Procedūra : 2016/0052(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0072/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0072/2017

Debates :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0221

IETEIKUMS     ***
PDF 592kWORD 54k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: David Borrelli

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06679/2016),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam (06956/16),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam (06957/16),

–  ņemot vērā projektu Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti papildprotokolam (06960/16),

–  ņemot vērā projektu Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku papildprotokolam (06959/16),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0175/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0072/2017),

1.  sniedz piekrišanu šo nolīgumu un protokolu slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Norvēģijas Karalistes, Islandes Republikas un Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk “EEZ līgums”) ļauj Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai (“EEZ EBTA valstis”) pilnībā piedalīties vienotajā tirgū.

EEZ līgums ir plašāks par parastajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, jo ar to EEZ EBTA valstīm tiek piešķirtas visas ES vienotā tirgus dalībnieka tiesības un pienākumi. EEZ ir iestrādātas četras pamatbrīvības, kas raksturo vienoto tirgu (personu brīva pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite), un ar tām saistītie politikas virzieni (konkurence, transports, enerģētika un ekonomiskā un monetārā sadarbība). Līgums ietver tikai un vienīgi ar minētajām četrām pamatbrīvībām saistītas horizontālās politikas jomas: sociālo politiku (tostarp darba aizsardzību, darba tiesības un vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem); politikas jomas, kas saistītas ar patērētāju aizsardzību, vidi, statistiku un uzņēmējdarbības tiesībām; vairākus papildu politikas virzienus, piemēram, saistībā ar pētniecību un tehnoloģiju izstrādi, kuru pamatā nav ES acquis vai juridiski saistoši akti, bet kurus īsteno ar dažādu sadarbības pasākumu starpniecību.

Šajā sakarībā kopš EEZ līguma stāšanās spēkā 1994. gadā šīs trīs valstis ir arī sniegušas ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Ekonomikas zonā, pamatojoties uz līguma 115. pantu. Turklāt Norvēģija ir veikusi iemaksas atsevišķa Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros. Pēdējā finanšu mehānisma darbības termiņš beidzās 2014. gada 30. aprīlī.

Ņemot vērā ilgstošo nepieciešamību mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā, tika rīkotas sarunas ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par to, lai vienotos par turpmākajiem EEZ EBTA valstu finansiālajiem ieguldījumiem nolūkā uzlabot ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Ekonomikas zonā. Vienlaikus, taču neatkarīgi no sarunām par finanšu mehānismu, tika sākta ES un Islandes un ES un Norvēģijas zivju tirdzniecības protokolu pārskatīšana, pamatojoties uz pārskatīšanas klauzulu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Norvēģiju un Islandi papildprotokolos.

Šo sarunu rezultātā 2015. gada 17. jūlijā tika parafēti šādi dokumenti:

•  Nolīgums starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam;

•  Nolīgums starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam;

•  papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti; kā arī

•  papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi.

EEZ finanšu mehānisma nolīgums un Norvēģijas nolīgums kopā sniegs EEZ EBTA valstu finansiālo ieguldījumu EUR 2,8 miljardu apmērā ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai Eiropas Ekonomiskajā zonā laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam. Ar šiem nolīgumiem tiks piešķirti arī noteikti finanšu resursi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Šāds rezultāts nozīmē finansiālā ieguldījuma pieaugumu par 11,3 % salīdzinājumā ar laikposmu no 2009. gada līdz 2014. gadam.

ES un Islandes un ES un Norvēģijas zivju tirdzniecības protokolu pārskatīšana noveda pie jaunu koncesiju piešķiršanas abām valstīm laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam. Šīs koncesijas principā ir atjaunotas tādā pašā apmērā, kādas tās bija 2009.–2014. gadam, nedaudz palielinot koncesijas dažām tarifa pozīcijām un/vai atjaunojot iepriekšējās koncesijas citām tarifa pozīcijām. Norvēģija atjaunos zivju tranzīta nolīgumu uz septiņiem gadiem, sākot no dienas, kad jaunās koncesijas tiks provizoriski piemērotas.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu Padome lēmumu par attiecīgo nolīgumu un papildprotokolu slēgšanu pieņem ar Eiropas Parlamenta piekrišanu.

Referents uzskata, ka joprojām ir nepieciešamība mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā. Tādēļ būtu jāizveido jauns EEZ EBTA valstu finansiālo ieguldījumu mehānisms un jauns Norvēģijas finanšu mehānisms.

2014.–2021. gadam paredzētais EEZ finanšu mehānisms un Norvēģijas subsīdijas ar kopīgo ieguldījumu EUR 2,8 miljardu apmērā palīdzēs sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” vispārējos mērķus gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu attiecīgo nolīgumu un papildprotokolu slēgšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti papildprotokola un Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi papildprotokola noslēgšana

Atsauces

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

11.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

25.5.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

25.5.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

REGI

17.3.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Iesniegšanas datums

24.3.2017


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

BALSOJUMU LABOJUMI UN NODOMI BALSOT

Loiseau Philippe

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika