Postupak : 2016/0052(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0072/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0072/2017

Rasprave :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0221

PREPORUKA     ***
PDF 458kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Borrelli

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (06679/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. (06956/16),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021. (06957/16),

–  uzimajući u obzir nacrt dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (06960/16),

–  uzimajući u obzir nacrt dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda (06959/16),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 217. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) (v.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0175/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0072/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma i protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške, Republike Islanda i Kneževine Lihtenštajna.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu „Sporazum o EGP-u”) omogućuje Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu (dalje u tekstu „države EFTA-e koje su članice EGP-a”) da u potpunosti sudjeluju na jedinstvenom tržištu.

EGP je više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini jer se njime sva prava i obveze unutarnjeg tržišta EU-a šire na države EFTA-e koje su članice EGP-a. EGP obuhvaća četiri slobode jedinstvenog tržišta (slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala) i s njima povezane politike (tržišno natjecanje, promet, energiju te gospodarsku i monetarnu suradnju). Sporazum sadrži horizontalne politike koje su usko povezane s te četiri slobode: socijalnu politiku (što uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, radno pravo i jednako postupanje prema muškarcima i ženama); politiku zaštite potrošača, okoliš, statistiku i pravo trgovačkih društava; te niz popratnih politika poput onih u vezi s istraživanjima i tehnološkim razvojem koje se, iako nisu utemeljene na pravnoj stečevini EU-a ili pravno obvezujućim aktima, provode u okviru aktivnosti suradnje.

Te su tri zemlje u skladu s time od stupanja na snagu Sporazuma o EGP-u 1994. na temelju članka 115. tog sporazuma pridonijele smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika u EGP-u. Osim toga, Norveška je tome pridonijela i zasebnim norveškim financijskim mehanizmom. Najnoviji financijski mehanizmi istekli su 30. travnja 2014.

S obzirom na stalnu potrebu za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika unutar Europskog gospodarskog prostora vođeni su pregovori s Islandom, Lihtenštajnom i Norveškom o sporazumu o budućim financijskim doprinosima država EFTA-e koje su članice EGP-a radi poboljšanja gospodarske i socijalne kohezije u Europskom gospodarskom prostoru. Istovremeno, ali neovisno o pregovorima o financijskom mehanizmu, na temelju klauzule o reviziji iz dodatnih protokola uz sporazume o slobodnoj trgovini s Norveškom i Islandom započeta je revizija protokola između EU-a i Islanda te EU-a i Norveške o trgovini ribom.

Pregovorima je dogovoreno parafiranje 17. srpnja 2015.:

•  Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021.,

•  Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021.,

•  Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške i

•  Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda.

Na temelju Sporazuma o financijskom mehanizmu EGP-a i Sporazuma s Norveškom omogućit će se financijski doprinos država EFTA-e koje su članice EGP-a gospodarskoj i socijalnoj koheziji u EGP-u u iznosu od 2,8 milijardi EUR za razdoblje 2014. – 2021. Određeni iznos financijskih sredstava dodijelit će se i za rješavanje problema nezaposlenosti mladih. Taj ishod predstavlja sveukupno povećanje financijskih doprinosa od 11,3 % u usporedbi s razdobljem 2009 – 2014.

Revizija protokola između EU-a i Islanda te EU-a i Norveške o trgovini ribom rezultirala je dodjelom novih koncesija za razdoblje 2014. – 2021. objema zemljama. Te su koncesije zapravo produljenje koncesija dodijeljenih za razdoblje 2009. – 2014 uz blago povećanje koncesija za neke tarifne stavke i/ili produljenje prethodnih koncesija za ostale tarifne stavke. Norveška će obnoviti dogovor o provozu ribe na razdoblje od sedam godina, počevši od datuma početka privremene primjene novih koncesija.

U skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako bi donijelo odluku o sklapanju dotičnih sporazuma i dodatnih protokola.

Izvjestitelj smatra da još uvijek postoji potreba za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika unutar Europskog gospodarskog prostora. Stoga bi trebalo uspostaviti novi mehanizam za financijske doprinose država EFTA-e koje su članice EGP-a i novi norveški financijski mehanizam.

Financijskim mehanizmom EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. i bespovratnim sredstvima Norveške za isto razdoblje, koji zajedno iznose 2,8 milijardi eura, znatno će se doprinijeti ostvarenju općih ciljeva strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje sporazuma i dodatnih protokola.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Sporazuma između EU-a, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i EU-a o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda

Referentni dokumenti

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

11.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.5.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

25.5.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

REGI

17.3.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Datum podnošenja

24.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

ISPRAVCI GLASOVANJA I NAMJERA GLASOVANJA

Loiseau Philippe

Legenda:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti