AJÁNLÁS az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: David Borrelli

Eljárás : 2016/0052(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0072/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0072/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06679/2016),

–  tekintettel az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti megállapodásra a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusra (06956/16),

–  tekintettel a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó norvég pénzügyi mechanizmusról szóló megállapodástervezetre (06957/16),

–  tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv tervezetére (06960/16),

–  tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv tervezetére (06959/16),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0175/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0072/2017),

1.  egyetért a megállapodás és a kiegészítő jegyzőkönyvek megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság és a Liechtensteini Hercegség kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás („az EGT-megállapodás”) lehetővé teszi Norvégia, Izland és Liechtenstein (a továbbiakban: az EGT-tag EFTA-államok) számára, hogy teljes mértékben részt vegyenek az egységes piacon.

Az EGT túllép a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodásokon, amikor az EU egységes piaci jogait és kötelezettségeit teljes körűen kiterjeszti az EGT-tag EFTA-államokra. Az EGT átveszi az egységes piac négy alapszabadságát (az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása) és a hozzá kapcsolódó szakpolitikákat (verseny, közlekedés, energia, továbbá a nemzetközi gazdasági és monetáris együttműködés). A megállapodás tartalmazza a négy alapszabadsághoz szigorúan kapcsolódó horizontális politikákat is: a szociális politikákat (ide tartozik a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a munkajog, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód); a fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi, statisztikai és társasági jogi politikákat; valamint számos kapcsolódó politikát, például a kutatás és technológiafejlesztéshez kapcsolódókat, amelyek nem uniós vívmányokon vagy kötelező erejű jogi aktusokon alapulnak, de végrehajtásuk együttműködési tevékenységeken keresztül történik.

Ezzel összefüggésben az EGT-megállapodás 1994-es hatálybalépése óta és a megállapodás 115. cikken alapján e három ország az EGT-n belüli gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez is hozzájárult. Emellett Norvégia egy külön Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül is nyújtott hozzájárulást. A legutóbbi pénzügyi mechanizmusok 2014. április 30-án jártak le.

Tekintettel arra, hogy továbbra is csökkenteni kell az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket, tárgyalásokat folytattak Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával az EGT-tag EFTA-államoknak az Európai Gazdasági Térség gazdasági és szociális kohéziójához való jövőbeli pénzügyi hozzájárulásairól szóló megállapodásról. Az e pénzügyi mechanizmusról folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan, de azoktól függetlenül megkezdték az EU–Izland és EU–Norvégia közötti halkereskedelmi jegyzőkönyvek felülvizsgálatát a Norvégiával és Izlanddal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokhoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvek felülvizsgálati záradéka alapján.

A tárgyalások eredményeképpen 2015. július 17-én parafálták az alábbiakat:

•  az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról,

•  a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról,

•  az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint

•  az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra együttesen 2,8 milliárd EUR összegű pénzügyi hozzájárulást biztosít az EGT-tag EFTA-államok részéről az Európai Gazdasági Térség gazdasági és társadalmi kohéziójához. Továbbá bizonyos összegű pénzügyi erőforrásokat különítenek el az ifjúsági munkanélküliség kezelésére. Ez az eredmény a pénzügyi hozzájárulás 11,3 %-os átfogó növelését jelenti a 2009–2014 közötti időszakhoz képest.

Az EU–Izland és az EU–Norvégia közötti halkereskedelmi jegyzőkönyvek felülvizsgálatának eredményeként mindkét ország számára új koncessziókat ítéltek oda a 2014–2021 közötti időszakra. E koncessziók lényegében a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó koncessziók megújításai, annyi különbséggel, hogy egyes vámtételek alatt csekély mértékben megemelték a koncessziókat, és/vagy más vámtételek alatt megújították a korábbi koncessziókat. Norvégia hét évre megújítja a halászati tranzitmegállapodást attól az időponttól, amikor megkezdődik az új koncessziók ideiglenes alkalmazása.

Az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban az Európai Parlament egyetértésére van szükség a szóban forgó megállapodások és kiegészítő jegyzőkönyvek megkötésére vonatkozó tanácsi határozatok elfogadásához.

Az előadó álláspontja szerint az Európai Gazdasági Térségen belül a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése továbbra is szükséges. Új mechanizmust kell létrehozni az EGT-hez tartozó EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásairól, és ezért új Norvég Finanszírozási Mechanizmust kell létrehozni.

A 2014–2021 közötti időszakra szóló EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus jelentős mértékben hozzá fog járulni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia átfogó célkitűzéseinek megvalósításához.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a megállapodások és a kiegészítő jegyzőkönyvek megkötéséhez.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötése

Hivatkozások

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

11.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.5.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

25.5.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

REGI

17.3.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Benyújtás dátuma

24.3.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

SZAVAZATHELYESBÍTÉSEK ÉS SZAVAZÁSI SZÁNDÉKOK

Loiseau Philippe

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás