Procedūra : 2016/0052(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2017

Pateikti tekstai :

A8-0072/2017

Debatai :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0221

REKOMENDACIJA     ***
PDF 590kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Borrelli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06679/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo projektą (06956/16),

–  atsižvelgdamas į Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projektą (06957/16),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo projektą (06960/16),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo projektą (06959/16),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0175/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, bei 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0072/2017),

1.  pritaria susitarimų ir protokolų sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą (EEE susitarimą) Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas (EEE narėmis esančios ELPA valstybės) gali visapusiškai dalyvauti bendrojoje rinkoje.

EEE apima daugiau negu įprasti laisvosios prekybos susitarimai, nes EEE ELPA šalims numatytos visapusiškos su ES bendrąja rinka susijusios teisės ir pareigos. EEE taikoma keturių rūšių bendrosios rinkos laisvė (laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas) ir vykdoma susijusi politika (konkurencijos, transporto, energetikos, taip pat bendradarbiavimo ekonomikos ir pinigų srityse). Susitarimas apima su keturių rūšių laisve tvirtai siejamą horizontaliąją politiką: socialinę (įskaitant darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo teisę ir vienodą požiūrį į vyrus ir moteris); vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos, statistikos ir bendrovių teisės; jis taip pat apima įvairią gretutinę politiką, pvz., susijusią su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, kuri grindžiama ne ES acquis ar teisiškai įpareigojančiais aktais, o vykdoma bendradarbiavimo veiklos pagrindu.

Nuo EEE susitarimo įsigaliojimo 1994 m. ir pagal jo 115 straipsnį šios trys šalys taip pat padėjo mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus EEE. Be to, Norvegija prisidėjo atskiru Norvegijos finansiniu mechanizmu. Naujausi finansiniai mechanizmai nustojo galioti 2014 m. balandžio 30 d.

Atsižvelgiant į nuolatinį poreikį mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje, buvo vedamos derybos su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija dėl susitarimo dėl būsimų finansinių įnašų, kuriuos skirtų EEE narėmis esančios ELPA valstybės, siekdamos pagerinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos ekonominėje erdvėje. Tuo pačiu metu, tačiau atskirai nuo derybų dėl finansinio mechanizmo, pradėta ES ir Islandijos bei ES ir Norvegijos prekybos žuvimi protokolų peržiūra remiantis laisvosios prekybos susitarimų su Norvegija ir Islandija papildomų protokolų peržiūros sąlyga.

Per derybas sutarta 2015 m. liepos 17 d. parafuoti:

•  Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo;

•  Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo;

•  Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomą protokolą ir

•  Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomą protokolą.

Pagal susitarimą dėl EEE finansinio mechanizmo ir susitarimą su Norvegija bendras EEE narėmis esančių ELPA valstybių finansinis įnašas ekonominei ir socialinei sanglaudai 2014–2021 m. laikotarpiu didinti bus 2,8 mlrd. EUR. Jos taip pat skirs tam tikrą finansinių išteklių sumą kovai su jaunimo nedarbu. Šie derybų rezultatai reiškia, kad finansinis įnašas iš viso padidės 11,3 proc., palyginti su 2009–2014 m. laikotarpiu;

Peržiūrėjus ES ir Islandijos bei ES ir Norvegijos prekybos žuvimi protokolus, abiem šalims 2014–2021 m. laikotarpiu suteikta naujų lengvatų. Šios lengvatos iš esmės yra atnaujintos 2009–2014 m. laikotarpiu taikytos lengvatos – šiek tiek padidintos kai kurių tarifų eilučių lengvatos ir (arba) atnaujintos ankstesnės kitų tarifų eilučių lengvatos. Norvegija atnaujins žuvų tranzito susitarimą septyneriems metams nuo tos dienos, kai bus pradėtos laikinai taikyti naujosios lengvatos.

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį reikia Europos Parlamento pritarimo, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtus susitarimus ir papildomus protokolus.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad ir toliau būtina mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje. Todėl reikėtų parengti naują EEE ELPA valstybių finansinių įnašų mechanizmą ir naują Norvegijos finansinį mechanizmą.

2014–2021 m. EEE finansinis mechanizmas ir Norvegijos dotacijos, kurie kartu sudaro 2,8 mlrd. EUR sumą, labai padės siekti bendrų Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų susitarimų ir papildomų protokolų sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymas

Nuorodos

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

11.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.5.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

25.5.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

REGI

17.3.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Pateikimo data

24.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS

Loiseau Philippe

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika