AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: David Borrelli

Procedure : 2016/0052(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0072/2017
Ingediende teksten :
A8-0072/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014‑2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06679/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 (06956/16),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie inzake een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021 (06957/16),

–  gezien het ontwerp van aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (06960/16),

–  gezien het ontwerp van aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland (06959/16),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0175/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0072/2017),

1.  stemt in met de sluiting van de overeenkomsten en protocollen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland en het Vorstendom Liechtenstein.

TOELICHTING

Krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ("de EER-overeenkomst") kunnen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein ("de EER-EVA-landen") ten volle deelnemen aan de interne markt.

De EER omvat meer dan traditionele vrijhandelsovereenkomsten door de volledige rechten en plichten van de interne markt van de EU uit te breiden tot de EER- en de EVA-landen. In de EER zijn de vier vrijheden van de interne markt (vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal) en aanverwant beleid (concurrentie, vervoer, energie en economische en monetaire samenwerking) opgenomen. De overeenkomst omvat horizontaal beleid dat uitsluitend verband houdt met de vier vrijheden: sociaal beleid (onder meer gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen); beleid op het gebied van consumentenbescherming, milieu, statistiek en vennootschapsrecht; en ondersteunend beleid zoals op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, dat niet gebaseerd is op het acquis van de EU of juridisch bindende besluiten, maar dat wordt uitgevoerd via samenwerkingsactiviteiten.

In samenhang hiermee hebben deze drie landen sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst en op grond van artikel 115 daarvan in 1994 ook bijgedragen tot de vermindering van economische en sociale ongelijkheden in de EER. Daarnaast heeft Noorwegen ook bijgedragen tot een afzonderlijk financieel mechanisme van Noorwegen. De meest recente financiële mechanismen zijn op 30 april 2014 verstreken.

Aangezien het nog steeds noodzakelijk is om de economische en sociale ongelijkheden binnen de EER te verminderen, zijn er onderhandelingen gevoerd met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen over de toekomstige financiële bijdrage van de EER-EVA-landen aan de economische en sociale cohesie in de Europese Economische Ruimte. Gelijktijdig, maar volledig losstaand van de onderhandelingen over het financieel mechanisme werd een aanvang gemaakt met de herziening van de protocollen met betrekking tot de handel in vis tussen respectievelijk de EU en IJsland en de EU en Noorwegen op basis van de herzieningsclausule van de aanvullende protocollen bij de vrijhandelsovereenkomsten met Noorwegen en IJsland.

Deze onderhandelingen leidden tot de parafering van de volgende documenten op 17 juli 2015:

•  de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021;

•  de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014–2021;

•  het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen; en

•  het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland.

De overeenkomst inzake een financieel mechanisme van de EER en de overeenkomst met Noorwegen voorzien samen in een financiële bijdrage van de EER-EVA-landen aan de economische en sociale cohesie in de EER ten belope van 2,8 miljard EUR voor de periode 2014-2021. Voorts wordt in beide overeenkomsten een bepaald bedrag aan financiële middelen gereserveerd voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dit resultaat houdt een algemene toename in van de financiële bijdrage van 11,3 % ten opzichte van de periode 2009-2014.

De herziening van de protocollen met betrekking tot de handel in vis tussen respectievelijk de EU en IJsland en de EU en Noorwegen heeft ertoe geleid dat aan beide landen voor de periode 2014-2021 nieuwe concessies zijn verleend. Deze concessies komen in wezen neer op een verlenging van de concessies die golden voor de periode 2009-2014 met een lichte stijging in de concessies voor sommige tarieflijnen en/of een verlenging van de vorige concessies voor andere tarieflijnen. Noorwegen zal de doorvoerregeling voor vis met een termijn van zeven jaar verlengen met ingang van de datum waarop de nieuwe concessies voorlopig worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 218, lid 6, VWEU is de goedkeuring van het Europees Parlement nodig voordat de Raad een besluit kan aannemen tot sluiting van de overeenkomsten en aanvullende protocollen in kwestie.

De rapporteur is van oordeel dat de vermindering van economische en sociale ongelijkheden binnen de Europese Economische Ruimte noodzakelijk blijft. Derhalve dient een nieuw mechanisme voor de financiële bijdragen van de EER-EVA-landen en een nieuw financieel mechanisme van Noorwegen te worden ingesteld.

Het financieel mechanisme van de EER en de subsidies van Noorwegen voor de periode 2014-2021, die gezamenlijk 2,8 miljard EUR bedragen, zullen aanzienlijk bijdragen tot het bereiken van de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van de overeenkomsten en de aanvullende protocollen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland

Document- en procedurenummers

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

11.5.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

25.5.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

REGI

25.5.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

REGI

17.3.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Datum indiening

24.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

STEMCORRECTIES EN VOORGENOMEN STEMGEDRAG

Loiseau Philippe

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding