Postup : 2016/0052(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2017

Predkladané texty :

A8-0072/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0221

ODPORÚČANIE     ***
PDF 602kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Borrelli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06679/2016),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021 (06956/16),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na roky 2014 – 2021 (06957/16),

–  so zreteľom na návrh dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (06960/16),

–  so zreteľom na návrh dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom (06959/16),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0175/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0072/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohôd a protokolov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky a Lichtenštajnského kniežatstva.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej ako „Dohoda o EHP“) umožňuje Nórsku, Islandu a Lichtenštajnsku („štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP“), aby sa v plnej miere zúčastňovali na jednotnom trhu.

Európsky hospodársky priestor (EHP) prekračuje rámec tradičných dohôd o voľnom obchode v tom, že na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, rozširuje všetky práva a povinnosti vyplývajúce z jednotného trhu EÚ. EHP zahŕňa všetky štyri slobody jednotného trhu (voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu) a súvisiace politiky (hospodárska súťaž, doprava, energetika a spolupráca v hospodárskej a menovej oblasti). Dohoda obsahuje horizontálne politiky úzko spojené s týmito štyrmi slobodami: sociálne politiky (vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, pracovného práva a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami); politiky v oblasti ochrany spotrebiteľov, životného prostredia, štatistiky a práva obchodných spoločností; ako aj viacero sprievodných politík, ktoré sa týkajú napríklad výskumu a technologického rozvoja a ktoré nie sú založené na acquis EÚ alebo právne záväzných aktoch, ale vykonávajú sa prostredníctvom činností spolupráce.

V tejto súvislosti tieto tri krajiny od nadobudnutia platnosti Dohody o EHP v roku 1994 a na základe jej článku 115 prispievajú aj k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v EHP. Okrem toho Nórsko prispieva prostredníctvom samostatného nórskeho finančného mechanizmu. Platnosť najnovších finančných mechanizmov uplynula 30. apríla 2014.

Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru sa viedli rokovania s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o dohode o budúcich finančných príspevkoch zo strany štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, s cieľom zlepšiť hospodársku a sociálnu súdržnosť v Európskom hospodárskom priestore. Súčasne, avšak nezávisle od rokovaní o finančnom mechanizme, sa na základe revíznej doložky dodatkových protokolov k dohodám o voľnom obchode s Nórskom a Islandom začal proces preskúmavania protokolov o obchode s rybami medzi EÚ a Islandom a EÚ a Nórskom.

Rokovania viedli k tomu, že 17. júla 2015 boli parafované:

•  dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021;

•  dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021;

•  dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom; ako aj

•  dodatkový protokol k Dohode o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom.

Na základe Dohody o finančnom mechanizme EHP a dohody s Nórskom bude finančný príspevok štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, na hospodársku a sociálnu súdržnosť v EHP predstavovať 2,8 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 – 2021. Okrem toho sa určitá suma finančných zdrojov pridelí aj na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Tento výsledok znamená celkové zvýšenie finančného príspevku o 11,3 % v porovnaní s obdobím 2009 až 2014.

Preskúmanie protokolu o obchode s rybami medzi EÚ a Islandom a protokolu o obchode s rybami medzi EÚ a Nórskom viedlo k poskytnutiu nových koncesií obom krajinám na obdobie rokov 2014 – 2021. Tieto koncesie v podstate predstavujú obnovenie koncesií, ktoré platili pre obdobie 2009 – 2014, s miernym zvýšením koncesií pre niektoré colné položky a/alebo obnovením predchádzajúcich koncesií pre ostatné colné položky. Nórsko obnoví dohodu o preprave rýb na sedemročné obdobie počínajúc dátumom, keď sa začnú predbežne vykonávať nové koncesie.

V súlade s článkom 218 ods. 6 ZFEÚ je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, aby mohla Rada prijať rozhodnutie o uzavretí týchto dohôd a dodatkových protokolov.

Spravodajca zastáva názor, že stále pretrváva potreba zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Mal by sa preto ustanoviť nový mechanizmus finančnej pomoci štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, ako aj nový nórsky finančný mechanizmus.

Finančný mechanizmus EHP a nórske granty na obdobie 2014 – 2021, ktoré spolu dosahujú 2,8 miliardy EUR, významne prispejú k dosiahnutiu celkových cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Vzhľadom na uvedené informácie spravodajca odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzavretím týchto dohôd a dodatkových protokolov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

Referenčné čísla

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

11.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.5.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

25.5.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

REGI

17.3.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

 

15.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Dátum predloženia

24.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

OPRAVY HLASOVANIA A HLASOVACIE ZÁMERY

Loiseau Philippe

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia