtensteini ja Norraga läbirääkimised lepingu sõlmimiseks EMP EFTA riikide tulevaste osamaksete kohta Euroopa Majanduspiirkonna majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks. Paralleelselt, kuid finantsmehhanismi läbirääkimistest sõltumatult käivitati Norra ja Islandiga sõlmitud vabakaubanduslepingute lisaprotokollide läbivaatamisklausli alusel ELi ja Islandi ning ELi ja Norra kalakaubandusprotokollide läbivaatamine.

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 17. juulil 2015:

•  Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021;

•  Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021;

•  Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokoll; ning

•  Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokoll.

EMP finantsmehhanismi lepingu ja Norra lepingu kohaselt toetavad EMP EFTA riigid aastatel 2014–2021 EMP majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ühtekokku 2,8 miljardi euroga. Lisaks eraldatavad nad teatava hulga rahalisi vahendeid võitluseks noorte tööpuuduse vastu. Selle tulemusena suureneb nimetatud riikide rahaline panus aastatega 2009–2014 võrreldes kokku 11,3% võrra.

ELi ja Islandi ning ELi ja Norra kalakaubandusprotokollide läbivaatamise tulemusena anti mõlemale riigile aastateks 2014–2021 uusi soodustusi. Sisuliselt on siin tegemist aastatel 2009–2014 kehtinud soodustuste uuendamisega, kusjuures mõne tariifirea osas kehtinud soodustused mõnevõrra suurenesid ja/või teiste tariifiridade osas uuendati seniseid soodustusi. Norra uuendab kalatransiidikorda seitsmeks aastaks alates uute soodustuste ajutise kohaldamise kuupäevast.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 6 vajab nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut, et võtta vastu otsus kõnealuste lepingute ja lisaprotokollide sõlmimise kohta.

Raportööri arvates on Euroopa Majanduspiirkonnas esinevate majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste leevendamine jätkuvalt vajalik. Seetõttu tuleks kehtestada uus EMP EFTA riikide rahalisi osamakseid käsitlev mehhanism ja uus Norra finantsmehhanism.

EMP finantsmehhanism (2014–2021) ja Norralt saadavad toetused (2014–2021) kogusummas 2,8 miljardit eurot aitavad oluliselt kaasa strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu üldeesmärkide saavutamisele.

Eelnimetatut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendil anda nõusolek lepingute ja lisaprotokollide sõlmimiseks.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimine Norra Kuningriigi ja ELi vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimine ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimine

Viited

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

11.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

25.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

REGI

17.3.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Esitamise kuupäev

24.3.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

Verts/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

HÄÄLETUSTE JA HÄÄLETAMISKAVATSUSTE PARANDUSED

Loiseau Philippe

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu