RECOMANDARE referitoare la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: David Borrelli

Procedură : 2016/0052(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0072/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06679/2016),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 (06956/16),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021 (06957/16),

–  având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (06960/16),

–  având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda (06959/16),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0175/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0072/2017),

1.  aprobă încheierea acordurilor și protocoalelor;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei, Republicii Islanda și Principatului Liechtenstein.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) permite Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului (denumite în continuare „statele SEE-AELS”) să participe integral la piața unică.

SEE depășește cadrul acordurilor de liber schimb tradiționale, conferind statelor SEE-AELS toate drepturile și obligațiile aferente pieței interne a UE. SEE include cele patru libertăți ale pieței interne (libera circulație a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului) și politicile conexe (concurența, transportul, energia și cooperarea economică și monetară). Acordul conține politicile orizontale strict legate de cele patru libertăți: politicile sociale (inclusiv sănătatea și securitatea în muncă, dreptul muncii și egalitatea de tratament între bărbați și femei), politicile privind protecția consumatorilor, mediul, datele statistice și dreptul societăților comerciale, precum și o serie de politici conexe, cum ar fi cele legate de cercetare și de dezvoltarea tehnologică, care nu decurg din acquis-ul UE și nici din acte obligatorii din punct de vedere juridic, dar care sunt puse în practică prin intermediul activităților de cooperare.

Pe lângă aceasta, de la intrarea în vigoare, în 1994, a Acordului privind SEE și în temeiul articolului 115, aceste trei state au contribuit și la micșorarea decalajelor economice și sociale din interiorul SEE. În plus, Norvegia și-a adus contribuția printr-un mecanism financiar norvegian distinct. Cele mai recente mecanisme financiare au expirat la 30 aprilie 2014.

Având în vedere necesitatea reducerii decalajelor economice și sociale din interiorul Spațiului Economic European, au fost purtate negocieri cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia pe tema unui acord privind viitoarele contribuții financiare ale statelor SEE-AELS care urmează să fie realizate în scopul îmbunătățirii coeziunii economice și sociale din SEE. În paralel, însă independent de negocierile privind mecanismul financiar, a fost inițiată o revizuire a protocoalelor dintre UE și Islanda și dintre UE și Norvegia referitoare la comerțul cu pește pe baza clauzei de revizuire a protocoalelor adiționale la acordurile de liber schimb cu Norvegia și Islanda.

Negocierile au dus la parafarea, la 17 iulie 2015, a următoarelor documente:

•  Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021;

•  Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021;

•  Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, precum și

•  Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda.

Acordul privind mecanismul financiar al SEE și acordul cu Norvegia vor asigura, împreună, o contribuție financiară a statelor SEE-AELS la coeziunea economică și socială în cadrul SEE în valoare de 2,8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2021. De asemenea, acordurile vor aloca un anumit volum de resurse financiare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Acest rezultat se traduce printr-o creștere totală a contribuției financiare cu 11,3 % față de perioada 2009-2014.

Revizuirea protocoalelor dintre UE și Islanda și dintre UE și Norvegia referitoare la comerțul cu pește a condus la acordarea unor noi concesiuni ambelor țări pentru perioada 2014-2021. Aceste concesiuni reprezintă în esență o reînnoire a concesiunilor în vigoare pentru perioada 2009-2014, cu o creștere modestă a concesiunilor pentru anumite linii tarifare și/sau o reînnoire a concesiunilor anterioare pentru alte linii tarifare. Norvegia va reînnoi dispozițiile privind tranzitul peștelui pentru o perioadă de șapte ani, începând cu data la care noile concesiuni intră în vigoare cu titlu provizoriu.

Conform articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordurilor și a protocoalelor adiționale în cauză.

Raportorul este de părere că reducerea decalajelor sociale și economice din interiorul SEE este în continuare necesară. Prin urmare, ar trebui să se instituie un nou mecanism privind contribuțiile financiare ale statelor SEE-AELS, precum și un nou mecanism financiar norvegian.

Mecanismul financiar al SEE pentru 2014-2021 și granturile acordate de Norvegia, care reprezintă împreună 2,8 miliarde de euro, vor contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor globale ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acordurilor și protocoalelor adiționale.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda

Referințe

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Data sesizării

11.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

25.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

REGI

25.5.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

REGI

17.3.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Data depunerii

24.3.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

CORECTAREA VOTURILOR ȘI INTENȚIILE DE VOT

Loiseau Philippe

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri