PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021, sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021, dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško ter dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo

24.3.2017 - (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: David Borrelli

Postopek : 2016/0052(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0072/2017
Predložena besedila :
A8-0072/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021, sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021, dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško ter dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06679/2016),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 (06956/16),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021 (06957/16),

–  ob upoštevanju osnutka dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (06960/16),

–  ob upoštevanju osnutka dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo (06959/16),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 217 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0175/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0072/2017),

1.  odobri sklenitev sporazumov in protokolov;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Kraljevine Norveške, Republike Islandije in Kneževine Lihtenštajn.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: sporazum EGP) Norveški, Islandiji in Lihtenštajnu (v nadaljnjem besedilu: države Efte, ki so del EGP) omogoča polno sodelovanje na enotnem trgu.

EGP presega običajne sporazume o prosti trgovini, saj vse pravice in obveznosti enotnega trga EU veljajo tudi za države Efte, ki so del EGP. EGP vključuje štiri svoboščine enotnega trga (prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala) ter z njimi povezane politike (na področjih konkurence, prometa, energije ter gospodarskega in monetarnega sodelovanja). Sporazum vključuje horizontalne politike, ki so izrecno povezane s štirimi svoboščinami: socialne politike (vključno z zdravjem in varnostjo pri delu, delovnim pravom in enakim obravnavanjem moških in žensk), politike o varstvu potrošnikov, okolju, statistiki in pravu družb ter številne spremljajoče politike, kot so politike na področju raziskav in tehnološkega razvoja, ki ne temeljijo na pravnem redu EU ali pravno zavezujočih aktih, vendar se izvajajo prek dejavnosti sodelovanja.

V povezavi s tem so tudi te tri države od začetka veljavnosti sporazuma EGP leta 1994 in na podlagi njegovega člena 115 prispevale k zmanjšanju ekonomskih in socialnih neenakosti v EGP. Poleg tega je Norveška na tem področju prispevala z ločenim norveškim finančnim mehanizmom. Zadnji finančni mehanizmi so se iztekli 30. aprila 2014.

Glede na stalno potrebo po zmanjšanju gospodarskih in socialnih neskladij v Evropskem gospodarskem prostoru so potekala pogajanja z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o sporazumu o prihodnjih finančnih prispevkih držav Efte, ki so del EGP, z namenom izboljšati ekonomsko in socialno kohezijo v tem prostoru. Vzporedno, vendar ločeno od pogajanj o finančnem mehanizmu, se je začel pregled protokolov o trgovini z ribami med EU in Islandijo ter med EU in Norveško na podlagi revizijske klavzule dodatnih protokolov k sporazumoma o prosti trgovini z Norveško in Islandijo.

Pogajanja so se zaključila in 17. julija 2015 so pogajalci parafirali:

•  sporazum med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021,

•  sporazum med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021,

•  dodatni protokol k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško in

•  dodatni protokol k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo.

V skladu s sporazumom o finančnem mehanizmu EGP in sporazumom z Norveško bodo države Efte, ki so del EGP, v obdobju 2014–2021 za ekonomsko in socialno kohezijo v EGP skupaj prispevale 2,8 milijarde EUR. Določen znesek finančnih sredstev bodo namenile tudi za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Celotni finančni prispevek se je tako v primerjavi z obdobjem 2009–2014 povečal za 11,3 %.

Na podlagi pregleda protokolov o trgovini z ribami med EU in Islandijo ter med EU in Norveško so bile obema državama odobrene nove koncesije za obdobje 2014–2021. Te koncesije dejansko pomenijo podaljšanje koncesij iz obdobja 2009–2014 z rahlim povečanjem koncesij za nekatere tarifne vrstice, za druge tarifne vrstice pa so bile podaljšane prejšnje koncesije. Norveška bo obnovila sporazum o prometu z ribami za sedem let od začetka začasne uporabe novih koncesij.

V skladu s členom 218(6) PDEU je potrebna privolitev Evropskega parlamenta, da lahko Svet sprejme sklep o sklenitvi zadevnih sporazumov in dodatnih protokolov.

Poročevalec meni, da je zmanjšanje ekonomskih in socialnih neenakosti v Evropskem gospodarskem prostoru še vedno potrebno, zato bi bilo treba vzpostaviti nov mehanizem za finančne prispevke držav Efte, ki so del EGP, in nov norveški finančni mehanizem.

Sredstva iz finančnega mehanizma EGP za obdobje 2014–2021 in norveška nepovratna sredstva, kar skupaj znaša 2,8 milijard EUR, bodo veliko prispevala k uresničevanju splošnih ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Poročevalec zaradi tega priporoča, da Parlament odobri sklenitev sporazumov in dodatnih protokolov.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021, sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021, dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško ter dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo

Referenčni dokumenti

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

11.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.5.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.5.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

REGI

17.3.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Datum predložitve

24.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(earl) Dartmouthski William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kuloglu Stelios (Kouloglou Stelios), Mineur Anne-Marie

4

0

ENL

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

POPRAVKI GLASOVANJA IN NAMENI GLASOVANJA

Loiseau Philippe

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani